Kontrast

Porady z prawa socjalnego

        

Rada Osie­dla Po­wstań­ców Ślą­skich
oraz
Ze­spół Te­re­no­wej Pracy So­cjal­nej nr 4 przy MOPS we Wrocławiu

Za­pra­szają spo­tka­nie po­świę­cone te­ma­towi Prawa Socjalnego

W trak­cie spo­tka­nia bę­dzie można się do­wie­dzieć wię­cej na te­mat pracy Miej­skiego Ośrodka Po­mocy Spo­łecz­nej, jaką po­moc możemy otrzy­mać, oraz ja­kie do­ku­menty trzeba zgro­ma­dzić do za­ła­twie­nia po­szcze­gól­nych spraw.

Spo­tka­nie od­bę­dzie się 18 II 2015 o go­dzi­nie 17:30 w sie­dzi­bie Rady Osie­dla Po­wstań­ców Ślą­skich przy ul Ga­jo­wic­kiej 96a

Nordic walking

In­for­mu­jemy, że przy Ra­dzie Osie­dla Po­wstań­ców Ślą­skich
po­wstaje grupa rekreacyjna

 NORDIC WALKING

 

 Pro­wa­dzone przez in­struk­tora za­ję­cia (mar­sze z kij­kami) będą się od­by­wały raz w ty­go­dniu w środy o go­dzi­nie 12:30
w Parku Gra­bi­szyń­skim. Spotkania grupy ul. Racławicka przy Górce Skarbowców.
Dysponujemy kijkami  - osoby posiadające własne kijki  prosimy o zabranie ich ze sobą.
Chęt­nych pro­simy o zgła­sza­nie się.

 .

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

PACZKI ŚWIĄTECZNE

KURS KOMPUTEROWY

 

Pro­jekt „Pro­gram bez­płat­nych szko­leń ECDL dla Rad Osie­dlo­wych” jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Eu­ro­pej­skiej w ra­mach Eu­ro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego.

Ob­szar re­ali­za­cji pro­jektu to: wo­je­wódz­two dol­no­ślą­skie – mia­sto Wro­cław
Okres re­ali­za­cji pro­jektu: luty 2014r. – ma­rzec 2015r.

Ser­deczne za­pra­szamy osoby z Wro­cła­wia dzia­ła­jące w Ra­dach Osie­dlo­wych lub po­przez dzia­łal­ność spo­łeczną z nimi zwią­zane do udziału w cał­ko­wi­cie bez­płat­nych szko­le­niach kom­pu­te­ro­wych pro­wa­dzą­cych do zdo­by­cia kom­pe­ten­cji i umie­jęt­no­ści okre­ślo­nych we­dług Eu­ro­pej­skiego Cer­ty­fi­katu Umie­jęt­no­ści Kom­pu­te­ro­wych (ECDL).

Czytaj więcej...

Strona 17 z 18

Kalendarz - Powstańców Śląskich

Wrzesień 2017
N P W Ś C Pt S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Powstańców Śląskich - najbliższe wydarzenia

środa 20 wrzesień, 10:00 - 12:00
dużur radnych
środa 20 wrzesień, 18:00 -
V sesja Rady Osiedla Powstańców Śląskich
czwartek 21 wrzesień, 17:00 - 19:00
dyżur radnych
środa 27 wrzesień, 10:00 - 12:00
dużur radnych
czwartek 28 wrzesień, 17:00 - 19:00
dyżur radnych
wtorek 3 październik, 20:00 -
Zebranie Zarządu Osiedla
środa 4 październik, 10:00 - 12:00
dużur radnych
czwartek 5 październik, 17:00 - 19:00
dyżur radnych
środa 11 październik, 10:00 - 12:00
dużur radnych
czwartek 12 październik, 17:00 - 19:00
dyżur radnych

Powstańców Śląskich - Galeria

cui

Osiedle Powstańców Śląskich
ul. Gajowicka 96A
Wrocław


Biuro: powstancow_slaskich@osiedle.wroc.pl