pawlowice

 
   

 

DZ. URZ. WOJ. 2021.2809
Ogłoszony: 10.06.2021

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/999/21 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

 z dnia 20 maja 2021 r.

zmieniająca uchwałę nr XIII/418/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu Osiedla Osobowice-Rędzin

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 42, w związku z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

 • 1. W uchwale nr XIII/418/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie nadania statutu Osiedla Osobowice-Rędzin (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2148 i 1471, z 2018 r. poz. 4613 oraz z 2020 r. poz. 6534), załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
 • 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
 • 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia:

Bohdan Aniszczyk

 

 

 

Załącznik do uchwały nr XXXVIII/999/21 Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 20 maja 2021 r.

STATUT OSIEDLA OSOBOWICE-RĘDZIN DZIAŁ I.

Przepisy ogólne

 • 1. Statut określa organizację i zasady działania Osiedla Osobowice-Rędzin.
 • 2. 1. Użyte w Statucie Osiedla sformułowania oznaczają:
 • Komisja - Komisję Rady Osiedla Osobowice-Rędzin;
 • Miasto - Gminę Wrocław;
 • Osiedle - Osiedle Osobowice-Rędzin;
 • Prezydent - Prezydenta Wrocławia;
 • Przewodniczący - Przewodniczącego Rady Osiedla Osobowice-Rędzin;
 • Przewodniczący Zarządu - Przewodniczącego Zarządu Osiedla Osobowice-Rędzin;
 • Rada - Radę Osiedla Osobowice-Rędzin;
 • Rada Miejska - Radę Miejską Wrocławia;
 • Radny - Członka Rady Osiedla Osobowice-Rędzin;
 • Sekretarz - Sekretarza Osiedla Osobowice-Rędzin;
 • Skarbnik - Skarbnika Osiedla Osobowice-Rędzin;
 • Statut - Statut Osiedla Osobowice-Rędzin;
 • Statut Wrocławia - załącznik do uchwały nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów (Dz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 5510);
 • Ustawa - ustawę z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378);
 • Wiceprzewodniczący - Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Osobowice-Rędzin;
 • Zarząd - Zarząd Osiedla Osobowice-Rędzin.

2. Dla wyrażenia nazw funkcji wyszczególnionych w ust. 1 dopuszczalne jest stosowanie ich feminatyw, zgodnie z zasadami obowiązującymi w języku polskim.

 • 3. 1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Miasta w rozumieniu przepisów Ustawy.

2. Rada Osiedla reprezentuje mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta.

 • 4. 1. Obszar Osiedla wyznaczają granice określone na mapie Miasta stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.

2. Łączenie, podział oraz znoszenie, w tym także zmiana granic Osiedla, odbywa się na zasadach określonych w Ustawie i Statucie Wrocławia.

DZIAŁ II.

Zadania Osiedla oraz sposób ich realizacji

 • 5. 1. Osiedle realizuje zadania Miasta na swoim obszarze w zakresie określonym niniejszym Statutem oraz przekazane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta.
 1. Przyjęcie do wykonania zadań zleconych przez Prezydenta wymaga zgody
 2. Organy Osiedla w zakresie swojego działania, w granicach obowiązujących przepisów prawa, mają dostęp do wszelkich materiałów i informacji znajdujących się w posiadaniu jednostek organizacyjnych

 

 • 6. Do zadań Osiedla należy:
 • inicjowanie, współdziałanie oraz organizowanie działań o znaczeniu lokalnym zmierzających do poprawy warunków zamieszkiwania i życia mieszkańców niewynikających z zadań zleconych oraz niezastrzeżonych ustawami, Statutem Wrocławia, uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta na rzecz innych podmiotów;
 • działanie na   rzecz   rozwoju   samorządności   lokalnej,   w tym   poprzez   inicjowanie,   współdziałanie i prowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Osiedla, na zasadach przyjętych w Mieście;
 • współdziałanie:
  1. z organami Miasta,
  2. z jednostkami organizacyjnymi Miasta i innymi instytucjami,
  3. z organizacjami społecznymi działającymi na obszarze Osiedla,
  4. z innymi osiedlami;
 • wnioskowanie do organów i jednostek organizacyjnych Miasta w sprawach istotnych dla mieszkańców Osiedla, a w szczególności w zakresie:
  1. tworzenia, łączenia i likwidacji oraz zmiany granic Osiedla,
  2. budżetu Miasta na etapie przygotowywania jego projektu,
  3. wydzielania mienia komunalnego celem przekazania Osiedlu do użytkowania,
  4. lokalizacji na obszarze Osiedla instytucji kultury i placówek oświatowych oraz ośrodków rekreacji i sportu o charakterze lokalnym,
  5. organizacji podstawowej opieki zdrowotnej
  6. wszczęcia procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Osiedla, przeznaczenia terenów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta, w tym zwłaszcza lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  7. organizacji komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla oraz połączeń z innymi osiedlami,
  8. poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, a zwłaszcza współpracy ze Strażą Miejską na terenie Osiedla,
  9. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu,
  10. zmiany organizacji ruchu lokalnego mających na celu jego usprawnienie, wprowadzenie ograniczeń w ruchu i form poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego,
  11. ochrony środowiska, zakładania i utrzymania zieleni miejskiej oraz wprowadzania form ochrony przyrody na obszarze Osiedla;
 • opiniowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek organu lub jednostki organizacyjnej Miasta:
  1. projektów uchwał w zakresie zamiaru likwidacji, łączenia lub przekształcenia publicznych jednostek organizacyjnych o charakterze lokalnym, w szczególności:
   • przedszkoli i szkół podstawowych oraz placówek opieki nad dziećmi do lat trzech,
   • instytucji kultury, w tym filii bibliotecznych i domów kultury,
   • publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
   • ośrodków rekreacji i sportu;
  2. projektów uchwał, zarządzeń w zakresie:
   • zmian w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla,

 

 • przeznaczenia do wynajmu lokali użytkowych na cele działalności usługowej lub handlowej,
 • rozmieszczenia targowisk,
 • sposobu organizacji usług społecznych na terenie Osiedla;
 1. usytuowania punktu sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przewidywanego wpływu jego funkcjonowania na standard życia mieszkańców, w toku postępowania w sprawie wydania zezwolenia;
 • wyrażanie opinii w sprawach ochrony środowiska zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, czystości i porządku w gminach oraz gospodarowania odpadami;
 • wyrażanie opinii o działalności organów i jednostek organizacyjnych Miasta na obszarze Osiedla, w tym w szczególności wykonania budżetu Miasta w części dotyczącej Osiedla i obsługi Osiedla przez jednostkę organizacyjną Miasta wskazaną przez Prezydenta;
 • wyrażanie opinii o zamiarze realizacji lokalnych inwestycji celu publicznego oraz remontów lokalnych obiektów użyteczności publicznej na obszarze Osiedla;
 • uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej i jej organów na zasadach określonych w Statucie Wrocławia;
 • uczestniczenie w pracach zespołów i komisji powoływanych przez Prezydenta lub kierowników jednostek organizacyjnych Miasta projektowania i odbioru prac wykonawczych inwestycji celu publicznego i remontów obiektów użyteczności publicznej na obszarze Osiedla, na zasadach określanych przez Prezydenta lub kierowników jednostek organizacyjnych Miasta;
 • dokonywanie oceny planowanych i wykonanych zadań publicznych na obszarze Osiedla;
 • rekomendowanie sposobu wydatkowania środków przewidzianych w programach Miasta przeznaczonych na realizację zadań osiedlowych, w szczególności wniosków inwestycyjnych, zgłoszonych przez Osiedla;
 • wyrażanie opinii w sprawach dotyczących Centrów Aktywności Lokalnej na terenie
 • 7. 1. Jeżeli przepis prawa tego wymaga, zgłaszanie wniosków przez Radę Osiedla odbywa się w trybie i terminie przewidzianym przepisami prawa lub określonym w zawiadomieniach o podejmowanych czynnościach przez organy i jednostki organizacyjne Miasta.
 1. Wydanie opinii przez Radę Osiedla następuje w terminie 21 dni od dnia wysłania wniosku o wyrażenie opinii na oficjalny adres e-mail
 2. Przekroczenie terminu, o którym mowa w 2, zwalnia podmiot z obowiązku zasięgnięcia opinii.
 3. Organy i jednostki Miasta zobowiązane są powiadomić Radę Osiedla o przyjęciu lub nieuwzględnieniu wniosku lub opinii, z wyjątkiem opinii, o których mowa w 6 pkt 5 lit. c.
 4. W przypadku nieuwzględnienia wniosku lub opinii organów Osiedla doręczonych w przewidzianym terminie i formie, podmiot zobowiązany do rozpoznania wniosku lub zasięgnięcia opinii, na żądanie Zarządu Osiedla, wyjaśnia przyczyny nieuwzględnienia wniosku lub opinii.
 • 8. 1. Organy Osiedla realizują swoje uprawnienia w formie uchwał, z zastrzeżeniem ust. 5.
 1. Uchwały sporządza się zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. z 2016 r. poz. 283).
 2. Numeracja uchwał Rady składa się z numeru sesji (wyrażonego cyframi rzymskimi), numeru kolejnego uchwały (wyrażonego cyframi arabskimi) i dwóch ostatnich cyfr oznaczenia roku. Numeracja porządkowa rozpoczyna się od każdej kadencji od nowa.
 3. Numeracja uchwał Zarządu składa się z numeru porządkowego w obrębie każdego roku kalendarzowego i dwóch ostatnich cyfr oznaczenia Numeracja porządkowa rozpoczyna się od każdej kadencji od nowa.
 4. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, Zarząd może realizować swoje uprawnienia w formie pisemnych wniosków i zgłoszeń.

 

DZIAŁ III.

Organy Osiedla Rozdział 1.

Przepisy Ogólne

 • 9. 1. Mieszkańcy Osiedla podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory) lub za pośrednictwem organów Osiedla.
 1. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady określa załącznik nr 2 do niniejszego
 2. Mieszkańcy Osiedla wypowiadają się w istotnych sprawach Osiedla w drodze konsultacji, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia.
 • 10. 1. Organami Osiedla są Rada i Zarząd.
 1. Działania organów Osiedla są
 2. Jawność działania organów Osiedla oznacza prawo uczestniczenia w sesjach Rady oraz posiedzeniach Zarządu i komisji Rady oraz wglądu w dokumentację działalności organów Osiedla, w szczególności podjętych uchwał oraz protokołów z posiedzeń organów Osiedla oraz Komisji.
 3. Dla zapewnienia uczestnictwa mieszkańcom Osiedla w sesjach i posiedzeniach organów Osiedla na ich przewodniczących spoczywa obowiązek umieszczania w siedzibie Osiedla, w miejscu ogólnodostępnym, stosownych Informacje te zamieszcza się także na stronie Internetowej Osiedla.
 4. Posiedzenia organów Osiedla mogą być rejestrowane oraz transmitowane z wykorzystaniem środków audiowizualnych w trybie online przez Internet, przy poszanowaniu przepisów dotyczących ochrony danych
 • 11. Organy Osiedla podejmują uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
 • 12. 1. Sesje Rady i obrady Zarządu są protokołowane.

2. Protokoły podpisuje odpowiednio prowadzący posiedzenie oraz protokolant.

Rozdział 2.

Rada

 • 13. 1. Rada jest organem uchwałodawczym Osiedla.
 1. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.
 2. Liczbę członków Rady ustalają przepisy
 • 14. 1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy niezastrzeżone Statutem na rzecz Zarządu.
 1. Do wyłącznej właściwości Rady należą:
 • wybór i odwoływanie Zarządu oraz dokonywanie zmian w jego składzie osobowym;
 • uchwalanie planu finansowego Osiedla oraz jego zmian, z zastrzeżeniem § 29 2;
 • przyjmowanie rocznego sprawozdania Zarządu z wykonania planu finansowego;
 • podejmowanie uchwał w sprawie wniosków i opinii, o których mowa w 6 pkt 4-8;
 • wyrażanie zgody na przejęcie do wykonywania zadań zleconych przez Prezydenta, po uzyskaniu opinii Zarządu;
 • ustalanie zasad współpracy z osiedlami;
 • stwierdzanie wygaśnięcia mandatu radnego na zasadach określonych w ordynacji wyborczej do Rady
 1. W sprawach, o których mowa w § 6 pkt 4 – 8, Rada może upoważnić Zarząd do wyrażenia

 

 • 15. 1. Pierwszą sesję Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej na dzień przypadający w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia ważności wyborów. Obrady sesji do czasu wyboru Przewodniczącego prowadzi Przewodniczący Rady Miejskiej lub wskazana przez niego osoba.
 1. Rada na pierwszej sesji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu
 2. Odwołanie z funkcji, o której mowa w ust. 2, odbywa się na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady w trybie określonym w ust. 2. Głosowanie nad odwołaniem przeprowadza się na najbliższej sesji, o ile jej termin przypada nie wcześniej niż 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia Radnych przez Przewodniczącego o fakcie złożenia W przypadku niezachowania terminu 14 dni pomiędzy powiadomieniem a najbliższą sesją, wniosek głosuje się na sesji następującej bezpośrednio po najbliższej sesji.
 3. O fakcie złożenia wniosku o odwołanie z funkcji, o której mowa w ust. 1, Przewodniczący zawiadamia Radnych w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.
 4. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady mogą złożyć pisemną rezygnację z funkcji. W przypadku złożenia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, Rada podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia
 5. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 6, w ciągu 1 miesiąca od złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała. W takim przypadku dokonanie wyboru nowego Przewodniczącego następuje na najbliższej
 6. W przypadku odwołania lub rezygnacji Przewodniczącego Rady, Rada dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego, na tej samej
 7. W przypadku wakatu funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, sesję zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia, wskazując osobę upoważnioną do prowadzenia
 • 16. 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Obrady sesji prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
 1. Przewodniczący może wyznaczyć    Wiceprzewodniczącego    do    wykonywania    swoich    zadań, w szczególności do zwołania sesji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący.
 2. Przewodniczący zwołuje sesję i ustala porządek obrad oraz przedstawia ewentualne projekty uchwał. Celem ustalenia porządku obrad Przewodniczący przeprowadza konsultacje z Przewodniczącym Zarządu oraz przewodniczącymi Komisji.
 3. O terminie sesji Przewodniczący informuje co najmniej pisemnie lub przy pomocy środków komunikacji elektronicznej co najmniej 7 dni przed terminem
 4. W przypadku niecierpiącym zwłoki Przewodniczący może zwołać sesję i poinformować o niej radnych bez zachowania terminu i zasad określonych w ust. 4.
 5. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad zwykłą większością głosów na wniosek Zarządu, Komisji lub 1/4 ustawowego składu Rady.
 6. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Przewodniczący jest zobowiązany zwołać sesję Rady na dzień przypadający w terminie 7 dni od dnia złożenia Do wniosku dołączony jest porządek obrad oraz projekty uchwał. Zmiana porządku obrad sesji zwołanej w tym trybie wymaga uprzedniej zgody wnioskodawcy. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 7. W przypadku braku kworum Przewodniczący otwiera sesję, jednak bez możliwości podejmowania uchwał.
 8. W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 7, wnioskodawcy powiadamiają Przewodniczącego Rady Miejskiej, który zwołuje niezwłocznie sesję w zastępstwie Przewodniczącego, a następnie przewodniczy jej obradom lub powierza prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu lub radnemu Rady

 

 • 17. 1. Ramowy porządek sesji Rady obejmuje:
 • otwarcie sesji;
 • zgłoszenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie;
 • każdy merytoryczny punkt porządku obrad przewiduje:
  1. przedstawienie projektu uchwały,
  2. dyskusję,
  3. poddanie wniosków o zmianę projektu pod głosowanie,
  4. ustalenie ostatecznej wersji projektu, jego odczytanie i poddanie go pod głosowanie;
 • zapytania radnych;
 • wolne wnioski;
 • wnioski dotyczące protokołu poprzedniej sesji i jego przyjęcie;
 • zamknięcie
 1. W każdym punkcie obrad Radni mają prawo do jednokrotnego zabrania głosu w dyskusji i jednej
 2. Przewodniczący Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Zarządu ma prawo do zabrania głosu poza kolejnością.
 3. W przypadku wykorzystywania prawa do głosu w sposób niezgodny z tematem obrad oraz naruszający prawa innych Radnych, w tym przekraczania limitu czasu ustalonego przez Radę, Przewodniczący może odebrać głos Radnemu w danym punkcie
 4. Limit czasowy wystąpienia nie dotyczy Przewodniczącego (Wiceprzewodniczącego), członków Zarządu i Przewodniczącego Komisji opiniującej przedłożony jej projekt uchwały lub przedstawiającej projekt będący jej inicjatywą uchwałodawczą.
 5. Przewodniczący może udzielić głosu innym osobom   obecnym   na      Przepis   ust. 3 stosuje się odpowiednio.
 6. Uchwały podjęte    na    sesji    podpisuje    niezwłocznie    po    ich    sporządzeniu    Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, który przewodniczył

Rozdział 3. Komisje Rady

 • 18. 1. Rada może powoływać stałe i doraźne Komisje, ustalając ich przedmiot działania oraz skład osobowy.
 1. Komisja liczy co najmniej 3
 2. Komisja wybiera przewodniczącego z grona swoich członków.
 3. Radny może być przewodniczącym tylko jednej
 4. Komisje Rady obradują na posiedzeniach zwoływanych przez ich przewodniczących w miarę potrzeb oraz na wniosek Przewodniczącego lub Przewodniczącego Zarządu.
 5. Komisje mogą odbywać wspólne
 6. Komisje opiniują przedłożone im projekty uchwał oraz przedstawiają własne inicjatywy uchwałodawcze.
 • 19. 1. Posiedzeniu komisji Rady przewodniczy jej przewodniczący.
 1. Posiedzenie jest protokołowane przez członka Komisji wskazanego przez przewodniczącego
 2. Protokół z posiedzenia komisji Rady, po zatwierdzeniu na   następnym   posiedzeniu,   przekazuje się Sekretarzowi celem dołączenia do dokumentacji działalności Osiedla w

 

Rozdział 4.

Obowiązki i prawa Radnego

 • 20. 1. Radny reprezentuje mieszkańców Osiedla.
 1. Radny utrzymuje więź z mieszkańcami Osiedla, a także z organizacjami działającymi na jego obszarze. Przyjmuje postulaty i wnioski oraz przedstawia je organom Osiedla do
 2. Obowiązkiem Radnych jest odbywanie dyżurów w wyznaczonych stałych dniach miesiąca w siedzibie Zarządu. Informacja o dyżurach winna być umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Osiedla oraz na stronie internetowej Osiedla.
 3. Zarząd jest zobowiązany umożliwić radnemu odbywanie dyżurów w siedzibie Osiedla według ustalonego Harmonogram dyżurów przyjmuje Rada.
 • 21. 1. Radny obejmuje mandat składając ślubowanie o następującej treści: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro Miasta i Osiedla oraz jego mieszkańców”.
 1. Po odczytaniu roty ślubowania przez prowadzącego sesję, Radni obecni na sesji, wyczytani w kolejności alfabetycznej, powstają i wypowiadają słowo „Ślubuję” lub formułę „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Radni nieobecni na pierwszej sesji oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie w pierwszym punkcie obrad na pierwszej sesji, na której są
 2. Jeżeli w czasie trwania kadencji, przez 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały o wstąpieniu na zwolnione miejsce w Radzie kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie zostanie zwołana sesja umożliwiająca radnemu złożenie ślubowania, radny składa ślubowanie na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady
 3. Odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna z wygaśnięciem mandatu.
 • 22. 1. Radny ma obowiązek uczestniczenia w pracach Rady, Komisji w skład których został wybrany, a także w przypadkach, gdy zostaje desygnowany do innych organów samorządowych.
 1. Rada przed podjęciem rozstrzygnięcia może zlecić Radnemu przeprowadzenie szczegółowego postępowania w określonej sprawie i przedstawienia wynikających z niego wniosków lub
 2. Radni mają obowiązek kierowania się interesem Osiedla.
 3. Radny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie ani w Komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu
 • 23. 1. Radny ma prawo składania interpelacji, wniosków i zapytań wyłącznie do organów Osiedla.
 1. Radny sprawuje swój mandat społecznie.
 2. Radnemu przysługuje dieta na zasadach określonych w uchwałach Rady
 • 24. Mandat radnego wygasa w przypadkach i na zasadach określonych w Ordynacji wyborczej do Rady Osiedla.

Rozdział 5. Zarząd

 • 25. 1. Zarząd jest organem wykonawczym Osiedla.

2. Do wyłącznej właściwości Zarządu należy:

 • przygotowywanie projektu planu finansowego;
 • wykonywanie zwykłego zarządu mieniem;
 • reprezentowanie Osiedla, w szczególności wobec podmiotów o których mowa w 6 pkt 3;
 • wykonywanie przyjętych przez Osiedle zadań zleconych przez Prezydenta na podstawie uchwały

 

 • 26. 1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący Zarządu, Wiceprzewodniczący Zarządu, Sekretarz, Skarbnik, oraz jeden Członek Zarządu wybierani spośród Radnych.
 1. Rada wybiera Przewodniczącego Zarządu w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 2. Pozostałych członków Zarządu Rada wybiera na wniosek Przewodniczącego Zarządu zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w odrębnych głosowaniach.
 3. Członkom Zarządu przysługuje dieta na zasadach określonych w uchwale Rady Członkowie Zarządu nie pobierają diety, o której mowa w § 23 ust. 3.
 4. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z funkcją Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego
 • 27. 1. Rada wybiera Zarząd w terminie 30 dni od dnia, na który zwołano pierwszą sesję po wyborach.
 1. W razie przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Rada Miejska może rozwiązać Radę. W takim przypadku Rada Miejska zarządza wybory przedterminowe w Osiedlu na dzień wolny od pracy przypadający nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o rozwiązaniu
 2. Jeżeli nowo wybrana Rada, w warunkach, o których owa w ust. 2 nie dokona wyboru Zarządu w terminie statutowym, ulega rozwiązaniu bez zarządzenia wyborów
 • 28. 1. Rada może odwołać Zarząd w przypadku odrzucenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Wniosek o odwołanie Zarządu może być poddany pod głosowanie na następnej sesji Rady zwołanej nie wcześniej niż 14 dni od dnia odrzucenia sprawozdania, po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu.
 1. Rada może odwołać Przewodniczącego Zarządu na uzasadniony wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym bezwzględną większością. Głosowanie nad odwołaniem przeprowadza się na najbliższej sesji, o ile jej termin przypada nie wcześniej niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku niezachowania terminu 14 dni pomiędzy wnioskiem a najbliższą sesją, wniosek głosuje się na sesji następnej.
 2. W przypadku nieskuteczności odwołania, kolejny wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu może być złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.
 3. Rada odwołuje członków Zarządu na wniosek Przewodniczącego Zarządu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Wniosek może być poddany pod głosowanie na tej samej sesji po wysłuchaniu wyjaśnień członka, którego wniosek dotyczy.
 4. Każdy członek Zarządu może złożyć pisemną rezygnację z członkostwa w Zarządzie. Członkostwo w Zarządzie ustaje na najbliższej sesji, na której rezygnacja została odczytana.
 5. Złożenie rezygnacji przez Przewodniczącego Zarządu lub jego odwołanie powoduje ustąpienie Zarządu.
 6. W razie odwołania lub ustąpienia Zarządu Rada dokonuje wyboru Zarządu, w trybie określonym w § 26 2 i 3, w terminie 30 dni. Przepis § 27 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
 7. W razie odwołania lub rezygnacji członka Zarządu, Rada wybiera nowego członka w trybie określonym w 26 ust. 3, w terminie 30 dni od dnia ustania członkostwa.
 • 29. 1. Zarząd wybrany przez Radę działa do czasu wyboru nowego Zarządu z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 27 ust. 3, a w przypadku, o którym mowa w § 35 ust. 3 Ordynacji wyborczej do Rady Osiedla, do dnia powiadomienia wyborców przez Miejską Komisję Wyborczą o przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów w danym okręgu.
 1. Po upływie kadencji Rady kompetencje, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 2, wykonuje Zarząd do dnia wyborów Rady nowej
 2. Rozwiązanie Rady z mocy Statutu lub w drodze czynności nadzorczych Rady Miejskiej skutkuje rozwiązaniem Zarządu. Paragraf 42 5-6 oraz § 43 stosuje się odpowiednio.
 • 30. 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zarządu w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
 1. Przewodniczący Zarządu ustala porządek obrad Zarządu i przewodniczy W razie jego nieobecności obradom przewodniczy Wiceprzewodniczący Zarządu.

 

 1. Do wyłącznej właściwości Przewodniczącego Zarządu należy:
 • dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z planem finansowym;
 • reprezentowanie Osiedla, w szczególności wobec organów i jednostek organizacyjnych Miasta;
 • przekazywanie w terminie 14 dni od dnia zakończenia sesji uchwał, protokołów, porządków obrad oraz list obecności sesji Rady i posiedzeń Zarządu jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.
 • 31. 1. Sekretarz prowadzi dokumentację sesji Rady i obrad Zarządu.
 1. Sekretarz protokołuje przebieg sesji Rady i obrad Zarządu, chyba że odpowiednio Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu wyznaczy do tego inną osobę.
 2. Sekretarz przechowuje doręczone mu protokoły posiedzeń komisji
 3. Sekretarz zapewnia dostęp do przechowywanych dokumentów zgodnie z zasadą jawności działania organów Osiedla w siedzibie Osiedla oraz zgodnie z podanym
 4. Po zakończeniu kadencji organów Osiedla Sekretarz przekazuje dokumentację ich działalności organom Osiedla kolejnej
 • 32. 1. Skarbnik przygotowuje założenia do projektu planu finansowego Osiedla na podstawie informacji Skarbnika Miasta o projekcie budżetu Miasta, a następnie informacji Prezydenta o ostatecznych kwotach wydatków Osiedla przyjętych w uchwale budżetowej.

2. Skarbnik przygotowuje sprawozdania półroczne i roczne o wykonaniu planu finansowego.

DZIAŁ IV.

Mienie i gospodarka finansowa Osiedla

 • 33. 1. Osiedle korzysta z przekazanego mu mienia komunalnego.
 1. Zarząd samodzielnie decyduje o sposobie wykorzystania przekazanego mienia w zakresie zwykłego zarządu, chyba że uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia Prezydenta stanowią inaczej.
 2. Dochody z mienia przekazanego Osiedlu stanowią dochód Miasta pozostający w dyspozycji
 3. Obowiązki zarządcy nieruchomości przekazanych do korzystania Osiedlu pełni podmiot wskazany przez Prezydenta.
 • 34. 1. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu w zakresie zwykłego zarządu mieniem przekazanym Osiedlu składa Przewodniczący Zarządu.

2. Zarząd ponosi odpowiedzialność za stan i wykorzystanie mienia przekazanego Osiedlu.

 • 35. 1. Zarząd opracowuje plan finansowy w oparciu o wyodrębnione w projekcie budżetu Miasta środki oraz przedkłada go Prezydentowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o wysokości przewidywanych środków.
 1. Do czasu uchwalenia budżetu Miasta wydatki Osiedla są dokonywane na podstawie projektu planu finansowego zgodnego z projektem budżetu.
 2. Rada uchwala plan finansowy terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania informacji o ostatecznych kwotach wydatków Osiedla przyjętych w uchwale budżetowej.
 • 36. 1. Osiedle samodzielnie decyduje o wykorzystaniu środków finansowych wyodrębnionych w budżecie Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i planem finansowym.

2. Pozyskiwanie i wydatkowanie przez Radę środków spoza budżetu Miasta odbywa się w sposób określony przez jednostkę organizacyjną Miasta obsługującą Osiedla.

 • 37. 1. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wydatki Osiedla nie mogą przekraczać wydatków określonych w planie finansowym.

 • 38. 1. Zarząd przedstawia Radzie półroczne oraz roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego Osiedla.

 

 1. Sprawozdanie półroczne Zarząd przedkłada na pierwszej sesji Rady zwołanej po zakończeniu pierwszego półrocza.
 2. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za ubiegły rok budżetowy, Zarząd przedkłada na sesji Rady zwołanej w terminie do końca Rada przyjmuje lub odrzuca roczne sprawozdanie Zarządu w drodze uchwały.

DZIAŁ V.

Nadzór i kontrola nad działalnością Osiedla

 • 39. 1. Nadzór nad działalnością organów osiedla sprawuje Rada Miejska oraz Prezydent.
 1. Przewodniczący Rady Miejskiej, Prezydent oraz Komisje Rady Miejskiej mają prawo żądać od organów Osiedla niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Osiedla. Informacji udziela się pisemnie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania
 2. Corocznie Rada przedkłada Radzie Miejskiej i Prezydentowi, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle, do końca lutego sprawozdanie z działalności Osiedla za miniony rok, które zawiera w szczególności:
 • informacje o realizacji zadań;
 • informacje o wykonaniu planu finansowego;
 • informacje o stanie przekazanego mienia komunalnego;
 • ocenę funkcjonowania na obszarze Osiedla administracji samorządowej w zakresie obsługi mieszkańców, współpracy z Miastem, realizacji inwestycji komunalnych, zarządzania mieniem
 • 40. 1. Kontrolę finansową działalności organów Osiedla sprawuje Skarbnik Miasta za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedla.

2. Nadzór nad wykorzystaniem mienia   komunalnego   przekazanego   Osiedlu   sprawuje   Prezydent za pośrednictwem jednostek organizacyjnych powołanych do zarządzania mieniem komunalnym.

 • 41. 1. Jednostka organizacyjna Miasta obsługująca osiedla dokonuje wstępnej analizy dokumentów, o których mowa w § 30 ust 3 pkt 3, pod kątem ich zgodności z prawem oraz planem finansowym Osiedla, w terminie 14 dni od dnia przekazania jej tych dokumentów.
 1. W razie stwierdzenia niezgodności uchwały organu Osiedla z prawem lub z planem finansowym Osiedla, jednostka, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie przekazuje uchwałę Prezydentowi wraz z wnioskiem o jej uchylenie.
 2. W przypadku stwierdzenia, że wniosek, o którym mowa w ust. 2 jest zasadny, Prezydent wstrzymuje wykonanie uchwały wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin usunięcia uchybień. W przypadku nieusunięcia uchybień przez właściwy organ Osiedla – Prezydent uchyla niezgodną z prawem uchwałę organu Osiedla w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w 2.
 3. Od zarządzenia Prezydenta podejmowanego na podstawie 3 nie przysługuje odwołanie.
 • 42. 1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa przez Radę, Rada Miejska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta może w drodze uchwały rozwiązać Radę.
 1. Jeżeli powtarzającego się naruszenia prawa dopuszcza się Zarząd, Prezydent wzywa Radę do zastosowania niezbędnych środków, a jeżeli wezwanie nie odnosi skutku w określonym terminie, występuje do Rady Miejskiej

o rozwiązanie Rady.

 1. W przypadku zaistnienia w ramach Rady albo pomiędzy organami Osiedla, konfliktu uniemożliwiającego sprawne funkcjonowanie Osiedla, Rada Miejska może rozwiązać Radę z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta, po uprzednim przeprowadzeniu
 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, rozwiązanie Rady skutkuje jednoczesnym rozwiązaniem Zarządu.
 3. W razie rozwiązania organów Osiedla w przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, Prezydent może powołać zarząd tymczasowy Osiedla, składający się z 3-5 osób, do czasu wyboru Rady na kolejną kadencję.

 

 1. Zarząd tymczasowy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji organów Osiedla z dniem powołania.
 • 43. W przypadku rozwiązania organów Osiedla w trybie określonym w § 42 ust. 1-3, nowe wybory przeprowadza się na zasadach ogólnych.

DZIAŁ VI.

Przepisy końcowe

 • 44. 1. Niezbędną obsługę finansową, techniczną  i administracyjną  Osiedla   wykonują  jednostki organizacyjne Miasta w zakresie ich właściwości rzeczowej.

2. Prezydent odrębnym zarządzeniem może określić szczegółowe zasady współdziałania jednostek Miasta z Radą.

 • 45. 1. Organy oraz osoby pełniące funkcje w organach Osiedla używają pieczęci o następującej treści:
 • Rada Osiedla Osobowice-Rędzin;
 • Przewodniczący Rady Osiedla Osobowice-Rędzin;
 • Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Osobowice-Rędzin;
 • Zarząd Osiedla Osobowice-Rędzin;
 • Przewodniczący Zarządu Osiedla Osobowice-Rędzin;
 • Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Osobowice-Rędzin;
 • Sekretarz Osiedla Osobowice-Rędzin;
 • Skarbnik Osiedla Osobowice-Rędzin.

2. Dla wyrażenia nazw funkcji wyszczególnionych w ust. 1 dopuszczalne jest stosowanie ich feminatyw, zgodnie z zasadami obowiązującymi w języku polskim.

 • 46. Zmiany Statutu Osiedla dokonuje Rada Miejska na wniosek Rady bądź z własnej inicjatywy, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Osiedla w trybie i na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej.

 

 

 

Ordynacja wyborcza

 

Załącznik
do uchwały nr XXXIV/715/16
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 22 grudnia 2016 r.
Załącznik nr 1a
Ordynacja wyborcza do Rady Osiedla


Rozdział 1
Zasady ogólne


§ 1.

1. Wybory do Rady Osiedla są powszechne, równe, bezpośrednie i wolne oraz przeprowadzane w głosowaniu tajnym.
2. W wyborach do Rady Osiedla głosować można tylko osobiście.
3. W tych samych wyborach do Rady Osiedla głosować można tylko jeden raz.


§ 2.

1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w wyborach do Rady Osiedla ma obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu  głosowania kończy 18 lat, stale zamieszkuje na obszarze Osiedla i jest ujęty w stałym rejestrze wyborców na terenie tego Osiedla.
2. Nie ma prawa wybierania:
 1) osoba pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 2) osoba pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 3) osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
 4) obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim, pozbawiony prawa wybieralnościw państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.


§ 3.

1. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) do Rady Osiedla ma każdy, komu przysługuje prawo wybierania do Rady Osiedla.
2. Nie ma prawa wybieralności osoba:
 1) skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 2) wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa  wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz  treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388, z późn. zm.).


§ 4.

1. Radni wybierani są w wielomandatowych okręgach wyborczych.
2. O wyborze na radnego rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów.
3. Mandaty w okręgu wyborczym uzyskują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów.


§ 5.

1. Ilekroć w ordynacji jest mowa o upływie terminu do wniesienia odwołania lub innego dokumentu, należy przez to rozumieć dzień złożenia odwołania lub innego dokumentu odpowiednio do organu wyborczego, do Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw osiedli, lub w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ordynacji przypada na sobotę albo  na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.
3. Jeżeli niniejsza ordynacja nie stanowi inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym oraz czynności, o których mowa w ust. 1  ą dokonywane w godzinach urzędowania  odpowiednio organów wyborczych lub Urzędu Miejskiego Wrocławia.

 


Rozdział 2
Zarządzanie wyborów


§ 6.

1. Wybory do Rady Osiedla odbywają się w jednym terminie ustalonym przez Radę Miejską dla  wszystkich Rad Osiedli we Wrocławiu, w dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu miesiąca poprzedzającego upływ kadencji Rady Osiedla, z zastrzeżeniem wyjątków zawartych w Statucie Osiedla.
2. Rada Miejska zarządza wybory, określając dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych (kalendarz wyborczy) oraz powołuje Miejską Komisję Wyborczą.
3. Najpóźniej w 60 dniu przed dniem wyborów Miejska Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informację o zarządzeniu wyborów, o ich terminie, oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.

 

 

Rozdział 3
Ustalenie liczby radnych


§ 7.

1. Liczbę mandatów do Rady Osiedla ustala się w trybie i na zasadach określonych w ustawiez dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), na podstawie liczby mieszkańców stale zamieszkałych na obszarze Osiedla ujętych w stałym  rejestrze wyborców Miasta Wrocławia, prowadzonym na zasadach określonych w odrębnych  przepisach, ustalonej na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone.
2. W przypadku podziału Osiedla na dwa lub więcej okręgów wyborczych liczbę mandatów w poszczególnych okręgach ustala się proporcjonalnie poprzez podzielenie liczby mieszkańców Osiedla przez ustaloną dla Rady Osiedla liczbę mandatów.

 

 


Rozdział 4
Okręgi wyborcze i obwody głosowania


§ 8.

1. Radni są wybierani w okręgach wyborczych, przez:
 1) wyborców stale zamieszkałych na terenie Osiedla, jeśli Osiedle stanowi jeden okręg wyborczy;
 2) wyborców stale zamieszkałych na części terenu Osiedla stanowiącej odrębny okręg wyborczy, jeśli Osiedle zostało podzielone na okręgi wyborcze;
2. W okręgu wyborczym, wybiera się co najmniej 2 radnych.
3. Okręgi wyborcze tworzy Miejska Komisja Wyborcza, uwzględniając więzi społeczne wynikające z tradycji oraz uwarunkowania przestrzenne, ekonomiczne, a także interesy miejscowej wspólnoty obywateli zamieszkujących na obszarze tworzonego okręgu.
4. Okręg wyborczy może stanowić jeden obwód głosowania albo zostać podzielony na obwody głosowania.


§ 9.

1. W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące od 500 do 15 000 mieszkańców, chyba, że szczególne okoliczności uzasadniają utworzenie obwodu głosowania o innej liczbie mieszkańców.
2. W zakładach pomocy społecznej lub innych zakładach opiekuńczych można utworzyć odrębne obwody głosowania, o ile w zakładzie tym przebywać będzie w dniu głosowania co najmniej 100 wyborców uprawnionych do głosowania w tych wyborach.


§ 10.

1. Najpóźniej w 50 dniu przed dniem wyborów, Miejska Komisja Wyborcza, po konsultacji z Komisją Rady Miejskiej właściwą do Rad Osiedli, ustala granice i numery okręgów wyborczych,  granice i numery obwodów głosowania, liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach oraz wyznacza siedziby komisji obwodowych. W przypadku, gdy do 50 dnia przed dniem wyborów Komisja nie przedstawi swojej opinii, powyższe ustalenia podejmuje się bez konsultacji.
2. Obwieszczenie zawierające treść ustaleń, o których mowa w ust. 1, podaje się do wiadomości wyborców w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów.

 


Rozdział 5
Spisy wyborców


§ 11.

1. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców.
2. Można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.


§ 12.

1. Prezydent sporządza spisy wyborców na podstawie stałego rejestru wyborców Miasta Wrocławia, prowadzonego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Każdy wyborca może uzyskać informację o ujęciu w spisie wyborców w okresie wskazanym w kalendarzu wyborczym.
3. W okresie wyłożenia spisów wyborców do publicznego wglądu każdy może wnieść do Prezydenta, pisemnie lub ustnie do protokołu, reklamację w sprawie nieprawidłowości spisu.
4. Reklamację rozpatruje Prezydent w ciągu 3 dni od daty jej wniesienia i powiadamia zgłaszającego reklamację o sposobie jej załatwienia.


§ 13.

1. Spis wyborców sporządza się oddzielnie dla każdego obwodu głosowania, według miejsca zamieszkania wyborców.
2. Spis wyborców przekazuje się przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej najpóźniej w  dniu wyborów, przed rozpoczęciem głosowania.

 

 


Rozdział 6
Organy wyborcze


§ 14.

1. Wybory do Rady przeprowadzają:
  1) Miejska Komisja Wyborcza;
  2) obwodowe komisje wyborcze.
2. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.
3. Osoby wchodzące w skład komisji wyborczych tracą członkostwo w komisji w przypadku:
  1) zrzeczenia się członkostwa;
  2) śmierci;
  3) utraty prawa wybieralności;
  4) odwołania z funkcji członka;
  5) z dniem podpisania zgody na kandydowanie na radnego;
  6) objęcia funkcji męża zaufania w obwodzie, do którego została powołana.
4. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych kandydatów.


§ 15.

1. Miejską Komisję Wyborczą, w liczbie od 9 do 15 osób, powołuje Rada Miejska.
2. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej powoływani są radni Rady Miejskiej oraz inne osoby zgłoszone przez radnych, organizacje społeczne i polityczne, a także przez Prezydenta.
3. Kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej zgłasza się najpóźniej na 5 dni przed sesją, na której zarządzony zostanie termin wyborów. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Komisja Rady Miejskiej właściwa do spraw osiedli.
4. W przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej, pozostałych kandydatów wskazuje Rada Miejska.
5. Informację o naborze kandydatów na Członków Miejskiej Komisji Wyborczej publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 16.

Miejska Komisja Wyborcza posługuje się pieczęcią okrągłą o średnicy 35 mm z wizerunkiem herbu Wrocławia, z napisem w otoku określającym nazwę i siedzibę Komisji.


§ 17.

1. Miejska Komisja Wyborcza rozstrzyga w sprawach należących do jej właściwości w obecności co najmniej połowy swojego składu, w tym Przewodniczącego komisji lub jednego z jego Zastępców.
2. Na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Prezydent, Miejska Komisja Wyborcza:
  1) wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji, dwóch Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji;
  2) omawia zadania i ustala tryb swojej pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;
  3) ustala działania związane z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń kandydatów na radnych.Pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej prowadzi osoba wskazana przez Prezydenta, do czasu wyboru Przewodniczącego Komisji.
4. Pracami Miejskiej Komisji Wyborczej kieruje Przewodniczący, który w szczególności:
  1) czuwa nad wykonywaniem zadań Komisji;
  2) reprezentuje Komisję na zewnątrz;
  3) ustala projekt porządku obrad Komisji, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy;
  4) podpisuje w imieniu Komisji uchwały podjęte na posiedzeniach, w których uczestniczył oraz pisma związane z działalnością Komisji, z zastrzeżeniem § 20.
  5) współpracuje z przedstawicielami Prezydenta w zakresie obsługi obwodowych komisji wyborczych.
5. W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji jego obowiązki pełni wskazany Zastępca Przewodniczącego.
6. Do zadań Sekretarza Komisji należy:
  1) zapewnienie obsługi organizacyjnej Komisji;
  2) przygotowywanie i przedstawianie Komisji, po uzgodnieniu z jej Przewodniczącym, projektów uchwał, rozstrzygnięć oraz innych dokumentów będących przedmiotem posiedzeń;
  3) wykonywanie innych zadań zleconych przez Komisję.
7. Członkowie komisji uczestniczą w posiedzeniach i innych pracach Komisji. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach Komisji jej członek jest obowiązany powiadomić o tym, w miarę możliwości jeszcze przed posiedzeniem, Przewodniczącego lub Sekretarza Komisji.
8. Uchwały komisji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia.
9. W posiedzeniach mogą uczestniczyć – bez prawa głosu - osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji.


§ 18.

1. Z posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej sporządza się protokół, w którym podaje się:
  1) porządek obrad;
  2) imiona i nazwiska uczestników;
  3) podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.
2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.
3. Uchwały Komisji podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu, z zastrzeżeniem § 19.
4. Protokół podpisują Przewodniczący posiedzenia i Sekretarz Komisji.


§ 19.

Wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu podpisują:
  1) uchwały podjęte w sprawach:
    a) wady zgłoszenia i odmowy rejestracji list kandydatów na radnych z powodu nieusunięcia wady zgłoszenia,
    b) odmowy rejestracji kandydata na radnego z powodu nieposiadania prawa wybieralności,
   c) odmowy rejestracji listy kandydatów na radnych z powodu nieuzyskania ustawowo wymaganego poparcia wyborców;
  2) protokoły rejestracji list kandydatów na radnych;
  3) protokół wyników wyborów radnych rad Osiedli we Wrocławiu.


§ 20.

Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej i protokoły, o których mowa w § 19, oraz – stosownie do decyzji Przewodniczącego Komisji – inne wydawane przez Komisję dokumenty, opatrywane są pieczęcią Komisji.


§ 21.

Do zadań Miejskiej Komisji Wyborczej należy:
  1) zapewnienie wykonania zadań wyborczych we współdziałaniu z Prezydentem;
  2) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego przez obwodowe komisje wyborcze i udzielanie im wiążących wytycznych i wyjaśnień;
  3) tworzenie okręgów wyborczych i ustalanie liczby mandatów przypadających w okręgach wyborczych;
  4) tworzenie obwodów głosowania i wskazanie siedzib obwodowych komisji wyborczych;
  5) rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych;
  6) powoływanie i rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych;
  7) ustalenie regulaminu obwodowych komisji wyborczych;
  8) ustalenie harmonogramu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych;
  9) rejestrowanie kandydatów na radnych;
10) zarządzanie druku obwieszczeń o wyborach oraz o zgłoszonych kandydatach i podanie ich do publicznej wiadomości;
11) ustalenie trybu przekazywania i przyjmowania protokołów i materiałów wyborczych;
12) ustalenie wyników wyborów i podanie ich do publicznej wiadomości;
13) przedkładanie Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw Osiedli bieżących sprawozdańz podejmowanych działań;
14) ustalenie wzorów:
    a) zgłoszenia kandydata lub kandydatów na radnych wraz ze wzorem listy podpisów osób popierających zgłoszenie,
    b) protokołu rejestracji kandydatów,
    c) protokołu wyników głosowania,
    d) protokołu ustalenia wyników wyborów,
    e) kart do głosowania,
    f) zaświadczenia dla mężów zaufania,
    g) zaświadczenia o wyborze na radnego;
15) zarządzenie druku kart do głosowania oraz zapewnienie ich dostarczenia – we współpracy z Prezydentem - obwodowym komisjom wyborczym;
16) wydawanie zaświadczeń dla mężów zaufania;
17) ustalenie wyników głosowania do poszczególnych Rad Osiedli oraz zbiorczych wyników głosowania we wszystkich osiedlach w Mieście;
18) przekazanie Radzie Miejskiej oraz Prezydentowi informacji o przebiegu i wynikach wyborów;
19) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami niniejszej ordynacji niezbędnych do przeprowadzenia wyborów.


§ 22.

Miejska Komisja Wyborcza udziela obwodowym komisjom wyborczym niezbędnej pomocy w celu zgodnego z prawem i sprawnego przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników, a w szczególności:
  1) zwołuje narady przewodniczących i zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych dla omówienia zadań i trybu pracy komisji;
  2) przeprowadza szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych oraz udziela im bieżących wyjaśnień;
  3) przekazuje obwodowym komisjom wyborczym wytyczne i wyjaśnienia Miejskiej Komisji Wyborczej;
  4) stwierdzając na podstawie skarg i własnych ustaleń uchybienia w działalności obwodowych komisji wyborczych, udziela wskazówek co do sposobu ich usunięcia.


§ 23.

Obsługę organizacyjno-administracyjną Miejskiej Komisji Wyborczej zapewnia Prezydent.


§ 24.

1. Obwodowe komisje wyborcze w składzie od 6 do 8 osób powołuje Miejska Komisja Wyborcza, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów.
2. Zasady i termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych określa Miejska Komisja Wyborcza.
3. Obsługę administracyjną i warunki techniczno-materialne pracy obwodowych komisji wyborczych zapewnia Prezydent.


§ 25.

1. W skład obwodowych komisji wyborczych mogą wchodzić wyborcy stale zamieszkujący i ujęci w stałym rejestrze wyborców na terenie Wrocławia, niebędący w stosunku do osób kandydujących do Rady zstępnymi, wstępnymi, przysposobionymi, małżonkami, rodzeństwem, małżonkami zstępnych, wstępnych lub przysposobionych. Można być członkiem tylko jednej komisji.
2. W skład obwodowych komisji wyborczych wchodzi z urzędu, jako członek, osoba wskazana przez Prezydenta spośród pracowników podmiotów, w których zorganizowane są lokale wyborcze. Osoba ta nie musi stale zamieszkiwać i być ujęta w stałym rejestrze wyborców na terenie Wrocławia.
3. O zakwalifikowaniu kandydata do danej obwodowej komisji wyborczej decyduje kolejność złożenia zgłoszenia.
4. Osoby wchodzące w skład obwodowych komisji wyborczych tracą członkostwo w komisji z dniem podpisania zgody na kandydowanie na radnego. Z tym dniem tracą również członkostwo w komisji osoby będące w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie zstępnymi, wstępnymi, przysposobionymi, małżonkami, rodzeństwem, małżonkami zstępnych, wstępnych lub przysposobionych – jeśli te osoby są członkami obwodowej komisji wyborczej, w której odbywa się głosowanie na spokrewnionego kandydata.


§ 26.

Do zadań obwodowych komisji wyborczych należy:
  1) przeprowadzenie głosowania w obwodzie;
  2) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego, w miejscu i czasie głosowania;
  3) ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości;
  4) przekazanie protokołów głosowania i materiałów wyborczych do Miejskiej Komisji Wyborczej;
  5) wykonywanie innych czynności, wynikających z przepisów wyborczych.


§ 27.

1. Osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych przysługują diety na zasadach określonych w niniejszej ordynacji wyborczej.
2. Dieta jest wypłacana przez Prezydenta Wrocławia, jednorazowo, w terminie do 21 dni po wykonaniu czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do Rad, z zastrzeżeniem § 28 ust. 2 i § 29 ust. 2.


§ 28.

1. Członkom Miejskiej Komisji Wyborczej przysługują diety w następującej wysokości:
  1) Przewodniczącemu – jednokrotność diety przysługującej przewodniczącemu Komisji Statutowej Rady Miejskiej;
  2) Zastępcy Przewodniczącego – jednokrotność diety przysługującej przewodniczącemu komisji Rady Miejskiej;
  3) Sekretarzowi – jednokrotność diety przysługującej radnemu Rady Miejskiej będącemu członkiem co najmniej jednej komisji;
  4) Pozostałym Członkom - diety przysługującej radnemu Rady Miejskiej niebędącemu członkiem komisji.
2. Za przeprowadzenie wyborów ponownych, uzupełniających i przedterminowych Członkom Miejskiej Komisji Wyborczej przysługuje dieta w wysokości 50% diety określonej w ust. 1.


§ 29.

1. Członkom obwodowych komisji wyborczych przysługują diety w następującej wysokości:
  1) Przewodniczącemu – 10% diety przysługującej przewodniczącemu komisji Rady Miejskiej Wrocławia;
  2) Zastępcy Przewodniczącego – 10% diety przysługującej radnemu Rady Miejskiej Wrocławia będącemu członkiem co najmniej jednej komisji;
  3) Pozostałym Członkom – 10% diety przysługującej radnemu Rady Miejskiej Wrocławia nie będącemu członkiem komisji.
2. Za przeprowadzenie wyborów ponownych, uzupełniających i przedterminowych członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje dieta w wysokości 100% diety określonej w ust. 1.


§ 30.

1. Miejska Komisja Wyborcza odwołuje członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków członka komisji.
2. Wniosek o odwołanie członka komisji lub zastępcy Przewodniczącego składa Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej, a wniosek o odwołanie Przewodniczącego komisji składają wspólnie: Zastępca Przewodniczącego z co najmniej 3 członkami komisji.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć uzasadnienie.
4. Uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej dokonuje się w przypadku, gdy liczba członków tej komisji jest mniejsza niż 6 osób.
5. Miejska Komisja Wyborcza rozwiązuje obwodowe komisje wyborcze:
  1) po zakończeniu ich działalności i stwierdzeniu ważności wyborów lub ich unieważnieniu - najpóźniej w terminie 30 dni;
  2) w przypadku, gdy wyborów nie przeprowadzono - najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyborów.

 

 


Rozdział 7
Zgłaszanie kandydatów


§ 31.

1. Prawo  zgłoszenia  kandydata  na  radnego  przysługuje  kandydatowi,  jednej  z  osób  popierających kandydata lub osobie upoważnionej pisemnie przez kandydata.
2. W zgłoszeniu kandydata na radnego należy podać:
  1) nazwę Rady Osiedla oraz nr okręgu wyborczego;
  2) nazwisko  i  imiona  kandydata,  jego  wiek,  nr  ewidencyjny  PESEL,  miejsce  zamieszkania,  zawód  lub wykształcenie.
3. W przypadku zgłoszenia na kandydata na radnego obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim,  należy  podać  jego  obywatelstwo  oraz  zamiast  nr  ewidencyjnego  PESEL,  jeśli  nie  posiada, należy podać nr paszportu.
4. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko z jednego zgłoszenia.
5. Do  każdego  zgłoszenia  należy  dołączyć  pisemne  oświadczenia  kandydata  o  wyrażeniu  zgody na kandydowanie  oraz  o  posiadaniu  prawa  wybieralności  (biernego  prawa  wyborczego)  do  Rady.  Zgoda kandydata  na  kandydowanie  w  wyborach  powinna  zawierać  imię,  nazwisko,  wiek  oraz  numer  ewidencyjny PESEL kandydata, a w przypadku obywatela Unii Europejskiej – numer paszportu. Zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem.
6. W  oświadczeniu,  o  którym  mowa  w  ust.  6,  kandydat  na  radnego  może  wnieść  o  oznaczenie  jego kandydatury w rejestrze kandydatów nazwą lub skrótem nazwy partii, ugrupowania albo innej organizacji bądź grupy popierającej jego kandydaturę (nie więcej niż 45 znaków wliczając spacje).
7. Fakt poparcia kandydatury powinien być potwierdzony pisemnie przez właściwy statutowo organ partii, ugrupowania lub organizacji; potwierdzenie składa się łącznie ze zgłoszeniem.


§ 32.

1. Zgłoszenie kandydata na radnego powinno być sporządzone zgodnie z wzorem, o którym mowa w § 21 pkt 14 lit. a, oraz poparte przez co najmniej 15 wyborców, stale zamieszkujących w Osiedlu.
2. Do  zgłoszenia,  o  którym  mowa  w  ust.  1  dołącza  się  wykaz  podpisów  wyborców  popierających zgłoszenie.
3. Wyborca udzielający poparcia kandydatowi składa podpis obok czytelnie wpisanego swojego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.
4. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów. Wycofanie udzielonego poparcia nie jest skuteczne.


§ 33.

1. Kandydatów na radnych zgłasza się do Miejskiej Komisji Wyborczej najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.
2. Miejska Komisja Wyborcza bada, czy zgłoszenie spełnia wymogi określone w § 31-32.
3. Jeżeli  zgłoszenie  kandydata  wykazuje  wady,  które  nie  dadzą  się  usunąć,  Miejska  Komisja  Wyborcza odmawia rejestracji kandydata, powiadamiając o tym niezwłocznie zgłaszającego.
4. Jeżeli  zgłoszenie  kandydata  wykazuje  inne  wady,  Miejska  Komisja  Wyborcza  wzywa  niezwłocznie zgłaszającego  do  ich  usunięcia  w  terminie  3  dni.  Jeżeli  wskazane  wady  nie  zostaną  w  terminie  usunięte, Miejska Komisja Wyborcza odmawia rejestracji kandydata.
5. Od  rozstrzygnięcia  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  o  odmowie  rejestracji  kandydata  zgłaszający  mogą złożyć  odwołanie  do  Komisji  Rady  Miejskiej  właściwej  do  spraw  Osiedli,  w  terminie  3  dni  od  dnia poinformowania o odmowie rejestracji kandydata.
6. Rozstrzygnięcie  Komisji  Rady  Miejskiej  właściwej  do  spraw  Osiedli,  podjęte  w  wyniku  rozpatrzenia odwołania, następuje w terminie 4 dni od dnia złożenia odwołania i jest ostateczne.


§ 34.

Miejska  Komisja  Wyborcza  niezwłocznie  rejestruje  kandydata  na  radnego,  sporządzając  protokół rejestracji.


§ 35.

1. Jeżeli  w  przewidzianym  terminie  nie  zostanie  zgłoszona  wymagana  liczba  kandydatów, albo zostanie zgłoszona liczba kandydatów równa liczbie mandatów w okręgu wyborczym, Miejska Komisja Wyborcza  przedłuża  o  5  dni  termin  zgłaszania  kandydatów  na  radnych,  podając  do  publicznej  wiadomości informację o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów.
2. Jeżeli pomimo postępowania, o którym mowa w ust. 1, liczba zgłoszonych kandydatów jest nadal równa liczbie  mandatów  w  danym  okręgu  wyborczym,  za  wybranych  na  radnych  uznaje  się  zarejestrowanych kandydatów.
3. Jeżeli pomimo postępowania, o którym mowa w ust. 1, w danym okręgu wyborczym liczba zgłoszonych kandydatów  jest  mniejsza  niż  liczba  mandatów,  wskutek  czego  skład  Rady  ukształtowany  zostałby  poniżej 100% liczby radnych, wyborów do Rady nie przeprowadza się.
4. Przepisy ust. 2-3 stosuje się także w przypadku zmiany liczby kandydatów na skutek zdarzeń, o których mowa w §36 ust.1.
5. O przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów lub głosowania Miejska Komisja Wyborcza niezwłocznie powiadamia wyborców, poprzez publikację informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie.
6. W  sytuacji,  o  której  mowa  w  ust.  3,  Rada  Miejska  ponownie  zarządza  wybory  na  wniosek  poparty przez 5% wyborców.
7. Wniosek składa się do Rady Miejskiej wraz z listą wyborców popierających przeprowadzenie wyborów, zawierającą  imię,  nazwisko,  adres  zamieszkania,  numer  PESEL  oraz  własnoręczny  podpis  każdego  z  tych wyborców.  W  przypadku  udzielenia  poparcia  przez  obywatela  Unii  Europejskiej  niebędącego  obywatelem polskim, należy podać jego obywatelstwo oraz  – jeśli nie posiada numeru PESEL – nr paszportu.
8. Jeżeli  wniosek  zawiera  wady,  Przewodniczący  Rady  Miejskiej  wzywa  do  ich  usunięcia  w  terminie 14 dni. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
9. Rada  Miejska  zarządza  ponowne  wybory  w  terminie  6  miesięcy  od  dnia  złożenia  wniosku.  Ponowne zarządzenie wyborów może nastąpić tylko jeden raz.
10. Wyborów nie zarządza się jeżeli prawidłowy wniosek o ich przeprowadzenie zostanie złożony później, niż 1 rok przed końcem kadencji.


§ 36.

1. Miejska  Komisja  Wyborcza  skreśla  z  rejestru  nazwisko  kandydata,  który  zmarł,  utracił  prawo wybieralności lub wycofał zgodę na kandydowanie.
2. O skreśleniu nazwiska kandydata Miejska Komisja Wyborcza informuje wyborców poprzez publikację informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie.


§ 37.

1. Po zarejestrowaniu kandydatów na radnych Miejska Komisja Wyborcza:
  1) ustala rejestr kandydatów w porządku alfabetycznym dla każdego okręgu wyborczego;
  2) zarządza  –  w  porozumieniu  z  Prezydentem  –  wydrukowanie  obwieszczeń  zawierających  dane o kandydatach (nazwisko i imiona, wiek, zawód lub wykształcenie) wraz z ewentualnymi oznaczeniami, o których mowa w § 31 ust. 7).
2. Obwieszczenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  pkt  2,  powinno  być  przekazane  obwodowym  komisjom wyborczym z poleceniem rozplakatowania w okręgu wyborczym najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów.

 


Rozdział 8
Mężowie zaufania


§ 38.

1. Kandydat na radnego może wyznaczyć swojego męża zaufania.
2. Mężem  zaufania  może  być  osoba  posiadająca  prawo  wyborcze  stale  zamieszkująca  na  terenie Wrocławia, z tym, że nie może to być osoba kandydująca na radnego ani osoba wchodząca w skład komisji wyborczej.
3. Mąż zaufania reprezentuje interesy kandydata w czasie głosowania i przy ustalaniu wyników głosowania w obwodzie. Mąż zaufania może być obecny przy ustalaniu wyniku wyborów.
4. Miejska  Komisja  Wyborcza  wydaje  mężowi  zaufania  zaświadczenie,  uprawniające  go  do  obecności w lokalu  komisji  obwodowej  w  czasie  głosowania  i  przy  ustalaniu  wyników  głosowania  w  obwodzie. Zaświadczenie wydaje się najpóźniej 2 dni przed dniem wyborów, na pisemny wniosek kandydata na radnego.
5. Można być mężem zaufania więcej niż jednego kandydata.

 

 


Rozdział 9
Karty do głosowania


§ 39.

1. Treść  i  wzór  kart  do  głosowania,  odrębnie  dla  każdego  okręgu  wyborczego,  określa  Miejska Komisja Wyborcza.
2. Na  karcie  do  głosowania  umieszcza  się  w  porządku  alfabetycznym  nazwiska  i  imiona  kandydatów na radnych zarejestrowanych w okręgu wyborczym.
3. Na karcie do głosowania umieszcza się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu.


§ 40.

1. Wydrukowanie kart do głosowania zarządza Miejska Komisja Wyborcza i ustala – we współpracy z Prezydentem - ich przekazanie obwodowym komisjom wyborczym.
2. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko jednostronnie. Wielkość i rodzaj czcionki powinny być jednakowe dla wszystkich kandydatów.
3. Na karcie do głosowania drukuje się odcisk pieczęci Miejskiej Komisji Wyborczej. Kartę do głosowania opatruje swoją pieczęcią właściwa obwodowa komisja wyborcza.


§ 41.

1. Przy  ustalaniu  nakładu  kart  należy  kierować  się  liczbą  wyborców  umieszczonych  w rejestrze wyborców lub w spisach wyborców w obwodach glosowania.
2. Druk  kart  do  głosowania  powinien  być  poprzedzony  kontrolą  poprawności  ich  treści  przeprowadzona przez Członków Miejskiej Komisji Wyborczej i osób wskazanych przez Prezydenta i powinien odbywać się z zachowaniem warunków najwyższej staranności.
3. Wydanie  rezerwy  kart  do  głosowania  obwodowym  komisjom  wyborczym  może  nastąpić  wyłącznie protokolarnie, na polecenie Miejskiej Komisji Wyborczej.


§ 42.

Nieważne  są  karty  do  głosowania  inne  niż  określone  zgodnie  z  przepisami  niniejszego  rozdziału lub nieopatrzone pieczęcią właściwej obwodowej komisji wyborczej.

 

 


Rozdział 10
Sposób głosowania i warunki ważności głosu


§ 43.

1. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” (dwie przecinające się linie) w obrębie kratki z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.
2. Liczba postawionych znaków „x” nie może być większa niż liczba mandatów w okręgu wyborczym.
3. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok  nazwisk  większej  liczby  kandydatów  niż  wynosi  liczba  mandatów  w  okręgu  wyborczym  lub  nie postawiono znaku "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.
4. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.

 


Rozdział 11
Przebieg głosowania


§ 44.

1. Głosowanie  odbywa  się  w  lokalu  obwodowej  komisji  wyborczej,  zwanym  dalej  lokalem wyborczym, od godz. 8:00 do godz. 20:00 bez przerwy.
2. O  godzinie  20:00  przewodniczący  obwodowej  komisji  wyborczej  zarządza  zakończenie  głosowania, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w § 50. Od tej chwili mogą głosować tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego przed zakończeniem głosowania.
3. W  lokalu  wyborczym  wydziela  się  miejsca  zapewniające  tajność  głosowania,w liczbie umożliwiającej wyborcom swobodne z nich korzystanie.


§ 45.

1. Przed  rozpoczęciem  głosowania  obwodowa  komisja  wyborcza  sprawdza,  czy  urna  jest  pusta, po czym  zamyka  ją  i opieczętowuje  pieczęcią  komisji,  a  następnie  ustala  liczbę  otrzymanych  kart do głosowania oraz je opieczętowuje.
2. Urny nie wolno otwierać od chwili zapieczętowania aż do zakończenia głosowania.


§ 46.

1. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia, w lokalu wyborczym powinno być obecnych co najmniej 3 członków obwodowej komisji wyborczej, w tym przewodniczący lub jego zastępca.
2. W  lokalu  wyborczym  podczas  wszystkich  czynności  obwodowej  komisji  wyborczej  mogą  przebywać mężowie zaufania.


§ 47.

1. Przed  przystąpieniem  do  głosowania  wyborca  okazuje  obwodowej  komisji  wyborczej  dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
2. Wyborca  nieumieszczony  w  spisie  wyborców  zostanie  przez  obwodową  komisję  wyborczą  dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, że stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania, a właściwy organ ewidencyjny potwierdzi, że osoba ta jest wpisana do rejestru wyborców we Wrocławiu na obszarze Osiedla.


§ 48.

1. Wyborca  objęty  spisem  lub  dopisany  do  spisu,  zgodnie  z  §  47  ust.  2,  otrzymuje  od  obwodowej komisji wyborczej kartę do głosowania.
2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnoręcznym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej.  W  przypadku  odmowy  potwierdzenia  obwodowa  komisja  wyborcza  umieszcza  w  spisie adnotację: „odmowa podpisu”.
3. Obwodowa komisja wyborcza wydaje karty do głosowania opatrzone jej własną pieczęcią.
4. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym.
5. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
6. Karty do głosowania nie wolno wynosić poza lokal wyborczy. W przypadku, gdy obwodowa komisja wyborcza zauważy, że wyborca wyniósł kartę do głosowania na zewnątrz, lub otrzyma informację, że w lokalu wyborczym lub poza nim oferowane jest odstąpienie karty, obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym Policję oraz Miejską Komisję Wyborczą, a fakt ten opisać w protokole głosowania.
7. Obwodowa komisja wyborcza czuwa, aby wyborcy nie wrzucali do urny innych przedmiotów niż karty do głosowania. W razie stwierdzenia takiego przypadku, należy go opisać w protokole głosowania.


§ 49.

Wyborcy  niepełnosprawnemu,  na  jego  prośbę,  może  pomagać  przy  głosowaniu  inna  osoba, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej i mężów zaufania.


§ 50.

1. Głosowania  przerywać  nie  wolno.  Gdyby  wskutek  nadzwyczajnych  wydarzeń  głosowanie  było przejściowo  uniemożliwione,  obwodowa  komisja  wyborcza  po  uzgodnieniu  z  Miejską  Komisją  Wyborczą może  zarządzić  jego  przerwanie  lub  przedłużenie.  Uchwała  obwodowej  komisji  wyborczej  w  tej  sprawie powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przekazana do Miejskiej Komisji Wyborczej.
2. W przypadku przerwania głosowania obwodowa komisja wyborcza zakleja i opieczętowuje wlot urny i oddaje  ją  wraz  ze  spisem  wyborców  na  przechowanie  przewodniczącemu.  Pieczęć  obwodowej  komisji wyborczej oddaje się w takim przypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi komisji.  W  miarę  możliwości  obwodowa  komisja  wyborcza  ustala  również  liczbę  kart  niewykorzystanych, umieszcza je w opieczętowanym pakiecie i oddaje na przechowanie przewodniczącemu komisji.
3. W  przypadku  ustania  przyczyn  przerwania  głosowania,  obwodowa  komisja  wyborcza  sprawdza, czy pieczęcie  na  urnie  i  pakiecie  z  niewykorzystanymi  kartami  są  nienaruszone.  Brak  uchybień  i  ponowne podjęcie głosowania komisja stwierdza protokolarnie.
4. W przypadku stwierdzenia, że pieczęcie na urnie i pakiecie z niewykorzystanymi kartami są naruszone, obwodowa  komisja  wyborcza  zawiadamia  o  tym  Miejską  Komisję  Wyborczą.  Miejska  Komisja  Wyborcza rozstrzyga o dalszym przebiegu głosowania, zgodnie z § 21 pkt 2.


§ 51.

1. W  lokalu  wyborczym  oraz  na  terenie  budynku,  w  którym  lokal  się  znajduje,  zabroniona  jest jakakolwiek agitacja wyborcza.
2. W lokalu wyborczym umieszcza się tylko urzędowe obwieszczenia wyborcze.


§ 52.

1. Przewodniczący  obwodowej  komisji  wyborczej  odpowiada  za  utrzymanie  porządku  i  spokoju w czasie głosowania i może w tym celu wydawać odpowiednie zarządzenia porządkowe.
2. W  razie  konieczności  przewodniczący  obwodowej  komisji  wyborczej,  w  porozumieniu  z  Miejską Komisją Wyborczą, może zażądać interwencji Straży Miejskiej lub Policji.

 


Rozdział 12
Ustalanie wyników głosowania


§ 53.

1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania obwodowa komisja wyborcza ustala wyniki głosowania w obwodzie.
2. Obwodowa  komisja  wyborcza  ustala  na  podstawie  spisu  wyborców  liczbę  osób  uprawnionych do głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania.
3. Obwodowa  komisja  wyborcza  ustala  liczbę  niewykorzystanych  kart  do  głosowania,  a  następnie  karty te umieszcza w zapieczętowanych pakietach.
4. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej w obecności członków tej komisji otwiera urnę, po czym komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania.
5. Kart do głosowania przedartych, całkowicie na dwie lub więcej części, nie bierze się pod uwagę przy obliczeniach, o których mowa w ust. 4.
6. Jeżeli  liczba kart do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza  lub większa od liczby wydanych kart, obwodowa komisja wyborcza podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.


§ 54.

1. Obwodowa  komisja  wyborcza  ustala,  na  podstawie  ważnych  kart  do  głosowania,  liczbę  głosów nieważnych oraz liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. W  przypadku,  gdy  obwód  głosowania  obejmuje  więcej  niż  jeden  okręg  wyborczy,  ustalenie  liczby oddanych głosów, jak też głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, następuje oddzielnie dla każdego okręgu wyborczego.
3. Obwodowa komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania w obwodzie.


§ 55.

1. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:
  1) osób uprawnionych do głosowania;
  2) wyborców, którym wydano karty do głosowania;
  3) kart do głosowania wyjętych z urny;
  4) kart nieważnych;
  5) kart ważnych;
  6) głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności;
  7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. W protokole wymienia się ponadto liczbę otrzymanych i niewykorzystanych kart do głosowania.
3. W protokole podaje się czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz omawia zarządzenia i wydane decyzje, jak również inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania.
4. Protokół podpisują i każdą ze stron parafują wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej obecne przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.
5. Mężom  zaufania  przysługuje  prawo  wniesienia  uwag  do  protokołu,  z  wymienieniem  konkretnych zarzutów.  Do  uwag  tych  winna  się  odnieść  obwodowa  komisja  wyborcza,  przedstawiając  je  razem z protokołem z głosowania przekazanym Miejskiej Komisji Wyborczej.
6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym, że nie zwalnia ich to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie.


§ 56.

Niezwłocznie  po  sporządzeniu  protokołu  obwodowa  komisja  wyborcza  podaje  do  publicznej wiadomości  wyniki  głosowania,  poprzez  wywieszenie  w  lokalu  wyborczym,  w  miejscu  łatwo  dostępnym dla wyborców, jednego egzemplarza protokołu głosowania w obwodzie.


§ 57.

1. Przewodniczący  obwodowej  komisji  wyborczej  niezwłocznie  przekazuje  Miejskiej  Komisji Wyborczej, w zapieczętowanej kopercie, jeden egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie, z ewentualnymi zarzutami mężów zaufania i stanowiskiem komisji, o których mowa w § 55 ust. 5, oraz karty do głosowania, spis wyborców, pieczęć i inne dokumenty z głosowania.
2. Tryb  przekazywania  i  przyjmowania  protokołów  i  materiałów  wyborczych  ustala  Miejska  Komisja Wyborcza.

 

 


Rozdział 13
Ustalanie wyników wyborów


§ 58.

Na podstawie otrzymanych protokołów głosowania w obwodach, Miejska Komisja Wyborcza ustala wyniki wyborów odrębnie dla każdego okręgu wyborczego.


§ 59.

1. Za  wybranych  uznaje  się  tych  kandydatów,  którzy  otrzymali  kolejno  największą  liczbę  ważnie oddanych głosów, w ramach liczby mandatów dla danego okręgu.
2. Jeżeli  równą  liczbę  głosów  uprawniającą  do  uzyskania  mandatu  otrzymało  dwoje  lub  więcej kandydatów,  o  rozdziale  mandatów  decyduje  losowanie  przeprowadzone  przez  Miejską  Komisję  Wyborczą, według zasad określonych w § 60.


§ 60.

1. Losowanie  jest obowiązkowe,  jeżeli  co najmniej dwoje kandydatów otrzymało  w danym okręgu wyborczym równą liczbę głosów, uprawniającą do przyznania im mandatu radnego.
2. Losowanie przeprowadza Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w obecności członków komisji oraz mężów zaufania obecnych przy ustalaniu wyników wyborów.
3. Przewodniczący  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  sporządza  karty  losowania  odrębnie  dla  każdego kandydata, o którym mowa w ust. 1. Na karcie losowania wpisuje się imię lub imiona i nazwisko kandydata, oraz umieszcza się pieczęć Miejskiej Komisji Wyborczej. Karta losowania powinna zostać złożona w sposób uniemożliwiający identyfikację danych kandydata.
4. Gotowe karty losowania umieszcza się w stosownym pojemniku.
5. Po  wymieszaniu  kart,  Przewodniczący  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  lub  wyznaczony  przez  niego Członek  Komisji  losuje  kandydata  bądź  kandydatów,  których  uważać  się  będzie  za  wybranych  do  rady. Losowanie  polega  na  wyciągnięciu  z  pojemnika  tylu  kart,  ile  pozostało  mandatów  do  obsadzenia  w  danym okręgu wyborczym.
6. Przebieg losowania uwzględnia się w protokole wyników wyborów.


§ 61.

1. Miejska  Komisja  Wyborcza  sporządza  w  dwóch  egzemplarzach  protokół  wyników  wyborów, podając  liczbę  wybieranych  radnych  oraz  nazwiska  i  imiona  wybranych  radnych,  według  poszczególnych okręgów wyborczych.
2. W protokole podaje się również:
  1) zbiorcze informacje o wynikach głosowania na obszarze Osiedla, obejmujące liczby:
    a) wyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia głosowania,
    b) osób którym wydano karty do głosowania,
    c) kart wyjętych z urny,
    d) kart nieważnych,
    e) kart ważnych ,
    f) głosów nieważnych,
   g) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów;
  2) zbiorcze  informacje  o  wynikach  głosowania  na  obszarze  Miasta,  sporządzone  na  podstawie  zbiorczych informacji, o których mowa w pkt 1, obejmujące:
    a) liczbę:
      - wyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia głosowania,
      - osób którym wydano karty do głosowania,
      - kart wyjętych z urny,
      - kart nieważnych,
      - kart ważnych,
      - głosów nieważnych,
      - głosów ważnych,
    b) imiona i nazwiska wybranych radnych w Osiedlach;
  3) przebieg losowania, o którym mowa w § 60 ust. 2.
3. Miejska Komisja Wyborcza niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości protokół wyników wyborów, poprzez  jego  publikację  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz  wywieszenie  na  tablicy  informacyjnej w swojej siedzibie.

 


Rozdział 14
Protesty wyborcze i ważność wyborów


§ 62.

1. Miejska  Komisja  Wyborcza,  po  zakończeniu  wyborów,  w  przypadku  otrzymania  uzasadnionych uwag do pracy obwodowej komisji wyborczej, sprawdza dokumentację z wyborów i stwierdza prawidłowość ich przebiegu.
2. W  przypadku  stwierdzenia  istotnego  niedopełnienia  obowiązków  przez  obwodową  komisję  wyborczą, bądź  poważnych  niezgodności  w  dokumentacji  wyborczej,  mogących  mieć  wpływ  na  wynik  wyborów, Miejska Komisja Wyborcza może unieważnić wybory do Rady, w terminie 14 dni od dnia wyborów.
3. Uchwałę o unieważnieniu wyborów Miejska Komisja Wyborcza podejmuje po wysłuchaniu wyjaśnień przewodniczącego lub członków obwodowej komisji wyborczej.
4. Informację  o  unieważnieniu  wyborów  Miejska  Komisja  Wyborcza  podaje  do  publicznej  wiadomości poprzez jej publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie i tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia.


§ 63.

1. W  ciągu  5  dni  od  dnia  wyborów  może  być  wniesiony  protest  przeciwko  ważności  wyborów do Rady  Osiedla,  z  powodu  naruszenia  przepisów  wyborczych  dotyczących  głosowania,  ustalenia  wyników głosowania bądź wyników wyborów – gdy to naruszenie mogło wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów.
2. Protest może wnieść wyborca stale zamieszkujący na obszarze działania Rady.
3. Protest wnosi się na piśmie do Miejskiej Komisji Wyborczej, ze wskazaniem przez wnoszącego protest zarzutów oraz przedstawieniem lub wskazaniem dowodów, na których je opiera.


§ 64.

1. Sprawy, o których mowa w § 63 ust. 1, Miejska Komisja Wyborcza rozpatruje w terminie 14 dni od daty wpływu protestu, po uprzednim zawiadomieniu składającego protest.
2. Miejska Komisja Wyborcza podejmuje uchwałę o:
  1) odrzuceniu protestu, gdy wpłynie po terminie lub złoży go osoba nieuprawniona;
  2) oddaleniu protestu, gdy uzna go za bezzasadny albo
  3) stwierdzeniu  nieważności  wyborów  do  Rady  bądź  nieważności  wyboru  radnego,  jeżeli  stwierdzi,  iż w wyborach tych dopuszczono się naruszenia przepisów wyborczych, które wywarły istotny wpływ na wyniki wyborów.
3. Miejska Komisja Wyborcza przesyła uchwałę, o której mowa w ust. 2, wnoszącemu protest.


§ 65.

1. Od  rozstrzygnięć  Miejskiej  Komisji  Wyborczej,  o  których  mowa  w  §  64,  wyborcy  przysługuje odwołanie do Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw Osiedli, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia.
2. Komisja  Rady  Miejskiej  właściwa  do  spraw  Osiedli  podejmuje  uchwałę  w  sprawie  rozpatrzenia odwołania w terminie 15 dni od daty jego wniesienia.
3. Komisja Rady Miejskiej właściwa do spraw Osiedli podejmuje uchwałę o:
  1) odrzuceniu odwołania, gdy wpłynie po terminie lub złoży je osoba nieuprawniona, i stwierdzeniu ważności wyborów;
  2) oddaleniu odwołania, gdy uzna je za bezzasadne, i stwierdzeniu ważności wyborów albo uwzględnieniu  odwołania  i  odpowiednio  do  sformułowanego  wniosku  stwierdzeniu  ważności  bądź nieważności wyborów.
4. Komisja  Rady  Miejskiej  właściwa  do  spraw  Osiedli  przesyła  uchwałę  o  rozstrzygnięciu  odwołania wnoszącemu to odwołanie oraz podaje tę uchwałę do publicznej wiadomości. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne.


§ 66.

1. W  przypadku  stwierdzenia  nieważności  wyborów  do  Rady  Osiedla,  ponowne  wybory  do  Rady Osiedla  zarządza  Miejska  Komisja  Wyborcza,  w  drodze  uchwały,  w  ciągu  90  dni  od  dnia  podjęcia rozstrzygnięcia o unieważnieniu wyborów.
2. Do  ponownych  wyborów  stosuje  się  odpowiednio  przepisy  niniejszej  ordynacji.  Kalendarz  wyborczy w ponownych wyborach może przewidywać krótsze terminy czynności wyborczych.
3. Miejska  Komisja  Wyborcza  określa,  w  jakim  zakresie  i  od  jakiej  czynności  należy  rozpocząć  nowe postępowanie wyborcze.


§ 67.

W  przypadku  stwierdzenia  nieważności  wyboru  radnego,  uzupełnia  się  skład  Rady  w  trybie określonym w § 71.


§ 68.

Miejska Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów po upływie terminu, o którym mowa w § 63 ust. 1, wobec braku protestów przeciwko ważności wyborów albo po upływie terminu do złożenia odwołań, o których mowa w § 65 ust. 1.


§ 69.

Miejska  Komisja  Wyborcza  wydaje  radnym  zaświadczenia  o  wyborze,  na  podstawie  protokołu wyników wyborów, w terminie 30 dni od dnia, w którym stwierdzono ważność wyborów.

 


Rozdział 15
Wygaśnięcie mandatu radnego, uzupełnienie składu Rady


§ 70.

1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek:
  1) śmierci;
  2) pisemnego zrzeczenia się mandatu;
  3) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów, z zastrzeżeniem ust. 2;
  4) prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne;
  5) zniesienia osiedla, a także podziału osiedla albo połączenia osiedli skutkującego takim zniesieniem;
  6) nieobecności na sesji Rady przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
2. Zmiana  miejsca  zamieszkania  w  trakcie  kadencji  nie  powoduje  utraty  prawa  wybieralności,  o ile nastąpiło to w granicach Miasta.
3. Wygaśnięcie mandatów radnych następuje również w przypadku rozwiązania Rady.
4. Wygaśnięcie  mandatu  radnego  w  przypadkach  określonych  w  ust.  1  pkt  1-4  stwierdza  Rada  Osiedla. Natomiast w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 5 i 6 - stwierdza Rada Miejska.


§ 71.

1. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, Rada Osiedla bez zbędnej zwłoki podejmuje uchwałę o wstąpieniu na zwolnione miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.
2. W przypadku bezczynności Rady Osiedla, uchwałę, o której mowa w ust. 1, podejmuje Rada Miejska.


§ 72.

1. W  przypadku  zniesienia  osiedla,  a  także  podziału  osiedla  albo  połączenia  osiedli  skutkującego takim zniesieniem, organy Osiedla ulegają rozwiązaniu z mocy prawa.
2. W  osiedlach  powstałych  w  wyniku  podziału  lub  połączenia  przeprowadza  się  nowe  wybory  do  rad osiedli.
3. Nowe wybory, o których mowa w ust. 2, zarządza Rada Miejska, wyznaczając ich termin na dzień wolny od pracy, przypadający nie później, niż po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały o podziale lub połączeniu.
4. Wyborów  nie  zarządza  się,  jeżeli  rozwiązanie  organów  osiedla  ma  miejsce  później  niż  1  rok przed końcem kadencji.
5. W przypadku odłączenia od osiedla części terenu, mandat radnego stale zamieszkującego na obszarze odłączonym  wygasa  z  dniem  wejścia  w  życie  uchwały  w  sprawie  odłączenia,  a  skład  Rady  uzupełnia  się w trybie § 71.


§ 73.

1. W przypadku obniżenia się liczebności Rady poniżej połowy ustawowego składu, Rada Miejska rozwiązuje Radę. Rozwiązanie Rady skutkuje jednoczesnym rozwiązaniem Zarządu.
2. Rada Miejska uchwala przeprowadzenie przedterminowych wyborów w osiedlu, w którym Rada została rozwiązana na skutek okoliczności opisanych w ust. 1, w ciągu 6 miesięcy od dnia rozwiązania Rady.
3. Wyborów nie zarządza się, jeżeli rozwiązanie Rady ma miejsce później niż 1 rok przed końcem kadencji.


§ 74.

Kadencja Rady i radnych wybranych w wyborach nowych, ponownych i przedterminowych upływa z dniem upływu kadencji rad wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 6.

 


Rozdział 16
Kampania wyborcza


§ 75.

1. W dniu głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji na rzecz kandydatów.
2. Umieszczanie materiałów wyborczych dopuszczalne jest tylko po uzyskaniu uprzedniej zgody zarządcy terenu lub obiektu, na którym te materiały mają być umieszczone.
3. Zabrania  się  umieszczania  materiałów  wyborczych  na  zewnątrz  i  wewnątrz  obiektów  administracji publicznej, miejskich jednostek organizacyjnych, a także na urządzeniach infrastruktury technicznej na terenie Miasta.


§ 76.

1. Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie, od kogo pochodzą.
2. Koszty  usunięcia  materiałów  wyborczych  związanych  z  kampanią  wyborczą  obciążają  kandydatów kandydujących w wyborach.

 


Rozdział 17
Przepisy końcowe


§ 77.

Koszty  związane  z  wyborami  pokrywane  są  z  budżetu  Miasta  z  tym,  że  nie  dotyczy  to  kosztów związanych ze zgłaszaniem kandydatów i prowadzoną przez nich kampanią wyborczą.


§ 78.

1. Karty  do  głosowania  przechowuje  się  przez  okres  2  miesięcy  od  dnia  stwierdzenia  ważności wyborów.
2. Decyzję  o  zniszczeniu  kart  do  głosowania  po  upływie  okresu,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  podejmuje przewodniczący Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw Rad Osiedli.


§ 79.

Dokumentacja z wyborów, która nie podlega archiwizacji, jest likwidowana po upływie roku od dnia wyborów przez komisję ds. likwidacji, powołaną przez Prezydenta.

 

 

Diety dla radnych

 

Kolorem niebieskim wprowadzono zmiany z uchwały RM nr XXXII/690/16

z dnia 24 listopada 2016 r.

 

UCHWAŁA NR XXXIX/2469/05

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 9 czerwca 2005 roku

 

w sprawie określenia zasad na jakich członkom organów osiedli przysługują diety

Na podstawie art. 37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz.U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Wrocławia, uchwala co następuje:

 

§ 1.

Przewodniczącemu organu wykonawczego samorządowej jednostki pomocniczej Miasta może być przyznana dieta wysokości określonej w każdym roku przez organ uchwałodawczy jednostki pomocniczej jednak nie wyżej niż 1/2 minimalnego wynagrodzenia pracowników określonego w odrębnych przepisach, za grudzień roku poprzedzającego.

 

§ 2.

Organ uchwałodawczy jednostki pomocniczej Miasta w uzasadnionych przypadkach może przyznać dietę członkom organu wykonawczego oraz członkom rady do wysokości, o której mowa w § 1. Uchwała o przyznaniu diety winna określać w każdym roku okres w miesiącach na jaki została przyznana.

 

§ 2a.

W przypadku rozwiązania organów osiedla i powołania zarządu tymczasowego, Rada Miejska Wrocławia może przyznać jego członkom dietę do wysokości, o której mowa w § 1.

 

§ 3.

1. Cofnięcie diety następuje w takiej samej formie i trybie co przyznanie.

2. Diety, o których mowa w § 1-2a, nie mogą być przyznane członkom organów osiedli będącym jednocześnie radnymi Rady Miejskiej Wrocławia.

 

§ 4.

1. Diety, o których mowa w § 1-2a, wypłacane są ze środków wydzielonych dla organów osiedli w budżecie Miasta. Wysokość środków przeznaczonych na diety nie może przekroczyć 30% wysokości środków finansowych ustalonych na podstawie liczby mieszkańców.

2. Podstawą wypłaty diety jest dostarczenie do jednostki organizacyjnej Miasta obsługującej osiedla uchwały w tym zakresie.

 

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.

 

§ 6.

Traci moc uchwała Nr Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad na jakich członkom organów osiedli przysługuje dieta (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 3, poz. 53).

 

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Osiedle Osobowice-Rędzin
          pl. Wyzwolenia 4 - wejście od ul. Kaplicznej
          51-005 Wrocław

                 Anna Zielińska
      Przewodnicząca Zarządu Osiedla
                tel. 508 549 238
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja dostepności

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  Graficzny odnośnik do serwisu: BIP