Kontrast

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

wesolych swiat wielkanocnychZdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei i miłości,

radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół 

ulic bez korków, bezpiecznych dróg,

obfitych łask i błogosławieństw 

oraz mokrego śmigusa-dyngusa życzy

Rada Osiedla Ołtaszyn

  


DEBATA OŁTASZYŃSKA

Rada Osiedla Ołtaszyn dziękuję za przybycie i aktywny udział uczestnikom debaty publicznej na temat przewidywanych zmian w układzie komunikacyjnym Wrocławia, w kontekście realizacji planów budowy wschodniej obwodnicy Wrocławia, kolei aglomeracyjnej oraz linii tramwajowej na Ołtaszyn.

Debata, która odbyła się 28 marca w Centrum Aktywności Lokalnej na Ołtaszynie zgromadziła licznych mieszkańców Ołtaszyna oraz Wojszyc i Partynic.

W debacie spośród zaproszonych uczestników debaty udział wzięli:

Wiceprezydent Wrocławia Sebestian Lorenc oraz dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Bartłomiej Świerczewski.

      Dyrektor PKP PLK S.20190328 DSC 0113A., ZLK we Wrocławiu Zbigniew Gzik

      Posłanka na Sejm RP Aldona Młyńczak

      Poseł na Sejm RP Michał Jaros

      Radni RM Wrocławia Edyta Skuła i Michał Młyńczak

      Przedstawiciele Rad Osiedli: Krzyki-Partynice oraz Wojszyce

 

 

Jedynym, który nie wziął udziału w debacie, pomimo zaproszenia, był Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Tymoteusz Myrda.

20190328 DSC 0046.1

 

Informacji na temat przyszłości realizacyjnej Wschodniej Obwodnicy Wrocławia  pod nieobecność zaproszonego wicemarszałka udzieliłem zebranym jako moderator  spotkania.

Nieobecność przedstawiciela Zarządu Województwa Dolnośląskiego utwierdziła  licznie zebranych uczestników debaty w niepokoju o przyszłość  oczekiwanej inwestycji  drogowej.

 

 

W debacie uczestniczył także Maciej Wełyczko Redaktor Naczelny i Wydawca dwutygodnika „Gazeta Sąsiedzka”. W ostatnim numerze gazety ukazał się obszerny artykuł poświęcony debacie.

Obsługę medialną debaty zapewnił Rafał Skuła, nagranie filmowe z debaty dostępne na stronie www.oltaszyn.com.pl

20190328 DSC 0072.1

 

Dyskusję zdominował temat kolei aglomeracyjnej i związanych z tą inwestycją obaw o zapewnienie płynności ruchu kołowego na przejeździe przez ul. Zwycięską.

Padały też pytania o możliwość udrożnienia komunikacjiw ciągu ul. Agrestowej oraz usytuowania tym miejscu stacji  przystankowej. 


Ostateczne decyzje nie zapadły ale zostały wskazane możliwe kierunki dalszego postępowania zmierzające do zaspokojenia oczekiwań mieszkańców.

Poszukiwanie sposobów na odciążenie intensywnego ruchu kołowego uliczkami osiedlowymi Ołtaszyna, spowodowało zgłoszenie wielu nowych rozwiązań oraz takich, które były wcześniej zgłaszane.

20190328 DSC 0164.1

 


Poseł Aldona Młyńczak przedstawiła graficzne opracowanie możliwych rozwiązań z wykorzystaniem przejazdów tunelowych w nasypie kolejowym wzdłuż ulicy Koszyckiej.

W powiązaniu z ulicami prostopadłymi, może to stanowić kanały ulgi komunikacyjnej dla zatłoczonych arterii Ołtaszyna, Wojszyc i Partynic.                                                                                                               

 

Pani poseł zaproponowała powołanie zespołu celem wypracowania spójnej koncepcji rozwiązań komunikacyjnych w oparciu o złożoną propozycję.

20190328 DSC 0181

Poseł Michał Jaros dużo uwagi poświęcił ustawie metropolitalnej, która może w przyszłości ułatwić rozwiązanie wielu problemów komunikacyjnych wyłączając partykularne interesy mniejszych  jednostek administracyjnych i pozwoli temat usystematyzować w spójnej koncepcji dla metropolii wrocławskiej.

   

 

Rozwiązania problemów komunikacyjnych większość rozmówców upatrywała jednak w usprawnieniu komunikacji zbiorowej.                                                                                         

20190328 DSC 0229

W swoim wystąpieniu dyrektor Bartłomiej Świerczewski nie zaspokoił oczekiwań  mieszkańców oczekujących jednoznacznych odpowiedzi w sprawie przyszłości  „Tramwaju na Ołtaszyn”. Perspektywy rozbudowy komunikacji publicznej zawęża  także wydawanie nowych pozwoleń na budowę inwestycji deweloperskich. Tereny  przewidziane na obsługę komunikacyjną wykluczają w przyszłości możliwość  wydzielania niezależnych torowisk bądź buspasów.

 

Pozostaje mieć nadzieję, że wnioski z debaty posłużą za podstawę do dalszych działań operacyjnych.

Debata okazała się być oczekiwanym sposobem komunikacji z mieszkańcami a jej wartością był bardzo merytoryczny charakter, wyważone pytania i odpowiedzi odbiegające w swoim charakterze od większości, kłótliwych debat politycznych.


20190328 DSC 0125.1

Jeszcze raz wszystkim uczestnikom dziękuję i zapraszam na kolejne debaty, których tematy, mam nadzieję, będą równie interesujące.

   Przewodniczący Zarządu Osiedla Ołtaszyn

   Eugeniusz Piotrowski

SPOTKANIE PREZYDENTA WROCŁAWIA Z RADĄ OSIEDLA OŁTASZYN

Rada Osiedla Ołtaszyn reprezentowana przez:

Krystynę Sawińską - Przewodniczącą Rady Osiedla Ołtaszyn

Edytę Skułę - w-ce Przewodniczącą Zarządu Osiedla Ołtaszyn

Eugeniusza Piotrowskiego - Przewodniczącego Zarządu Osiedla Ołtaszyn

odbyła w dniu 27.03.2019 r. spotkanie z Prezydentem Wrocławia oraz pracownikami Urzędu Miejskiego i przedstawicielami Rady Miasta, w celu omówienia najistotniejszych problemów zgłaszanych przez mieszkańców w Radzie Osiedla Ołtaszyn.

Spotkanie z Prezydentem 

Tematy rozmów zgrupowane zostały w bloki problemowe.

1. Niewydolny układ komunikacyjny. Perspektywa budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, kolei aglomeracyjnej i linii tramwajowej na Ołtaszyn.

Otrzymaliśmy zapewnienie, że Gmina Wrocław zabezpieczyła kwotę 33 mln zł w ramach partycypacji w kosztach realizacji projektu budowy WOW.

Przedstawiciele władz miasta prowadzą rozmowy z Marszałkiem Województwa w sprawie rozwoju kolei aglomeracyjnej z uwzględnieniem stacji przystankowej przy ul. Agrestowej.

Trwają prace nad projektem budowy linii tramwajowej na Ołtaszyn w wariancie łączącym pętlę przy ul. Ślężnej z ul. Zwycięską w śladzie bliskim ul. Agrestowej. Prace nad dokumentacją, pozwalającą aplikować o dofinansowanie będą kontynuowane. Perspektywa realizacji projektu rozbudowy sieci tramwajowej jest bardzo mglista i nie spełnia naszych oczekiwań.

2. Włączanie deweloperów w koszty związane z budową dróg prowadzących do realizowanych przez nich inwestycji.

Deweloperzy na mocy zawieranych umów ze ZDiUM, są zobowiązani do wykonywania dróg dojazdowych do realizowanych przez nich inwestycji. Jest to warunek, by uzyskać zgodę na obsługę komunikacyjną. Będziemy monitorować przestrzeganie tego zapisu i interweniować w przypadku zaistniałych odstępstw od tej zasady.

3. Remonty dróg osiedlowych i problem dróg o nawierzchniach ziemnych.

W rozmowie podniesiono potrzebę remontu  dróg osiedlowych / większość została wykonana 30 lat temu/ i licznych dróg o nawierzchniach ziemnych (m. in. ul. Motylkowa, ul. Rzepakowa, ul. Sojowa...)

Drogi o nawierzchniach ziemnych będą przedmiotem analizy w zakresie niezbędnych robót umożliwiających bezproblemowe użytkowanie a oferty przebudowy w ramach współfinansowania przez mieszkańców omawiane wariantowo z uwzględnieniem realnych możliwości partycypacji.

Szacowanie kosztów związanych z remontami dróg osiedlowych (szczególnie ul. Motylkowej) może być przedmiotem rozmów na umówionym spotkaniu zainteresowanych stron z pracownikami Departamentu Infrastruktury i Transportu.

4. Konieczność budowy nowej placówki szkolno – przedszkolnej

Budowa placówki przy ul. Zwycięskiej została zakwalifikowana do jednej z trzech strategicznych inwestycji edukacyjnych. Budowa nowej placówki oświatowej na działkach we władaniu Agencji Mienia Wojskowego jest przedmiotem szczególnej troski ze strony władz miasta. Trwają rozmowy w sprawie uzyskania tytułu prawnego do dysponowania gruntem w obszarze ograniczonym ulicami Ołtaszyńska, Zwycięska i Agrestowa. Działki są chronione planistycznie.

5. Bezpieczeństwo na osiedlu w kontekście wzmożonego ruchu drogowego, nieprawidłowego parkowania, nadmiernej prędkości pojazdów m.in. na ul. Gałczyńskiego, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej oraz poprzecznych łączących tą ostatnią z ul. Kutrzeby i wielu innych.

Istnieje zrozumienie potrzeby rozwiązania tego problemu. Prezydent Jacek Sutryk zapowiedział zorganizowanie spotkania z Komendantem SM. Mamy nadzieję, że tym razem przyniesie ono trwałe rozwiązania.

RO Ołtaszyn w Ratuszu

6. Poczucie bezpieczeństwa w miejscach przewidzianych do wypoczynku i rekreacji.

Został podjęty temat braku monitoringu na boisku osiedlowym oraz zakłócania ciszy nocnej. Na terenie placów zabaw częsty zjawiskiem jest spożywanie alkoholu, zakłócania ciszy nocnej i pozostawianie stłuczonego szkła. Oczekujemy częstszych patroli Straży Miejskiej oraz Policji.

Plac zabaw przy ul. Rubinowej zostanie ujęty w planie remontów, w przyszłym roku przewidziano na ten cel 60 tys. zł a w 2021 700 tys. zł.

Uwaga dot. braku dostatecznego oświetlenia zostanie przekazana do Zarządu Zieleni Miejskiej. Czekamy na efekty.

7. Uchwała krajobrazowa – nadmierna ilość reklam zakłócanie ładu przestrzennego m.in. przez niekontrolowane ustawianie pojemników na odzież.

Prace nad tym tematem są wykonywane w interdyscyplinarnym zespole przy Wydziale Architektury i Budownictwa. Jest przyjęty harmonogram działań i wkrótce możemy spodziewać się etapu konsultacji społecznych.

8. Zlewnia rowu S-31

W ramach realizacji trzeciego etapu placu zabaw planowana jest realizacja „ogrodu deszczowego”, który poprawi retencję powierzchniową. Ponadto przewidziano przebudowę infrastruktury w obszarze zlewni rowu S-31. Rada Osiedla pozostaje w kontakcie z MPWIK i wkrótce odbędą się rozmowy w sprawie przyjętych założeń projektowych oraz etapowania robót.

Przewodniczący Zarządu

Osiedla Ołtaszyn

Eugeniusz Piotrowski

DEBATA PUBLICZNA

Szanowni Państwo !

Rada Osiedla Ołtaszyn przypomina i zaprasza do udziału w publicznej debacie na temat przewidywanych zmian w układzie komunikacyjnym Wrocławia, w kontekście realizacji planów budowy wschodniej obwodnicy Wrocławia, kolei aglomeracyjnej oraz linii tramwajowej na Ołtaszyn.

Spotkanie odbędzie się dnia 28 marca 2019 r. o godz.19, w siedzibie Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Pszczelarskiej 7 we Wrocławiu, sala teatru „Na Bruku”.

Zaproszeni uczestnicy debaty:

Prezydent Miasta Wrocławia, Pan Jacek Sutryk - przewidywana obecność urzędników reprezentujących Prezydenta Miasta

Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Pan Tymoteusz Myrda - brak potwierdzenia

Posłanka na Sejm RP, Pani Aldona Młyńczak - obecność potwierdzona

Poseł na Sejm RP, Pan Michał Jaros - obecność potwierdzona

Radni RM Wrocławia, Pani Edyta Skuła, Pan Michał Młyńczak - obecność potwierdzona

Dyrektor PKP PLK S.A., ZLK we Wrocławiu, Pan Zbigniew Gzik - obecność potwierdzona

Przedstawiciele Rad Osiedli: Krzyki-Partynice, Wojszyce- obecność potwierdzona, Jagodno, Klecina, Gaj-brak potwierdzenia

Przewodniczący Zarządu Osiedla Ołtaszyn                                                                                                                                                                           Eugeniusz Piotrowski       

ZAJĘCIA Z NORDIC WALKING

Serdecznie zapraszamy mieszkańców osiedla Ołtaszyn na darmowe zajęcia z nordick walking prowadzone przez trenera osiedlowego pana Macieja Materkowskiego.

Zebranie organizacyjne i pierwszy trening odbędą się w dniu 26 marca 2019r. / wtorek/ o godz. 17,00 na boisku sportowym przy                 ul. Strachowskiego 53.

Prosimy o zabranie ze sobą kijków. Osoby, które nie dysponują sprzętem będą mogły wypożyczyć go na miejscu od trenera.

JAK PRZYGOTOWAĆ WROCŁAW DO ZMIAN KLIMATU

Nowe konsultacje społeczne.

Mamy Plan adaptacji Wrocławia do zmian klimatu do roku 2030.

Do 26 maja konsultujemy zaproponowane w nim karty działań adaptacyjnych.W klimacie miasta

4 wiodące zagadnienia to: woda, zieleń, infrastruktura / bezpieczeństwo, budownictwo. Weź udział w tematycznych spotkaniach                 ( 6 - wszystkie w Mediatece), wypowiedz się w ankietach, zaproponuj konkretne działania i priorytety. Tu więcej informacji: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/w-klimacie-miasta Ministerstwo Środowiska pod koniec ubiegłego roku przedstawiło do konsultacji dokument pn. Plan adaptacji Miasta Wrocław do zmian klimatu do roku 2030 (w skrócie MPA).

Był on przygotowany we współpracy z Gminą Wrocław przez wiodące podmioty działające w dziedzinie ochrony środowiska: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmę konsultingowo-inżynierską ARCADIS i podwykonawcę odpowiedzialnego za komunikację projektu – Deloitte Polska. Zaproponowano w nim 21 kart działań adaptacyjnych, które poddane zostaną rozmowie z mieszkankami i mieszkańcami, zanim gotowy dokument zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej Wrocławia.

Dyskusję podzieliliśmy na 4 tematy: Woda, Zieleń, Infrastruktura i bezpieczeństwo oraz Budownictwo.

Do 2 kwietnia wyślij formularz z propozycją zadań dotyczących poszczególnych tematów. Następnie w kwietniu bądź na 4 spotkaniach, podczas których omówimy te zadania i wybierzemy najważniejsze. Całość poprzedza spotkanie otwierające (26 marca), a zamyka - podsumowujące (21 maja). Zapoznaj się z kartami działań, a następnie zgłoś swoją opinię i bądź z nami na spotkaniach!

Harmonogram Konsultacje będą się odbywać według poniższego harmonogramu: 19.03 – 2.04.2019 | FORMULARZ OPINII 26.03.2019, g. 17.00 | SPOTKANIE OTWIERAJĄCE 9.04.2019, g. 17.00 | SPOTKANIE KONSULTACYJNE: Woda 16.04.2019, g. 17.00 | SPOTKANIE KONSULTACYJNE: Zieleń 23.04.2019, g. 17.00 | SPOTKANIE KONSULTACYJNE: Infrastruktura i bezpieczeństwo 29/30.04.2019, g. 17.00 | SPOTKANIE KONSULTACYJNE: Budownictwo 21.05.2019, g. 17.30 | SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE

Wszystkie spotkania będą się odbywać w MEDIATECE, przy pl. Teatralnym 5. Więcej informacji oraz formularze na stronie konsultacji oraz w artykule: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wypowiedz-sie-w-klimacie-miasta.

Zapraszamy do rozmowy! .

SPROSTOWANIE INFORMACJI Z GAZETY SĄSIEDZKIEJ NR 3

Wrocław, dnia 05.03.2019

 

 

 

                                                                                                                                           HMN Media

                                                                                                                                           Pan Maciej Wełyczko

 

Szanowny Panie Redaktorze.

            W papierowym wydaniu Gazety Sąsiedzkiej nr 3  z marca 2019 r. zostało opublikowane Oświadczenie byłego Przewodniczącego Zarządu Osiedla Ołtaszyn  Radnego Sebastiana Wilka, zawierające nieprawdziwe treści i naruszające mój wizerunek publiczny.

Zarzuty podnoszone w oświadczeniu wynikają  bądź z nieznajomości przez ww.  Radnego zapisów Statutu Osiedla, co wydaje się mało prawdopodobne, bądź są wynikiem stosowanej przez niego  manipulacji.

Odwołanie Przewodniczącego Zarządu reguluje §27 ust2 Statutu Osiedla stanowiący załącznik do uchwały nr LII/3185/06  Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 08 czerwca 2006 r., w sprawie nadania  Statutu Osiedla Ołtaszyn   / Dz. Urz. Woj.  Doln.  Z 2017 r. poz 2276 i 1471oraz z 2018 r. poz. 4613/.

 Zgodnie z powołanym zapisem : „Rada może odwołać Przewodniczącego Zarządu na uzasadniony  wniosek 1/4 ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Wniosek o odwołanie Zarządu może być poddany pod głosowanie  na następnej sesji Rady  zwołanej nie wcześniej niż 14 dni od dnia złożenia wniosku po wysłuchaniu  wyjaśnień Przewodniczącego Zarządu . Odwołanie Przewodniczącego Zarządu  skutkuje odwołaniem Zarządu”.

Procedowanie odwołania Radnego Wilka obyło się w określonym jw.  trybie.

  1. Wniosek o odwołanie z pełnionej funkcji, podpisany przez czterech Radnych, wpłynął do Rady w dniu 25 stycznia 2019 r. i  był rozpatrywany na XXIII sesji w dniu  12 lutego  2019 r.
  2. Głosowanie poprzedziło wysłuchanie Radnego Wilka. Po wysłuchaniu odbyła się burzliwa dyskusja, w której Sebastian Wilk parokrotnie zabierał głos. Dyskusja została zakończona na wniosek Radnego Eugeniusza Piotrowskiego /głosowanie jawne: za 11 głosów/.
  3. Głosowanie za odwołaniem miało charakter tajny. Na 14 Głosujących Radnych: 11 było za odwołaniem, a 3 przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

W kolejnym głosowaniu przeprowadzonym w analogicznym   trybie jw. został wybrany nowy Przewodniczący Zarządu - Eugeniusz Piotrowski , a wybór członków  Zarządu miał miejsce na  XXIV sesji w dniu 19 lutego 2019r.

Takie są udokumentowane fakty. W świetle powyższego, czynienie mi  zarzutu, że jako Przewodnicząca Rady postępowałam niezgodnie z prawem jest nadużyciem.

 

Przyczyną odwołania Sebastiana Wilka z pełnionej funkcji był  narastający w Radzie konflikt wywołany działaniami ww. Radnego i  jego sposobem zachowania. Wnioskodawcy  w uzasadnieniu wskazali między innymi  na  wykorzystywanie pełnionej przez Radnego Wilka  funkcji do kreowania własnego wizerunku, antagonizowanie Radnych i próby manipulowania nimi,a ponadto traktowanie  Rady jak własnego przedsiębiorstwa, a Radnych   jak osoby podległe mu służbowo. Na porządku dziennym miało miejsce narzucanie własnego zdania, brak szacunku i lekceważący stosunek do innych. Zaistniały przypadki arogancji również w stosunku do przedstawicieli samorządu lokalnego, narastająca konfliktowość itd. W ocenie autorów wniosku skutkowało to  utratą zaufania do Przewodniczącego Zarządu.

Radni najwyraźniej podzielili  prezentowane stanowisko, decydując się na odwołanie Sebastiana Wilka z zajmowanej funkcji.

Konflikt zapoczątkowany w Radzie przeniósł się z kolei do mediów społecznościowych w tym fb, podsycany przez publikowanie przez pana Wilka oświadczeń i zamieszczanie postów. Spokojna i wyważona reakcja Rady, zmierzająca do wygaszenia niepokojów i nie eskalowanie sporu, w tym moja wypowiedź udzielona Gazecie -  najwyraźniej nie przyniosła efektu. Kolejnym medium zaangażowanym w spór stała się Gazeta Sąsiedzka.

Działania Rady są jawne .Wszystkie  materiały dotyczące sprawy , w tym protokoły i  wniosek o odwołanie   znajdują się do wglądu   w siedzibie Rady i można się z nimi zapoznać. Dotychczas zainteresowanie wykazało jedynie dwóch mieszkańców Ołtaszyna. Jednakże  z uwagi na zaistniałą sytuację , w najbliższym czasie poddam pod głosowanie w Radzie  propozycję   publikacji pełnego tekstu wniosku o odwołanie  na naszej stronie internetowej.

Szanowny Panie Redaktorze.

Opublikowane w Gazecie  oświadczenie narusza moje dobre imię i   ma na celu skompromitowanie mnie wobec opinii publicznej . Ponadto ośmiesza i stawia  w złym świetle Radę Osiedla.

W związku z powyższym , odwołując się do  zasad etyki dziennikarskiej  w tym rzetelności i bezstronności - oczekuję na pilne zamieszczenie całego  mojego stanowiska na stronie internetowej Gazety  Sąsiedzkiej  oraz w najbliższym jej papierowym wydaniu.

 

                                                                                                             Z poważaniem.

                                                                                                                                    Przewodnicząca Rady Osiedla Ołtaszyn

                                                                                                                                    Krystyna Sawińska

Strona 1 z 43

Kalendarz

Kwiecień 2019
N P W Ś C Pt S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Najbliższe wydarzenia

środa 3 kwiecień, 18:00 - 19:00
DYŻUR W RADZIE OSIEDLA
środa 10 kwiecień, 18:00 - 19:00
DYŻUR W RADZIE OSIEDLA
środa 17 kwiecień, 18:00 - 19:00
DYŻUR W RADZIE OSIEDLA
środa 24 kwiecień, 18:00 - 19:00
DYŻUR W RADZIE OSIEDLA

Galeria

  • horyzont
  • Ołtaszyn
  • 20170802_101647
  • w akcji

Facebook

Osiedle Ołtaszyn
ul. Pszczelarska 7
52-210 Wrocław
tel. 71 368 19 34
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

logo otwarte dane  wbo.png  wtc

npp  mam4  urbancard premium

SIP2  cui logo