Kontrast

KURS KOMPUTEROWY

 

Pro­jekt „Pro­gram bez­płat­nych szko­leń ECDL dla Rad Osie­dlo­wych” jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Eu­ro­pej­skiej w ra­mach Eu­ro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego.

Ob­szar re­ali­za­cji pro­jektu to: wo­je­wódz­two dol­no­ślą­skie – mia­sto Wro­cław
Okres re­ali­za­cji pro­jektu: luty 2014r. – ma­rzec 2015r.

Ser­deczne za­pra­szamy osoby z Wro­cła­wia dzia­ła­jące w Ra­dach Osie­dlo­wych lub po­przez dzia­łal­ność spo­łeczną z nimi zwią­zane do udziału w cał­ko­wi­cie bez­płat­nych szko­le­niach kom­pu­te­ro­wych pro­wa­dzą­cych do zdo­by­cia kom­pe­ten­cji i umie­jęt­no­ści okre­ślo­nych we­dług Eu­ro­pej­skiego Cer­ty­fi­katu Umie­jęt­no­ści Kom­pu­te­ro­wych (ECDL).

Czytaj więcej...

Rada Osiedla

 

 

Rada Osie­dla jest wy­bie­rana w wyborach powszechnych do re­pre­zen­to­wa­nia miesz­kań­ców. Stanowi ona organ uchwałodawczy Osiedla. Od wszyst­kich nas za­leży to, jak wy­glą­dać bę­dzie nasze Osie­dle!

Za­praszamy do współ­dzia­ła­nia z samorządem Osiedla:

 •  zgła­sza­nia wniosków,
 •  dzie­le­nia się inicjatywami,
 •  in­for­mo­wa­nia o problemach.

 

SKŁAD RADY: 

 • Prze­wod­ni­czący Rady Osie­dla - Michał Kwiatkowski
 • Wi­ce­prze­wod­ni­czący Rady Osie­dla - Le­szek Pałka  

Radni: 

 • Bartold Tamara
 • Bielański Krzysztof
 • Ekert-Tyszkiewicz Anna
 • Filiński Ryszard
 • Hertman Mateusz
 • Jasnowska Barbara
 • Kaczmarek Marcin
 • Kryszczuk Bogusław
 • Lasota Małgorzata
 • Lubicz Miszewski Krzysztof
 • Maluchnik Karol
 • Pobiegun Krystyna
 • Przybyszewski Adam
 • Raińczuk Maciej
 • Repczyńska-Wildeman Aleksandra
 • Rękawiczna Kinga
 • Stopa Jolanta
 • Terlecki Tadeusz
 • Wilk Martyna

 

Komisje Rady Osiedla:

 

Komisja Infrastruktury

SKŁAD KOMISJI: 

 • Prze­wod­ni­czący Komisji - Adam Przybyszewski
 • Kaczmarek Marcin
 • Lasota Małgorzata
 • Pałka Leszek
 • Raińczuk Maciej

 

Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu

SKŁAD KOMISJI: 

 • Prze­wod­ni­czący Komisji - Bartold Tamara
 • Sekretarz Komisji - Bielański Krzysztof
 • Lasota Małgorzata
 • Pobiegun Krystyna
 • Rękawiczna Kinga

 

Komisja Ładu i Bezpieczeństwa

SKŁAD KOMISJI: 

 • Prze­wod­ni­czący Komisji - Ekert-Tyszkiewicz Anna
 • Lubicz-Miszewski Krzysztof
 • Raińczuk Maciej
 • Repczyńska-Wildeman Aleksandra

 

Komisja Statutowo Rewizyjna

SKŁAD KOMISJI: 

 • Prze­wod­ni­czący Komisji - Stopa Jolanta
 • Filiński Ryszard
 • Kwiatkowski Michał
 • Raińczuk Maciej
 • Terlecki Tadeusz

 

Komisja Środowiska

SKŁAD KOMISJI: 

 • Prze­wod­ni­czący Komisji - Hertman Mateusz
 • Filiński Ryszard
 • Jasnowska Barbara
 • Maluchnik Karol
 • Wilk Martyna

 

 

 

 

Strona 16 z 16

Kalendarz - Powstańców Śląskich

Lipiec 2017
N P W Ś C Pt S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Powstańców Śląskich - najbliższe wydarzenia

wtorek 25 lipiec, 20:00 -
Zebranie Zarządu Osiedla
środa 26 lipiec, 10:00 - 12:00
dużur radnych
czwartek 27 lipiec, 17:00 - 19:00
dyżur radnych
środa 2 sierpień, 10:00 - 12:00
dużur radnych
czwartek 3 sierpień, 17:00 - 19:00
dyżur radnych
wtorek 8 sierpień, 20:00 -
Zebranie Zarządu Osiedla
środa 9 sierpień, 10:00 - 12:00
dużur radnych
czwartek 10 sierpień, 17:00 - 19:00
dyżur radnych
środa 16 sierpień, 10:00 - 12:00
dużur radnych
czwartek 17 sierpień, 17:00 - 19:00
dyżur radnych

Powstańców Śląskich - Galeria

cui

Osiedle Powstańców Śląskich
ul. Gajowicka 96A
Wrocław


Biuro: powstancow_slaskich@osiedle.wroc.pl

Początek strony