logo wrocławia

Statut Osiedla Osobowice - Rędzin

uchwała Rady Miejskiej Wrocławia nr XIII/418/03

wraz z późniejszymi zmianami

Tekst jednolity statutu:

Obwieszczenie Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 23 marca 2017 r.

 

zniesiona zostaje część IVa na rzecz załącznika nr 1a

patrz uchwała nr XXXIV/715/16 z dnia 22.12.2016 r.

 

Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej nr XX/420/16

z dnia 21.01.2016 r. - granice obszarów osiedli - załącznik nr 1

 

 

CZĘŚĆ I.
Postanowienia ogólne

§ 1.

Statut określa organizację i zasady działania Osiedla Osobowice - Rędzin.

 

§ 2.

Użyte w Statucie Osiedla sformułowania oznaczają:

Osiedle - Osiedle Osobowice – Rędzin,

Rada - Radę Osiedla Osobowice – Rędzin,

Przewodniczący - Przewodniczącego Rady Osiedla Osobowice – Rędzin,

Wiceprzewodniczący - Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Osobowice – Rędzin,

Radny - Członek Rady Osiedla Osobowice – Rędzin,

Komisja - Komisję Rady Osiedla Osobowice – Rędzin,

Zarząd - Zarząd Osiedla Osobowice – Rędzin,

Przewodniczący Zarządu - Przewodniczącego Zarządu Osiedla Osobowice – Rędzin,

Sekretarz - Sekretarza Osiedla Osobowice – Rędzin,

Skarbnik - Skarbnika Osiedla Osobowice – Rędzin,

Miasto - Gminę Wrocław,

Statut - Statut Osiedla Osobowice – Rędzin,

ustawa - ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318).

 

§ 3.

1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Miasta w rozumieniu przepisów ustawy.

2. Mieszkańcy Osiedla tworzą wspólnotę samorządową w granicach obszaru Osiedla.

 

§ 4.

1. Obszar Osiedla wyznaczają granice określone na mapie Miasta stanowiącej załącznik nr 1 do  Statutu.

2. Łączenie, podział oraz znoszenie, w tym także zmiana granic Osiedla, odbywa się na zasadach określonych w ustawie i Statucie Wrocławia.

 

CZĘŚĆ II.
Zakres zadań Osiedla oraz sposób ich realizacji

§ 5.

1. Osiedle realizuje zadania Miasta na swoim obszarze w zakresie określonym niniejszym Statutem oraz przekazane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta.

2. Przyjęcie zadań do wykonania zleconych przez Prezydenta wymaga zgody Rady.

3. Organy Osiedla w zakresie swojego działania mają nieograniczony w zakresie obowiązujących przepisów prawa dostęp do wszelkich materiałów i informacji znajdujących się w posiadaniu jednostek organizacyjnych Miasta. Zasady realizacji uprawnienia określa Prezydent.

 

§ 6.

Do zadań Osiedla należy:

1) wspieranie i inspirowanie działania o znaczeniu lokalnym zmierzającego do poprawy warunków zamieszkiwania i życia mieszkańców niewynikającego z zadań zleconych oraz niezastrzeżonych ustawami, Statutem Wrocławia, uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta na rzecz innych podmiotów,

2) działanie na rzecz rozwoju samorządności lokalnej,

3) współdziałanie:

a) z organami Miasta,

b) jednostkami organizacyjnymi Miasta i innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi działającymi na obszarze Osiedla,

c) z innymi osiedlami,

4) wnioskowanie do organów Miasta w sprawach istotnych dla mieszkańców Osiedla, a w szczególności w zakresie:

a) tworzenia, łączenia i likwidacji oraz zmiany granic Osiedla,

b) budżetu Miasta na etapie przygotowywania jego projektu,

c) wydzielania mienia komunalnego celem przekazania Osiedlu do zarządzania,

d) lokalizacji na obszarze Osiedla instytucji kultury i placówek oświatowych oraz ośrodków rekreacji i sportu o charakterze lokalnym,

e) organizacji opieki zdrowotnej o zasięgu lokalnym,

f) przeznaczenia terenów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta, w tym zwłaszcza lokalizacji celów publicznych,

g) komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla oraz połączeń z innymi osiedlami,

h) zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego, a zwłaszcza lokalizacji na terenie Osiedla posterunków Policji,

i) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, w tym zwłaszcza liczby punktów sprzedaży alkoholu oraz zasad ich usytuowania na obszarze Osiedla,

j) zmiany organizacji ruchu lokalnego mających na celu jego usprawnienie, wprowadzenie ograniczeń w ruchu i form poprawy bezpieczeństwa pieszych,

k) ochrony środowiska, zakładania i utrzymania zieleni miejskiej oraz wprowadzania form ochrony przyrody na obszarze Osiedla,

5) opiniowanie na wniosek organu lub jednostki organizacyjnej Miasta:

a) projektów uchwał w zakresie zamiaru likwidacji, łączenia lub przekształcenia jednostek organizacyjnych o charakterze lokalnym, takich jak:

szkoły podstawowe i placówki oświatowe,

instytucje kultury, w tym filie biblioteczne i domy kultury,

publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

ośrodki rekreacji i sportu,

b) projektów uchwał, zarządzeń i decyzji w zakresie:

zmian w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla,

przeznaczenia do wynajmu lokali użytkowych na cele działalności usługowej lub handlowej poza strefą centrum,

rozmieszczenia targowisk, wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,

6) opiniowanie decyzji w zakresie ochrony środowiska zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska,

7) wyrażanie opinii o działalności organów i jednostek organizacyjnych Miasta na obszarze Osiedla, w tym zwłaszcza wykonania budżetu Miasta w części dotyczącej Osiedla i obsługi Osiedla przez jednostkę organizacyjną Miasta wskazaną przez Prezydenta,

8) wyrażanie opinii o realizacji lokalnych inwestycji celu publicznego oraz remontów lokalnych obiektów użyteczności publicznej na obszarze Osiedla,

9) uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej i jej organów na zasadach określonych w Statucie Wrocławia,

10) uczestniczenie w pracach zespołów i komisji powoływanych przez Prezydenta lub kierowników jednostek organizacyjnych Miasta dla dokonywania oceny wykonywania zadań publicznych, w tym zwłaszcza odbioru prac wykonawczych inwestycji celu publicznego i remontów obiektów użyteczności publicznej o charakterze lokalnym na obszarze Osiedla na zasadach określanych każdorazowo przez podmiot podejmujący te działania.

 

§ 7.

1. Zgłaszanie wniosków odbywa się w trybie i terminie przewidzianym przepisami prawa oraz określonym w zawiadomieniach o podejmowanych czynnościach przez organy i jednostki organizacyjne Miasta.

2. Udzielenie opinii następuje w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu rozstrzygnięcia lub wystąpienia o zaopiniowanie.

3. Przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 2, zwalnia podmiot z obowiązku zasięgnięcia opinii.

4. W przypadku nieuwzględnienia wniosku lub opinii organów Osiedla doręczonych w przepisanym terminie i formie podmiot zobowiązany do przyjęcia wniosku lub zasięgnięcia opinii wyjaśnia przyczyny nieuwzględnienia wniosku lub opinii na wniosek organu Osiedla.

 

§ 8.

1. Organy Osiedla realizują swoje uprawnienia w formie uchwał.

2. Budowa i treść uchwał odpowiada zasadom techniki prawodawczej.

3. Numeracja uchwał Rady składa się z numeru sesji (wyrażonego cyframi rzymskimi), numeru kolejnego uchwały (wyrażonego cyframi arabskimi) i dwóch ostatnich cyfr oznaczenia roku. Numeracja porządkowa rozpoczyna się od każdej kadencji z osobna i jest ciągła do jej końca.

4. Numeracja uchwał Zarządu składa się z numeru porządkowego w obrębie każdego roku kalendarzowego i dwóch ostatnich cyfr oznaczenia roku.

 

CZĘŚĆ III.
Władze Osiedla

§ 9.

1. Mieszkańcy Osiedla podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym przez wybory lub za pośrednictwem organów Osiedla.

1a. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady określa załącznik nr 1a do niniejszego statutu.

2. Mieszkańcy Osiedla wypowiadają się w istotnych sprawach Osiedla w drodze konsultacji zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia.

 

§ 10.

1. Organami Osiedla są Rada i Zarząd.

2. Działania organów Osiedla są jawne.

3. Jawność działania organów Osiedla oznacza prawo uczestniczenia w sesjach Rady oraz posiedzeniach Zarządu i komisji Rady oraz wglądu w dokumentację działalności organów Osiedla.

4. Dla zapewnienia uczestnictwa mieszkańcom Osiedla w sesjach i posiedzeniach organów Osiedla na ich przewodniczących spoczywa obowiązek umieszczania w siedzibie Zarządu, w miejscu ogólnodostępnym, stosownych informacji. Jeżeli osiedle posiada stronę internetową, informacje te zamieszcza się także na tej stronie.

 

§ 11.

Organy Osiedla podejmują uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.

 

§ 11a

1. Sesje Rady i obrady Zarządu są protokołowane.

2. Protokoły podpisuje odpowiednio Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady, Przewodniczący Zarządu, oraz w obu przypadkach protokolant.

 

Rozdział 1.
Rada

§ 12.

1. Rada jest organem uchwałodawczym Osiedla.

2. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

3. Liczbę członków rady osiedla ustalają przepisy ustawy.

 

§ 13.

1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy niezastrzeżone Statutem na rzecz Zarządu.

2. Do wyłącznej właściwości Rady należą:

1) wybór i odwoływanie Zarządu oraz dokonywanie zmian w jego składzie osobowym,

2) uchwalanie planu finansowego Osiedla,

3) przyjmowanie rocznego sprawozdania Zarządu z wykonania planu finansowego,

4) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków i opinii, o których mowa w § 6 pkt 4-8,

5) wyrażanie zgody na przejęcie do wykonywania zadań zleconych przez Prezydenta,

6) ustalania zasad współpracy z osiedlami,

7) stwierdzanie wygaśnięcia mandatu radnego na zasadach ordynacji wyborczej.

     3. W sprawach, o których mowa w § 6 pkt 4 lit. i, Rada może upoważnić Zarząd do wyrażenia opinii.

 

§ 14.

1. Rada na pierwszej sesji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym.

2. Pierwszą sesję Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej na dzień przypadający w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia ważności wyborów. Obrady sesji do czasu wyboru Przewodniczącego prowadzi Przewodniczący Rady Miejskiej lub wskazany przez niego radny Rady Miejskiej lub rady osiedla.

3. Odwołanie z funkcji, o której mowa w ust. 1, odbywa się na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady w trybie określonym w ust. 1. Głosowanie nad odwołaniem może być przeprowadzone na następnej sesji nie wcześniej niż po upływie 14 dni.

4. W przypadku nieskuteczności odwołania, kolejny wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady może być rozpatrywany nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.

5. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady mogą złożyć pisemną rezygnację z funkcji. W przypadku złożenia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

5a. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, w ciągu 1 miesiąca od złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

6. Odwołanie i przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego Rady zobowiązuje Radę do wyboru na wakującą funkcję na tej samej sesji.

7. Do czasu wyboru uzupełniającego osoba odwołana pełni nadal swoją funkcję.

8. W przypadku wakatu funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, sesję zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia, wskazując osobę upoważnioną do prowadzenia obrad.

 

§ 15.

1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Obrady sesji prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

1a. Przewodniczący może wyznaczyć Wiceprzewodniczącego do wykonywania swoich zadań (w szczególności do zwoływania sesji). W przypadku nieobecności Przewodniczącego i nie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący.

2. Przewodniczący zwołuje sesję i ustala porządek obrad oraz przedstawia ewentualne projekty uchwał. Celem ustalenia porządku obrad Przewodniczący przeprowadza konsultacje z Przewodniczącym Zarządu oraz przewodniczącymi Komisji Rady.

2a. O terminie sesji przewodniczący informuje radnych osobiście, telefonicznie, pisemnie lub przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, co najmniej na 7 dni przed tym terminem.

2b. W przypadku niecierpiącym zwłoki Przewodniczący może zwołać sesję i poinformować o niej radnych bez zachowania terminu określonego w ustępie 2a.

3. Zmiana porządku obrad może nastąpić na wniosek Zarządu, Komisji Rady lub 1/4 ustawowego składu Rady zwykłą większością głosów.

4. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady Przewodniczący jest zobowiązany zwołać sesję Rady na dzień przypadający w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Do wniosku dołączony jest porządek obrad oraz projekty uchwał. Zmiana porządku obrad sesji zwołanej w tym trybie wymaga najpierw zgody wnioskodawcy. Zawiadomienie o zwołaniu sesji w tym trybie może odbyć się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4a. W przypadku braku kworum przewodniczący otwiera sesję, jednak bez możliwości podejmowania uchwał.

5. Uchylony

6. Uchylony

7. W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ustępie 4, wnioskodawcy powiadamiają Przewodniczącego Rady Miejskiej, który zwołuje niezwłocznie sesję w zastępstwie Przewodniczącego, a następnie przewodniczy jej obradom lub powierza prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu rady osiedla lub radnemu Rady Miejskiej.

 

§ 16.

1. Ramowy porządek sesji Rady obejmuje:

1) otwarcie sesji,

2) zgłoszenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie,

3) realizacja porządku obrad według ustalonej kolejności,

4) każdy merytoryczny punkt porządku obrad przewiduje:

a) przedstawienie projektu uchwały,

b) dyskusję,

c) poddanie wniosków o zmianę projektu pod głosowanie,

d) poddanie ostatecznej wersji projektu pod głosowanie,

5) zapytania radnych,

6) wolne wnioski,

7) wnioski dotyczące protokołu poprzedniej sesji i jego przyjęcie,

8) zamknięcie obrad.

2. W każdym punkcie obrad radny ma prawo do jednokrotnego zabrania głosu w dyskusji i jednej polemiki.

3. Przewodniczący Zarządu a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący ma prawo do zabrania głosu poza kolejnością.

4. W przypadku wykorzystywania prawa do głosu w sposób niezgodny z tematem obrad oraz naruszający prawa innych radnych w tym przekraczania limitu czasu ustalonego przez Radę Przewodniczący może odebrać głos radnemu w danym punkcie obrad.

5. Limit czasowy wystąpienia nie dotyczy Przewodniczącego (Wiceprzewodniczącego) Zarządu i Przewodniczących Komisji.

6. Uchwały podjęte na sesji podpisuje niezwłocznie po ich sporządzeniu Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, który przewodniczył obradom, a Przewodniczący Zarządu przekazuje je jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej osiedle.

 

Rozdział 2.
Komisje Rady

§ 17.

1. Rada może powoływać stałe i doraźne komisje przedmiotowe ustalając ich przedmiot działania oraz skład osobowy.

2. Komisja może liczyć od 3 do 5 radnych.

3. Komisje wybierają spośród siebie swoich przewodniczących. Zmiana osoby przewodniczącego komisji wymaga zgody Rady.

4. Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji.

5. Komisje Rady obradują na posiedzeniach zwoływanych przez ich przewodniczących w miarę potrzeb oraz na wniosek Przewodniczącego lub Przewodniczącego Zarządu. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.

6. Komisje opiniują przedłożone im projekty uchwał oraz przedstawiają inicjatywy uchwałodawcze we własnym zakresie.

 

§ 18.

1. Posiedzeniom komisji Rady przewodniczą ich przewodniczący.

2. Posiedzenia są protokołowane przez członka komisji wskazanego przez przewodniczącego komisji.

3. Protokoły po zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu są przekazywane Sekretarzowi celem ich dołączenia do dokumentacji działalności Osiedla w kadencji.

 

Rozdział 3.
Obowiązki i prawa radnego

§ 19.

1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje więź z mieszkańcami Osiedla oraz organizacjami działającymi na jego terytorium. Przyjmuje postulaty i wnioski i przedstawia je organom Osiedla do rozpatrzenia.

2. Obowiązkiem radnych jest odbywanie dyżurów w wyznaczonych stałych dniach miesiąca w siedzibie Zarządu. Informacja o dyżurach winna być umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu.

3. Zarząd jest zobowiązany umożliwić radnemu odbywanie dyżurów w siedzibie Zarządu według ustalonego harmonogramu.

 

§ 20.

1. Radny obejmuje mandat składając ślubowanie o następującej treści:

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro Miasta i Osiedla oraz jego mieszkańców".

2. Po odczytaniu roty ślubowania radni obecni na sali wyczytani w kolejności alfabetycznej powstają i wypowiadają słowo „Ślubuję” lub formułę „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Radni nieobecni na pierwszej sesji lub radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie w pierwszym punkcie obrad pierwszej sesji, na której są obecni.

2a. Jeżeli w czasie trwania kadencji, przez 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały o wstąpieniu na zwolnione miejsce w Radzie kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno najwyższą liczbę głosów, nie zostanie zwołana sesja umożliwiająca radnemu złożenie ślubowania, radny składa ślubowanie na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej.

3. Odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna z wygaśnięciem mandatu.

 

§ 21.

1. Radny ma obowiązek uczestniczenia w pracach Rady i jej organów oraz Zarządu, a także w przypadkach, gdy zostaje desygnowany do innych organów samorządowych.

2. Rada może zlecić radnemu przeprowadzenie szczegółowego postępowania w określonej sprawie i przedstawienia wynikających z niego wniosków lub opinii.

3. Radni mają obowiązek kierowania się interesem wspólnoty samorządowej Osiedla.

4. Radny ma obowiązek wstrzymywać się od głosowania w sprawach dotyczących jego interesu osobistego.

 

§ 22.

1. Radny ma prawo składania interpelacji, wniosków i zapytań do organów Osiedla.

2. Radny sprawuje swój mandat społecznie.

3. Radnemu przysługuje dieta na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia.

 

§ 23.

Mandat radnego wygasa na zasadach określonych w ordynacji wyborczej do rad osiedli.

 

Rozdział 4.
Zarząd

§ 24.

1. Zarząd jest organem wykonawczym Osiedla.

2. Do wyłącznej właściwości Zarządu należy:

1) przygotowywanie projektów planu finansowego,

2) wykonywanie zwykłego zarządu mieniem,

3) reprezentowanie Osiedla wobec organów i jednostek organizacyjnych Miasta w tym w zakresie § 6 pkt 8,

4) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta na podstawie uchwały Rady.

 

§ 25.

1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący Zarządu, 1 Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik i 1 członek Zarządu wybierani spośród radnych.

2. Rada wybiera Przewodniczącego Zarządu w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.

3. Pozostałych członków Zarządu Rada wybiera na wniosek Przewodniczącego Zarządu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w odrębnych głosowaniach.

4. Członkom Zarządu przysługuje dieta radnego na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej.

5. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z funkcją Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

 

§ 26.

1. Rada wybiera Zarząd w terminie 30 dni od dnia, na który zwołano pierwszą sesję po wyborach.

2. W razie przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Rada Miejska może rozwiązać Radę. W takim przypadku Rada Miejska zarządza wybory przedterminowe w Osiedlu na dzień wolny od pracy przypadający nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o rozwiązaniu Rady.

3. Jeżeli nowo wybrana Rada nie dokona wyboru Zarządu w terminie statutowym ulega rozwiązaniu bez zarządzenia wyborów przedterminowych.

 

§ 27.

1. Rada może odwołać Zarząd w przypadku odrzucenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Wniosek o odwołanie Zarządu może być poddany pod głosowanie na następnej sesji Rady zwołanej nie wcześniej niż 14 dni od dnia odrzucenia sprawozdania po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu.

2. Rada może odwołać Przewodniczącego Zarządu na uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu może być poddany pod głosowanie na następnej sesji Rady zwołanej nie wcześniej niż 14 dni od dnia złożenia wniosku po wysłuchaniu wyjaśnień Przewodniczącego Zarządu. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu skutkuje odwołaniem Zarządu.

3. W przypadku nieskuteczności odwołania, kolejny wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu może być rozpatrywany nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.

4. Rada odwołuje członków Zarządu na wniosek Przewodniczącego Zarządu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Wniosek może być poddany pod głosowanie na tej samej sesji po wysłuchaniu wyjaśnień członka, którego wniosek dotyczy.

5. Każdy członek Zarządu może złożyć pisemną rezygnację z członkostwa w Zarządzie. Członkostwo w Zarządzie ustaje na najbliższej sesji, na której rezygnacja zostaje odczytana.

6. Złożenie rezygnacji przez Przewodniczącego Zarządu lub jego odwołanie powoduje ustąpienie Zarządu.

7. W razie odwołania lub ustąpienia Zarządu Rada dokonuje wyboru Zarządu w terminie 30 dni. Przepis § 26 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

8. W razie odwołania lub rezygnacji członka Zarządu Rada wybiera nowego członka w 30 dni od dnia ustania członkostwa.

 

§ 28.

1. Zarząd wybrany przez Radę działa do czasu wybrania nowego Zarządu z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w §35 ust.3 ordynacji wyborczej do rady osiedla, do dnia powiadomienia wyborców przez Miejską Komisję Wyborczą o przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów w danym okręgu.

2. Rozwiązanie Rady z mocy statutu lub w drodze czynności nadzorczych Rady Miejskiej powoduje rozwiązanie Zarządu. §40a ust.4-5 oraz §40b stosuje się odpowiednio.

 

§ 29.

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zarządu w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Przewodniczący Zarządu ustala porządek obrad Zarządu i przewodniczy obradom, w razie jego nieobecności obradom przewodniczy zastępca Przewodniczącego Zarządu.

3. Do wyłącznej właściwości Przewodniczącego Zarządu należy:

1) dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z planem finansowym,

2) reprezentowanie Osiedla wobec organów i jednostek organizacyjnych Miasta w tym w zakresie § 6 pkt 7,

3) przekazywanie uchwał Rady i Zarządu jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.

 

§ 30.

1. Sekretarz prowadzi dokumentację sesji Rady i obrad Zarządu.

2. Sekretarz przechowuje doręczone mu protokoły posiedzeń komisji Rady.

3. Sekretarz zapewnia dostęp do przechowywanych dokumentów zgodnie z zasadą jawności działania organów Osiedla w siedzibie Zarządu w stałych dniach tygodnia według harmonogramu godzinowego uwidocznionego na tablicy ogłoszeniowej.

4. Po zakończeniu kadencji organów Osiedla Sekretarz przekazuje dokumentację ich działalności jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.

 

§ 31.

1. Skarbnik przygotowuje założenia do projektu planu finansowego Osiedla na podstawie informacji Skarbnika Miasta o projekcie budżetu Miasta, a następnie informacji Prezydenta o ostatecznych kwotach wydatków Osiedla przyjętych w uchwale budżetowej.

2. Skarbnik przygotowuje sprawozdania kwartalne i roczne o wykonaniu planu finansowego.

 

CZĘŚĆ IV.
Mienie i gospodarka finansowa Osiedla

§ 32.

1. Osiedle korzysta i zarządza przekazanym mu mieniem komunalnym.

2. Organy Osiedla samodzielnie decydują o sposobie wykorzystania przekazanego mienia w zakresie zwykłego zarządu, chyba że uchwały Rady Miejskiej stanowią inaczej.

3. Dochody z mienia przekazanego Osiedlu stanowią dochód Miasta pozostający w dyspozycji Osiedla.

 

§ 33.

1. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu mieniem przekazanym składa Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu wspólnie z członkiem Zarządu wskazanym uchwałą Rady.

2. Rada może upoważnić Przewodniczącego do jednoosobowego składania oświadczeń.

3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za stan i wykorzystanie mienia przekazanego Osiedlu.

 

§ 34.

1. Zarząd opracowuje plan finansowy w oparciu o wyodrębnione w projekcie budżetu Miasta środki oraz przedkłada go Prezydentowi wraz z informacją o stanie przekazanego mienia z objaśnieniami w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o wysokości przewidywanych środków.

2. Do czasu uchwalenia budżetu Miasta wydatki Osiedla są dokonywane na podstawie projektu planu finansowego zgodnego z projektem budżetu.

3. Rada uchwala plan finansowy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o ostatecznych kwotach wydatków Osiedla przyjętych w uchwale budżetowej.

 

§ 35.

1. Osiedle samodzielnie decyduje o wykorzystaniu środków finansowych wyodrębnionych w budżecie Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i planem finansowym.

2. Pozyskiwanie i wydatkowanie przez Radę środków spoza budżetu Miasta odbywa się w sposób określony przez jednostkę organizacyjną powołaną do obsługi Osiedla.

 

§ 36.

1. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wydatki Osiedla nie mogą przekraczać wydatków określonych w planie finansowym.

 

§ 37.

1. Zarząd przedstawia Radzie kwartalne informacje o wykonaniu planu finansowego przygotowywane przez Skarbnika Osiedla.

2. W terminie do końca stycznia Zarząd przedkłada Radzie roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za ubiegły rok budżetowy. Rada w drodze uchwały przyjmuje lub odrzuca roczne sprawozdanie Zarządu.

 

CZĘŚĆ V.
Nadzór i kontrola nad działalnością Osiedla

§ 38.

Corocznie Rada przedkłada Przewodniczącemu Rady Miejskiej do końca lutego sprawozdanie za rok uprzedni o działalności Osiedla, w którym zawarte są informacje o realizacji zadań, wykonaniu planu finansowego oraz stanie przekazanego mienia komunalnego.

 

§ 39.

1. Nadzór nad działalnością organów Osiedla sprawują organy gminy na zasadach określonych w Statucie Wrocławia.

2. Przewodniczący Zarządu przekazuje uchwały organów Osiedla w terminie 14 dni od ich podjęcia jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.

3. Jednostka, o której mowa w ust. 2, dokonuje wstępnej analizy uchwał pod kątem ich zgodności z prawem oraz planem finansowym w ciągu 14 dni od dnia przekazania jej uchwały.

4. W razie stwierdzenia niezgodności uchwały organu Osiedla z prawem jednostka przekazuje ją niezwłocznie Radzie Miejskiej wraz ze stosownym wnioskiem celem zastosowania środków przewidzianych Statutem Wrocławia.

5. W razie stwierdzenia niezgodności uchwały organu Osiedla z planem finansowym jednostka przekazuje ją niezwłocznie Prezydentowi Wrocławia wraz ze stosownym wnioskiem celem zastosowania środków przewidzianych Statutem Wrocławia.

 

§ 40.

1. Kontrolę finansową działalności organów Osiedla sprawuje Skarbnik Miasta za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.

2. Kontrolę wykorzystania mienia komunalnego przekazanego Osiedlu sprawuje Prezydent za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.

 

§ 40a

1. Jeżeli Zarząd dopuszcza się powtarzającego się naruszenia prawa, Rada Miejska wzywa Radę do zastosowania niezbędnych środków, a jeżeli wezwanie nie odnosi skutku, może rozwiązać Radę.

2. W przypadku zaistnienia w ramach Rady Osiedla, albo pomiędzy organami Osiedla, konfliktu uniemożliwiającego wykonywanie zadań osiedla, Rada Miejska Wrocławia może rozwiązać Radę z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta, po uprzednim przeprowadzeniu mediacji.

3. W przypadkach, o których mowa w ust.1-2, rozwiązanie Rady skutkuje jednoczesnym rozwiązaniem Zarządu.

4. W razie rozwiązania organów osiedla w przypadkach, o których mowa w ust.1-2 Rada Miejska powołuje zarząd tymczasowy osiedla do czasu wyboru rady osiedla na kolejną kadencję.

5. Zarząd tymczasowy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji organów osiedla z dniem powołania.

 

§ 40b.

W przypadku rozwiązania organów osiedla w trybie określonym w §40a ust.1-2, nowe wybory do Rady Osiedla przeprowadza się równocześnie z wyborami do innych rad osiedli na kolejną kadencję.

  

CZĘŚĆ VI.
Postanowienia końcowe

§ 41.

Obsługę finansową, techniczną i administracyjną Osiedla wykonuje jednostka organizacyjna Miasta wskazana przez Prezydenta.

 

§ 42.

W korespondencji organy Osiedla używają pieczęci nagłówkowych o następującej treści:

1) Rada Osiedla Osobowice – Rędzin,

2) Przewodniczący Rady Osiedla Osobowice – Rędzin,

3) Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Osobowice – Rędzin,

4) Przewodniczący Komisji ......... Rady Osiedla Osobowice – Rędzin,

5) Zarząd Osiedla Osobowice – Rędzin,

6) Przewodniczący Zarządu Osiedla Osobowice – Rędzin,

7) Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Osobowice – Rędzin,

8) Sekretarz Osiedla Osobowice – Rędzin,

9) Skarbnik Osiedla Osobowice – Rędzin.

 

§ 43.

1. Zmiany Statutu Osiedla dokonuje Rada Miejska na wniosek Rady bądź z własnej inicjatywy po konsultacji z mieszkańcami Osiedla w trybie i na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej.

2. W przypadkach sporów interpretacyjnych dotyczących przepisów Statutu wiążącą wykładnię ustala Rada Miejska.

 

 

 

Ordynacja wyborcza

 

Załącznik
do uchwały nr XXXIV/715/16
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2016 r.
Załącznik nr 1a
Ordynacja wyborcza do Rady Osiedla


Rozdział 1
Zasady ogólne


§ 1.

1. Wybory do Rady Osiedla są powszechne, równe, bezpośrednie i wolne oraz przeprowadzane w głosowaniu tajnym.
2. W wyborach do Rady Osiedla głosować można tylko osobiście.
3. W tych samych wyborach do Rady Osiedla głosować można tylko jeden raz.


§ 2.

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w wyborach do Rady Osiedla ma obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu  głosowania kończy 18 lat, stale zamieszkuje na obszarze Osiedla i jest ujęty w stałym rejestrze wyborców na terenie tego Osiedla.
2. Nie ma prawa wybierania:
 1) osoba pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 2) osoba pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 3) osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
 4) obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim, pozbawiony prawa wybieralnościw państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.


§ 3.

1. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) do Rady Osiedla ma każdy, komu przysługuje prawo wybierania do Rady Osiedla.
2. Nie ma prawa wybieralności osoba:
 1) skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2) wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa  wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz  treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388, z późn. zm.).


§ 4.

1. Radni wybierani są w wielomandatowych okręgach wyborczych.
2. O wyborze na radnego rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów.
3. Mandaty w okręgu wyborczym uzyskują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.


§ 5.

1. Ilekroć w ordynacji jest mowa o upływie terminu do wniesienia odwołania lub innego dokumentu, należy przez to rozumieć dzień złożenia odwołania lub innego dokumentu odpowiednio do organu wyborczego, do Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw osiedli, lub w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ordynacji przypada na sobotę albo  na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.
3. Jeżeli niniejsza ordynacja nie stanowi inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym oraz czynności, o których mowa w ust. 1  ą dokonywane w godzinach urzędowania  odpowiednio organów wyborczych lub Urzędu Miejskiego Wrocławia.

 


Rozdział 2
Zarządzanie wyborów


§ 6.

1. Wybory do Rady Osiedla odbywają się w jednym terminie ustalonym przez Radę Miejską dla  wszystkich Rad Osiedli we Wrocławiu, w dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu miesiąca poprzedzającego upływ kadencji Rady Osiedla, z zastrzeżeniem wyjątków zawartych w Statucie Osiedla.
2. Rada Miejska zarządza wybory, określając dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych (kalendarz wyborczy) oraz powołuje Miejską Komisję Wyborczą.
3. Najpóźniej w 60 dniu przed dniem wyborów Miejska Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informację o zarządzeniu wyborów, o ich terminie, oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.

 

 

Rozdział 3
Ustalenie liczby radnych


§ 7.

1. Liczbę mandatów do Rady Osiedla ustala się w trybie i na zasadach określonych w ustawiez dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), na podstawie liczby mieszkańców stale zamieszkałych na obszarze Osiedla ujętych w stałym  rejestrze wyborców Miasta Wrocławia, prowadzonym na zasadach określonych w odrębnych  przepisach, ustalonej na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone.
2. W przypadku podziału Osiedla na dwa lub więcej okręgów wyborczych liczbę mandatów w poszczególnych okręgach ustala się proporcjonalnie poprzez podzielenie liczby mieszkańców Osiedla przez ustaloną dla Rady Osiedla liczbę mandatów.

 

 


Rozdział 4
Okręgi wyborcze i obwody głosowania


§ 8.

1. Radni są wybierani w okręgach wyborczych, przez:
 1) wyborców stale zamieszkałych na terenie Osiedla, jeśli Osiedle stanowi jeden okręg wyborczy;
 2) wyborców stale zamieszkałych na części terenu Osiedla stanowiącej odrębny okręg wyborczy, jeśli Osiedle zostało podzielone na okręgi wyborcze;
2. W okręgu wyborczym, wybiera się co najmniej 2 radnych.
3. Okręgi wyborcze tworzy Miejska Komisja Wyborcza, uwzględniając więzi społeczne wynikające z tradycji oraz uwarunkowania przestrzenne, ekonomiczne, a także interesy miejscowej wspólnoty obywateli zamieszkujących na obszarze tworzonego okręgu.
4. Okręg wyborczy może stanowić jeden obwód głosowania albo zostać podzielony na obwody głosowania.


§ 9.

1. W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące od 500 do 15 000 mieszkańców, chyba, że szczególne okoliczności uzasadniają utworzenie obwodu głosowania o innej liczbie mieszkańców.
2. W zakładach pomocy społecznej lub innych zakładach opiekuńczych można utworzyć odrębne obwody głosowania, o ile w zakładzie tym przebywać będzie w dniu głosowania co najmniej 100 wyborców uprawnionych do głosowania w tych wyborach.


§ 10.

1. Najpóźniej w 50 dniu przed dniem wyborów, Miejska Komisja Wyborcza, po konsultacji z Komisją Rady Miejskiej właściwą do Rad Osiedli, ustala granice i numery okręgów wyborczych,  granice i numery obwodów głosowania, liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach oraz wyznacza siedziby komisji obwodowych. W przypadku, gdy do 50 dnia przed dniem wyborów Komisja nie przedstawi swojej opinii, powyższe ustalenia podejmuje się bez konsultacji.
2. Obwieszczenie zawierające treść ustaleń, o których mowa w ust. 1, podaje się do wiadomości wyborców w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów.

 


Rozdział 5
Spisy wyborców


§ 11.

1. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców.
2. Można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.


§ 12.

1. Prezydent sporządza spisy wyborców na podstawie stałego rejestru wyborców Miasta Wrocławia, prowadzonego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Każdy wyborca może uzyskać informację o ujęciu w spisie wyborców w okresie wskazanym w kalendarzu wyborczym.
3. W okresie wyłożenia spisów wyborców do publicznego wglądu każdy może wnieść do Prezydenta, pisemnie lub ustnie do protokołu, reklamację w sprawie nieprawidłowości spisu.
4. Reklamację rozpatruje Prezydent w ciągu 3 dni od daty jej wniesienia i powiadamia zgłaszającego reklamację o sposobie jej załatwienia.


§ 13.

1. Spis wyborców sporządza się oddzielnie dla każdego obwodu głosowania, według miejsca zamieszkania wyborców.
2. Spis wyborców przekazuje się przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej najpóźniej w  dniu wyborów, przed rozpoczęciem głosowania.

 

 


Rozdział 6
Organy wyborcze


§ 14.

1. Wybory do Rady przeprowadzają:
  1) Miejska Komisja Wyborcza;
  2) obwodowe komisje wyborcze.
2. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.
3. Osoby wchodzące w skład komisji wyborczych tracą członkostwo w komisji w przypadku:
  1) zrzeczenia się członkostwa;
  2) śmierci;
  3) utraty prawa wybieralności;
  4) odwołania z funkcji członka;
  5) z dniem podpisania zgody na kandydowanie na radnego;
  6) objęcia funkcji męża zaufania w obwodzie, do którego została powołana.
4. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych kandydatów.


§ 15.

1. Miejską Komisję Wyborczą, w liczbie od 9 do 15 osób, powołuje Rada Miejska.
2. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej powoływani są radni Rady Miejskiej oraz inne osoby zgłoszone przez radnych, organizacje społeczne i polityczne, a także przez Prezydenta.
3. Kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej zgłasza się najpóźniej na 5 dni przed sesją, na której zarządzony zostanie termin wyborów. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Komisja Rady Miejskiej właściwa do spraw osiedli.
4. W przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej, pozostałych kandydatów wskazuje Rada Miejska.
5. Informację o naborze kandydatów na Członków Miejskiej Komisji Wyborczej publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 16.

Miejska Komisja Wyborcza posługuje się pieczęcią okrągłą o średnicy 35 mm z wizerunkiem herbu Wrocławia, z napisem w otoku określającym nazwę i siedzibę Komisji.


§ 17.

1. Miejska Komisja Wyborcza rozstrzyga w sprawach należących do jej właściwości w obecności co najmniej połowy swojego składu, w tym Przewodniczącego komisji lub jednego z jego Zastępców.
2. Na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Prezydent, Miejska Komisja Wyborcza:
  1) wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji, dwóch Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji;
  2) omawia zadania i ustala tryb swojej pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;
  3) ustala działania związane z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń kandydatów na radnych.Pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej prowadzi osoba wskazana przez Prezydenta, do czasu wyboru Przewodniczącego Komisji.
4. Pracami Miejskiej Komisji Wyborczej kieruje Przewodniczący, który w szczególności:
  1) czuwa nad wykonywaniem zadań Komisji;
  2) reprezentuje Komisję na zewnątrz;
  3) ustala projekt porządku obrad Komisji, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy;
  4) podpisuje w imieniu Komisji uchwały podjęte na posiedzeniach, w których uczestniczył oraz pisma związane z działalnością Komisji, z zastrzeżeniem § 20.
  5) współpracuje z przedstawicielami Prezydenta w zakresie obsługi obwodowych komisji wyborczych.
5. W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji jego obowiązki pełni wskazany Zastępca Przewodniczącego.
6. Do zadań Sekretarza Komisji należy:
  1) zapewnienie obsługi organizacyjnej Komisji;
  2) przygotowywanie i przedstawianie Komisji, po uzgodnieniu z jej Przewodniczącym, projektów uchwał, rozstrzygnięć oraz innych dokumentów będących przedmiotem posiedzeń;
  3) wykonywanie innych zadań zleconych przez Komisję.
7. Członkowie komisji uczestniczą w posiedzeniach i innych pracach Komisji. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach Komisji jej członek jest obowiązany powiadomić o tym, w miarę możliwości jeszcze przed posiedzeniem, Przewodniczącego lub Sekretarza Komisji.
8. Uchwały komisji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia.
9. W posiedzeniach mogą uczestniczyć – bez prawa głosu - osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji.


§ 18.

1. Z posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej sporządza się protokół, w którym podaje się:
  1) porządek obrad;
  2) imiona i nazwiska uczestników;
  3) podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.
2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.
3. Uchwały Komisji podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu, z zastrzeżeniem § 19.
4. Protokół podpisują Przewodniczący posiedzenia i Sekretarz Komisji.


§ 19.

Wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu podpisują:
  1) uchwały podjęte w sprawach:
    a) wady zgłoszenia i odmowy rejestracji list kandydatów na radnych z powodu nieusunięcia wady zgłoszenia,
    b) odmowy rejestracji kandydata na radnego z powodu nieposiadania prawa wybieralności,
   c) odmowy rejestracji listy kandydatów na radnych z powodu nieuzyskania ustawowo wymaganego poparcia wyborców;
  2) protokoły rejestracji list kandydatów na radnych;
  3) protokół wyników wyborów radnych rad Osiedli we Wrocławiu.


§ 20.

Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej i protokoły, o których mowa w § 19, oraz – stosownie do decyzji Przewodniczącego Komisji – inne wydawane przez Komisję dokumenty, opatrywane są pieczęcią Komisji.


§ 21.

Do zadań Miejskiej Komisji Wyborczej należy:
  1) zapewnienie wykonania zadań wyborczych we współdziałaniu z Prezydentem;
  2) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego przez obwodowe komisje wyborcze i udzielanie im wiążących wytycznych i wyjaśnień;
  3) tworzenie okręgów wyborczych i ustalanie liczby mandatów przypadających w okręgach wyborczych;
  4) tworzenie obwodów głosowania i wskazanie siedzib obwodowych komisji wyborczych;
  5) rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych;
  6) powoływanie i rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych;
  7) ustalenie regulaminu obwodowych komisji wyborczych;
  8) ustalenie harmonogramu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych;
  9) rejestrowanie kandydatów na radnych;
10) zarządzanie druku obwieszczeń o wyborach oraz o zgłoszonych kandydatach i podanie ich do publicznej wiadomości;
11) ustalenie trybu przekazywania i przyjmowania protokołów i materiałów wyborczych;
12) ustalenie wyników wyborów i podanie ich do publicznej wiadomości;
13) przedkładanie Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw Osiedli bieżących sprawozdańz podejmowanych działań;
14) ustalenie wzorów:
    a) zgłoszenia kandydata lub kandydatów na radnych wraz ze wzorem listy podpisów osób popierających zgłoszenie,
    b) protokołu rejestracji kandydatów,
    c) protokołu wyników głosowania,
    d) protokołu ustalenia wyników wyborów,
    e) kart do głosowania,
    f) zaświadczenia dla mężów zaufania,
    g) zaświadczenia o wyborze na radnego;
15) zarządzenie druku kart do głosowania oraz zapewnienie ich dostarczenia – we współpracy z Prezydentem - obwodowym komisjom wyborczym;
16) wydawanie zaświadczeń dla mężów zaufania;
17) ustalenie wyników głosowania do poszczególnych Rad Osiedli oraz zbiorczych wyników głosowania we wszystkich osiedlach w Mieście;
18) przekazanie Radzie Miejskiej oraz Prezydentowi informacji o przebiegu i wynikach wyborów;
19) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami niniejszej ordynacji niezbędnych do przeprowadzenia wyborów.


§ 22.

Miejska Komisja Wyborcza udziela obwodowym komisjom wyborczym niezbędnej pomocy w celu zgodnego z prawem i sprawnego przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników, a w szczególności:
  1) zwołuje narady przewodniczących i zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych dla omówienia zadań i trybu pracy komisji;
  2) przeprowadza szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych oraz udziela im bieżących wyjaśnień;
  3) przekazuje obwodowym komisjom wyborczym wytyczne i wyjaśnienia Miejskiej Komisji Wyborczej;
  4) stwierdzając na podstawie skarg i własnych ustaleń uchybienia w działalności obwodowych komisji wyborczych, udziela wskazówek co do sposobu ich usunięcia.


§ 23.

Obsługę organizacyjno-administracyjną Miejskiej Komisji Wyborczej zapewnia Prezydent.


§ 24.

1. Obwodowe komisje wyborcze w składzie od 6 do 8 osób powołuje Miejska Komisja Wyborcza, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów.
2. Zasady i termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych określa Miejska Komisja Wyborcza.
3. Obsługę administracyjną i warunki techniczno-materialne pracy obwodowych komisji wyborczych zapewnia Prezydent.


§ 25.

1. W skład obwodowych komisji wyborczych mogą wchodzić wyborcy stale zamieszkujący i ujęci w stałym rejestrze wyborców na terenie Wrocławia, niebędący w stosunku do osób kandydujących do Rady zstępnymi, wstępnymi, przysposobionymi, małżonkami, rodzeństwem, małżonkami zstępnych, wstępnych lub przysposobionych. Można być członkiem tylko jednej komisji.
2. W skład obwodowych komisji wyborczych wchodzi z urzędu, jako członek, osoba wskazana przez Prezydenta spośród pracowników podmiotów, w których zorganizowane są lokale wyborcze. Osoba ta nie musi stale zamieszkiwać i być ujęta w stałym rejestrze wyborców na terenie Wrocławia.
3. O zakwalifikowaniu kandydata do danej obwodowej komisji wyborczej decyduje kolejność złożenia zgłoszenia.
4. Osoby wchodzące w skład obwodowych komisji wyborczych tracą członkostwo w komisji z dniem podpisania zgody na kandydowanie na radnego. Z tym dniem tracą również członkostwo w komisji osoby będące w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie zstępnymi, wstępnymi, przysposobionymi, małżonkami, rodzeństwem, małżonkami zstępnych, wstępnych lub przysposobionych – jeśli te osoby są członkami obwodowej komisji wyborczej, w której odbywa się głosowanie na spokrewnionego kandydata.


§ 26.

Do zadań obwodowych komisji wyborczych należy:
  1) przeprowadzenie głosowania w obwodzie;
  2) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego, w miejscu i czasie głosowania;
  3) ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości;
  4) przekazanie protokołów głosowania i materiałów wyborczych do Miejskiej Komisji Wyborczej;
  5) wykonywanie innych czynności, wynikających z przepisów wyborczych.


§ 27.

1. Osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych przysługują diety na zasadach określonych w niniejszej ordynacji wyborczej.
2. Dieta jest wypłacana przez Prezydenta Wrocławia, jednorazowo, w terminie do 21 dni po wykonaniu czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do Rad, z zastrzeżeniem § 28 ust. 2 i § 29 ust. 2.


§ 28.

1. Członkom Miejskiej Komisji Wyborczej przysługują diety w następującej wysokości:
  1) Przewodniczącemu – jednokrotność diety przysługującej przewodniczącemu Komisji Statutowej Rady Miejskiej;
  2) Zastępcy Przewodniczącego – jednokrotność diety przysługującej przewodniczącemu komisji Rady Miejskiej;
  3) Sekretarzowi – jednokrotność diety przysługującej radnemu Rady Miejskiej będącemu członkiem co najmniej jednej komisji;
  4) Pozostałym Członkom - diety przysługującej radnemu Rady Miejskiej niebędącemu członkiem komisji.
2. Za przeprowadzenie wyborów ponownych, uzupełniających i przedterminowych Członkom Miejskiej Komisji Wyborczej przysługuje dieta w wysokości 50% diety określonej w ust. 1.


§ 29.

1. Członkom obwodowych komisji wyborczych przysługują diety w następującej wysokości:
  1) Przewodniczącemu – 10% diety przysługującej przewodniczącemu komisji Rady Miejskiej Wrocławia;
  2) Zastępcy Przewodniczącego – 10% diety przysługującej radnemu Rady Miejskiej Wrocławia będącemu członkiem co najmniej jednej komisji;
  3) Pozostałym Członkom – 10% diety przysługującej radnemu Rady Miejskiej Wrocławia nie będącemu członkiem komisji.
2. Za przeprowadzenie wyborów ponownych, uzupełniających i przedterminowych członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje dieta w wysokości 100% diety określonej w ust. 1.


§ 30.

1. Miejska Komisja Wyborcza odwołuje członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków członka komisji.
2. Wniosek o odwołanie członka komisji lub zastępcy Przewodniczącego składa Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej, a wniosek o odwołanie Przewodniczącego komisji składają wspólnie: Zastępca Przewodniczącego z co najmniej 3 członkami komisji.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć uzasadnienie.
4. Uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej dokonuje się w przypadku, gdy liczba członków tej komisji jest mniejsza niż 6 osób.
5. Miejska Komisja Wyborcza rozwiązuje obwodowe komisje wyborcze:
  1) po zakończeniu ich działalności i stwierdzeniu ważności wyborów lub ich unieważnieniu - najpóźniej w terminie 30 dni;
  2) w przypadku, gdy wyborów nie przeprowadzono - najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyborów.

 

 


Rozdział 7
Zgłaszanie kandydatów


§ 31.

1. Prawo  zgłoszenia  kandydata  na  radnego  przysługuje  kandydatowi,  jednej  z  osób  popierających kandydata lub osobie upoważnionej pisemnie przez kandydata.
2. W zgłoszeniu kandydata na radnego należy podać:
  1) nazwę Rady Osiedla oraz nr okręgu wyborczego;
  2) nazwisko  i  imiona  kandydata,  jego  wiek,  nr  ewidencyjny  PESEL,  miejsce  zamieszkania,  zawód  lub wykształcenie.
3. W przypadku zgłoszenia na kandydata na radnego obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim,  należy  podać  jego  obywatelstwo  oraz  zamiast  nr  ewidencyjnego  PESEL,  jeśli  nie  posiada, należy podać nr paszportu.
4. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko z jednego zgłoszenia.
5. Do  każdego  zgłoszenia  należy  dołączyć  pisemne  oświadczenia  kandydata  o  wyrażeniu  zgody na kandydowanie  oraz  o  posiadaniu  prawa  wybieralności  (biernego  prawa  wyborczego)  do  Rady.  Zgoda kandydata  na  kandydowanie  w  wyborach  powinna  zawierać  imię,  nazwisko,  wiek  oraz  numer  ewidencyjny PESEL kandydata, a w przypadku obywatela Unii Europejskiej – numer paszportu. Zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem.
6. W  oświadczeniu,  o  którym  mowa  w  ust.  6,  kandydat  na  radnego  może  wnieść  o  oznaczenie  jego kandydatury w rejestrze kandydatów nazwą lub skrótem nazwy partii, ugrupowania albo innej organizacji bądź grupy popierającej jego kandydaturę (nie więcej niż 45 znaków wliczając spacje).
7. Fakt poparcia kandydatury powinien być potwierdzony pisemnie przez właściwy statutowo organ partii, ugrupowania lub organizacji; potwierdzenie składa się łącznie ze zgłoszeniem.


§ 32.

1. Zgłoszenie kandydata na radnego powinno być sporządzone zgodnie z wzorem, o którym mowa w § 21 pkt 14 lit. a, oraz poparte przez co najmniej 15 wyborców, stale zamieszkujących w Osiedlu.
2. Do  zgłoszenia,  o  którym  mowa  w  ust.  1  dołącza  się  wykaz  podpisów  wyborców  popierających zgłoszenie.
3. Wyborca udzielający poparcia kandydatowi składa podpis obok czytelnie wpisanego swojego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.
4. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów. Wycofanie udzielonego poparcia nie jest skuteczne.


§ 33.

1. Kandydatów na radnych zgłasza się do Miejskiej Komisji Wyborczej najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.
2. Miejska Komisja Wyborcza bada, czy zgłoszenie spełnia wymogi określone w § 31-32.
3. Jeżeli  zgłoszenie  kandydata  wykazuje  wady,  które  nie  dadzą  się  usunąć,  Miejska  Komisja  Wyborcza odmawia rejestracji kandydata, powiadamiając o tym niezwłocznie zgłaszającego.
4. Jeżeli  zgłoszenie  kandydata  wykazuje  inne  wady,  Miejska  Komisja  Wyborcza  wzywa  niezwłocznie zgłaszającego  do  ich  usunięcia  w  terminie  3  dni.  Jeżeli  wskazane  wady  nie  zostaną  w  terminie  usunięte, Miejska Komisja Wyborcza odmawia rejestracji kandydata.
5. Od  rozstrzygnięcia  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  o  odmowie  rejestracji  kandydata  zgłaszający  mogą złożyć  odwołanie  do  Komisji  Rady  Miejskiej  właściwej  do  spraw  Osiedli,  w  terminie  3  dni  od  dnia poinformowania o odmowie rejestracji kandydata.
6. Rozstrzygnięcie  Komisji  Rady  Miejskiej  właściwej  do  spraw  Osiedli,  podjęte  w  wyniku  rozpatrzenia odwołania, następuje w terminie 4 dni od dnia złożenia odwołania i jest ostateczne.


§ 34.

Miejska  Komisja  Wyborcza  niezwłocznie  rejestruje  kandydata  na  radnego,  sporządzając  protokół rejestracji.


§ 35.

1. Jeżeli  w  przewidzianym  terminie  nie  zostanie  zgłoszona  wymagana  liczba  kandydatów, albo zostanie zgłoszona liczba kandydatów równa liczbie mandatów w okręgu wyborczym, Miejska Komisja Wyborcza  przedłuża  o  5  dni  termin  zgłaszania  kandydatów  na  radnych,  podając  do  publicznej  wiadomości informację o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów.
2. Jeżeli pomimo postępowania, o którym mowa w ust. 1, liczba zgłoszonych kandydatów jest nadal równa liczbie  mandatów  w  danym  okręgu  wyborczym,  za  wybranych  na  radnych  uznaje  się  zarejestrowanych kandydatów.
3. Jeżeli pomimo postępowania, o którym mowa w ust. 1, w danym okręgu wyborczym liczba zgłoszonych kandydatów  jest  mniejsza  niż  liczba  mandatów,  wskutek  czego  skład  Rady  ukształtowany  zostałby  poniżej 100% liczby radnych, wyborów do Rady nie przeprowadza się.
4. Przepisy ust. 2-3 stosuje się także w przypadku zmiany liczby kandydatów na skutek zdarzeń, o których mowa w §36 ust.1.
5. O przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów lub głosowania Miejska Komisja Wyborcza niezwłocznie powiadamia wyborców, poprzez publikację informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie.
6. W  sytuacji,  o  której  mowa  w  ust.  3,  Rada  Miejska  ponownie  zarządza  wybory  na  wniosek  poparty przez 5% wyborców.
7. Wniosek składa się do Rady Miejskiej wraz z listą wyborców popierających przeprowadzenie wyborów, zawierającą  imię,  nazwisko,  adres  zamieszkania,  numer  PESEL  oraz  własnoręczny  podpis  każdego  z  tych wyborców.  W  przypadku  udzielenia  poparcia  przez  obywatela  Unii  Europejskiej  niebędącego  obywatelem polskim, należy podać jego obywatelstwo oraz  – jeśli nie posiada numeru PESEL – nr paszportu.
8. Jeżeli  wniosek  zawiera  wady,  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  wzywa  do  ich  usunięcia  w  terminie 14 dni. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
9. Rada  Miejska  zarządza  ponowne  wybory  w  terminie  6  miesięcy  od  dnia  złożenia  wniosku.  Ponowne zarządzenie wyborów może nastąpić tylko jeden raz.
10. Wyborów nie zarządza się jeżeli prawidłowy wniosek o ich przeprowadzenie zostanie złożony później, niż 1 rok przed końcem kadencji.


§ 36.

1. Miejska  Komisja  Wyborcza  skreśla  z  rejestru  nazwisko  kandydata,  który  zmarł,  utracił  prawo wybieralności lub wycofał zgodę na kandydowanie.
2. O skreśleniu nazwiska kandydata Miejska Komisja Wyborcza informuje wyborców poprzez publikację informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie.


§ 37.

1. Po zarejestrowaniu kandydatów na radnych Miejska Komisja Wyborcza:
  1) ustala rejestr kandydatów w porządku alfabetycznym dla każdego okręgu wyborczego;
  2) zarządza  –  w  porozumieniu  z  Prezydentem  –  wydrukowanie  obwieszczeń  zawierających  dane o kandydatach (nazwisko i imiona, wiek, zawód lub wykształcenie) wraz z ewentualnymi oznaczeniami, o których mowa w § 31 ust. 7).
2. Obwieszczenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  pkt  2,  powinno  być  przekazane  obwodowym  komisjom wyborczym z poleceniem rozplakatowania w okręgu wyborczym najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów.

 


Rozdział 8
Mężowie zaufania


§ 38.

1. Kandydat na radnego może wyznaczyć swojego męża zaufania.
2. Mężem  zaufania  może  być  osoba  posiadająca  prawo  wyborcze  stale  zamieszkująca  na  terenie Wrocławia, z tym, że nie może to być osoba kandydująca na radnego ani osoba wchodząca w skład komisji wyborczej.
3. Mąż zaufania reprezentuje interesy kandydata w czasie głosowania i przy ustalaniu wyników głosowania w obwodzie. Mąż zaufania może być obecny przy ustalaniu wyniku wyborów.
4. Miejska  Komisja  Wyborcza  wydaje  mężowi  zaufania  zaświadczenie,  uprawniające  go  do  obecności w lokalu  komisji  obwodowej  w  czasie  głosowania  i  przy  ustalaniu  wyników  głosowania  w  obwodzie. Zaświadczenie wydaje się najpóźniej 2 dni przed dniem wyborów, na pisemny wniosek kandydata na radnego.
5. Można być mężem zaufania więcej niż jednego kandydata.

 

 


Rozdział 9
Karty do głosowania


§ 39.

1. Treść  i  wzór  kart  do  głosowania,  odrębnie  dla  każdego  okręgu  wyborczego,  określa  Miejska Komisja Wyborcza.
2. Na  karcie  do  głosowania  umieszcza  się  w  porządku  alfabetycznym  nazwiska  i  imiona  kandydatów na radnych zarejestrowanych w okręgu wyborczym.
3. Na karcie do głosowania umieszcza się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu.


§ 40.

1. Wydrukowanie kart do głosowania zarządza Miejska Komisja Wyborcza i ustala – we współpracy z Prezydentem - ich przekazanie obwodowym komisjom wyborczym.
2. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko jednostronnie. Wielkość i rodzaj czcionki powinny być jednakowe dla wszystkich kandydatów.
3. Na karcie do głosowania drukuje się odcisk pieczęci Miejskiej Komisji Wyborczej. Kartę do głosowania opatruje swoją pieczęcią właściwa obwodowa komisja wyborcza.


§ 41.

1. Przy  ustalaniu  nakładu  kart  należy  kierować  się  liczbą  wyborców  umieszczonych  w rejestrze wyborców lub w spisach wyborców w obwodach glosowania.
2. Druk  kart  do  głosowania  powinien  być  poprzedzony  kontrolą  poprawności  ich  treści  przeprowadzona przez Członków Miejskiej Komisji Wyborczej i osób wskazanych przez Prezydenta i powinien odbywać się z zachowaniem warunków najwyższej staranności.
3. Wydanie  rezerwy  kart  do  głosowania  obwodowym  komisjom  wyborczym  może  nastąpić  wyłącznie protokolarnie, na polecenie Miejskiej Komisji Wyborczej.


§ 42.

Nieważne  są  karty  do  głosowania  inne  niż  określone  zgodnie  z  przepisami  niniejszego  rozdziału lub nieopatrzone pieczęcią właściwej obwodowej komisji wyborczej.

 

 


Rozdział 10
Sposób głosowania i warunki ważności głosu


§ 43.

1. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” (dwie przecinające się linie) w obrębie kratki z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.
2. Liczba postawionych znaków „x” nie może być większa niż liczba mandatów w okręgu wyborczym.
3. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok  nazwisk  większej  liczby  kandydatów  niż  wynosi  liczba  mandatów  w  okręgu  wyborczym  lub  nie postawiono znaku "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.
4. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.

 


Rozdział 11
Przebieg głosowania


§ 44.

1. Głosowanie  odbywa  się  w  lokalu  obwodowej  komisji  wyborczej,  zwanym  dalej  lokalem wyborczym, od godz. 8:00 do godz. 20:00 bez przerwy.
2. O  godzinie  20:00  przewodniczący  obwodowej  komisji  wyborczej  zarządza  zakończenie  głosowania, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w § 50. Od tej chwili mogą głosować tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego przed zakończeniem głosowania.
3. W  lokalu  wyborczym  wydziela  się  miejsca  zapewniające  tajność  głosowania,w liczbie umożliwiającej wyborcom swobodne z nich korzystanie.


§ 45.

1. Przed  rozpoczęciem  głosowania  obwodowa  komisja  wyborcza  sprawdza,  czy  urna  jest  pusta, po czym  zamyka  ją  i opieczętowuje  pieczęcią  komisji,  a  następnie  ustala  liczbę  otrzymanych  kart do głosowania oraz je opieczętowuje.
2. Urny nie wolno otwierać od chwili zapieczętowania aż do zakończenia głosowania.


§ 46.

1. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia, w lokalu wyborczym powinno być obecnych co najmniej 3 członków obwodowej komisji wyborczej, w tym przewodniczący lub jego zastępca.
2. W  lokalu  wyborczym  podczas  wszystkich  czynności  obwodowej  komisji  wyborczej  mogą  przebywać mężowie zaufania.


§ 47.

1. Przed  przystąpieniem  do  głosowania  wyborca  okazuje  obwodowej  komisji  wyborczej  dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
2. Wyborca  nieumieszczony  w  spisie  wyborców  zostanie  przez  obwodową  komisję  wyborczą  dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, że stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania, a właściwy organ ewidencyjny potwierdzi, że osoba ta jest wpisana do rejestru wyborców we Wrocławiu na obszarze Osiedla.


§ 48.

1. Wyborca  objęty  spisem  lub  dopisany  do  spisu,  zgodnie  z  §  47  ust.  2,  otrzymuje  od  obwodowej komisji wyborczej kartę do głosowania.
2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnoręcznym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.  W  przypadku  odmowy  potwierdzenia  obwodowa  komisja  wyborcza  umieszcza  w  spisie adnotację: „odmowa podpisu”.
3. Obwodowa komisja wyborcza wydaje karty do głosowania opatrzone jej własną pieczęcią.
4. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym.
5. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
6. Karty do głosowania nie wolno wynosić poza lokal wyborczy. W przypadku, gdy obwodowa komisja wyborcza zauważy, że wyborca wyniósł kartę do głosowania na zewnątrz, lub otrzyma informację, że w lokalu wyborczym lub poza nim oferowane jest odstąpienie karty, obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym Policję oraz Miejską Komisję Wyborczą, a fakt ten opisać w protokole głosowania.
7. Obwodowa komisja wyborcza czuwa, aby wyborcy nie wrzucali do urny innych przedmiotów niż karty do głosowania. W razie stwierdzenia takiego przypadku, należy go opisać w protokole głosowania.


§ 49.

Wyborcy  niepełnosprawnemu,  na  jego  prośbę,  może  pomagać  przy  głosowaniu  inna  osoba, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej i mężów zaufania.


§ 50.

1. Głosowania  przerywać  nie  wolno.  Gdyby  wskutek  nadzwyczajnych  wydarzeń  głosowanie  było przejściowo  uniemożliwione,  obwodowa  komisja  wyborcza  po  uzgodnieniu  z  Miejską  Komisją  Wyborczą może  zarządzić  jego  przerwanie  lub  przedłużenie.  Uchwała  obwodowej  komisji  wyborczej  w  tej  sprawie powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przekazana do Miejskiej Komisji Wyborczej.
2. W przypadku przerwania głosowania obwodowa komisja wyborcza zakleja i opieczętowuje wlot urny i oddaje  ją  wraz  ze  spisem  wyborców  na  przechowanie  przewodniczącemu.  Pieczęć  obwodowej  komisji wyborczej oddaje się w takim przypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi komisji.  W  miarę  możliwości  obwodowa  komisja  wyborcza  ustala  również  liczbę  kart  niewykorzystanych, umieszcza je w opieczętowanym pakiecie i oddaje na przechowanie przewodniczącemu komisji.
3. W  przypadku  ustania  przyczyn  przerwania  głosowania,  obwodowa  komisja  wyborcza  sprawdza, czy pieczęcie  na  urnie  i  pakiecie  z  niewykorzystanymi  kartami  są  nienaruszone.  Brak  uchybień  i  ponowne podjęcie głosowania komisja stwierdza protokolarnie.
4. W przypadku stwierdzenia, że pieczęcie na urnie i pakiecie z niewykorzystanymi kartami są naruszone, obwodowa  komisja  wyborcza  zawiadamia  o  tym  Miejską  Komisję  Wyborczą.  Miejska  Komisja  Wyborcza rozstrzyga o dalszym przebiegu głosowania, zgodnie z § 21 pkt 2.


§ 51.

1. W  lokalu  wyborczym  oraz  na  terenie  budynku,  w  którym  lokal  się  znajduje,  zabroniona  jest jakakolwiek agitacja wyborcza.
2. W lokalu wyborczym umieszcza się tylko urzędowe obwieszczenia wyborcze.


§ 52.

1. Przewodniczący  obwodowej  komisji  wyborczej  odpowiada  za  utrzymanie  porządku  i  spokoju w czasie głosowania i może w tym celu wydawać odpowiednie zarządzenia porządkowe.
2. W  razie  konieczności  przewodniczący  obwodowej  komisji  wyborczej,  w  porozumieniu  z  Miejską Komisją Wyborczą, może zażądać interwencji Straży Miejskiej lub Policji.

 


Rozdział 12
Ustalanie wyników głosowania


§ 53.

1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania obwodowa komisja wyborcza ustala wyniki głosowania w obwodzie.
2. Obwodowa  komisja  wyborcza  ustala  na  podstawie  spisu  wyborców  liczbę  osób  uprawnionych do głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania.
3. Obwodowa  komisja  wyborcza  ustala  liczbę  niewykorzystanych  kart  do  głosowania,  a  następnie  karty te umieszcza w zapieczętowanych pakietach.
4. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej w obecności członków tej komisji otwiera urnę, po czym komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania.
5. Kart do głosowania przedartych, całkowicie na dwie lub więcej części, nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach, o których mowa w ust. 4.
6. Jeżeli  liczba kart do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza  lub większa od liczby wydanych kart, obwodowa komisja wyborcza podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.


§ 54.

1. Obwodowa  komisja  wyborcza  ustala,  na  podstawie  ważnych  kart  do  głosowania,  liczbę  głosów nieważnych oraz liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. W  przypadku,  gdy  obwód  głosowania  obejmuje  więcej  niż  jeden  okręg  wyborczy,  ustalenie  liczby oddanych głosów, jak też głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, następuje oddzielnie dla każdego okręgu wyborczego.
3. Obwodowa komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania w obwodzie.


§ 55.

1. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:
  1) osób uprawnionych do głosowania;
  2) wyborców, którym wydano karty do głosowania;
  3) kart do głosowania wyjętych z urny;
  4) kart nieważnych;
  5) kart ważnych;
  6) głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności;
  7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. W protokole wymienia się ponadto liczbę otrzymanych i niewykorzystanych kart do głosowania.
3. W protokole podaje się czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz omawia zarządzenia i wydane decyzje, jak również inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania.
4. Protokół podpisują i każdą ze stron parafują wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej obecne przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.
5. Mężom  zaufania  przysługuje  prawo  wniesienia  uwag  do  protokołu,  z  wymienieniem  konkretnych zarzutów.  Do  uwag  tych  winna  się  odnieść  obwodowa  komisja  wyborcza,  przedstawiając  je  razem z protokołem z głosowania przekazanym Miejskiej Komisji Wyborczej.
6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym, że nie zwalnia ich to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie.


§ 56.

Niezwłocznie  po  sporządzeniu  protokołu  obwodowa  komisja  wyborcza  podaje  do  publicznej wiadomości  wyniki  głosowania,  poprzez  wywieszenie  w  lokalu  wyborczym,  w  miejscu  łatwo  dostępnym dla wyborców, jednego egzemplarza protokołu głosowania w obwodzie.


§ 57.

1. Przewodniczący  obwodowej  komisji  wyborczej  niezwłocznie  przekazuje  Miejskiej  Komisji Wyborczej, w zapieczętowanej kopercie, jeden egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie, z ewentualnymi zarzutami mężów zaufania i stanowiskiem komisji, o których mowa w § 55 ust. 5, oraz karty do głosowania, spis wyborców, pieczęć i inne dokumenty z głosowania.
2. Tryb  przekazywania  i  przyjmowania  protokołów  i  materiałów  wyborczych  ustala  Miejska  Komisja Wyborcza.

 

 


Rozdział 13
Ustalanie wyników wyborów


§ 58.

Na podstawie otrzymanych protokołów głosowania w obwodach, Miejska Komisja Wyborcza ustala wyniki wyborów odrębnie dla każdego okręgu wyborczego.


§ 59.

1. Za  wybranych  uznaje  się  tych  kandydatów,  którzy  otrzymali  kolejno  największą  liczbę  ważnie oddanych głosów, w ramach liczby mandatów dla danego okręgu.
2. Jeżeli  równą  liczbę  głosów  uprawniającą  do  uzyskania  mandatu  otrzymało  dwoje  lub  więcej kandydatów,  o  rozdziale  mandatów  decyduje  losowanie  przeprowadzone  przez  Miejską  Komisję  Wyborczą, według zasad określonych w § 60.


§ 60.

1. Losowanie  jest obowiązkowe,  jeżeli  co najmniej dwoje kandydatów otrzymało  w danym okręgu wyborczym równą liczbę głosów, uprawniającą do przyznania im mandatu radnego.
2. Losowanie przeprowadza Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w obecności członków komisji oraz mężów zaufania obecnych przy ustalaniu wyników wyborów.
3. Przewodniczący  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  sporządza  karty  losowania  odrębnie  dla  każdego kandydata, o którym mowa w ust. 1. Na karcie losowania wpisuje się imię lub imiona i nazwisko kandydata, oraz umieszcza się pieczęć Miejskiej Komisji Wyborczej. Karta losowania powinna zostać złożona w sposób uniemożliwiający identyfikację danych kandydata.
4. Gotowe karty losowania umieszcza się w stosownym pojemniku.
5. Po  wymieszaniu  kart,  Przewodniczący  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  lub  wyznaczony  przez  niego Członek  Komisji  losuje  kandydata  bądź  kandydatów,  których  uważać  się  będzie  za  wybranych  do  rady. Losowanie  polega  na  wyciągnięciu  z  pojemnika  tylu  kart,  ile  pozostało  mandatów  do  obsadzenia  w  danym okręgu wyborczym.
6. Przebieg losowania uwzględnia się w protokole wyników wyborów.


§ 61.

1. Miejska  Komisja  Wyborcza  sporządza  w  dwóch  egzemplarzach  protokół  wyników  wyborów, podając  liczbę  wybieranych  radnych  oraz  nazwiska  i  imiona  wybranych  radnych,  według  poszczególnych okręgów wyborczych.
2. W protokole podaje się również:
  1) zbiorcze informacje o wynikach głosowania na obszarze Osiedla, obejmujące liczby:
    a) wyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia głosowania,
    b) osób którym wydano karty do głosowania,
    c) kart wyjętych z urny,
    d) kart nieważnych,
    e) kart ważnych ,
    f) głosów nieważnych,
   g) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
  2) zbiorcze  informacje  o  wynikach  głosowania  na  obszarze  Miasta,  sporządzone  na  podstawie  zbiorczych informacji, o których mowa w pkt 1, obejmujące:
    a) liczbę:
      - wyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia głosowania,
      - osób którym wydano karty do głosowania,
      - kart wyjętych z urny,
      - kart nieważnych,
      - kart ważnych,
      - głosów nieważnych,
      - głosów ważnych,
    b) imiona i nazwiska wybranych radnych w Osiedlach;
  3) przebieg losowania, o którym mowa w § 60 ust. 2.
3. Miejska Komisja Wyborcza niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości protokół wyników wyborów, poprzez  jego  publikację  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz  wywieszenie  na  tablicy  informacyjnej w swojej siedzibie.

 


Rozdział 14
Protesty wyborcze i ważność wyborów


§ 62.

1. Miejska  Komisja  Wyborcza,  po  zakończeniu  wyborów,  w  przypadku  otrzymania  uzasadnionych uwag do pracy obwodowej komisji wyborczej, sprawdza dokumentację z wyborów i stwierdza prawidłowość ich przebiegu.
2. W  przypadku  stwierdzenia  istotnego  niedopełnienia  obowiązków  przez  obwodową  komisję  wyborczą, bądź  poważnych  niezgodności  w  dokumentacji  wyborczej,  mogących  mieć  wpływ  na  wynik  wyborów, Miejska Komisja Wyborcza może unieważnić wybory do Rady, w terminie 14 dni od dnia wyborów.
3. Uchwałę o unieważnieniu wyborów Miejska Komisja Wyborcza podejmuje po wysłuchaniu wyjaśnień przewodniczącego lub członków obwodowej komisji wyborczej.
4. Informację  o  unieważnieniu  wyborów  Miejska  Komisja  Wyborcza  podaje  do  publicznej  wiadomości poprzez jej publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie i tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia.


§ 63.

1. W  ciągu  5  dni  od  dnia  wyborów  może  być  wniesiony  protest  przeciwko  ważności  wyborów do Rady  Osiedla,  z  powodu  naruszenia  przepisów  wyborczych  dotyczących  głosowania,  ustalenia  wyników głosowania bądź wyników wyborów – gdy to naruszenie mogło wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów.
2. Protest może wnieść wyborca stale zamieszkujący na obszarze działania Rady.
3. Protest wnosi się na piśmie do Miejskiej Komisji Wyborczej, ze wskazaniem przez wnoszącego protest zarzutów oraz przedstawieniem lub wskazaniem dowodów, na których je opiera.


§ 64.

1. Sprawy, o których mowa w § 63 ust. 1, Miejska Komisja Wyborcza rozpatruje w terminie 14 dni od daty wpływu protestu, po uprzednim zawiadomieniu składającego protest.
2. Miejska Komisja Wyborcza podejmuje uchwałę o:
  1) odrzuceniu protestu, gdy wpłynie po terminie lub złoży go osoba nieuprawniona;
  2) oddaleniu protestu, gdy uzna go za bezzasadny albo
  3) stwierdzeniu  nieważności  wyborów  do  Rady  bądź  nieważności  wyboru  radnego,  jeżeli  stwierdzi,  iż w wyborach tych dopuszczono się naruszenia przepisów wyborczych, które wywarły istotny wpływ na wyniki wyborów.
3. Miejska Komisja Wyborcza przesyła uchwałę, o której mowa w ust. 2, wnoszącemu protest.


§ 65.

1. Od  rozstrzygnięć  Miejskiej  Komisji  Wyborczej,  o  których  mowa  w  §  64,  wyborcy  przysługuje odwołanie do Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw Osiedli, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia.
2. Komisja  Rady  Miejskiej  właściwa  do  spraw  Osiedli  podejmuje  uchwałę  w  sprawie  rozpatrzenia odwołania w terminie 15 dni od daty jego wniesienia.
3. Komisja Rady Miejskiej właściwa do spraw Osiedli podejmuje uchwałę o:
  1) odrzuceniu odwołania, gdy wpłynie po terminie lub złoży je osoba nieuprawniona, i stwierdzeniu ważności wyborów;
  2) oddaleniu odwołania, gdy uzna je za bezzasadne, i stwierdzeniu ważności wyborów albo uwzględnieniu  odwołania  i  odpowiednio  do  sformułowanego  wniosku  stwierdzeniu  ważności  bądź nieważności wyborów.
4. Komisja  Rady  Miejskiej  właściwa  do  spraw  Osiedli  przesyła  uchwałę  o  rozstrzygnięciu  odwołania wnoszącemu to odwołanie oraz podaje tę uchwałę do publicznej wiadomości. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne.


§ 66.

1. W  przypadku  stwierdzenia  nieważności  wyborów  do  Rady  Osiedla,  ponowne  wybory  do  Rady Osiedla  zarządza  Miejska  Komisja  Wyborcza,  w  drodze  uchwały,  w  ciągu  90  dni  od  dnia  podjęcia rozstrzygnięcia o unieważnieniu wyborów.
2. Do  ponownych  wyborów  stosuje  się  odpowiednio  przepisy  niniejszej  ordynacji.  Kalendarz  wyborczy w ponownych wyborach może przewidywać krótsze terminy czynności wyborczych.
3. Miejska  Komisja  Wyborcza  określa,  w  jakim  zakresie  i  od  jakiej  czynności  należy  rozpocząć  nowe postępowanie wyborcze.


§ 67.

W  przypadku  stwierdzenia  nieważności  wyboru  radnego,  uzupełnia  się  skład  Rady  w  trybie określonym w § 71.


§ 68.

Miejska Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów po upływie terminu, o którym mowa w § 63 ust. 1, wobec braku protestów przeciwko ważności wyborów albo po upływie terminu do złożenia odwołań, o których mowa w § 65 ust. 1.


§ 69.

Miejska  Komisja  Wyborcza  wydaje  radnym  zaświadczenia  o  wyborze,  na  podstawie  protokołu wyników wyborów, w terminie 30 dni od dnia, w którym stwierdzono ważność wyborów.

 


Rozdział 15
Wygaśnięcie mandatu radnego, uzupełnienie składu Rady


§ 70.

1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek:
  1) śmierci;
  2) pisemnego zrzeczenia się mandatu;
  3) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów, z zastrzeżeniem ust. 2;
  4) prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne;
  5) zniesienia osiedla, a także podziału osiedla albo połączenia osiedli skutkującego takim zniesieniem;
  6) nieobecności na sesji Rady przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
2. Zmiana  miejsca  zamieszkania  w  trakcie  kadencji  nie  powoduje  utraty  prawa  wybieralności,  o ile nastąpiło to w granicach Miasta.
3. Wygaśnięcie mandatów radnych następuje również w przypadku rozwiązania Rady.
4. Wygaśnięcie  mandatu  radnego  w  przypadkach  określonych  w  ust.  1  pkt  1-4  stwierdza  Rada  Osiedla. Natomiast w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 5 i 6 - stwierdza Rada Miejska.


§ 71.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, Rada Osiedla bez zbędnej zwłoki podejmuje uchwałę o wstąpieniu na zwolnione miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.
2. W przypadku bezczynności Rady Osiedla, uchwałę, o której mowa w ust. 1, podejmuje Rada Miejska.


§ 72.

1. W  przypadku  zniesienia  osiedla,  a  także  podziału  osiedla  albo  połączenia  osiedli  skutkującego takim zniesieniem, organy Osiedla ulegają rozwiązaniu z mocy prawa.
2. W  osiedlach  powstałych  w  wyniku  podziału  lub  połączenia  przeprowadza  się  nowe  wybory  do  rad osiedli.
3. Nowe wybory, o których mowa w ust. 2, zarządza Rada Miejska, wyznaczając ich termin na dzień wolny od pracy, przypadający nie później, niż po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały o podziale lub połączeniu.
4. Wyborów  nie  zarządza  się,  jeżeli  rozwiązanie  organów  osiedla  ma  miejsce  później  niż  1  rok przed końcem kadencji.
5. W przypadku odłączenia od osiedla części terenu, mandat radnego stale zamieszkującego na obszarze odłączonym  wygasa  z  dniem  wejścia  w  życie  uchwały  w  sprawie  odłączenia,  a  skład  Rady  uzupełnia  się w trybie § 71.


§ 73.

1. W przypadku obniżenia się liczebności Rady poniżej połowy ustawowego składu, Rada Miejska rozwiązuje Radę. Rozwiązanie Rady skutkuje jednoczesnym rozwiązaniem Zarządu.
2. Rada Miejska uchwala przeprowadzenie przedterminowych wyborów w osiedlu, w którym Rada została rozwiązana na skutek okoliczności opisanych w ust. 1, w ciągu 6 miesięcy od dnia rozwiązania Rady.
3. Wyborów nie zarządza się, jeżeli rozwiązanie Rady ma miejsce później niż 1 rok przed końcem kadencji.


§ 74.

Kadencja Rady i radnych wybranych w wyborach nowych, ponownych i przedterminowych upływa z dniem upływu kadencji rad wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 6.

 


Rozdział 16
Kampania wyborcza


§ 75.

1. W dniu głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji na rzecz kandydatów.
2. Umieszczanie materiałów wyborczych dopuszczalne jest tylko po uzyskaniu uprzedniej zgody zarządcy terenu lub obiektu, na którym te materiały mają być umieszczone.
3. Zabrania  się  umieszczania  materiałów  wyborczych  na  zewnątrz  i  wewnątrz  obiektów  administracji publicznej, miejskich jednostek organizacyjnych, a także na urządzeniach infrastruktury technicznej na terenie Miasta.


§ 76.

1. Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie, od kogo pochodzą.
2. Koszty  usunięcia  materiałów  wyborczych  związanych  z  kampanią  wyborczą  obciążają  kandydatów kandydujących w wyborach.

 


Rozdział 17
Przepisy końcowe


§ 77.

Koszty  związane  z  wyborami  pokrywane  są  z  budżetu  Miasta  z  tym,  że  nie  dotyczy  to  kosztów związanych ze zgłaszaniem kandydatów i prowadzoną przez nich kampanią wyborczą.


§ 78.

1. Karty  do  głosowania  przechowuje  się  przez  okres  2  miesięcy  od  dnia  stwierdzenia  ważności wyborów.
2. Decyzję  o  zniszczeniu  kart  do  głosowania  po  upływie  okresu,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  podejmuje przewodniczący Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw Rad Osiedli.


§ 79.

Dokumentacja z wyborów, która nie podlega archiwizacji, jest likwidowana po upływie roku od dnia wyborów przez komisję ds. likwidacji, powołaną przez Prezydenta.

 

 

Diety dla radnych

 

Kolorem niebieskim wprowadzono zmiany z uchwały RM nr XXXII/690/16

z dnia 24 listopada 2016 r.

 

UCHWAŁA NR XXXIX/2469/05

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 9 czerwca 2005 roku

 

w sprawie określenia zasad na jakich członkom organów osiedli przysługują diety

Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Wrocławia, uchwala co następuje:

 

§ 1.

Przewodniczącemu organu wykonawczego samorządowej jednostki pomocniczej Miasta może być przyznana dieta wysokości określonej w każdym roku przez organ uchwałodawczy jednostki pomocniczej jednak nie wyżej niż 1/2 minimalnego wynagrodzenia pracowników określonego w odrębnych przepisach, za grudzień roku poprzedzającego.

 

§ 2.

Organ uchwałodawczy jednostki pomocniczej Miasta w uzasadnionych przypadkach może przyznać dietę członkom organu wykonawczego oraz członkom rady do wysokości, o której mowa w § 1. Uchwała o przyznaniu diety winna określać w każdym roku okres w miesiącach na jaki została przyznana.

 

§ 2a.

W przypadku rozwiązania organów osiedla i powołania zarządu tymczasowego, Rada Miejska Wrocławia może przyznać jego członkom dietę do wysokości, o której mowa w § 1.

 

§ 3.

1. Cofnięcie diety następuje w takiej samej formie i trybie co przyznanie.

2. Diety, o których mowa w § 1-2a, nie mogą być przyznane członkom organów osiedli będącym jednocześnie radnymi Rady Miejskiej Wrocławia.

 

§ 4.

1. Diety, o których mowa w § 1-2a, wypłacane są ze środków wydzielonych dla organów osiedli w budżecie Miasta. Wysokość środków przeznaczonych na diety nie może przekroczyć 30% wysokości środków finansowych ustalonych na podstawie liczby mieszkańców.

2. Podstawą wypłaty diety jest dostarczenie do jednostki organizacyjnej Miasta obsługującej osiedla uchwały w tym zakresie.

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

 

§ 6.

Traci moc uchwała Nr Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad na jakich członkom organów osiedli przysługuje dieta (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 3, poz. 53).

 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Kalendarz

Październik 2021
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

  Osiedle Osobowice-Rędzin
          pl. Wyzwolenia 4
          51-005 Wrocław

                 Joanna Nawrot
      Przewodnicząca Zarządu Osiedla
                tel. 506 953 441
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja dostepności

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: Nieodpłatna Pomoc Prawna  Graficzny odnośnik do aplikacji mobilnej: Mobilny Asystent Mieszkańca  Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia  Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

 

 
Początek strony