logo wrocławia

Propozycje otwarcia ulicy Melioranckiej

Paweł Panowicz

UWAGA!

Najnowsze informacje dot. ul. Melioranckiej zawierają załączniki, które ukazują się w stopce (na dole artykułu) po naciśnięciu kursorem tytułu. Zapraszamy. Poniżej publikujemy treść odpowiedzi na pismo mieszkanki Widawy, przedstawia ona stan sprawy na dzień dzisiejszy zamknięcia ulicy Melioranckiej, które otrzymaliśmy do naszej wiadomości:

"Dnia 16.11.2016 r. w tut. Wydziale odbyło się spotkanie z Radą Osiedla Widawa, w sprawie organizacji ruchu (zablokowania przejazdu przez ul. Meliorancką) oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu na osiedlu Widawa we Wrocławiu. Na spotkaniu zostały złożone, przygotowane przez mieszkańców osiedla, propozycje zmian organizacji ruchu na osiedlu przekazane Radzie Osiedla podczas spotkania z mieszkańcami w dniu 26.10.2016 r.

Wydział Inżynierii Miejskiej przeanalizował możliwe rozwiązania ruchowe i komunikacyjne oraz dokonał ich analizy i weryfikacji pod kątem prawnym, technicznym i finansowym. Propozycje dotyczyły przede wszystkim zmian w organizacji ruchu docelowego przy jednoczesnej likwidacji słupków na ul. Melioranckiej. Proponowane rozwiązania komunikacyjne nie rozwiązują niestety problemu całego osiedla, zaspokoją jedynie problemy mieszkańców poszczególnych ulic, powodując przeniesienie ruchu tranzytowego na inne, przyległe ulice osiedla Widawa, zwiększą ruch samochodów przez dzikie przejazdy wzdłuż AOW  wręcz przeciwnie utrudnią znacząco mieszkańcom osiedla dojazd do własnych posesji oraz wprowadzają spore utrudnienia i zamieszanie komunikacyjne dla samych mieszkańców. Natomiast montaż, pojawiających się w propozycjach mieszkańców elementów brd. tj. zawężenia, częściowe wysłupkowanie jezdni, wyspy spowalniające tzw. szykany, itd. nie będzie ekonomiczny w stosunku do oczekiwanych rezultatów. Stanowią one ułatwienie dla mieszkańców na wybranych ulicach kosztem mieszkańców innych ulic na osiedlu, a na takie rozwiązania niestety nie możemy wyrazić zgody. Przepisy ruchu drogowego nie dopuszczają możliwości ograniczenia ruchu na wybranych ulicach wyłącznie dla tych mieszkańców, byłoby to sprzeczne z publicznyrn charakterem ulic.

Biorąc powyższe pod uwagę, podtrzymujemy nadal nasze stanowisko, iż wszelkie działania utrudniające ruch tranzytowy przy jednoczesnej likwidacji słupków zdane są na niepowodzenie. Naszym zdaniem jedyną skuteczną metodą likwidacji nadmiernego ruchu samochodowego po osiedlu jest całkowite wysłupkowanie terenu pomiędzy ulicą Meliorancką a AOW, tak aby omijanie słupków na jezdni nie było możliwe (dosłupkowanie dzikich objazdów). Brane jest obecnie również pod uwagę ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (w postaci słupków blokujących), na styku pasa drogowego ul. Strażackiej (działka nr 13 AM 20 Obręb Widawa) będącego w gestii tut. Wydziału, z działką rolną (działka rolna nr 15/3 AM 20 obręb Widawa), będącą w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa (pismo w tej sprawie zostało już wystosowane do agencji). Wynika to z faktu, że montaż urządzeń brd. na ul. Melioranckiej, na wysokości nr 34b, okazał się najbardziej racjonalnym rozwiązaniem skutecznie blokującym ruch tranzytowy na tej ulicy. Spowodowało to jednak, że kierowcy zaczęli omijać ww. odcinek ul. Melioranckiej przez ul. Strażacką po działkach rolnych, bezpośrednio do łącznika ul. Melioranckiej z ul. Sułowską.

Docelowym rozwiązaniem, które naszym zdaniem skutecznie zlikwiduje ruch tranzytowy na osiedlu i rozwiąże większość problemów komunikacyjnych osiedla Widawa, jest budowa łącznika pomiędzy ul. Pełczyńska i ul. Sułowską wzdłuż AOW (rozbudowa dróg obsługujących w korytarzu przyległym do AOW).

Obecnie Wydział Inżynierii Miejskiej analizuje możliwość połączenia ul. Pełczyńskiej z ul. Sułowską wzdłuż AOW, wykorzystując istniejące już odcinki dróg o nawierzchni asfaltowej. Jego realizacja pozwoliłaby na powstanie dogodnego połączenia pomiędzy drogą krajową nr 5 i drogą wojewódzką nr 342, a tym samym wyeliminowałaby ruch tranzytowy na ulicach osiedla Widawa. W tym roku planowane są prace projektowe związane z realizacją przedmiotowego połączenia. Wymaga to jednak wcześniej, oprócz formalnego pozyskania terenów od GDDKiA, pozyskania także terenu będącego własnością Skarbu Państwa (Agencja Nieruchomości Rolnych), co umożliwi połączenie drogi technologicznej z ulicą Pełczyńską. Po formalnym pozyskaniu tych działek, uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem, pozwoleń i uzgodnień oraz oszacowaniu kosztów, podjęte zostaną decyzje o możliwym terminie budowy drogi łączącej ul. Pełczyńską z ul. Sułowską wzdłuż AOW.

W kwestii montażu progów zwalniających ( rodzaj farby i punktowe elementy odblaskowe), realizowanych w ramach przebudowy ul. Kominiarskiej, które Pani zdaniem zostały wykonane nieprawidłowo, niniejszym pismem przekazujemy sprawę, zgodnie z kompetencjami do zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, z prośbą o sprawdzenie tego stanu rzeczy i ewentualne usunięcie nieprawidłowości."

Otrzymują: ZDiUM 53-633 Wrocław ul. Długa 49, Rada Osiedla Widawa 51-180 Wrocław ui. Kominiarska 26

Poniżej publikujemy za zgodą autorów propozycje otwarcia ulicy Melioranckiej złożone do Rady Osiedla Widawa;

I. Propozycja grupy mieszkańców -

Dotyczy: ruchu samochodowego przez ul .Meliorancką .

Nawiązując do ustaleń na spotkaniu z mieszkańcami Osiedla Widawa dn 5.X.2016 dotyczącego ruchu samochodowego przez ulicę Meliorancką uprzejmie informujemy, co następuje:

Rezultatem ustawienia słupków blokujących na wysokości budynku 34B ul. Melioranckiej jest znaczne ograniczenie ruchu tranzytowego samochodowego. Dodatkowo do powyższego przyczynia się aktualnie czasowe zamknięcie wjazdu na ul. Meliorancką od strony ul. Kominiarskiej.
Stwierdzamy jednocześnie, na podstawie dokonanych obserwacji, iż mimo ograniczenia wyjazdu/wjazdu z ul. Melioranckiej, część kierowców z Osiedla i spoza terenu zamieszkania, uparcie udowadnia, że przejazd jest niezbędny i jeździ przez pobliską łąkę (niezależnie od warunków pogodowych).

W aktualnej sytuacji, bez skutecznego ograniczenia ruchu samochodowego, likwidacja słupków nie jest możliwa. Ich likwidacja spowoduje powrót do sytuacji poprzedniej tj. nasilenia ruchu tranzytowego, przekraczania prędkości na wolnej od progów części ulicy, nie zważając na bezpieczeństwo i na to, że ruch odbywa się w "strefie zamieszkania". Ulica Meliorancka stanie się znowu drogą przelotową do ul. Pełczyńskiej i Sułowskiej, a nie drogą osiedlową dojazdową. Ewentualną likwidację słupków będzie można rozważyć po wprowadzeniu środków uspokojenia ruchu, o których mowa w niniejszych propozycjach.

Celem poniższych propozycji jest wyeliminowanie ruchu tranzytowego i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Służyć temu powinny wszystkie wymienione elementy.

I propozycja - wybudowanie łącznika od drogi serwisowej do ulicy Pełczyńskiej i JEDNOCZEŚNIE

• Zwiększenie ilości progów zwalniających lub innych środków zwalniających na odcinku pomiędzy ulicą Łopianową a ulicą Grawerską (szykany itp.)
• Spowolnienie na skrzyżowaniu Meliorancka/Grawerska/Ostowa (różne rozwiązania, np. wzniesienie w kształcie koła typu pinezka lub poduszki kwadratowej/prostokątnej)

II propozycja (rys poniżej) - zmiana położenia słupków z JEDNOCZESNYM wykonaniem WSZYSTKICH punktów

• Słupki przy Kominiarskiej/Melioranckiej

• Ulica Rzemieślnicza jednokierunkowa w kierunku Kominiarskiej

• Ulica Pielęgniarska jednokierunkowa w kierunku Grawerskiej

• Zwiększenie ilości progów zwalniających lub innych środków zwalniających na odcinku pomiędzy ulicą Łopianową a ulicą Grawerską (szykany itp.)
• Spowolnienie na skrzyżowaniu Meliorancka/Grawerska/Ostowa (różne rozwiązania, np. wzniesienie w kształcie koła typu pinezka lub poduszki kwadratowej/prostokątnej)
• Zwężenie jezdni na obu pasach ruchu w ciągu ul. Melioranckiej w kierunku Sułowskiej, za zakrętem za posesją 34B
• Nakaz skrętu w prawo i lewo w ulicę Grawerską z ulicy Melioranckiej

W powyższych propozycjach nie wnosimy o zastosowanie znaków zakazu (np. zakaz ruchu, wjazdu) ponieważ naszym zdaniem byłoby to niewystarczające, gdyż, jak wynika z praktyki, niestety, nieegzekwowalne.

Do momentu wprowadzenia jednej z propozycji istniejące słupki powinny zostać na swoim miejscu. Ich usunięcie bez zastosowania jednego z powyższych rozwiązań spowoduje ponowny problem z bezpieczeństwem na ulicy Melioranckiej i ruchem tranzytowym przez osiedle.

Na koniec zaznaczamy, że nie jesteśmy oczywiście inżynierami ruchu, nie twierdzimy, że te propozycje są najbardziej optymalne. Pragniemy jednak podkreślić, że niezależnie od przyjętego rozwiązania (obojętnie czy opisanego powyżej czy jakiegokolwiek innego zgłoszonego), efektem powinno być nie tylko podniesienie bezpieczeństwa (co jest oczywiste), ale również znaczne ograniczenie bądź całkowite wyeliminowanie ruchu tranzytowego przez ulicą Meliorancką. Jakiekolwiek rozwiązanie, które nawet jeśli poprawi bezpieczeństwo, ale nie zmieni charakteru ulicy Melioranckiej (ruch tranzytowy), będzie tylko połowiczne i problem nadal pozostanie otwarty.

 Projekt grupowy Meliorancka

II. Propozycja mieszkańców ulicy Grawerskiej 84 i 86

W nawiązaniu do spotkania z dnia 05.10.2016 r., jako mieszkańcy ulicy Grawerskiej, wnioskujemy w pierwszej kolejności o likwidację słupków przy ulicy Melioranckiej ze względu na remont ulicy Kominiarskiej i utrudniony wyjazd z osiedla. W celu ograniczenia
ruch proponujemy np. usunięcie słupków w taki sposób, aby stworzyć ruch wahadłowy i możliwość przejazdu jedynie dla samochodów osobowych.
Uważamy, że osiedle powinno odzyskać alternatywny wyjazd ulicą Maliorancką w kierunku Sułowskiej ze względu na planowane połączenie osiedla Lipa Piotrowska drogą z ulicą Księgarską, co spowoduje znaczne nasilenie ruchu na Księgarskiej.
Poniżej przedstawiamy kilka propozycji na ograniczenie oraz spowolnienie ruchu na osiedlu. Zdecydowana większość z nich funkcjonuje w różnych dzielnicach naszego miasta i uważamy, że najwyższy czas aby podnieść standard życia również mieszkańców Widawy.
Propozycje:
- zakaz wjazdu na osiedle z ulicy Kominiarskiej i Księgarskiej z wyjątkiem mieszkańców, obsługi i wszelkiego rodzaju służb;
- wydzielenia pasa do skrętu w prawu na skrzyżowaniu ulicy Księgarskiej i Sułowskiej w celu upłynnienia ruch w kierunku centrum i AOW;
- dokładne oznakowanie strefy zamieszkania, przy wjeździe na osiedle ulicą Meliorancką oznakowanie jest słabo widoczne, proponujemy umieszczenie dodatkowych znaków
informujących o ograniczeniu prędkości oraz dodatkowe oznakowanie wypukłymi pasami na
jezdni, w pewnych odcinkach, gdzie byłoby to możliwe ograniczenie prędkości (przykład: ulicy
Kozanowska gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h);
- mijanki – wyspy, które wymuszają zmniejszenie prędkości w celu ustąpienia pierwszeństwa oraz wyminięcia przeszkody,
- wyznaczenie miejsc postojowych w strefie zamieszkania, dzięki temu mieszkańcy zyskają miejsca postojowe, które staną się naturalną przeszkodą,
- wybudowanie łącznika od drogi serwisowej do ulicy Pełczyńskiej,
- wprowadzenie systemu dróg jednokierunkowych,
- przeniesienie słupków na wysokość Sleep Hotelu i wprowadzenie ograniczeni ruchu na Rzemieślniczej i Pielęgniarskiej.
Oczekujemy, że Rada Osiedla zgodnie z wolą większości mieszkańców Osiedla podejmie starania w kierunku likwidacji słupków i wprowadzenia rozwiązań ograniczających i spowalniających ruch dla zapewnienia bezpieczeństwa nas wszystkich.

Nowy obrazNowy obraz 5

Nowy obraz 1.jpgNowy obraz 1

Nowy obraz 3Nowy obraz 4

 

Temat: Propozycja rozwiązania problemu komunikacji samochodowej na osiedlu Widawa

Dzień dobry,

w nawiązaniu do ustaleń ze spotkania w dniu 05.10 chciałbym przedstawić moją propozycję rozwiązania komunikacyjnego pata na naszym osiedlu.

Dodam tylko że moja propozycja wynika z codziennych obserwacji i jest głosem niezadowolenia ze stanu obecnego.

Obiektywnie trzeba przyznać że Rada Osiedla zrobiła bardzo dużo w celu poprawienia sytuacji na osiedlu - docenić tu należy m.in.:

- spowodowanie zainstalowania progów spowalniających na ulicach osiedlowych,

- objęcie osiedla tzw. strefą zamieszkania,

- dzięki zastosowaniu odpowiednich znaków drogowych ograniczono ruch pojazdów ciężarowych,

- nową nawierzchnię dróg,

- skrzyżowania równorzędne.

Trzeba przyznać że to naprawdę dużo w porównaniu do innych osiedli we Wrocławiu, gdzie zdarza się że mieszkańcy nie mogą się doczekać nawierzchni asfaltowej - nie mówiąc już o innych elementach inżynierii drogowej.

Patrząc na całokształt z pewnej perspektywy można by pomyśleć że się niektórym w d...ach poprzewracało, że ciągle narzekają. Dlaczego więc jest tak źle, skoro jest tak dobrze?

Niestety okazuje się że obecne rozwiązanie - zamknięcie ulicy Melioranckiej tak naprawdę się nie sprawdza.

Z oczywistych względów mieszkańcy są niezadowoleni - bo stracili jedną z trzech ulic dojazdowych do osiedla. Muszą codziennie stać w korku na Pełczyńskiej lub Sułowskiej.

Nawet mieszkańcy ulicy Melioranckiej mieli mieć mniejszy ruch pod oknami - a tu niestety nic im się nie zmieniło, bo ludzie dalej jeżdżą tą ulicą.

Niestety, życie pokazało że zamknięcie ulicy jest przejawem bezradności urzędników z WIM oraz jest porażką inżynierii miejskiej.

Jestem przekonany że do sukcesu zabrakło naprawdę niewiele. Myślę że każdy z nas chciałby aby na naszym osiedlu było cicho i spokojnie. Abyśmy wspólnie z sąsiadami mogli traktować nasze ulice jako przestrzeń do kontaktów sąsiedzkich, spacerów czy nawet zabawy. Tej funkcji muszą podporządkować się kierujący. To wymusza znak "Strefa zamieszkania". Wymuszeniu ograniczenia prędkości służą progi zwalniające oraz geometria trasy przejazdu oraz szerokość jezdni.

Naszym wspólnym celem nie powinno być zamykanie ulic lecz spowodowanie że korzystanie z nich dla osób spoza naszego osiedla będzie po prostu nieopłacalne. Musimy spowodować żeby tzw. ruch tranzytowy omijał nasze osiedle i kanalizował się ulicami, które są do tego zaprojektowane.

W mojej opinii na naszym osiedlu zabrakło ostatniego elementu służącemu osiągnięciu powyższego celu - geometria trasy przejazdu. Doświadczenie wielu miast Europy zachodniej dowodzi, że geometria jezdni, tzw. "umeblowanie" ulicy ma kluczowe znaczenie dla odziaływania na psychikę kierowcy, który podświadomie robi się ostrożniejszy, jeśli nie otwiera się przed nim daleka i szeroka perspektywa jezdni, a liczne elementy "małej architektury" nadają jej inną skalę. Odpowiednie ukształtowanie ulicy spowoduje, że kierowca będzie czuł się tolerowanym intruzem w przestrzeni ulic naszego osiedla.

Do elementów tzw. "umeblowania" ulicy należą:

- kwietniki

- ławki

- słupy ogłoszeniowe

- zwężenia

- miejsca parkingowe.

Żaden kierowca nie odważy się jechać szybciej - bo po prostu będzie narażony na uszkodzenie sobie auta i o ile progi zwalniające tzw. autem służbowym niektórzy próbują pokonywać na pełnej prędkości - to na pewno żaden kierowca nie zaryzykuje zderzenia z np. betonowym kwietnikiem.

Oczywiście należy brać pod uwagę finansowe możliwości realizacji powyższych celów, dlatego mając na uwadze z jednej strony ograniczony budżet, a z drugiej strony skuteczność działania proponowałbym na całym osiedlu wyznaczyć miejsca parkingowe po obu stronach jezdni.

Będzie to niosło oprócz niskiego kosztu realizacji jeszcze dodatkową korzyść. Mieszkańcy lub ich goście będą mogli w końcu bez narażania się na mandat parkować w okolicy swoich domów.

O skuteczności tego rozwiązania dowodził również film, który był prezentowany podczas spotkania z Radą Osiedla 05 października. Film ten był nagrywany z samochodu zaparkowanego na jezdni. Widać było, że auta dojeżdżające do niego musiały bardzo obniżyć prędkość, a w niektórych momentach nawet się zatrzymać w celu przepuszczenia pojazdów jadących z naprzeciwka.

Podsumowując mam nadzieję że jesteśmy zgodni co do naszego wspólnego celu tj. uspokojenie ruchu na osiedlu i zachowanie wygody dla mieszkańców. Cieszmy się z tego że mamy możliwość poruszania się po nowych, pięknych ulicach i szanujmy się nawzajem.

W celu uzupełnienia mojego pomysłu oraz aby zabezpieczyć interesy mieszkańców ulicy Melioranckiej,

proponuję zostawić część słupków w obecnym miejscu np. połowę, a druga połowę przenieść na drugi koniec ulicy Melioranckiej - w okolice skrzyżowania z Kominiarską. Chodzi o to aby w danym momencie mógł przejechać tylko 1 pojazd.

Zapewni to przejazd dla mieszkańców osiedla ale jednocześnie wymusi na kierowcach jadących od Sułowskiej i Kominiarskiej co najmniej znacznego zmniejszenia prędkości, a w niektórych sytuacjach nawet zatrzymania się w celu przepuszczenia pojazdów jadących od strony osiedla. Na tym zwężeniu należy postawić znak dający pierwszeństwo wyjeżdżającym z osiedla.

Zabezpieczy to również nas przed ruchem samochodów ciężarowych, które się tam fizycznie nie zmieszczą i będą musiały korzystać z ulicy kominiarskiej, która jest do tego przystosowana.

Będzie to też wyraźny znak dla osób spoza osiedla, że tu od słupków zaczyna się osiedle i że należy się do tego dostosować.
Wysłane: 10 października 2016 22:39
Do: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., P. S.

Po nacinięciu tytułu poniżej ukażą się załączniki zawierające pozostałe propozycje rozwiązań komunikacyjnych na osiedlu przysłane do Rady przez mieszkańców.

Wszystkie propozycje zostały zamieszczone na niniejszej stronie po uzyskaniu zgody na ich publikację bez prawa do wynagrodzenia z tytułu praw autorskich.

 

PARK NA WYSPIE WIDAWSKIEJ

Paweł Panowicz

PARK 0876

Wyspa na rzece Widawa została uporządkowana; wykonano ścieżki utwardzone mączką bazaltową, zamontowano ławki, zamknięto wjazd dla samochodów na teren parku. Na wyspę można się przedostać przez mostek Dekarski, który znajduje się na wysokości skrzyżowania ulic Fryzjerskiej ze Zduńską. W parku postawiono ponownie kamienną tablicę informującą, że na terenie wyspy mieściło się grodzisko z XII - XIII w. Legenda głosi, że we wzgórzu znajdują się zasypani rycerze rabusie, którzy napadali karawany kupieckie przeprawiające się przez rzekę Widawę na pobliskim brodzie.

Rycerze rabusie 01429

Było to miejsce bardzo sprzyjające dla takiego procederu a potwierdzeniem tego jest utworzenie w 1266 r. komory celnej w Praczach Widawskich. Osiedle nasze zyskało dzięki Wrocławskiemu Budżetowi Obywatelskiemu bardzo ładny i bezpieczny teren do wypoczynku i spacerów.

PARK 0878

W parku rosną wiekowe dęby i inne ciekawe okazy drzew.PARK 0889PARK 0879

Park odwiedzają czasami bobry!PARK 0887

PARK 0885

ale też i dziki na co zwróciła uwagę Figunia.

Tekst oraz zdjęcia: Władysław Wąsik - administrator strony

WYWOZY ODPADÓW 2016 R.

Paweł Panowicz

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zbliżającym się świętem 11.11.2016 następują jednorazowe zmiany w wywozie odpadów komunalnych.

Informacje o przesunięciach dostępne są na naszej stronie internetowej pod adresem:

Psie Pole, Stare Miasto, Śródmieście http:www.wroclaw.alba.com.pl/dla_mieszkancow/harmonogramy.html

 

Informujemy, iż od 1 marca 2016r. wznowiono zbiórkę odpadów zielonych. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem:www.wroclaw.alba.com.pl/dla_mieszkancow/harmonogramy.html

- odpady powinny być gromadzone w workach 120l, w kolorze brązowym,

- worki przekazuje wykonawca w systemie „pusty za pełny”,

- odpady zgromadzone luzem (niezapakowane w worki) nie są odbierane,

- dodatkowe worki można odebrać w punktach:

· Biuro Obsługi Klienta WPO ALBA, ul. Ostrowskiego 7 (wejście od strony estakady Klecińskiej),

· Ekosystem, ul. Michalczyka 23,

- odbiór worków zgromadzonych przy MGO odbywa się zgodnie z harmonogramem, z częstotliwością co 2 tygodnie.

Jeżeli są Państwo zainteresowani dystrybucją dodatkowych worków dla mieszkańców, prosimy o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

 

750 lat Osiedla Widawa (1266-2016)

Paweł Panowicz

Obchody jubileuszu - 750 lat Osiedla Widawa ropoczęły się uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem sw. Anny. Mszę celebrowało trzech księży: ks. Dziekan  Kazimierz Nawrotek jako główny celebrant, ks. proboszcz Adam Prażak oraz Ks. dr Franciszek Filipek w asyście pięciu ministrantów. W swoim kazaniu ks. Kazimierz Nawrotek podkreślił znaczenie trwania miejscowości na przestrzeni wieków i wypływającej nauki dla nas żyjących na tych ziemiach od 1945 roku.

IMG 0756

Po mszy parafianie wraz księżmi, włodarzami miasta, baronami naszej ziemi, rycerzami, wojami, giermkami, grajkami oraz gawiedzią przeszli ulicami osiedla Widawa na plac sportowy przy ul. Kominiarskiej.

  DSC01397DSC01398DSC01396IMG 0759

Po dotarciu na miejsce nastąpiło uroczyste otwarcie obchodów jubileuszu Widawy; powitanie gości połączone z odtworzeniem inscenizacji nadania aktu lokacyjnego wraz z wręczeniem włodarzowi miasta kopii dokumentu na papierze czerpanym ze średniowieczną pieczęcią;

"September 16.
vig. Lamperti 16 Kal. Oct.

W imię pańskie. Amen. My, Henryk i Władysław arcybiskup elekt salzburski, ks. Śląska chcemy, by było wiadomym wszystkim obecnym, że po zasięgnięciu rady najjaśniejszej pani, matki naszej, za zgodą i przy poparciu wiernych baronów naszej ziemi połączyć wieś książęcą Pracze nad Widawą z osadą Widawa by jedność stanowiły. Całość zaś pod wspólną nazwą Widawa oddać w posiadanie Magistrowi Milo w zamian za usługi Jego względem panujących. Wybitne zasługi dla naszej teraźniejszości i przeszłości dla nas jasne i dają nam pełne zaufanie w przyszłości. Stąd jest to, że pracował dla wielu z naszych własnych, biorąc pod uwagę upodobania swego dziedzictwa, w miejscowości Pracz. Według przyznają Widawian i służebności, jak również za darmo i wolni od wszelkich opłat do książąt wszelkiego rodzaju, niezależnie od nazwy mogą być one jednak ze wszystkimi akcesoriami, do lasów, pastwisk, łąk i lasów, pól, uprawiane i nieuprawiane grunty, rybołówstwo, łowiectwo i prawo własnego wiecznie, wszystkie inne wystające, aby ją posiąść. Pragniemy również, że tytuł tego samego towaru na inny ma prawo sprzedać lub przenieść do innych, niezależnie od przeniesienia tytułu legalnie lub do swojej rodziny, swoich spadkobierców lub następców.
Aby zatem to wszystko spisane otrzymało wieczystą prawomocność swoim zwyczajem i porządkiem, postanowiliśmy dać ten dokument na świadectwo umocniony naszą pieczęcią.

Actum et datum presentibus hiis:(dokument ten dano w obecności:) domino Bernharde de Camencz seniore et fratre suo domino Bernharde iuniore, magistro Gosswyno, domino Ebirhardo de Marszowicz et fratre suo domino Symone, domino Tymone, domino Iohanne de Monsterberg. Acta sunt hec anno domini M°CCXLVI°, in vigilia beati Lamperti XVI° kal. octobris.(16 wrzesień 1266 r.)
Dane we Wrocławiu, szesnastego września w roku wcielenia Pana 1266."

Wybiciem pierwszego denara widawskiego na scenie przez włodarza miejscowości pierwszej średniowiecznej monety upamiętniono lokację osady Widawa.

DSC01410

IMG 0799

Kolejnym punktem programu był występ chóru "PIASTUNY" z repertuarem staropolskich pieśni. DSC01399

DSC01401

Po występie chóru przed sceną zaprezentowali się rycerze w pojedynkach oraz odbyły się pokazy walk, stoczono prawdziwą bitwę wojów, gdzie "trup" słał się gęsto:

DSC01426

DSC01427

Wszystko odbywało się pod kontrolą duchowieństwa i włodarzy miasta przy bacznej obserwacji gości i parafian;

DSC01418

DSC01409

Dla zachowania równowagi duchowej słuchano też muzyki dawnej. Pierwsza zaprezentowała się miejscowa artystka Lidia Nowak, która zagrała 5 utworów na harfie.

IMG 0772

Następnie zaprezentował się zespół ze Świeradowa; Rocal Fuza w repertuarze muzyki średniowiecza w stylowych strojach z wykorzystaniem kopii epokowych instrumentów takich jak: szałamaje, lira korbowa, fidele, psałterium, harfa gotycka, cymbały, flety proste, symphony, dudy, mandora, pierdziel, krzywuła, Rauschpfaife, Scheitholt, Cornamuse, Kortholt, bębny...

IMG 0820

DSC01423

Prezentacja budziła duże zainteresowanie gości i miejscowej urodziwej młodzieży;

IMG 0808

DSC01407

 DSC01402

DSC01415IMG 0785

Odbyła się też licytacja monet przeprowadzona przez Agnieszkę Springer oraz naszego gościa Wandę Ziembicką-Has, dochody przeznaczone były na remont zabytkowego kościała parafialnego (1348 r.). Ogólnie zebrano 2710,00 zł, które wpłacone zostaną na konto Parafii Widawa na remont kościoła.

IMG 0771

IMG 0789

Można też było zobaczyć średniowiecznych rzemieślników, prezentacje dawnych twórców, spróbować wyrobów piekarniczych, mięsnych, zakupić nalewki, piwa, miody i także miody pitne;IMG 0795

IMG 0797

 

IMG 0812

IMG 0813

IMG 0814

IMG 0824

IMG 0826

IMG 0847

IMG 0793

Można też było przejechać się bryczką z konikiem oraz na kucyku.

DSC01425

 

DSC01403

Rzeka Widawa

Paweł Panowicz

Rzeka WidawaPrzez Wrocław przepływa kilkanaście rzek i strumieni a jedną z najpiękniejszych rzek jest Widawa. Źródła rzeki Widawy znajdują się we Wzgórzach Twardogórskich na wysokości 222 m n.p.m. we wsi Drołtowice. Wpada do Odry w pobliżu wsi Kotowice i jest to jej prawy dopływ. Od Paniowic do ujścia (około 5 km) objęta ochroną "NATURA 2000". Rzeka Widawa jest bardzo kręta, wije się między wzgórzami, lasami i polami. Nazwa jej pochodzi od prasłowiańskiego słowa "wid", które oznacza; wić się, kręcić. Przez Osiedle Widawa przepływa trzema korytami, tworzy dwie wyspy z trzema mostami. Na wyspie był młyn wodny. Woda była piętrzona pod pierwszym mostkiem Dekarskim przy pomocy jazu iglicowego. Woda płynęła specjalnym tunelem (obecnie zamurowany od strony koryta rzeki) na koło młyńskie i wypływała do kanału młynówka. Rzeka Widawa jest postopniowana i następne jazy znajdują się w Szymanowie oraz Świniarach. W Świniarach również funkcjonował młyn wodny. Jaz w Szymanowie jeszcze służy do napełniania stawów rybnych. Po spiętrzeniu woda w korycie się podnosi do poziomu umożliwiającego pływanie kajakami nawet do mostu na ulicy Sułowskiej. Woda w rzece jest dość czysta, żyją w niej: ryby, kraby, traszki, żaby, były też bobry. W ostatnich latach w rzece jest coraz mniej wody i może warto by odbudować jazy piętrzące wodę, co bardzo pozytywnie wpłynie na poziom wód gruntowych w okolicy. Obecnie realizowany jest projekt przebudowy Wrocławskiego Systemu Przeciwpowodziowego, w tym odcinek rzeki Widawy jako „kanał ulgi”. Jednak projekt nie przewiduje odbudowy jazów. Jest to w brew zdrowemu rozsądkowi, rzeka Widawa może odprowadzać nadmiar wód podczas powodzi ale podczas suszy powinna nawadniać okolice i stanowić rezerwuar czystej wody! Młynów wodnych nie odbudujemy ale istniejące powinniśmy zachować jako budowlane zabytki z małymi elektrowniami wodnymi na rzece i zaopatrywać w prąd okolicznych mieszkańców. W powstałych zbiornikach można hodować ryby i uprawiać turystykę wodną lub służyć jako akweny do żeglowania oraz rekreacji na wodzie. Rzeka Widawa nie powinna być tylko kanałem odwadniającym ale także służyć okolicznym mieszkańcom jako zabezpieczenie w wodę w okresach suszy. Wydajemy olbrzymie pieniądze na odwadnianie, tj. na szybkie odprowadzanie wód opadowych bez patrzenia na pozostałe funkcje jakie powinna spełniać realizowana inwestycja. Mała retencja była stosowana od wieków, te wszystkie młyny wodne na rzekach spełniały też taką rolę! Może warto wydać nieco więcej i mieć z tego korzyści. Bezpieczeństwo powodziowe jest bardzo ważne, jednak inwestycja powinna spełniać jednocześnie wielorakie funkcje.
Nasze osiedle swoją nazwę wywodzi właśnie od rzeki Widawa, choć w obrębie dzisiejszych ulic: Dekarskiej, Zduńskiej i Kaletniczej istniała wieś owalnica jako służebna osada książęca z własną komorą celną, wzmiankowana w 1266 jako "Pratche an der Weide" (obecnie są to Pracze Widawskie).234882

Król czeski w 1345 r. potwierdził nadanie Magistrowi Milo praw do Pracz Widawskich

1345, 14 VIII, Wrocław (Wratislavia)
in Vigilia Assumptionis beate Marie
Jan Luksemburski, król czeski (Johannes B. rex ac Lucemburgensis comes), potwierdza Henrykowi z Kałkowa k. Nysy (Heinricus de Kal) dokument księcia śląskiego i arcybiskupa salzburskiego Władysława (Wladislaus dux Slesiae et ecclesiae Saltzburg), na mocy którego tenże książę nadał magistrowi Milonowi (Milo) Wrocław-Pracze Odrzańskie (tj. Pracze Widawskie).
Świadkowie: Konrad de Valkenhain (Conradus), starosta wrocławski (Wratislaviensis), Ticzko de Borsnitz, Jan de Reste (Johannes), Henryk de Wenden (Heinricus) - rycerze, Jesco de Smoltz, Sifridus Schirow - feudałowie, Otto z Dunina (Donyn), kanclerz księstwa wrocławskiego.
Regest: RBM IV, s. 638, nr 1597.
Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.

Młynówka - niedokończony posiłek bobrów

Młynówka niedokończony posiłek bobrów

Część zabudowań po młynie

Część zabudowań po młynie

Młynówka

Młynówka

Wlot do tunelu

Wlot do tunelu II

Nowy moost na Widawie ul. Sułowska

Nowy most na Widawie

Widawa w dół rzeki

W dół rzeki Widawy

Poniżej zdjęcia z dawnych lat dostarczone przez mieszkańców Widawy - pamiątki rodzinne pokazujące życie codzienne w osadzie.:

Zdjęcia przesłane przez Panią Albinę Luzarowska-Skwarczyńska: 1. zdjęcie zrobione podczas młocki w kołchozie, 2. wieniec dożynkowy dla sołtysa Widawy Pana Luzarowskiego.

DSC00300

DSC00299

Repatrianci w Widawie

Repatrianci w Widawie, dożynki

Zdjęcie rodzinne

Zdjęcie rodzinne (Kubiak)

Rolniczy Zespół w Widawie

Była też rywalizacja spółdzielcza

Dzieci Widawy

Dzieci Widawy

Dzieci Widawy i Szkoła w Lipie Piotrowskiej

Dzieci Widawy; uczniowie Szkoły w Widawie, przedszkolaki widawskie, uczniowie Szkoły w Lipie Piotrowskiej

A po ciężkiej pracy był też czas na sport

A po ciężkiej pracy był też czas i na sport

Dzieci Widawy Szkoła w Lipie Piotrowskiej

Uczniowie Szkoły w Lipie Piotrowskiej i przedszkolaki Sióstr Szkolnych De Notre Dame

Klasa VII Szkoła w Lipie Piotrowskiej

Klasa VII Szkoły w Lipie Piotrowskiej

Image0053

Zdjęcia pamiątkowe

Image0059

Zdjęcia pamiąkowe

Image0057

Wizyta w Parafii Widawa Śp. Bpa Józefa Pazdura

 

FESTYN 2016

Paweł Panowicz

IMG 0569FESTYN 2016 „OJ SIĘ DZIAŁO”!!!
18 CZERWIEC 2016
Pod hasłami:
„WROCŁAW STOLICA KULTURY EUROPEJSKIEJ”
„MOSTY I RZEKI WROCŁAWIA”
„WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA”
Festyn rozpoczął się o godzinie 14,00 programem dla dzieci z bezpłatnym korzystaniem ze wszystkich rządzeń jak:
sonda zjeżdżalnia gigant, statek na ruchomej fali, zamek forteca, chatka skrzatka, wipe-out piłki, wipe-out gigant, ścianka wspinaczkowa, plac zabaw jungle, animator; malowanie twarzy, bańki mydlane, balonowe zwierzaki, jazda bryczką z konikiem oraz przejażdżki kucykiemIMG 0553grzeczny koniś woził maluchy, wszystko to dla dzieci z Osiedla Widawa i naszych sąsiadów z okazji Dnia Dziecka oraz Święta Wrocławia.
IMG 0524

Były też występy:
1. Występy taneczne – Cheerleaders Academy przeznaczone dla dzieci, młodzieży, oraz dorosłych łączącego elementy tańca, gimnastyki oraz akrobacji z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu do cheerleadingu (m.in. pomponów). Cheerleaders Academy została założona przez Klaudię Kubacką absolwentkę Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu na kierunku Turystyki i Rekreacja o specjalności techniki relaksacyjne w rekreacji.IMG 0600IMG 0607

IMG 06042. Występy dzieci z przedszkola „HOGUŚ” przy ul. Kominiarskiej w Widawie, można też było pomalować twarz.IMG 0575

3. Prezentacja wiedzy o wodzie HYDROPOLIS z konkursami. W jaki sposób powstała woda? Czy jest jej dużo w kosmosie? I w jaki sposób trafiła na Ziemię? Odkryj niesamowite życie ukryte w wodzie, poznaj fascynujący świat bioluminescencji oraz ekosystemy kominów hydrotermalnych, gdzie temperatura wody dochodzi do 400°C tego wszystkiego można się było dowiedzieć w czasie prezentacji.IMG 0591

4. Spotkanie ze strażakami; można było zobaczyć z bliska i nawet zasiąść za kierownicą prawdziwego auta strażackiego, a u policjantów oznakować rower.IMG 0587

IMG 05885. Pokazy ratownictwa medycznego, ratownicy prezentowali jak udzielić pierwszej pomocy medycznej. Grupa Ratownictwa Medycznego PCK „Wrocław” prowadzi działania mające na celu pomoc medyczną osobom potrzebującym oraz wsparcie zawodowych służb ratowniczych w niesieniu pomocy humanitarnej. Wszechstronność specjalizacji ratowników pozwala podjąć fachowe i profesjonalne prowadzenie szkoleń oraz działań ratowniczych w trudnych warunkach.IMG 0577

IMG 05766. Koncert zespołu DIXIE TIGER'S BAND; Zespół koncertuje już od jedenastu lat i ma na swym koncie wiele udanych występów w kraju m.in. z grupą Vox, Justyną Steczkowską, Edytą Geppert, Andrzejem Rosiewiczem,z czeskim zespołem Ivana Mladka jak też występy w Niemczech, Szwecji, Czechach i na Węgrzech. Członkowie zespołu to zawodowi muzycy z których część gra na co dzień w Filharmonii Wrocławskiej. Dixie Tigers Band jest zdobywcą Złotej Tarki na międzynarodowym festiwalu jazzu Tradycyjnego Złota Tarka 2008! Zespół zaprezentował znane i lubiane utwory jak: When the Saints. Hallo Dolly, Summertime czy Moonlight Serenade oraz inne utwory znajdujące się w repertuarze grupy.IMG 0596IMG 0597

Program dla najmłodszych skończył się o godzinie 20,00 ale impreza trwała dalej, tańce aż do godz. 24,00.

Całość finansowana była z budżetu miasta Wrocławia przy znaczącym udziale sponsorów.
Rada Osiedla Widawa bardzo dziękuje za wsparcie Prezydentowi Wrocławia – Panu Rafałowi Dutkiewiczowi oraz Dyrektorowi Departamentu Spraw Społecznych – Panu Jackowi Sutrykowi. Partnerami w organizacji Festynu 2016 były: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Wydział Kultury, Biuro Sportu i Rekreacji, Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich.
Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom: Hotel „Jasek”, P.P.H.U „Tracz”, „Prom” Sp. z o.o. Posadzki ceramiczne, Hotel „Sleep”, Państwo Teresa i Stanisław Sajan, Sklep spożywczy „U Artura”, Piekarnia „Jul – Ka”, AXEL CONCEPT, Pan Witold Trokowski, Hurtownia „RAVET”, Wrocławska Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa, „Śruby 1” – Wrocław ul. Jedności Narodowej, ECA GROUP - Fechter Tomasz, TOMTEX, Pani Małgorzata Wruszczak, Roman Ludynia, Julia Brzechfa – noclegi, Firma Granity B&M, Usługi Mechaniczno Spawalnicze ul. Kominiarska, CHEMEKO-SYSTEM, TARG - PIAST, SALON FRYZJERSKI STUDIO32 UL. KOMINIARSKA, Park Wodny ZDRÓJ Trzebnica.

Rada Osiedla Widawa

Strona 9 z 12

Kalendarz

Październik 2020
N P W Ś C Pt S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Galeria

  • historia Widawy
  • koścół parafialny w widawie
  • kościół parafialny w widawie
  • img_0370

Rada Osiedla Widawa
ul. Kominiarska 68 
51-180 Wrocław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury Rady w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, 19.00 - 20.00

    Deklaracja Dostępności

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: Nieodpłatna Pomoc Prawna  Graficzny odnośnik do aplikacji mobilnej: Mobilny Asystent Mieszkańca  Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia  Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

 

 
Początek strony