Kontrast

Oferty na dofinansowanie zadań społecznych Osiedli na 2017r. - terminy

Artur Iwan

wcrs logo 1aTermin przyjmowania formularzy samorządów Osiedli na dofinansowanie zadań priorytetowych z obszaru spraw społecznych realizowanych w 2017 roku upływa z dniem 31 października 2016 r. Do zadań priorytetowych zalicza się: kluby seniora, chóry osiedlowe, festyny (społeczne, zdrowotne, sportowo-rekreacyjne). Wypełnione formularze ofertowe wraz z uchwałą Rady Osiedla w sprawie podjęcia realizacji zadania należy składać we Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego przy pl. Dominikańskim 6 we Wrocławiu. Wnioski ofertowe na zadania priorytetowe złożone po terminie nie będą podlegały procedurze konkursowej. Do 31 października 2016 r. WCRS udziela Osiedlom porad i wskazówek dotyczących sposobu przygotowania i wypełniania formularzy ofertowych na zadania realizowane w 2017 r.


Wyniki głosowania WBO2016

Artur Iwan

WBO wyniki

 


Znamy już wyniki głosowania WBO2016. W bieżącej edycji oddano 104 884 głosy. Wśród projektów rejonowych najwięcej głosów otrzymały rejony: 10 i 12.

- więcej informacji o zwycięskich projektach: 

Wyniki głosowania WBO2016

Granice wrocławskich Osiedli

Artur Iwan

granice osiedli wrocławia

Zachęcamy do korzystania z narzędzia, dzięki któremu można sprawdzić dokłady przebieg granic poszczególnych Osiedli. Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XX/419/16 z dnia 21 stycznia 2016 roku ustanowiono jednoznaczne i precyzyjne granice Osiedli Wrocławia. Granice te zostały zdefiniowane w formie cyfrowej, przynależność każdego punktu adresowego do Osiedla jest uzależniona od położenia tego punktu i nie będzie już wymagała odrębnej decyzji Rady Miejskiej.

Wrocławskie Osiedla - granice.

Głosowanie WBO2016

Artur Iwan

mapa

Karty zadań inwestycyjnych na 2017 rok

Artur Iwan

wcrs logo 1aPanie/Panowie Przewodniczący Zarządów Osiedli,

dziękujemy za przesłane propozycje zadań inwestycyjnych na Osiedlach. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (zgodnie z zapisami §4 ust. 4 Zarządzenia nr 4407/16 Prezydenta Wrocławia) informuje o zakończeniu pierwszego etapu weryfikacji zgłoszonych propozycji. Wskazane przez Zarządy Osiedli zadania podlegają dalszej analizie będącej elementem opracowywania budżetu Miasta na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta. W podsumowaniu pierwszego etapu weryfikacji kart zadań inwestycyjnych przekazujemy informacje wyłącznie o zadaniach, co do których posiadamy pełne opinie. Ostateczna informacja w zakresie inwestycji zaplanowanych do realizacji na terenie wrocławskich osiedli zostanie przekazana po uchwaleniu budżetu Miasta, najpóźniej w styczniu 2017 roku (§4 ust. 5 Zarządzenia nr 4407/16 Prezydenta Wrocławia). 

Konsultacje społeczne w sprawie zmian w statutach Osiedli

Artur Iwan

Rada Miejska Wrocławia na sesji w dniu 15 września 2016 r. podjęła uchwałę nr XXX/616/16 w sprawie konsultacji dotyczących zmian w statutach osiedli. Celem konsultacji jest zasięgnięcie opinii mieszkańców i zebranie uwag w sprawie wprowadzenia zmian w statutach osiedli w następującym zakresie:

1) przepisów o nadzorze nad działalnością organów osiedla do obecnie obowiązujących przepisów prawa;
2) przepisów dotyczących zarządu tymczasowego osiedla;
3) przepisów dotyczących zwoływania i prowadzenia obrad rady;
4) przepisów dotyczących wyboru zarządu osiedla przez radę oraz wyborów przedterminowych;
5) ordynacji wyborczej do rad osiedli.
W konsultacjach, które będą trwały od 19 września do 10 października 2016 roku, mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Wrocławia. Konsultacje będą przeprowadzone w formie zbierania uwag na piśmie, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz otwartych spotkań z mieszkańcami w następujących terminach:
- 23 września 2016, godz. 17.00, Sukiennice 9, sala sesyjna
- 27 września 2016, godz. 17.00, Barbara-infopunkt, Świdnicka 8c
Dodatkowe informacje o konsultacjach można zaleźć na stronie Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Strona 15 z 16

Ostatnio dodane

logo otwarte dane  wbo.png  wtc

npp  mam4  urbancard premium

SIP2  cui logo