Kontrast

1 marca - Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych

Mirosław Malec

1 marca 2015 r. po raz piąty obchodzony będzie Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Mianem tym określa się żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawiali opór sowietyzacji władzy w Polsce po roku 1944 i podporządkowaniu jej Związkowi Radzieckiemu. Walka podziemia antykomunistycznego trwała przez wiele lat po zakończeniu drugiej wojny światowej, a ostatni „wyklęty” – Józef Franczak ps. „Lalek” – zginął w obławie Milicji Obywatelskiej w 1963 r. w okolicach miejscowości Piaski nieopodal Lublina.

Czytaj więcej...

Posiedzenie Komisji Infrastruktury

Mirosław Malec

19 lutego 2015  odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury przy Radzie Osiedla Powstańców Ślaskich.
Tematem obrad było przygotowanie dwóch uchwał:

  • w sprawie organizacji ruchu i miejsc parkingowych przy ul. Zaolziańskiej

  • upamiętnienia miejsca odprawienia mszy św. z okazji Kongresu Eucharystycznego w 1997r  przez Jana Pawła II (przy Hotelu Wrocław)

Rejon ulicy Wielkiej i ronda Vaclava Havla

Mirosław Malec

PREZYDENT WROCŁAWIA              Wrocław 24 lutego 2015    

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wielkiej i ronda Vaclava Havla we Wrocławiu

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Wrocławia uchwały Nr VI/49/15 z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar północnego fragmentu wnętrza zabudowy w rejonie ulic Wielkiej i Zaporoskiej we Wrocławiu. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Czytaj więcej...

Porady z prawa socjalnego

Mirosław Malec

        

Rada Osie­dla Po­wstań­ców Ślą­skich
oraz
Ze­spół Te­re­no­wej Pracy So­cjal­nej nr 4 przy MOPS we Wrocławiu

Za­pra­szają spo­tka­nie po­świę­cone te­ma­towi Prawa Socjalnego

W trak­cie spo­tka­nia bę­dzie można się do­wie­dzieć wię­cej na te­mat pracy Miej­skiego Ośrodka Po­mocy Spo­łecz­nej, jaką po­moc możemy otrzy­mać, oraz ja­kie do­ku­menty trzeba zgro­ma­dzić do za­ła­twie­nia po­szcze­gól­nych spraw.

Spo­tka­nie od­bę­dzie się 18 II 2015 o go­dzi­nie 17:30 w sie­dzi­bie Rady Osie­dla Po­wstań­ców Ślą­skich przy ul Ga­jo­wic­kiej 96a

Nordic walking

Mirosław Malec

In­for­mu­jemy, że przy Ra­dzie Osie­dla Po­wstań­ców Ślą­skich
po­wstaje grupa rekreacyjna

 NORDIC WALKING

 

 Pro­wa­dzone przez in­struk­tora za­ję­cia (mar­sze z kij­kami) będą się od­by­wały raz w ty­go­dniu w środy o go­dzi­nie 12:30
w Parku Gra­bi­szyń­skim. Spotkania grupy ul. Racławicka przy Górce Skarbowców.
Dysponujemy kijkami  - osoby posiadające własne kijki  prosimy o zabranie ich ze sobą.
Chęt­nych pro­simy o zgła­sza­nie się.

 .

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

Mirosław Malec

Strona 17 z 18

Kalendarz - Powstańców Śląskich

Listopad 2017
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Powstańców Śląskich - najbliższe wydarzenia

poniedziałek 20 listopad, 20:00 -
zebranie Zarządu Osiedla
środa 22 listopad, 10:00 - 12:00
dużur radnych
czwartek 23 listopad, 17:00 - 19:00
dyżur radnych
środa 29 listopad, 10:00 - 12:00
dużur radnych
środa 29 listopad, 18:00 -
VIII sesja RO
czwartek 30 listopad, 17:00 - 19:00
dyżur radnych
środa 6 grudzień, 10:00 - 12:00
dużur radnych
czwartek 7 grudzień, 17:00 - 19:00
dyżur radnych
środa 13 grudzień, 10:00 - 12:00
dużur radnych
czwartek 14 grudzień, 17:00 - 19:00
dyżur radnych

Powstańców Śląskich - Galeria

cui

Osiedle Powstańców Śląskich
ul. Gajowicka 96A
Wrocław


Biuro: powstancow_slaskich@osiedle.wroc.pl