pawlowice

 • 2-OLTASZYN.jpg
 • 3-OLTASZYN.jpg
 • 4-OLTASZYN.jpg
 • 5-OLTASZYN.jpg
 • 6-OLTASZYN.jpg

REGULAMIN

 KLUBU SENIORA NA OŁTASZYNIE

 załącznik do uchwały Rady Osiedla  nr XXXVI/129/20 z dnia  17.01.2020

 • 1
 • Realizując zadania ujęte w §6 ust. 1 Statutu Osiedla w szczególności w zakresie organizacji czasu wolnego i aktywizacji seniorów, upowszechnienia kultury i oświaty oraz integracji społeczności lokalnej - samorządowa jednostka pomocnicza Osiedle Ołtaszyn - prowadzi „Klub Seniora”, zwany w dalszej treści Regulaminu Klubem.
 • Działalność Klubu prowadzona jest zgodnie zasadami polityki senioralnej Miasta.
 • 2
 • Siedziba Klubu Seniora mieści się w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul Pszczelarskiej 7 we Wrocławiu.

2. Stałe spotkania członków Klubu odbywają się  w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz. 17:00.- 19:00, a spotkania grup tematycznych wg ustalonego harmonogramu.

3. W spotkaniach  i nie dotowanych formach aktywności  , mogą uczestniczyć seniorzy
nie zrzeszeni  w strukturach Klubu.

4. W czasie spotkań obowiązuje zakaz picia alkoholu i palenia tytoniu, oraz reklamy produktów
 i handlu.

 • 3

1. Uczestnikami Klubu  mogą zostać osoby:

a.  w wieku  60+., zamieszkujące na terenie  osiedla. Ołtaszyn,

b.  osoby  spoza terenu osiedla, spełniające łącznie poniższe kryteria :

- miejsce zamieszkania – teren miasta Wrocławia,

- co najmniej 5-letnia  przynależność do Klubu Seniora przed 2019r.

 

       2. Uczestnictwo w zajęciach Klubu Seniora jest dobrowolne, bezpłatne i otwarte.

 • 4

1. Członkostwo w Klubie Seniora następuje na podstawie  wpisu na listę prowadzoną przez  Przewodniczącego Klubu.

2.  Skreślenie z listy uczestników  Klubu następuje w przypadku:

 • rezygnacji członka,
 • śmierci członka,
 • nie uczestniczenia w działalności Klubu , co najmniej przez okres jednego roku.
 • 5

W wypadku nadmiernej ilości zgłoszeń i braku możliwości organizacyjnych  po stronie Osiedla - zastrzega się możliwość  ustalenia limitu członków  Klubu  i czasowego zawieszenia  przyjęć.

 • 6
 • Za organizację zajęć w ramach Klubu Seniora odpowiada jego Przewodniczący Klubu,
  a w przypadku jego nieobecności - Wiceprzewodniczący Klubu.
 • Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Klubu pełnią swoje funkcje społecznie.
 • Wybory Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Klubu organizowane są przez Zarząd Osiedla raz na cztery lata. Wcześniejsze wybory rozpisuje się w wypadku wystąpienia wakatu. Informacja o wyborach nastąpi w formie ogłoszenia i zostanie upubliczniona
  w siedzibie Klubu oraz na stronie internetowej Osiedla, z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed wyborami.
 • Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Klubu następuje w głosowaniu tajnym , zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu członków Klubu
 • Kandydat, który uzyskał największą ilość głosów obejmuje funkcję Przewodniczącego,
  a drugi z kolei Wiceprzewodniczącego.
 • Protokół z wyborów zostaje zamieszczony na stronie internetowej Osiedla.
 • 7

        1. Organem prowadzącym gospodarkę finansową  Klubu jest Zarząd Osiedla Ołtaszyn.

2. Funkcję koordynatora ze strony Osiedla, współpracującego z Przewodniczącym Klubu  pełni  upoważniony przez Radę radny.

 • 8

1. Działalność Klubu finansowana jest ze środków przyznanych przez WCRS na organizację zadań społecznych  oraz ze środków  Osiedla.

2 . Członkom Klubu - przysługują dopłaty do  biletów na wyjścia kulturalne oraz  do wyjazdów turystycznych i imprez.

3. Wysokość dopłat uzależniona  jest od możliwości finansowych Osiedla i ilości osób z nich korzystających.

4. Ze środków, o których mowa w ust. 1 pokrywana jest również część kosztów materiałów używanych przez Koło Plastyczne oraz  drobnych poczęstunków  na spotkaniach.

.

 • 9

1. Zbiorowe wyjścia na imprezy kulturalne i wydarzenia , organizowane są dla grupy członków Klubu, liczącej co najmniej 10 osób.

2. W wypadku wolnych  miejsc na planowanych  wycieczkach, z wyjazdów mogą skorzystać mieszkańcy Ołtaszyna nie zrzeszeni w Klubie Seniora z zachowaniem kryterium wieku., określonego w  § 3 ust 1 a
Ww. osoby pokrywają  we własnym zakresie koszty wstępów do zwiedzanych obiektów.

 • 10

Informacje o działalności Klubu Seniora oraz planowanych  wydarzeniach publikowane są
na tablicy informacyjnej  Osiedla oraz na stronie internetowej Osiedla .

 • 11

Każdy członek Klubu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem
i przestrzegania jego postanowień, jak również do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz kierowania się życzliwością i chęcią pomocy innym członkom Klubu.

 • 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2020r.

Rada i Zarząd Osiedla Ołtaszyn
ul. Pszczelarska 7
      52-210 Wrocław
tel. 71 368 19 34

     (czynny podczas dyżurów)

      Dyżur Radnych każdą środę - 18:00-19:00

     II piętro - Sala Sesyjna Rady Osiedla Ołtaszyn


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  Graficzny odnośnik do serwisu: BIP