logo wrocławia

STATUT OSIEDLA

UCHWAŁA NR XIII/416/03 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 16 października 2003 r.

w sprawie nadania Statutu Osiedla Ołbin

Na podstawie art. 35 ust.1 i 3 oraz art.18 ust. 2 pkt 7 i art. 42, w związku z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z  dnia  8  marca  1990  r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z  2001  r.  Nr 142,  poz. 1591 ze zmianami) 

Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

 § 1

     Nadaje się Osiedlu Ołbin statut o treści  stanowiącej  załącznik  do uchwały.

 § 2

     Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

 § 3

     1. Uchwała  podlega  opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

     2. Do  końca  bieżącej  kadencji   organów   Osiedla   stosuje   się dotychczasowe przepisy o wyborach 

rad osiedli.

     3. Z dniem  1  stycznia 2004 r. w zakresie uregulowanym w niniejszejuchwale traci moc obowiązującą 

uchwała nr LXIV/421/93 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 maja 1993 r. w sprawie nadania  statutu  osiedla 

(Biuletyn Urzędowy  Rady  Miejskiej  Wrocławia  Nr 4,  poz.  65  ze zmianami)  z uwzględnieniem ust. 2.

 § 4

     Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

STANISŁAW HUSKOWSKI

Uchwała Nr XIII/416/03 

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r.

Statut Osiedla Ołbin

C z ę ś ć I

Postanowienia ogólne

§ 1

Statut określa organizację i zasady działania Osiedla Ołbin.

§ 2

Użyte w Statucie Osiedla sformułowania oznaczają:

Osiedle - Osiedle Ołbin,

Rada - Radę Osiedla Ołbin,

Przewodniczący - Przewodniczącego Rady Osiedla Ołbin,

Wiceprzewodniczący - Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Ołbin,

Radny - Członek Rady Osiedla Ołbin,

Komisja - Komisję Rady Osiedla Ołbin,

Zarząd - Zarząd Osiedla Ołbin,

Przewodniczący Zarządu - Przewodniczącego Zarządu Osiedla Ołbin,

Sekretarz - Sekretarza Osiedla Ołbin,

Skarbnik - Skarbnika Osiedla Ołbin,

Miasto - Gminę Wrocław,

Statut Wrocławia - uchwałę nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. 

w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów 

(t.j. Dziennik Urzędowy Województwa 

Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 166, poz. 2338),

Statut - Statut Osiedla Ołbin,

ustawa - ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2001 Nr 142, poz. 1591 

ze zmianami).

§ 3

1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Miasta w rozumieniu przepisów ustawy.

2. Mieszkańcy Osiedla tworzą wspólnotę samorządową w granicach obszaru Osiedla.

§ 4

1. Obszar Osiedla wyznaczają granice określone na mapie Miasta stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.

2. Łączenie, podział oraz znoszenie, w tym także zmiana granic Osiedla, odbywa się na zasadach 

określonych w ustawie i Statucie Wrocławia.

C z ę ś ć II

Zakres zadań Osiedla oraz sposób ich realizacji

§ 5

1. Osiedle realizuje zadania Miasta na swoim obszarze w zakresie określonym niniejszym Statutem 

oraz przekazane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta.

2. Przyjęcie zadań do wykonania zleconych przez Prezydenta wymaga zgody Rady.

3. Organy Osiedla w zakresie swojego działania mają nieograniczony w zakresie obowiązujących 

przepisów prawa dostęp do wszelkich materiałów i informacji znajdujących się w posiadaniu 

jednostek organizacyjnych Miasta. Zasady realizacji uprawnienia określa Prezydent.

§ 6

Do zadań Osiedla należy:

1) wspieranie i inspirowanie działania o znaczeniu lokalnym zmierzającego do poprawy warunków 

zamieszkiwania i życia mieszkańców niewynikającego z zadań zleconych oraz niezastrzeżonych ustawami, 

Statutem Wrocławia, uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta na rzecz innych podmiotów,

2) działanie na rzecz rozwoju samorządności lokalnej,

3) współdziałanie,

a) z organami Miasta,

b) jednostkami organizacyjnymi Miasta i innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi 

działającymi na obszarze Osiedla,

c) z innymi osiedlami,

4) wnioskowanie do organów Miasta w sprawach istotnych dla mieszkańców Osiedla, a w szczególności 

w zakresie:

a) tworzenia, łączenia i likwidacji oraz zmiany granic Osiedla,

b) budżetu Miasta na etapie przygotowywania jego projektu,

c) wydzielania mienia komunalnego celem przekazania Osiedlu do zarządzania,

d) lokalizacji na obszarze Osiedla instytucji kultury i placówek oświatowych oraz ośrodków rekreacji 

i sportu o charakterze lokalnym,

e) organizacji opieki zdrowotnej o zasięgu lokalnym,

f) przeznaczenia terenów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta, w tym zwłaszcza lokalizacji 

celów publicznych,

g) komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla oraz połączeń z innymi osiedlami,

h) zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a zwłaszcza lokalizacji na terenie Osiedla 

posterunków Policji,

i) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych 

od alkoholu, w tym zwłaszcza liczby punktów sprzedaży alkoholu oraz zasad ich usytuowania 

na obszarze Osiedla,

j) zmiany organizacji ruchu lokalnego mających na celu jego usprawnienie, wprowadzenie 

ograniczeń w ruchu i form poprawy bezpieczeństwa pieszych,

k) ochrony środowiska, zakładania i utrzymania zieleni miejskiej oraz wprowadzania form 

ochrony przyrody na obszarze Osiedla,

5) opiniowanie na wniosek organu lub jednostki organizacyjnej Miasta:

a) projektów uchwał w zakresie zamiaru likwidacji, łączenia lub przekształcenia jednostek 

organizacyjnych o charakterze lokalnym, takich jak:

- szkoły podstawowe i placówki oświatowe,

- instytucje kultury, w tym filie biblioteczne i domy kultury,

- publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

- ośrodki rekreacji i sportu,

b) projektów uchwał, zarządzeń i decyzji w zakresie:

- zmian w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla,

- przeznaczenia do wynajmu lokali użytkowych na cele działalności usługowej 

lub handlowej poza strefą centrum,

- rozmieszczenia targowisk,

- wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

6) opiniowanie decyzji w zakresie ochrony środowiska zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska,

7) wyrażanie opinii o działalności organów i jednostek organizacyjnych Miasta na obszarze Osiedla, 

w tym zwłaszcza wykonania budżetu Miasta w części dotyczącej Osiedla i obsługi Osiedla 

przez jednostkę organizacyjną Miasta wskazaną przez Prezydenta,

8) wyrażanie opinii o realizacji lokalnych inwestycji celu publicznego oraz remontów lokalnych 

obiektów użyteczności publicznej na obszarze Osiedla,

9) uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej i jej organów na zasadach określonych w Statucie Wrocławia,

10) uczestniczenie w pracach zespołów i komisji powoływanych przez Prezydenta lub kierowników 

jednostek organizacyjnych Miasta dla dokonywania oceny wykonywania zadań publicznych, 

w tym zwłaszcza odbioru prac wykonawczych inwestycji celu publicznego i remontów obiektów 

użyteczności publicznej o charakterze lokalnym na obszarze Osiedla na zasadach określanych 

każdorazowo przez podmiot podejmujący te działania.

§ 7

1. Zgłaszanie wniosków odbywa się w trybie i terminie przewidzianym przepisami prawa oraz 

określonym w zawiadomieniach o podejmowanych czynnościach przez organy i jednostki 

organizacyjne Miasta.

2. Udzielenie opinii następuje w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu rozstrzygnięcia lub 

wystąpienia o zaopiniowanie.

3. Przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 2, zwalnia podmiot z obowiązku zasięgnięcia opinii.

4. W przypadku nieuwzględnienia wniosku lub opinii organów Osiedla doręczonych w przepisanym 

terminie i formie podmiot zobowiązany do przyjęcia wniosku lub zasięgnięcia opinii wyjaśnia 

przyczyny nieuwzględnienia wniosku lub opinii na wniosek organu Osiedla.

§ 8

1. Organy Osiedla realizują swoje uprawnienia w formie uchwał.

2. Budowa i treść uchwał odpowiada zasadom techniki prawodawczej.

3. Numeracja uchwał Rady składa się z numeru sesji (wyrażonego cyframi rzymskimi), 

numeru kolejnego uchwały (wyrażonego cyframi arabskimi) i dwóch ostatnich cyfr 

oznaczenia roku. Numeracja porządkowa rozpoczyna się od każdej kadencji z osobna i jest ciągła 

do jej końca.

4. Numeracja uchwał Zarządu składa się z numeru porządkowego w obrębie każdego roku 

kalendarzowego i dwóch ostatnich cyfr oznaczenia roku.

C z ę ś ć III

Władze Osiedla

§ 9

1. Mieszkańcy Osiedla podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym przez wybory lub 

za pośrednictwem organów Osiedla.

2. Mieszkańcy Osiedla wypowiadają się w istotnych sprawach Osiedla w drodze konsultacji zgodnie 

z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia.

§ 10

1. Organami Osiedla są Rada i Zarząd.

2. Działania organów Osiedla są jawne.

3. Jawność działania organów Osiedla oznacza prawo uczestniczenia w sesjach Rady 

oraz posiedzeniach Zarządu i komisji Rady oraz wglądu w dokumentację działalności organów Osiedla.

4. Dla zapewnienia uczestnictwa mieszkańcom Osiedla w sesjach i posiedzeniach organów Osiedla 

na ich przewodniczących spoczywa obowiązek umieszczania na tablicy informacyjnej w siedzibie 

Zarządu stosownych obwieszczeń. Nie wyklucza to możliwości używania równolegle środków 

masowego przekazu.

§ 11

Organy Osiedla podejmują uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy składu organu, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

R o z d z i a ł 1

Rada

§ 12

1. Rada jest organem uchwałodawczym Osiedla.

2. Kadencja Rady wynosi 4 lata.

3. W skład Rady wchodzi 21 radnych z zastrzeżeniem § 37.22 ust.2

§ 13

1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy niezastrzeżone Statutem na rzecz Zarządu.

2. Do wyłącznej właściwości Rady należą:

1) wybór i odwoływanie Zarządu oraz dokonywanie zmian w jego składzie osobowym,

2) uchwalanie planu finansowego Osiedla,

3) przyjmowanie rocznego sprawozdania Zarządu z wykonania planu finansowego,

4) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków i opinii, o których mowa w § 6 pkt 4-8,

5) wyrażanie zgody na przejęcie do wykonywania zdań zleconych przez Prezydenta,

6) ustalania zasad współpracy z osiedlami,

7) stwierdzanie wygaśnięcia mandatu radnego na zasadach ordynacji wyborczej.

              3. W sprawach, o których mowa w § 6 pkt 4 lit. i, Rada może upoważnić Zarząd do       

               wyrażania opinii.                                                                                                            

§ 14

1. Rada na pierwszej sesji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady 

bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.

2. Pierwszą sesję Rady po wyborach w nowej kadencji lub wyborach przedterminowych zwołuje 

Przewodniczący Rady Miejskiej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów. 

Obrady sesji do czasu wyboru 

Przewodniczącego prowadzi najstarszy wiekiem radny.

3. Odwołanie z funkcji, o której mowa w ust. 1, odbywa się na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego 

składu Rady w trybie określonym w ust. 1. Głosowanie nad odwołaniem może być przeprowadzone 

na następnej sesji nie wcześniej niż po upływie 14 dni.

4. W przypadku nieskuteczności odwołania, kolejny wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady 

może być rozpatrywany nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.

5. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady mogą złożyć pisemną rezygnację z funkcji.

6. Odwołanie i przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego Rady zobowiązuje Radę do wyboru na wakującą 

funkcję na tej samej sesji.

7. Do czasu wyboru uzupełniającego osoba odwołana pełni nadal swoją funkcję.

§ 15

1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej 

niż raz na kwartał. Obrady sesji prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

2. Przewodniczący zwołuje sesję i ustala porządek obrad oraz przedstawia ewentualne projekty uchwał. 

Celem ustalenia porządku obrad Przewodniczący przeprowadza konsultacje z Przewodniczącym Zarządu 

oraz przewodniczącymi Komisji Rady.

3. Zmiana porządku obrad może nastąpić na wniosek Zarządu, Komisji Rady lub 1/4 ustawowego 

składu Rady zwykłą większością głosów.

4. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu lub 1/4 ustawowego składu Rady Przewodniczący 

jest zobowiązany zwołać sesję Rady w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku 

dołączony jest porządek obrad oraz projektu uchwał. Zmiana porządku obrad sesji zwołanej 

w tym trybie wymaga najpierw zgody wnioskodawcy. Zawiadomienie o zwołaniu sesji 

w tym trybie może odbyć się drogą ustną bezpośrednio lub telefonicznie.

5. W razie braku quorum na sesji zwołanej w trybie ust. 1 i 4 Przewodniczący bez otwarcia sesji 

wyznacza doraźnie termin następnej sesji. Radnych obecnych uznaje się za powiadomionych 

o wyznaczonym terminie sesji w tym trybie.

6. Stwierdzenie braku quorum w trakcie trwającej już sesji powoduje przerwanie jej obrad 

i wyznaczenie terminu ich wznowienia. Przepis ust. 5 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

7. W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, wnioskodawcy powiadamiają 

Przewodniczącego Rady Miejskiej, który zwołuje niezwłocznie sesję w zastępstwie Przewodniczącego, 

przewodnicząc jej obradom lub powierzając prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu.

§ 16

1. Ramowy porządek sesji Rady obejmuje:

1) otwarcie sesji,

2) zgłoszenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie,

3) realizacja porządku obrad według ustalonej kolejności,

4) każdy merytoryczny punkt porządku obrad przewiduje,

a) przedstawienie projektu uchwały,

b) dyskusję,

c) poddanie wniosków o zmianę projektu pod głosowanie,

d) poddanie ostatecznej wersji projektu pod głosowanie,

5) zapytania radnych,

6) wolne wnioski,

7) wnioski dotyczące protokołu poprzedniej sesji i jego przyjęcie,

8) zamknięcie obrad.

2. W każdym punkcie obrad radny ma prawo do jednokrotnego zabrania głosu w dyskusji 

i jednej polemiki.

3. Przewodniczący Zarządu a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący ma prawo 

do zabrania głosu poza kolejnością.

4. W przypadku wykorzystywania prawa do głosu w sposób niezgodny z tematem obrad 

oraz naruszający prawa innych radnych w tym przekraczania limitu czasu ustalonego 

przez Radę Przewodniczący może odebrać głos radnemu w danym punkcie obrad.

5. Limit czasowy wystąpienia nie dotyczy Przewodniczącego (Wiceprzewodniczącego) Zarządu 

i Przewodniczących Komisji.

6. Uchwały podjęte na sesji podpisuje niezwłocznie po ich sporządzeniu Przewodniczący 

a Przewodniczący Zarządu przekazuje je jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.

R o z d z i a ł 2

Komisje Rady

§ 17

1. Rada może powoływać stałe i doraźne komisje przedmiotowe ustalając ich przedmiot działania 

oraz skład osobowy.

2. Komisja może liczyć od 3 do 5 radnych.

3. Komisje wybierają spośród siebie swoich przewodniczących. Zmiana osoby przewodniczącego 

komisji wymaga zgody Rady.

4. Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji.

5. Komisje Rady obradują na posiedzeniach zwoływanych przez ich przewodniczących w miarę 

potrzeb oraz na wniosek Przewodniczącego lub Przewodniczącego Zarządu. Komisje mogą 

odbywać wspólne posiedzenia.

6. Komisje opiniują przedłożone im projekty uchwał oraz przedstawiają inicjatywy uchwałodawcze 

we własnym zakresie.

§ 18

1. Posiedzeniom komisji Rady przewodniczą ich przewodniczący.

2. Posiedzenia są protokołowane przez członka komisji wskazanego przez przewodniczącego komisji.

3. Protokoły po zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu są przekazywane Sekretarzowi celem 

ich dołączenia do dokumentacji działalności Osiedla w kadencji.

R o z d z i a ł 3

Obowiązki i prawa radnego

§ 19

1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje więź z mieszkańcami Osiedla oraz organizacjami 

działającymi na jego terytorium. Przyjmuje postulaty i wnioski i przedstawia je organom Osiedla 

do rozpatrzenia.

2. Obowiązkiem radnych jest odbywanie dyżurów w wyznaczonych stałych dniach miesiąca 

w siedzibie Zarządu. Informacja o dyżurach winna być umieszczona na tablicy ogłoszeń 

w siedzibie Zarządu.

3. Zarząd jest zobowiązany umożliwić radnemu odbywanie dyżurów w siedzibie Zarządu 

według ustalonego harmonogramu.

§ 20

1. Radny obejmuje mandat składając ślubowanie o następującej treści:

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować 

godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro Miasta i Osiedla oraz jego mieszkańców".

2. Po odczytaniu roty ślubowania radni obecni na sesji wyczytani w kolejności alfabetycznej 

powstają i wypowiadają słowo "Ślubuję" lub formułę "Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg". 

Radni nieobecni na pierwszej 

sesji składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

3. Odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna z wygaśnięciem mandatu.

§ 21

1. Radny ma obowiązek uczestniczenia w pracach Rady i jej organów oraz Zarządu, a także 

w przypadkach, gdy zostaje desygnowany do innych organów samorządowych.

2. Rada może zlecić radnemu przeprowadzenie szczegółowego postępowania w określonej sprawie 

i przedstawienia wynikających z niego wniosków lub opinii.

3. Radni mają obowiązek kierowania się interesem wspólnoty samorządowej Osiedla.

4. Radny ma obowiązek wstrzymywać się od głosowania w sprawach dotyczących jego interesu osobistego.

§ 22

1. Radny ma prawo składania interpelacji, wniosków i zapytań do organów Osiedla.

2. Radny sprawuje swój mandat społecznie.

3. Radnemu przysługuje dieta na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia.

§ 23

Mandat radnego wygasa na zasadach określonych w ordynacji wyborczej do rad osiedli.

R o z d z i a ł 4

Zarząd

§ 24

1. Zarząd jest organem wykonawczym Osiedla.

2. Do wyłącznej właściwości Zarządu należy:

1) przygotowywanie projektów planu finansowego,

2) wykonywanie zwykłego zarządu mieniem,

3) reprezentowanie Osiedla wobec organów i jednostek organizacyjnych Miasta w tym w zakresie 

§ 6 pkt 8,

4) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta na podstawie uchwały Rady.

§ 25

1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący Zarządu, 1 Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik 

i 1 członek Zarządu wybierani spośród radnych.

2. Rada wybiera Przewodniczącego Zarządu w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

3. Pozostałych członków Zarządu Rada wybiera na wniosek Przewodniczącego Zarządu 

zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w odrębnych głosowaniach.

4. Członkom Zarządu przysługuje dieta radnego na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej.

5. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z funkcją Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

§ 26

1. Rada wybiera Zarząd w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów Rady.

2. W razie przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Rada Miejska rozwiązuje Radę 

i zarządza wybory przedterminowe w Osiedlu w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące 

od dnia podjęcia uchwały o rozwiązaniu Rady.

3. Jeżeli nowo wybrana Rada nie dokona wyboru Zarządu w terminie statutowym ulega 

rozwiązaniu bez zarządzenia wyborów przedterminowych.

§ 27

1. Rada może odwołać Zarząd w przypadku odrzucenia rocznego sprawozdania z wykonania 

planu finansowego zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Wniosek o odwołanie 

Zarządu może być poddany pod głosowanie na następnej sesji Rady zwołanej nie wcześniej 

niż 14 dni od dnia odrzucenia sprawozdania po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu.

2. Rada może odwołać Przewodniczącego Zarządu na uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 

ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. 

Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu może być poddany pod głosowanie 

na następnej sesji Rady zwołanej nie wcześniej niż 14 dni od dnia złożenia wniosku 

po wysłuchaniu wyjaśnień Przewodniczącego Zarządu. Odwołanie Przewodniczącego

Zarządu skutkuje odwołaniem Zarządu.

3. W przypadku nieskuteczności odwołania, kolejny wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu 

może być rozpatrywany nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.

4. Rada odwołuje członków Zarządu na wniosek Przewodniczącego Zarządu w głosowaniu jawnym 

zwykłą większością głosów. Wniosek może być poddany pod głosowanie na tej samej sesji po wysłuchaniu 

wyjaśnień członka, którego wniosek dotyczy.

5. Każdy członek Zarządu może złożyć pisemną rezygnację z członkostwa w Zarządzie. Członkostwo 

w Zarządzie ustaje na najbliższej sesji, na której rezygnacja zostaje odczytana.

6. Złożenie rezygnacji przez Przewodniczącego Zarządu lub jego odwołanie powoduje ustąpienie Zarządu.

7. W razie odwołania lub ustąpienia Zarządu Rada dokonuje wyboru Zarządu w terminie 30 dni. 

Przepis § 26 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

8. W razie odwołania lub rezygnacji członka Zarządu Rada wybiera nowego członka w 30 dni od dnia 

ustania członkostwa.

§ 28

1. Zarząd wybrany przez Radę działa do czasu wyboru nowego Zarządu z wyjątkiem przypadku, 

o którym mowa w § 26 ust. 3.

2. Rozwiązanie Rady z mocy Statutu lub w drodze czynności nadzorczych Rady Miejskiej powoduje 

rozwiązanie Zarządu i ustanowienie zarządu tymczasowego.

§ 29

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zarządu w miarę potrzeb 

jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Przewodniczący Zarządu ustala porządek obrad Zarządu i przewodniczy obradom, w razie jego 

nieobecności obradom przewodniczy zastępca Przewodniczącego Zarządu.

3. Do wyłącznej właściwości Przewodniczącego Zarządu należy:

1) dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z planem finansowym,

2) reprezentowanie Osiedla wobec organów i jednostek organizacyjnych Miasta w tym w zakresie 

§ 6 pkt 7,

3) przekazywanie uchwał Rady i Zarządu jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.

§ 30

1. Sekretarz prowadzi dokumentację sesji Rady i obrad Zarządu.

2. Sekretarz przechowuje doręczone mu protokoły posiedzeń komisji Rady.

3. Sekretarz zapewnia dostęp do przechowywanych dokumentów zgodnie z zasadą jawności działania 

organów Osiedla w siedzibie Zarządu w stałych dniach tygodnia według harmonogramu godzinowego 

uwidocznionego na tablicy ogłoszeniowej.

4. Po zakończeniu kadencji organów Osiedla Sekretarz przekazuje dokumentację ich działalności 

jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.

§ 31

1. Skarbnik przygotowuje założenia do projektu planu finansowego Osiedla na podstawie informacji 

Skarbnika Miasta o projekcie budżetu Miasta, a następnie informacji Prezydenta o ostatecznych 

kwotach wydatków Osiedla przyjętych w uchwale budżetowej.

2. Skarbnik przygotowuje sprawozdania kwartalne i roczne o wykonaniu planu finansowego.

C z ę ś ć IV

Mienie i gospodarka finansowa Osiedla

§ 32

1. Osiedle korzysta i zarządza przekazanym mu mieniem komunalnym.

2. Organy Osiedla samodzielnie decydują o sposobie wykorzystania przekazanego mienia w zakresie 

zwykłego zarządu, chyba że uchwały Rady Miejskiej stanowią inaczej.

3. Dochody z mienia przekazanego Osiedlu stanowią dochód Miasta pozostający w dyspozycji Osiedla.

§ 33

1. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu mieniem przekazanym składa Przewodniczący 

lub Wiceprzewodniczący Zarządu wspólnie z członkiem Zarządu wskazanym uchwałą Rady.

2. Rada może upoważnić Przewodniczącego do jednoosobowego składania oświadczeń.

3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za stan i wykorzystanie mienia przekazanego Osiedlu.

§ 34

1. Zarząd opracowuje plan finansowy w oparciu o wyodrębnione w projekcie budżetu Miasta środki 

oraz przedkłada go Prezydentowi wraz z informacją o stanie przekazanego mienia z objaśnieniami 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o wysokości przewidywanych środków.

2. Do czasu uchwalenia budżetu Miasta wydatki Osiedla są dokonywane na podstawie projektu 

planu finansowego zgodnego z projektem budżetu.

3. Rada uchwala plan finansowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji 

o ostatecznych kwotach wydatków Osiedla przyjętych w uchwale budżetowej.

§ 35

1. Osiedle samodzielnie decyduje o wykorzystaniu środków finansowych wyodrębnionych 

w budżecie Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i planem finansowym.

2. Pozyskiwanie i wydatkowanie przez Radę środków spoza budżetu Miasta odbywa się w sposób 

określony przez jednostkę organizacyjną powołaną do obsługi Osiedla.

§ 36

1. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wydatki Osiedla nie mogą przekraczać wydatków określonych w planie finansowym.

§ 37

1. Zarząd przedstawia Radzie kwartalne informacje o wykonaniu planu finansowego przygotowywane 

przez Skarbnika Osiedla.

2. W terminie do końca stycznia Zarząd przedkłada Radzie roczne sprawozdanie z wykonania 

planu finansowego za ubiegły rok budżetowy. Rada w drodze uchwały przyjmuje lub odrzuca 

roczne sprawozdanie Zarządu.

Dodano nową część; „C z ę ś ć IV a”  Ordynacja wyborcza do Rady Osiedla                          

(zaczyna się § 37.1, § 37.2;  …  § 37.57)

C z ę ś ć V

Nadzór i kontrola nad działalnością Osiedla

§ 38

Corocznie Rada przedkłada Przewodniczącemu Rady Miejskiej do końca lutego sprawozdanie 

za rok uprzedni o działalności Osiedla, w którym zawarte są informacje o realizacji zadań, 

wykonaniu planu finansowego oraz stanie przekazanego mienia komunalnego.

§ 39

1. Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawują organy gminy na zasadach określonych 

w Statucie Wrocławia.

2. Przewodniczący Zarządu przekazuje uchwały organów Osiedla w terminie 14 dni od ich podjęcia 

jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.

3. Jednostka, o której mowa w ust. 2, dokonuje wstępnej analizy uchwał pod kątem ich zgodności 

z prawem oraz planem finansowym w ciągu 14 dni od dnia przekazania jej uchwały.

4. W razie stwierdzenia niezgodności uchwały organu Osiedla z prawem jednostka przekazuje ją 

niezwłocznie Radzie Miejskiej wraz ze stosownym wnioskiem celem zastosowania środków 

przewidzianych Statutem Wrocławia.

5. W razie stwierdzenia niezgodności uchwały organu Osiedla z planem finansowym jednostka 

przekazuje ją niezwłocznie Prezydentowi Wrocławia wraz ze stosownym wnioskiem celem 

zastosowania środków przewidzianych Statutem Wrocławia.

§ 40

1. Kontrolę finansową działalności organów Osiedla sprawuje Skarbnik Miasta za pośrednictwem 

jednostki organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.

2. Kontrolę wykorzystania mienia komunalnego przekazanego Osiedlu sprawuje Prezydent 

za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.

C z ę ś ć VI

Postanowienia końcowe

§ 41

Obsługę finansową, techniczną i administracyjną Osiedla wykonuje jednostka organizacyjna Miasta 

wskazana przez Prezydenta.

§ 42

W korespondencji organy Osiedla używają pieczęci nagłówkowych o następującej treści:

1) Rada Osiedla Ołbin,

2) Przewodniczący Rady Osiedla Ołbin,

3) Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Ołbin,

4) Przewodniczący Komisji ...... Rady Osiedla Ołbin,

5) Zarząd Osiedla Ołbin,

6) Przewodniczący Zarządu Osiedla Ołbin,

7) Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Ołbin,

8) Sekretarz Osiedla Ołbin,

9) Skarbnik Osiedla Ołbin.

§ 43

1. Zmiany Statutu Osiedla dokonuje Rada Miejska na wniosek Rady bądź z własnej inicjatywy 

po konsultacji z mieszkańcami Osiedla w trybie i na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej.

2. W przypadkach sporów interpretacyjnych dotyczących przepisów Statutu wiążącą wykładnię ustala 

Rada Miejska.

Załącznik nr 1 do Statutu Osiedla Ołbin (poz. 3197)

Uwaga !

Kolorem czerwonym zaznaczono treści nowe lub zmienione UCHWAŁĄ NR XXIX/2258/04

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 18 listopada 2004 r.(zmiany w statucie osiedla)

Objaśnienie:

Część - np. I

Rozdział - np. 1

Paragraf - np. 

§ 1

Ustęp - np. 1.

Punkt - np. 1)

Kalendarz

Grudzień 2021
N P W Ś C Pt S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Osiedle Ołbin
ul. Na Szańcach 14
50-320 Wrocław
tel. 71 32 11 348
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: Nieodpłatna Pomoc Prawna  Graficzny odnośnik do aplikacji mobilnej: Mobilny Asystent Mieszkańca  Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia  Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

 

 
Początek strony