Sołtysowice

OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XIII/445/03 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie nadania statutu osiedla Widawa

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XIII/445/03  Rady  Miejskiej  Wrocławia  z dnia  16 października 2003 r. w sprawie nadania statutu osiedla Widawa (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 755, z 2015 r. poz. 6198, z 2016 r. poz. 466 oraz z 2017 r. poz. 25), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) uchwałą nr XIX/391/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniającą uchwały w sprawie nadania statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 6198); 2) uchwałą nr XX/420/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniającą uchwały w sprawie nadania statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 466); 3) uchwałą nr XXXIV/715/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającą uchwały w sprawie nadania statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 25). 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 1) § 3-4 uchwały nr XIX/391/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2015 r. poz. 6198), które stanowią: „§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.”. 2) § 3-4 uchwały nr XX/420/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 466), które stanowią: „§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.”. 3) §  3-5  uchwały  nr  XXXIV/715/16  Rady  Miejskiej  Wrocławia  z dnia  22 grudnia  2016 r.  zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 poz. 25), które stanowią: „§ 3. Do kadencji rad osiedli, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie, stosuje się przepisy dotychczasowej ordynacji wyborczej do Rady Osiedla. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. § 5. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14 dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.”. Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia

Jacek Ossowski Id: 7405D76A-66E3-4DC7-9FE1-1C914068DFE3. Podpisany                                                                                                                     Strona 1

UCHWAŁA NR XIII/445/03 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 16 października 2003 r.

Załącznik do Obwieszczenia Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 marca 2017 r.

w sprawie nadania Statutu Osiedla Widawa Na  podstawie  art. 35 ust. 1 i 3  oraz  art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 42,  w związku  z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się Osiedlu Widawa statut o treści stanowiącej załącznik do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. § 3. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 2. Do końca bieżącej kadencji organów Osiedla stosuje się dotychczasowe przepisy o wyborach rad osiedli. 3. Z dniem 1 stycznia 2004 r. w zakresie uregulowanym w niniejszej uchwale traci moc obowiązującą uchwała nr LXIV/421/93 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 maja 1993 r. w sprawie nadania statutu osiedla (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 4, poz. 65, ze zm.) z uwzględnieniem ust. 2. § 4. Statut wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Załącznik do uchwały nr XIII/445/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r.

Statut Osiedla Widawa CZĘŚĆ I Postanowienia ogólne § 1. Statut określa organizację i zasady działania Osiedla Widawa. § 2. Użyte w Statucie Osiedla sformułowania oznaczają: Osiedle - Osiedle Widawa, Rada - Radę Osiedla Widawa, Przewodniczący - Przewodniczącego Rady Osiedla Widawa, Wiceprzewodniczący - Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Widawa, Radny - Członek Rady Osiedla Widawa, Komisja - Komisję Rady Osiedla Widawa, Zarząd - Zarząd Osiedla Widawa, Przewodniczący Zarządu - Przewodniczącego Zarządu Osiedla Widawa, Sekretarz - Sekretarza Osiedla Widawa, Skarbnik - Skarbnika Osiedla Widawa, Miasto – Gminę Wrocław, Statut Wrocławia - uchwałę nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2004 r. Nr 213, poz. 3338, z 2011 r. Nr 193, poz. 3350, z 2013 r. poz. 5149 oraz z 2016 r. poz.1107),

Id: 7405D76A-66E3-4DC7-9FE1-1C914068DFE3. Podpisany                                                                                                                     Strona 2

Statut - Statut Osiedla Widawa, ustawa - ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948). § 3. 1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Miasta w rozumieniu przepisów ustawy. 2. Mieszkańcy Osiedla tworzą wspólnotę samorządową w granicach obszaru Osiedla. § 4. 1. Obszar  Osiedla  wyznaczają   granice  określone   na  mapie  Miasta  stanowiącej   załącznik   nr 1 do Statutu. 2. Łączenie,  podział  oraz  znoszenie,  w tym  także  zmiana  granic  Osiedla,  odbywa    się  na  zasadach określonych w ustawie i Statucie Wrocławia.

CZĘŚĆ II Zakres zadań Osiedla oraz sposób ich realizacji § 5. 1. Osiedle realizuje zadania Miasta na swoim obszarze w zakresie określonym niniejszym Statutem oraz przekazane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta. 2. Przyjęcie zadań do wykonania zleconych przez Prezydenta wymaga zgody Rady. 3. Organy Osiedla w zakresie swojego działania mają  nieograniczony w zakresie  obowiązujących przepisów prawa dostęp do wszelkich materiałów i informacji znajdujących się w posiadaniu jednostek organizacyjnych Miasta. Zasady realizacji uprawnienia określa Prezydent. § 6. Do zadań Osiedla należy: 1) wspieranie i inspirowanie działania o znaczeniu lokalnym zmierzającego do poprawy warunków zamieszkiwania i życia mieszkańców niewynikającego z zadań zleconych oraz niezastrzeżonych ustawami, Statutem Wrocławia, uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta na rzecz innych podmiotów; 2) działanie na rzecz rozwoju samorządności lokalnej; 3) współdziałanie: a) z organami Miasta, b) jednostkami organizacyjnymi Miasta i innymi instytucjami oraz organizacjami społecznymi działającymi na obszarze Osiedla, c) z innymi osiedlami; 4) wnioskowanie do organów Miasta w sprawach istotnych dla mieszkańców Osiedla, a w szczególności w zakresie: a) tworzenia, łączenia i likwidacji oraz zmiany granic Osiedla, b) budżetu Miasta na etapie przygotowywania jego projektu, c) wydzielania mienia komunalnego celem przekazania Osiedlu do zarządzania, d) lokalizacji na obszarze Osiedla instytucji kultury i placówek oświatowych oraz ośrodków rekreacji i sportu o charakterze lokalnym, e) organizacji opieki zdrowotnej o zasięgu lokalnym, f) przeznaczenia  terenów  w studiach  uwarunkowań  i kierunków  zagospodarowania   przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta, w tym zwłaszcza lokalizacji celów publicznych, g) komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla oraz połączeń z innymi osiedlami, h) zagrożenia   bezpieczeństwa   i porządku   publicznego,   a zwłaszcza   lokalizacji   na   terenie   Osiedla posterunków Policji, i) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu, w tym zwłaszcza  liczby  punktów  sprzedaży  alkoholu  oraz  zasad  ich  usytuowania na obszarze Osiedla,

Id: 7405D76A-66E3-4DC7-9FE1-1C914068DFE3. Podpisany                                                                                                                     Strona 3

j) zmiany organizacji ruchu lokalnego mających na celu jego usprawnienie, wprowadzenie ograniczeń w ruchu i form poprawy bezpieczeństwa pieszych, k) ochrony  środowiska,  zakładania  i utrzymania  zieleni  miejskiej  oraz  wprowadzania  form  ochrony przyrody na obszarze Osiedla; 5) opiniowanie na wniosek organu lub jednostki organizacyjnej Miasta: a) projektów uchwał w zakresie zamiaru likwidacji, łączenia lub przekształcenia jednostek organizacyjnych o charakterze lokalnym, takich jak: -szkoły podstawowe i placówki oświatowe, -instytucje kultury, w tym filie biblioteczne i domy kultury, -publiczne zakłady opieki zdrowotnej, -ośrodki rekreacji i sportu,

b) projektów uchwał, zarządzeń i decyzji w zakresie: -zmian w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla, -przeznaczenia  do  wynajmu  lokali  użytkowych  na  cele  działalności  usługowej  lub  handlowej poza strefą centrum, -rozmieszczenia targowisk, -wydawania zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych;

6) opiniowanie decyzji w zakresie ochrony środowiska zgodnie z przepisami Prawa ochrony środowiska; 7) wyrażanie opinii  o działalności  organów  i jednostek  organizacyjnych  Miasta  na  obszarze  Osiedla, w tym zwłaszcza wykonania budżetu Miasta w części dotyczącej Osiedla i obsługi Osiedla przez jednostkę organizacyjną Miasta wskazaną przez Prezydenta; 8) wyrażanie opinii o realizacji lokalnych inwestycji celu publicznego oraz remontów lokalnych obiektów użyteczności publicznej na obszarze Osiedla; 9) uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej i jej organów na zasadach określonych w Statucie Wrocławia; 10) uczestniczenie w pracach zespołów i komisji powoływanych przez Prezydenta lub kierowników jednostek organizacyjnych Miasta dla dokonywania oceny wykonywania zadań publicznych, w tym zwłaszcza odbioru prac wykonawczych inwestycji celu publicznego i remontów obiektów użyteczności publicznej o charakterze lokalnym na obszarze Osiedla na zasadach określanych każdorazowo przez podmiot podejmujący te działania. § 7. 1. Zgłaszanie  wniosków  odbywa  się  w trybie  i terminie   przewidzianym   przepisami   prawa oraz określonym w zawiadomieniach o podejmowanych czynnościach przez organy i jednostki organizacyjne Miasta. 2. Udzielenie   opinii   następuje   w terminie   21 dni   od   dnia   otrzymania   projektu   rozstrzygnięcia lub wystąpienia o zaopiniowanie. 3. Przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 2, zwalnia podmiot z obowiązku zasięgnięcia opinii. 4. W przypadku nieuwzględnienia wniosku lub opinii organów Osiedla doręczonych w przepisanym terminie i formie podmiot zobowiązany do przyjęcia wniosku lub zasięgnięcia opinii wyjaśnia przyczyny nieuwzględnienia wniosku lub opinii na wniosek organu Osiedla. § 8. 1. Organy Osiedla realizują swoje uprawnienia w formie uchwał. 2. Budowa i treść uchwał odpowiada zasadom techniki prawodawczej.

Id: 7405D76A-66E3-4DC7-9FE1-1C914068DFE3. Podpisany                                                                                                                     Strona 4

3. Numeracja uchwał Rady składa się z numeru sesji (wyrażonego cyframi rzymskimi), numeru kolejnego uchwały (wyrażonego cyframi arabskimi) i dwóch ostatnich cyfr oznaczenia roku. Numeracja porządkowa rozpoczyna się od każdej kadencji z osobna i jest ciągła do jej końca. 4. Numeracja uchwał Zarządu składa się z numeru porządkowego w obrębie każdego roku kalendarzowego i dwóch ostatnich cyfr oznaczenia roku.

CZĘŚĆ III Władze Osiedla § 9. 1. Mieszkańcy   Osiedla   podejmują   rozstrzygnięcia   w głosowaniu   powszechnym   przez   wybory lub za pośrednictwem organów Osiedla. 1a. 1) Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady określa załącznik nr 1a do niniejszego statutu. 2. Mieszkańcy  Osiedla  wypowiadają  się  w istotnych  sprawach  Osiedla  w drodze  konsultacji  zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia. § 10. 1. Organami Osiedla są Rada i Zarząd. 2. Działania organów Osiedla są jawne. 3. Jawność działania organów Osiedla oznacza prawo uczestniczenia w sesjach Rady oraz posiedzeniach Zarządu i komisji Rady oraz wglądu w dokumentację działalności organów Osiedla. 4. 2) Dla zapewnienia uczestnictwa mieszkańcom Osiedla w sesjach i posiedzeniach organów Osiedla na ich przewodniczących spoczywa obowiązek umieszczania w siedzibie Zarządu, w miejscu ogólnodostępnym, stosownych informacji. Jeżeli osiedle posiada stronę internetową, informacje te zamieszcza się także na tej stronie. § 11. Organy Osiedla podejmują uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu organu, jeżeli Statut nie stanowi inaczej. § 11a. 3) 1. Sesje Rady i obrady Zarządu są protokołowane. 2. Protokoły podpisuje odpowiednio Przewodniczący albo Wiceprzewodniczący Rady, Przewodniczący Zarządu, oraz w obu przypadkach – protokolant.

Rozdział 1 Rada § 12. 1. Rada jest organem uchwałodawczym Osiedla. 2. 4) Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru. 3. 5) Liczbę członków rady osiedla ustalają przepisy ustawy. § 13. 1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy niezastrzeżone Statutem na rzecz Zarządu. 2. Do wyłącznej właściwości Rady należą: 1) wybór i odwoływanie Zarządu oraz dokonywanie zmian w jego składzie osobowym; 2) uchwalanie planu finansowego Osiedla; 3) przyjmowanie rocznego sprawozdania Zarządu z wykonania planu finansowego; 4) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków i opinii, o których mowa w § 6 pkt 4-8; 5) wyrażanie zgody na przejęcie do wykonywania zadań zleconych przez Prezydenta; 6) ustalania zasad współpracy z osiedlami;

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr XXXIV/715/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwały w sprawie nadania statutów osiedli (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 25). 2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 3) Dodany przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit.a uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 lit.b uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

Id: 7405D76A-66E3-4DC7-9FE1-1C914068DFE3. Podpisany                                                                                                                     Strona 5

7) stwierdzanie wygaśnięcia mandatu radnego na zasadach ordynacji wyborczej. 3. W sprawach, o których mowa w § 6 pkt 4 lit. i, Rada może upoważnić Zarząd do wyrażenia opinii. § 14. 1. Rada       na       pierwszej       sesji       wybiera       ze       swego       grona       Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. 2. 6) Pierwszą sesję Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej na dzień przypadający w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia ważności wyborów. Obrady sesji do czasu wyboru Przewodniczącego prowadzi Przewodniczący Rady Miejskiej lub wskazany przez niego radny Rady Miejskiej lub rady osiedla. 3. Odwołanie z funkcji, o której mowa w ust. 1, odbywa się na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady w trybie określonym w ust. 1. Głosowanie nad odwołaniem może być przeprowadzone na następnej sesji nie wcześniej niż po upływie 14 dni. 4. W  przypadku  nieskuteczności  odwołania,  kolejny  wniosek  o odwołanie  Przewodniczącego  Rady może być rozpatrywany nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy. 5. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady mogą złożyć pisemną rezygnację z funkcji. W przypadku złożenia rezygnacji  z funkcji  Przewodniczącego  lub  Wiceprzewodniczącego,  Rada  podejmuje  uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji. 5a. Niepodjęcie  uchwały,  o której  mowa  w ust. 5,  w ciągu  1 miesiąca  od   złożenia   rezygnacji przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała. 6. Odwołanie i przyjęcie rezygnacji Przewodniczącego Rady zobowiązuje Radę do wyboru na wakującą funkcję na tej samej sesji. 7. Do czasu wyboru uzupełniającego osoba odwołana pełni nadal swoją funkcję. 8. W przypadku wakatu funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, sesję zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia, wskazując osobę upoważnioną do prowadzenia obrad. § 15. 1. Rada obraduje na sesjach  zwoływanych  przez  Przewodniczącego  w miarę  potrzeb,  jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Obrady sesji prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący. 1a. 7) Przewodniczący  może  wyznaczyć   Wiceprzewodniczącego   do   wykonywania   swoich   zadań (w szczególności do zwołania sesji). W przypadku nieobecności Przewodniczącego i niewyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący. 2. Przewodniczący zwołuje sesję i ustala porządek obrad oraz przedstawia ewentualne projekty uchwał. Celem ustalenia porządku obrad Przewodniczący przeprowadza  konsultacje  z Przewodniczącym  Zarządu oraz przewodniczącymi Komisji Rady. 2a. 8) O terminie sesji Przewodniczący informuje radnych osobiście, telefonicznie, pisemnie lub przy pomocy środków komunikacji elektronicznej, co najmniej na 7 dni przed tym terminem. 2b. 9) W przypadku niecierpiącym zwłoki Przewodniczący może zwołać sesję i poinformować o niej radnych bez zachowania terminu określonego w ust. 2a. 3. Zmiana porządku obrad może nastąpić na wniosek Zarządu, Komisji Rady lub 1/4 ustawowego składu Rady zwykłą większością głosów. 4. 10) Na wniosek Przewodniczącego Zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Przewodniczący jest zobowiązany zwołać sesję  Rady  na  dzień  przypadający  w terminie  7 dni  od  dnia  złożenia  wniosku. Do wniosku dołączony jest porządek obrad oraz projekty uchwał. Zmiana porządku obrad sesji zwołanej w tym trybie wymaga najpierw zgody wnioskodawcy. Zawiadomienie o zwołaniu sesji w tym trybie może odbyć się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 7) Dodany przez § 1 pkt 6 lit.a uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 8) Dodany przez § 1 pkt 6 lit.b uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 9) Dodany przez § 1 pkt 6 lit.b uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit.c uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

Id: 7405D76A-66E3-4DC7-9FE1-1C914068DFE3. Podpisany                                                                                                                     Strona 6

4a. 11) W przypadku braku kworum przewodniczący otwiera sesję, jednak bez możliwości podejmowania uchwał. 5. 12) (uchylony). 6. 13) (uchylony). 7. 14) W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 4, wnioskodawcy powiadamiają Przewodniczącego  Rady  Miejskiej,  który  zwołuje  niezwłocznie  sesję  w zastępstwie  Przewodniczącego, a następnie przewodniczy jej obradom lub powierza prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu rady osiedla lub radnemu Rady Miejskiej. § 16. 1. Ramowy porządek sesji Rady obejmuje: 1) otwarcie sesji; 2) zgłoszenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie; 3) realizacja porządku obrad według ustalonej kolejności; 4) każdy merytoryczny punkt porządku obrad przewiduje: a) przedstawienie projektu uchwały, b) dyskusję, c) poddanie wniosków o zmianę projektu pod głosowanie, d) poddanie ostatecznej wersji projektu pod głosowanie; 5) zapytania radnych; 6) wolne wnioski; 7) wnioski dotyczące protokołu poprzedniej sesji i jego przyjęcie; 8) zamknięcie obrad. 2. W każdym punkcie obrad radny ma prawo do jednokrotnego zabrania głosu w dyskusji i jednej polemiki. 3. Przewodniczący Zarządu a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący ma prawo do zabrania głosu poza kolejnością. 4. W przypadku wykorzystywania prawa do głosu w sposób niezgodny z tematem obrad oraz naruszający prawa innych radnych w tym przekraczania limitu czasu ustalonego przez Radę Przewodniczący może odebrać głos radnemu w danym punkcie obrad. 5. Limit    czasowy    wystąpienia    nie dotyczy    Przewodniczącego    (Wiceprzewodniczącego)    Zarząd i Przewodniczącego Komisji. 6. 15) Uchwały  podjęte  na  sesji   podpisuje   niezwłocznie   po   ich   sporządzeniu   Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący, który przewodniczył obradom, a Przewodniczący Zarządu przekazuje je jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej osiedle.

Rozdział 2 Komisje Rady § 17. 1. Rada może powoływać stałe i doraźne komisje przedmiotowe ustalając ich przedmiot działania oraz skład osobowy. 2. Komisja może liczyć od 3 do 5 radnych. 3. Komisje wybierają spośród siebie swoich przewodniczących. Zmiana osoby przewodniczącego komisji wymaga zgody Rady.

11) Dodany przez § 1 pkt 6 lit.d uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 12) Uchylony przez § 1 pkt 6 lit.e uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 13) Uchylony przez § 1 pkt 6 lit.e uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 14) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit.f uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

Id: 7405D76A-66E3-4DC7-9FE1-1C914068DFE3. Podpisany                                                                                                                     Strona 7

4. Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji. 5. Komisje Rady obradują na posiedzeniach zwoływanych przez ich przewodniczących w miarę potrzeb oraz na wniosek Przewodniczącego lub Przewodniczącego Zarządu. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia. 6. Komisje  opiniują  przedłożone  im  projekty  uchwał  oraz  przedstawiają  inicjatywy  uchwałodawcze we własnym zakresie. § 18. 1. Posiedzeniom komisji Rady przewodniczą ich przewodniczący. 2. Posiedzenia są protokołowane przez członka komisji wskazanego przez przewodniczącego komisji. 3. Protokoły   po   zatwierdzeniu   na   następnym   posiedzeniu   są   przekazywane   Sekretarzowi   celem ich dołączenia do dokumentacji działalności Osiedla w kadencji. Rozdział 3 Obowiązki i prawa radnego § 19. 1. Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje więź z mieszkańcami Osiedla oraz organizacjami działającymi  na   jego   terytorium.   Przyjmuje   postulaty   i wnioski   i przedstawia   je   organom   Osiedla do rozpatrzenia. 2. Obowiązkiem radnych jest odbywanie dyżurów w wyznaczonych stałych dniach miesiąca w siedzibie Zarządu. Informacja o dyżurach winna być umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu. 3. Zarząd    jest    zobowiązany    umożliwić    radnemu    odbywanie    dyżurów    w siedzibie    Zarządu według ustalonego harmonogramu. § 20. 1. Radny obejmuje mandat składając ślubowanie o następującej treści: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro Miasta i Osiedla oraz jego mieszkańców". 2. 16) Po odczytaniu roty ślubowania radni obecni na sesji wyczytani w kolejności alfabetycznej powstają i wypowiadają słowo "Ślubuję" lub formułę "Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg". Radni nieobecni na pierwszej sesji oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie w pierwszym punkcie obrad pierwszej sesji, na której są obecni. 2a. 17) Jeżeli w czasie trwania  kadencji,  przez  3 miesiące  od  dnia  podjęcia  uchwały  o wstąpieniu na zwolnione miejsce w Radzie  kandydata,  który w wyborach uzyskał  kolejno największą  liczbę  głosów, nie zostanie zwołana sesja umożliwiająca radnemu złożenie ślubowania, radny składa ślubowanie na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady Miejskiej. 3. Odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna z wygaśnięciem mandatu. § 21. 1. Radny    ma    obowiązek    uczestniczenia    w pracach    Rady    i jej    organów    oraz    Zarządu, a także w przypadkach, gdy zostaje desygnowany do innych organów samorządowych. 2. Rada  może  zlecić  radnemu  przeprowadzenie  szczegółowego  postępowania  w określonej  sprawie i przedstawienia wynikających z niego wniosków lub opinii. 3. Radni mają obowiązek kierowania się interesem wspólnoty samorządowej Osiedla. 4. Radny ma obowiązek wstrzymywać się od głosowania w sprawach dotyczących jego interesu osobistego. § 22. 1. Radny ma prawo składania interpelacji, wniosków i zapytań do organów Osiedla. 2. Radny sprawuje swój mandat społecznie. 3. Radnemu przysługuje dieta na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej Wrocławia. § 23. Mandat radnego wygasa na zasadach określonych w ordynacji wyborczej do rad osiedli.

16) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 8 lit.a uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 17) Dodany przez § 1 pkt 8 lit.b uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

Id: 7405D76A-66E3-4DC7-9FE1-1C914068DFE3. Podpisany                                                                                                                     Strona 8

Rozdział 4 Zarząd § 24. 1. Zarząd jest organem wykonawczym Osiedla. 2. Do wyłącznej właściwości Zarządu należy: 1) przygotowywanie projektów planu finansowego; 2) wykonywanie zwykłego zarządu mieniem; 3) reprezentowanie Osiedla wobec organów i jednostek organizacyjnych Miasta w tym w zakresie § 6 pkt 8; 4) wykonywanie zadań zleconych przez Prezydenta na podstawie uchwały Rady. § 25. 1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący Zarządu, 1 Wiceprzewodniczący, Sekretarz, Skarbnik i 1 członek Zarządu wybierani spośród radnych. 2. Rada wybiera Przewodniczącego Zarządu w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. 3. Pozostałych członków Zarządu Rada wybiera na wniosek Przewodniczącego Zarządu  zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w odrębnych głosowaniach. 4. Członkom Zarządu przysługuje dieta radnego na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej. 5. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z funkcją Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady. § 26. 1. 18) Rada wybiera Zarząd w terminie 30 dni od dnia, na który zwołano pierwszą sesję po wyborach. 2. 19) W razie przekroczenia  terminu,  o którym  mowa  w ust. 1,  Rada  Miejska  może  rozwiązać  Radę. W takim przypadku Rada Miejska zarządza wybory przedterminowe w Osiedlu na dzień wolny od pracy przypadający nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o rozwiązaniu Rady. 3. Jeżeli  nowo  wybrana  Rada  nie dokona  wyboru  Zarządu  w terminie  statutowym  ulega  rozwiązaniu bez zarządzenia wyborów przedterminowych. § 27. 1. Rada może odwołać Zarząd w przypadku odrzucenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Wniosek o odwołanie Zarządu może być poddany pod głosowanie na następnej sesji Rady zwołanej nie wcześniej niż 14 dni od dnia odrzucenia sprawozdania po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu. 2. Rada może odwołać Przewodniczącego Zarządu na uzasadniony wniosek co najmniej 1 / 4 ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu może być poddany pod głosowanie na następnej sesji Rady zwołanej nie wcześniej niż 14 dni od dnia złożenia wniosku po wysłuchaniu wyjaśnień Przewodniczącego Zarządu. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu skutkuje odwołaniem Zarządu. 3. W przypadku nieskuteczności odwołania, kolejny wniosek o odwołanie Przewodniczącego  Zarządu może być rozpatrywany nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy. 4. Rada odwołuje członków Zarządu na wniosek Przewodniczącego Zarządu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Wniosek może być poddany pod głosowanie na tej samej sesji po wysłuchaniu wyjaśnień członka, którego wniosek dotyczy. 5. Każdy członek Zarządu może złożyć pisemną rezygnację z członkostwa w Zarządzie.  Członkostwo w Zarządzie ustaje na najbliższej sesji, na której rezygnacja zostaje odczytana. 6. Złożenie rezygnacji przez Przewodniczącego Zarządu lub jego odwołanie powoduje ustąpienie Zarządu. 7. W razie odwołania lub ustąpienia Zarządu Rada dokonuje wyboru Zarządu w terminie  30 dni. Przepis § 26 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 8. W razie odwołania lub rezygnacji członka Zarządu Rada wybiera nowego członka w 30 dni od dnia ustania członkostwa.

18) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit.a uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 9 lit.a uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

Id: 7405D76A-66E3-4DC7-9FE1-1C914068DFE3. Podpisany                                                                                                                     Strona 9

§ 28. 1. 20) Zarząd wybrany przez Radę działa do czasu wyboru nowego Zarządu z wyjątkiem przypadku, o którym  mowa  w §   26 ust. 3,   a w   przypadku,   o którym   mowa   w §   35 ust. 3 ordynacji   wyborczej do rady osiedla, do dnia powiadomienia wyborców przez Miejską Komisję Wyborczą o przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów                                                                                                      w danym okręgu.

2. 21) Rozwiązanie Rady z mocy Statutu lub w drodze czynności nadzorczych Rady Miejskiej powoduje rozwiązanie Zarządu. § 40a ust. 4-5 oraz § 40b stosuje się odpowiednio. § 29. 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zarządu w miarę potrzeb jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu. 2. Przewodniczący  Zarządu  ustala  porządek  obrad  Zarządu  i przewodniczy  obradom,  w razie  jego nieobecności obradom przewodniczy zastępca Przewodniczącego Zarządu. 3. Do wyłącznej właściwości Przewodniczącego Zarządu należy: 1) dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z planem finansowym; 2) reprezentowanie Osiedla wobec organów i jednostek organizacyjnych Miasta w tym w zakresie § 6 pkt 7; 3) przekazywanie uchwał Rady i Zarządu jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle. § 30. 1. Sekretarz prowadzi dokumentację sesji Rady i obrad Zarządu. 2. Sekretarz przechowuje doręczone mu protokoły posiedzeń komisji Rady. 3. Sekretarz zapewnia dostęp do przechowywanych dokumentów zgodnie z zasadą jawności działania organów Osiedla w siedzibie Zarządu w stałych dniach tygodnia według harmonogramu godzinowego uwidocznionego na tablicy ogłoszeniowej. 4. Po zakończeniu kadencji organów Osiedla Sekretarz przekazuje dokumentację ich działalności jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle. § 31. 1. Skarbnik przygotowuje założenia do projektu planu finansowego Osiedla na podstawie informacji Skarbnika Miasta o projekcie budżetu Miasta, a następnie informacji Prezydenta o ostatecznych kwotach wydatków Osiedla przyjętych w uchwale budżetowej. 2. Skarbnik przygotowuje sprawozdania kwartalne i roczne o wykonaniu planu finansowego. CZĘŚĆ IV Mienie i gospodarka finansowa Osiedla § 32. 1. Osiedle korzysta i zarządza przekazanym mu mieniem komunalnym. 2. Organy  Osiedla  samodzielnie  decydują  o sposobie  wykorzystania  przekazanego  mienia  w zakresie zwykłego zarządu, chyba że uchwały Rady Miejskiej stanowią inaczej. 3. Dochody z mienia przekazanego Osiedlu stanowią dochód Miasta pozostający w dyspozycji Osiedla. § 33. 1. Oświadczenia woli w zakresie zwykłego zarządu mieniem przekazanym składa Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Zarządu wspólnie z członkiem Zarządu wskazanym uchwałą Rady. 2. Rada może upoważnić Przewodniczącego do jednoosobowego składania oświadczeń. 3. Zarząd ponosi odpowiedzialność za stan i wykorzystanie mienia przekazanego Osiedlu. § 34. 1. Zarząd opracowuje plan finansowy w oparciu o wyodrębnione w projekcie budżetu Miasta środki oraz  przedkłada  go  Prezydentowi  wraz  z informacją  o stanie  przekazanego  mienia  z objaśnieniami w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o wysokości przewidywanych środków. 2. Do czasu uchwalenia budżetu Miasta wydatki Osiedla są dokonywane na podstawie projektu planu finansowego zgodnego z projektem budżetu. 3. Rada  uchwala  plan  finansowy  w terminie  nie dłuższym  niż  14 dni  od  dnia  otrzymania  informacji o ostatecznych kwotach wydatków Osiedla przyjętych w uchwale budżetowej.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit.a uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 21) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 10 lit.b uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

Id: 7405D76A-66E3-4DC7-9FE1-1C914068DFE3. Podpisany                                                                                                                   Strona 10

§ 35. 1. Osiedle   samodzielnie   decyduje   o wykorzystaniu   środków   finansowych   wyodrębnionych w budżecie Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i planem finansowym. 2. Pozyskiwanie  i wydatkowanie  przez  Radę  środków  spoza  budżetu  Miasta  odbywa  się  w sposób określony przez jednostkę organizacyjną powołaną do obsługi Osiedla. § 36. 1. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Wydatki Osiedla nie mogą przekraczać wydatków określonych w planie finansowym. § 37. 1. Zarząd przedstawia Radzie kwartalne informacje o wykonaniu planu finansowego przygotowywane przez Skarbnika Osiedla. 2. W terminie do końca stycznia Zarząd przedkłada Radzie roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za ubiegły rok budżetowy. Rada w drodze uchwały przyjmuje lub odrzuca roczne sprawozdanie Zarządu.

CZĘŚĆ IVa 22) Ordynacja wyborcza do Rady Osiedla

CZĘŚĆ V Nadzór i kontrola nad działalnością Osiedla § 38. Corocznie Rada przedkłada Przewodniczącemu Rady Miejskiej do końca lutego sprawozdanie za rok uprzedni o działalności Osiedla, w którym zawarte są informacje o realizacji zadań, wykonaniu planu finansowego oraz stanie przekazanego mienia komunalnego. § 39. 1. Nadzór  nad  działalnością  organów  Osiedla  sprawują  organy  gminy  na  zasadach  określonych w Statucie Wrocławia. 2. Przewodniczący  Zarządu  przekazuje  uchwały  organów  Osiedla  w terminie  14 dni  od  ich  podjęcia jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle. 3. Jednostka, o której mowa w ust. 2, dokonuje wstępnej analizy uchwał pod kątem ich zgodności z prawem oraz planem finansowym w ciągu 14 dni od dnia przekazania jej uchwały. 4. W razie stwierdzenia niezgodności uchwały organu Osiedla z prawem jednostka przekazuje ją niezwłocznie Radzie Miejskiej wraz ze stosownym wnioskiem celem zastosowania środków przewidzianych Statutem Wrocławia. 5. W razie stwierdzenia niezgodności uchwały organu Osiedla z planem finansowym jednostka przekazuje ją niezwłocznie Prezydentowi Wrocławia wraz ze stosownym wnioskiem celem zastosowania środków przewidzianych Statutem Wrocławia. § 40. 1. Kontrolę finansową działalności organów Osiedla sprawuje Skarbnik Miasta za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle. 2. Kontrolę   wykorzystania    mienia    komunalnego    przekazanego    Osiedlu    sprawuje    Prezydent za pośrednictwem jednostki organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle. § 40a. 23) 1. Jeżeli Zarząd dopuszcza się powtarzającego się naruszenia prawa, Rada Miejska wzywa Radę do zastosowania niezbędnych środków a jeżeli wezwanie nie odnosi skutku, może rozwiązać Radę. 2. W przypadku zaistnienia w ramach Rady Osiedla, albo pomiędzy organami osiedla, konfliktu uniemożliwiającego wykonywanie zadań osiedla, Rada Miejska Wrocławia może rozwiązać Radę z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta, po uprzednim przeprowadzeniu mediacji. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-2, rozwiązanie Rady skutkuje jednoczesnym rozwiązaniem Zarządu.

22) Uchylony przez § 1 pkt 11 uchwały, o której mowa w odnośniku 1. 23) Dodany przez § 1 pkt 12 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

Id: 7405D76A-66E3-4DC7-9FE1-1C914068DFE3. Podpisany                                                                                                                   Strona 11

4. W  razie  rozwiązania  organów  osiedla  w przypadkach,  o których  mowa  w ust. 1-2  Rada  Miejska powołuje zarząd tymczasowy osiedla do czasu wyboru rady osiedla na kolejną kadencję. 5. Zarząd tymczasowy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji organów osiedla z dniem powołania. § 40b. 24) W przypadku rozwiązania organów osiedla w trybie określonym w § 40 a ust. 1-2, nowe wybory do Rady Osiedla przeprowadza się równocześnie z wyborami do innych rad osiedli na kolejną kadencję. CZĘŚĆ VI Postanowienia końcowe § 41. Obsługę finansową, techniczną i administracyjną Osiedla wykonuje jednostka organizacyjna Miasta wskazana przez Prezydenta. § 42. W korespondencji organy Osiedla używają pieczęci nagłówkowych o następującej treści: 1) Rada Osiedla Widawa; 2) Przewodniczący Rady Osiedla Widawa; 3) Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Widawa; 4) Przewodniczący Komisji ......... Rady Osiedla Widawa; 5) Zarząd Osiedla Widawa; 6) Przewodniczący Zarządu Osiedla Widawa; 7) Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Widawa; 8) Sekretarz Osiedla Widawa; 9) Skarbnik Osiedla Widawa. § 43. 1. Zmiany  Statutu  Osiedla  dokonuje  Rada  Miejska  na  wniosek  Rady  bądź  z własnej  inicjatywy po konsultacji z mieszkańcami Osiedla w trybie i na zasadach określonych uchwałą Rady Miejskiej. 2. W przypadkach sporów interpretacyjnych dotyczących przepisów Statutu wiążącą wykładnię ustala Rada Miejska.

24) Dodany przez § 1 pkt 12 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

Id: 7405D76A-66E3-4DC7-9FE1-1C914068DFE3. Podpisany                                                                                                                   Strona 12

Załącznik nr 11   do Obwieszczenia Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 marca 2017 r.

1W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały nr XX/420/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 stycznia 2016 r. zmieniająca uchwały w sprawie statutów osiedli

Id: 7405D76A-66E3-4DC7-9FE1-1C914068DFE3. Podpisany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Strona 13

Załącznik nr 1a1) do uchwały nr XIII/434/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r.

Ordynacja wyborcza do Rady Osiedla

Rozdział 1 Zasady ogólne

§ 1. 1. Wybory  do  Rady  Osiedla  są  powszechne,  równe,  bezpośrednie  i wolne  oraz  przeprowadzane w głosowaniu tajnym. 2. W wyborach do Rady Osiedla głosować można tylko osobiście. 3. W tych samych wyborach do Rady Osiedla głosować można tylko jeden raz. § 2. 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w wyborach do Rady Osiedla ma obywatel polski oraz obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, stale zamieszkuje na obszarze Osiedla i jest ujęty w stałym rejestrze wyborców na terenie tego Osiedla. 2. Nie ma prawa wybierania: 1) osoba pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu; 2) osoba pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 3) osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu; 4) obywatel   Unii   Europejskiej,   niebędący   obywatelem   polskim,   pozbawiony   prawa   wybieralności w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem. § 3. 1. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) do Rady Osiedla ma każdy, komu przysługuje prawo wybierania do Rady Osiedla. 2. Nie ma prawa wybieralności osoba: 1) skazana  prawomocnym  wyrokiem  na  karę  pozbawienia  wolności  za  przestępstwo  umyślne  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 2) wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz  treści  tych  dokumentów  (Dz. U.  z 2013 r. poz. 1388, z późn. zm.). § 4. 1. Radni wybierani są w wielomandatowych okręgach wyborczych. 2. O wyborze na radnego rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów. 3. Mandaty w okręgu wyborczym uzyskują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów. § 5. 1. Ilekroć w ordynacji jest mowa o upływie terminu do wniesienia odwołania lub innego dokumentu, należy przez to rozumieć dzień złożenia odwołania lub innego dokumentu odpowiednio do organu wyborczego, do Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw osiedli, lub w Urzędzie Miejskim Wrocławia. 2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ordynacji przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1. pkt 13 uchwały, o której mowa w odnośniku 1.

Id: 7405D76A-66E3-4DC7-9FE1-1C914068DFE3. Podpisany                                                                                                                   Strona 14

3. Jeżeli niniejsza ordynacja nie stanowi inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym oraz czynności, o których mowa w ust. 1 są dokonywane w godzinach urzędowania odpowiednio organów wyborczych lub Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Rozdział 2 Zarządzanie wyborów § 6. 1. Wybory do Rady Osiedla  odbywają  się  w jednym  terminie  ustalonym  przez  Radę  Miejską dla wszystkich Rad Osiedli we Wrocławiu, w dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu miesiąca poprzedzającego upływ kadencji Rady Osiedla, z zastrzeżeniem wyjątków zawartych w Statucie Osiedla. 2. Rada  Miejska  zarządza  wybory,  określając  dni,  w których  upływają  terminy  wykonania  czynności wyborczych (kalendarz wyborczy) oraz powołuje Miejską Komisję Wyborczą. 3. Najpóźniej w 60 dniu przed dniem wyborów Miejska Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informację o zarządzeniu wyborów, o ich terminie, oraz o siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.

Rozdział 3 Ustalenie liczby radnych § 7. 1. Liczbę mandatów do Rady Osiedla ustala się w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), na podstawie liczby mieszkańców stale zamieszkałych na obszarze Osiedla ujętych w stałym rejestrze wyborców Miasta Wrocławia, prowadzonym na zasadach określonych w odrębnych przepisach, ustalonej na koniec roku poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone. 2. W  przypadku   podziału   Osiedla   na   dwa   lub   więcej   okręgów   wyborczych   liczbę   mandatów w poszczególnych okręgach ustala się proporcjonalnie poprzez podzielenie liczby mieszkańców Osiedla przez ustaloną dla Rady Osiedla liczbę mandatów.

Rozdział 4 Okręgi wyborcze i obwody głosowania § 8. 1. Radni są wybierani w okręgach wyborczych, przez: 1) wyborców stale zamieszkałych na terenie Osiedla, jeśli Osiedle stanowi jeden okręg wyborczy; 2) wyborców stale zamieszkałych na części terenu Osiedla stanowiącej odrębny okręg wyborczy, jeśli Osiedle zostało podzielone na okręgi wyborcze. 2. W okręgu wyborczym, wybiera się co najmniej 2 radnych. 3. Okręgi  wyborcze  tworzy  Miejska  Komisja  Wyborcza,  uwzględniając  więzi  społeczne  wynikające z tradycji oraz uwarunkowania przestrzenne, ekonomiczne, a także interesy miejscowej wspólnoty obywateli zamieszkujących na obszarze tworzonego okręgu. 4. Okręg wyborczy może stanowić jeden obwód głosowania albo zostać podzielony na obwody głosowania. § 9. 1. W    celu    przeprowadzenia     głosowania     tworzy     się     obwody     głosowania     obejmujące od 500 do 15 000 mieszkańców, chyba, że szczególne okoliczności uzasadniają utworzenie obwodu głosowania o innej liczbie mieszkańców. 2. W zakładach pomocy społecznej lub innych zakładach opiekuńczych można utworzyć odrębne obwody głosowania, o ile w zakładzie tym przebywać będzie w dniu głosowania co najmniej 100 wyborców uprawnionych do głosowania w tych wyborach. § 10. 1. Najpóźniej  w 50  dniu  przed  dniem  wyborów,  Miejska  Komisja  Wyborcza,  po  konsultacji z Komisją Rady Miejskiej właściwą do Rad Osiedli, ustala granice i numery okręgów wyborczych, granice i numery obwodów głosowania, liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach oraz wyznacza siedziby komisji obwodowych. W przypadku, gdy do 50 dnia przed dniem wyborów Komisja nie przedstawi swojej opinii, powyższe ustalenia podejmuje się bez konsultacji. 2. Obwieszczenie zawierające treść ustaleń, o których mowa w ust. 1, podaje się do wiadomości wyborców w sposób zwyczajowo przyjęty, najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów.

Id: 7405D76A-66E3-4DC7-9FE1-1C914068DFE3. Podpisany                                                                                                                   Strona 15

Rozdział 5 Spisy wyborców § 11. 1. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców. 2. Można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców. § 12. 1. Prezydent sporządza spisy wyborców na podstawie stałego rejestru wyborców Miasta Wrocławia, prowadzonego na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 2. Każdy   wyborca   może   uzyskać   informację   o ujęciu   w spisie   wyborców   w okresie   wskazanym w kalendarzu wyborczym. 3. W okresie wyłożenia spisów wyborców do publicznego wglądu każdy może wnieść do Prezydenta, pisemnie lub ustnie do protokołu, reklamację w sprawie nieprawidłowości spisu. 4. Reklamację  rozpatruje  Prezydent  w ciągu  3 dni  od  daty  jej  wniesienia  i powiadamia  zgłaszającego reklamację o sposobie jej załatwienia. § 13. 1. Spis  wyborców  sporządza  się  oddzielnie  dla  każdego  obwodu  głosowania,  według  miejsca zamieszkania wyborców. 2. Spis wyborców przekazuje się przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej najpóźniej w dniu wyborów, przed rozpoczęciem głosowania.

§ 14. 1. Wybory do Rady przeprowadzają: 1) Miejska Komisja Wyborcza; 2) obwodowe komisje wyborcze.

Rozdział 6 Organy wyborcze

2. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej. 3. Osoby wchodzące w skład komisji wyborczych tracą członkostwo w komisji w przypadku: 1) zrzeczenia się członkostwa; 2) śmierci; 3) utraty prawa wybieralności; 4) odwołania z funkcji członka; 5) z dniem podpisania zgody na kandydowanie na radnego; 6) objęcia funkcji męża zaufania w obwodzie, do którego została powołana. 4. Członkowie  komisji  wyborczej  nie mogą  prowadzić  agitacji  wyborczej  na  rzecz  poszczególnych kandydatów. § 15. 1. Miejską Komisję Wyborczą, w liczbie od 9 do 15 osób, powołuje Rada Miejska. 2. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej powoływani są radni Rady Miejskiej oraz inne osoby zgłoszone przez radnych, organizacje społeczne i polityczne, a także przez Prezydenta. 3. Kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej zgłasza się najpóźniej na 5 dni przed sesją, na której zarządzony zostanie termin wyborów. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Komisja Rady Miejskiej właściwa do spraw osiedli. 4. W  przypadku  zgłoszenia  niewystarczającej  liczby  kandydatów  na  członków  Miejskiej  Komisji Wyborczej, pozostałych kandydatów wskazuje Rada Miejska. 5. Informację o naborze kandydatów na Członków Miejskiej Komisji Wyborczej publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej. § 16. Miejska Komisja Wyborcza posługuje się pieczęcią okrągłą o średnicy 35 mm z wizerunkiem herbu Wrocławia, z napisem w otoku określającym nazwę i siedzibę Komisji.

Id: 7405D76A-66E3-4DC7-9FE1-1C914068DFE3. Podpisany                                                                                                                   Strona 16

§ 17. 1. Miejska Komisja Wyborcza rozstrzyga w sprawach należących do jej właściwości w obecności co najmniej połowy swojego składu, w tym Przewodniczącego komisji lub jednego z jego Zastępców. 2. Na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Prezydent, Miejska Komisja Wyborcza: 1) wybiera   ze   swojego   grona   Przewodniczącego   Komisji,   dwóch   Zastępców   Przewodniczącego oraz Sekretarza Komisji; 2) omawia zadania i ustala tryb swojej pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład; 3) ustala działania związane z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń kandydatów na radnych. 3. Pierwsze  posiedzenie  Miejskiej  Komisji  Wyborczej  prowadzi  osoba  wskazana  przez  Prezydenta, do czasu wyboru Przewodniczącego Komisji. 4. Pracami Miejskiej Komisji Wyborczej kieruje Przewodniczący, który w szczególności: 1) czuwa nad wykonywaniem zadań Komisji; 2) reprezentuje Komisję na zewnątrz; 3) ustala projekt porządku obrad Komisji, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy; 4) podpisuje  w imieniu  Komisji  uchwały  podjęte  na  posiedzeniach,  w których  uczestniczył  oraz pisma związane z działalnością Komisji, z zastrzeżeniem § 20; 5) współpracuje z przedstawicielami Prezydenta w zakresie obsługi obwodowych komisji wyborczych. 5. W   razie   nieobecności   Przewodniczącego   Komisji   jego   obowiązki   pełni   wskazany   Zastępca Przewodniczącego. 6. Do zadań Sekretarza Komisji należy: 1) zapewnienie obsługi organizacyjnej Komisji; 2) przygotowywanie i przedstawianie Komisji, po uzgodnieniu z jej Przewodniczącym, projektów uchwał, rozstrzygnięć oraz innych dokumentów będących przedmiotem posiedzeń; 3) wykonywanie innych zadań zleconych przez Komisję. 7. Członkowie komisji uczestniczą w posiedzeniach i innych pracach Komisji. W razie niemożności wzięcia udziału w pracach Komisji jej członek jest obowiązany powiadomić o tym,  w miarę  możliwości jeszcze przed posiedzeniem, Przewodniczącego lub Sekretarza Komisji. 8. Uchwały komisji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia. 9. W posiedzeniach mogą uczestniczyć – bez prawa głosu - osoby zaproszone przez Przewodniczącego Komisji. § 18. 1. Z posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej sporządza się protokół, w którym podaje się: 1) porządek obrad; 2) imiona i nazwiska uczestników; 3) podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia. 2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały. 3. Uchwały Komisji podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu, z zastrzeżeniem § 19. 4. Protokół podpisują Przewodniczący posiedzenia i Sekretarz Komisji. § 19. Wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu podpisują: 1) uchwały podjęte w sprawach: a) wady  zgłoszenia  i odmowy  rejestracji  list  kandydatów  na  radnych  z powodu  nieusunięcia  wady zgłoszenia, b) odmowy rejestracji kandydata na radnego z powodu nieposiadania prawa wybieralności,

Id: 7405D76A-66E3-4DC7-9FE1-1C914068DFE3. Podpisany                                                                                                                   Strona 17

c) odmowy  rejestracji  listy  kandydatów  na  radnych  z powodu  nieuzyskania  ustawowo  wymaganego poparcia wyborców; 2) protokoły rejestracji list kandydatów na radnych; 3) protokół wyników wyborów radnych rad Osiedli we Wrocławiu. § 20. Uchwały Miejskiej Komisji  Wyborczej  i protokoły,  o których  mowa  w §  19,  oraz  –  stosownie do decyzji Przewodniczącego Komisji – inne wydawane przez Komisję dokumenty, opatrywane są pieczęcią Komisji. § 21. Do zadań Miejskiej Komisji Wyborczej należy: 1) zapewnienie wykonania zadań wyborczych we współdziałaniu z Prezydentem; 2) sprawowanie  nadzoru  nad  przestrzeganiem  prawa  wyborczego  przez  obwodowe  komisje  wyborcze i udzielanie im wiążących wytycznych i wyjaśnień; 3) tworzenie okręgów wyborczych i ustalanie liczby mandatów przypadających w okręgach wyborczych; 4) tworzenie obwodów głosowania i wskazanie siedzib obwodowych komisji wyborczych; 5) rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych; 6) powoływanie i rozwiązywanie obwodowych komisji wyborczych; 7) ustalenie regulaminu obwodowych komisji wyborczych; 8) ustalenie harmonogramu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych; 9) rejestrowanie kandydatów na radnych; 10) zarządzanie druku obwieszczeń o wyborach oraz o zgłoszonych kandydatach i podanie ich do publicznej wiadomości; 11) ustalenie trybu przekazywania i przyjmowania protokołów i materiałów wyborczych; 12) ustalenie wyników wyborów i podanie ich do publicznej wiadomości; 13) przedkładanie   Komisji   Rady   Miejskiej   właściwej   do   spraw   Osiedli   bieżących   sprawozdań z podejmowanych działań; 14) ustalenie wzorów: a) zgłoszenia kandydata lub kandydatów na radnych wraz ze wzorem listy podpisów osób popierających zgłoszenie, b) protokołu rejestracji kandydatów, c) protokołu wyników głosowania, d) protokołu ustalenia wyników wyborów, e) kart do głosowania, f) zaświadczenia dla mężów zaufania, g) zaświadczenia o wyborze na radnego; 15) zarządzenie druku kart do głosowania oraz zapewnienie ich dostarczenia – we współpracy z Prezydentem - obwodowym komisjom wyborczym; 16) wydawanie zaświadczeń dla mężów zaufania; 17) ustalenie wyników głosowania do poszczególnych Rad Osiedli oraz zbiorczych wyników głosowania we wszystkich osiedlach w Mieście; 18) przekazanie Radzie Miejskiej oraz Prezydentowi informacji o przebiegu i wynikach wyborów; 19) wykonywanie   innych   czynności   przewidzianych   przepisami   niniejszej   ordynacji   niezbędnych do przeprowadzenia wyborów.

Id: 7405D76A-66E3-4DC7-9FE1-1C914068DFE3. Podpisany                                                                                                                   Strona 18

§ 22. Miejska Komisja Wyborcza udziela obwodowym komisjom wyborczym niezbędnej pomocy w celu zgodnego z prawem i sprawnego przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników, a w szczególności: 1) zwołuje  narady  przewodniczących  i zastępców  przewodniczących  obwodowych  komisji  wyborczych dla omówienia zadań i trybu pracy komisji; 2) przeprowadza szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych oraz udziela im bieżących wyjaśnień; 3) przekazuje obwodowym komisjom wyborczym wytyczne i wyjaśnienia Miejskiej Komisji Wyborczej; 4) stwierdzając  na  podstawie  skarg  i własnych  ustaleń  uchybienia  w działalności  obwodowych  komisji wyborczych, udziela wskazówek co do sposobu ich usunięcia. § 23. Obsługę organizacyjno-administracyjną Miejskiej Komisji Wyborczej zapewnia Prezydent. § 24. 1. Obwodowe komisje wyborcze w składzie od 6 do 8 osób powołuje Miejska Komisja Wyborcza, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów. 2. Zasady i termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych określa Miejska Komisja Wyborcza. 3. Obsługę administracyjną i warunki techniczno-materialne pracy obwodowych komisji wyborczych zapewnia Prezydent. § 25. 1. W skład obwodowych komisji wyborczych mogą wchodzić wyborcy stale zamieszkujący i ujęci w stałym rejestrze wyborców na terenie Wrocławia, niebędący w stosunku do osób kandydujących do Rady zstępnymi, wstępnymi, przysposobionymi, małżonkami,  rodzeństwem,  małżonkami  zstępnych,  wstępnych lub przysposobionych. Można być członkiem tylko jednej komisji. 2. W skład obwodowych komisji wyborczych wchodzi z urzędu, jako  członek,  osoba  wskazana przez Prezydenta spośród pracowników podmiotów, w których zorganizowane są lokale wyborcze. Osoba ta nie musi stale zamieszkiwać i być ujęta w stałym rejestrze wyborców na terenie Wrocławia. 3. O zakwalifikowaniu kandydata do danej obwodowej komisji wyborczej decyduje kolejność złożenia zgłoszenia. 4. Osoby  wchodzące w skład  obwodowych  komisji  wyborczych tracą członkostwo w komisji  z dniem podpisania zgody na kandydowanie na radnego. Z tym dniem tracą również członkostwo w komisji osoby będące w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie zstępnymi, wstępnymi, przysposobionymi, małżonkami, rodzeństwem, małżonkami zstępnych, wstępnych lub przysposobionych – jeśli te osoby są członkami obwodowej komisji wyborczej, w której odbywa się głosowanie na spokrewnionego kandydata. § 26. Do zadań obwodowych komisji wyborczych należy: 1) przeprowadzenie głosowania w obwodzie; 2) czuwanie  w dniu  wyborów  nad  przestrzeganiem  przepisów  prawa  wyborczego,  w miejscu  i czasie głosowania; 3) ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości; 4) przekazanie protokołów głosowania i materiałów wyborczych do Miejskiej Komisji Wyborczej; 5) wykonywanie innych czynności, wynikających z przepisów wyborczych. § 27. 1. Osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych przysługują diety na zasadach określonych w niniejszej ordynacji wyborczej. 2. Dieta jest wypłacana przez Prezydenta Wrocławia, jednorazowo, w terminie do 21 dni po wykonaniu czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do Rad, z zastrzeżeniem § 28 ust. 2 i § 29 ust. 2. § 28. 1. Członkom Miejskiej Komisji Wyborczej przysługują diety w następującej wysokości: 1) Przewodniczącemu – jednokrotność diety przysługującej przewodniczącemu Komisji Statutowej Rady Miejskiej; 2) Zastępcy  Przewodniczącego  –  jednokrotność  diety  przysługującej  przewodniczącemu  komisji  Rady Miejskiej;

Id: 7405D76A-66E3-4DC7-9FE1-1C914068DFE3. Podpisany                                                                                                                   Strona 19

3) Sekretarzowi  –  jednokrotność  diety  przysługującej  radnemu  Rady  Miejskiej  będącemu  członkiem co najmniej jednej komisji; 4) Pozostałym Członkom - diety przysługującej radnemu Rady Miejskiej niebędącemu członkiem komisji. 2. Za przeprowadzenie wyborów ponownych, uzupełniających i przedterminowych Członkom Miejskiej Komisji Wyborczej przysługuje dieta w wysokości 50% diety określonej w ust. 1. § 29. 1. Członkom obwodowych komisji wyborczych przysługują diety w następującej wysokości: 1) Przewodniczącemu – 10% diety przysługującej przewodniczącemu komisji Rady Miejskiej Wrocławia; 2) Zastępcy Przewodniczącego – 10% diety przysługującej radnemu Rady Miejskiej Wrocławia będącemu członkiem co najmniej jednej komisji; 3) Pozostałym Członkom – 10% diety przysługującej radnemu Rady Miejskiej Wrocławia nie będącemu członkiem komisji. 2. Za przeprowadzenie wyborów ponownych, uzupełniających i przedterminowych członkom obwodowych komisji wyborczych przysługuje dieta w wysokości 100% diety określonej w ust. 1. § 30. 1. Miejska Komisja Wyborcza odwołuje członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków członka komisji. 2. Wniosek o odwołanie członka komisji lub zastępcy Przewodniczącego składa Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej, a wniosek o odwołanie Przewodniczącego komisji składają wspólnie: Zastępca Przewodniczącego z co najmniej 3 członkami komisji. 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć uzasadnienie. 4. Uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej dokonuje się w przypadku, gdy liczba członków tej komisji jest mniejsza niż 6 osób. 5. Miejska Komisja Wyborcza rozwiązuje obwodowe komisje wyborcze: 1) po zakończeniu ich działalności i stwierdzeniu ważności wyborów lub ich unieważnieniu - najpóźniej w terminie 30 dni; 2) w przypadku, gdy wyborów nie przeprowadzono - najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyborów. Rozdział 7 Zgłaszanie kandydatów § 31. 1. Prawo zgłoszenia kandydata na radnego przysługuje kandydatowi, jednej z osób popierających kandydata lub osobie upoważnionej pisemnie przez kandydata. 2. W zgłoszeniu kandydata na radnego należy podać: 1) nazwę Rady Osiedla oraz nr okręgu wyborczego; 2) nazwisko  i imiona  kandydata,  jego  wiek,  nr  ewidencyjny  PESEL,  miejsce  zamieszkania,  zawód lub wykształcenie. 3. W przypadku zgłoszenia na kandydata na radnego obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim, należy podać jego obywatelstwo oraz zamiast nr ewidencyjnego  PESEL,  jeśli  nie posiada, należy podać nr paszportu. 4. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko z jednego zgłoszenia. 5. Do  każdego  zgłoszenia   należy   dołączyć   pisemne   oświadczenia   kandydata   o wyrażeniu   zgody na kandydowanie  oraz  o posiadaniu  prawa  wybieralności  (biernego  prawa  wyborczego)  do   Rady. Zgoda kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawierać imię, nazwisko, wiek oraz numer ewidencyjny PESEL kandydata, a w przypadku obywatela Unii Europejskiej – numer paszportu. Zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i własnoręcznym podpisem. 6. W  oświadczeniu,  o którym  mowa  w ust. 6,  kandydat   na   radnego   może   wnieść   o oznaczenie jego kandydatury w rejestrze kandydatów nazwą lub skrótem nazwy partii, ugrupowania albo innej organizacji bądź grupy popierającej jego kandydaturę (nie więcej niż 45 znaków wliczając spacje).

Id: 7405D76A-66E3-4DC7-9FE1-1C914068DFE3. Podpisany                                                                                                                   Strona 20

7. Fakt poparcia kandydatury powinien być potwierdzony pisemnie przez właściwy statutowo organ partii, ugrupowania lub organizacji; potwierdzenie składa się łącznie ze zgłoszeniem. § 32. 1. Zgłoszenie kandydata na radnego powinno być sporządzone zgodnie z wzorem, o którym mowa w § 21 pkt 14 lit. a, oraz poparte przez co najmniej 15 wyborców, stale zamieszkujących w Osiedlu. 2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dołącza się wykaz podpisów wyborców popierających zgłoszenie. 3. Wyborca udzielający poparcia kandydatowi składa podpis obok czytelnie wpisanego swojego nazwiska i imienia, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL. 4. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów. Wycofanie udzielonego poparcia nie jest skuteczne. § 33. 1. Kandydatów na radnych zgłasza się do Miejskiej Komisji  Wyborczej  najpóźniej  w 30  dniu przed dniem wyborów. 2. Miejska Komisja Wyborcza bada, czy zgłoszenie spełnia wymogi określone w § 31-32. 3. Jeżeli zgłoszenie kandydata wykazuje wady, które nie dadzą się usunąć, Miejska Komisja Wyborcza odmawia rejestracji kandydata, powiadamiając o tym niezwłocznie zgłaszającego. 4. Jeżeli zgłoszenie kandydata wykazuje inne wady, Miejska Komisja Wyborcza wzywa niezwłocznie zgłaszającego do ich usunięcia w terminie 3 dni. Jeżeli wskazane wady nie zostaną w terminie  usunięte, Miejska Komisja Wyborcza odmawia rejestracji kandydata. 5. Od rozstrzygnięcia Miejskiej Komisji Wyborczej o odmowie rejestracji kandydata zgłaszający mogą złożyć odwołanie do Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw Osiedli, w terminie 3 dni od dnia poinformowania o odmowie rejestracji kandydata. 6. Rozstrzygnięcie Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw Osiedli, podjęte w wyniku rozpatrzenia odwołania, następuje w terminie 4 dni od dnia złożenia odwołania i jest ostateczne. § 34. Miejska Komisja Wyborcza niezwłocznie rejestruje kandydata na radnego, sporządzając protokół rejestracji. § 35. 1. Jeżeli  w przewidzianym  terminie  nie zostanie  zgłoszona  wymagana   liczba   kandydatów, albo zostanie zgłoszona liczba kandydatów równa liczbie mandatów w okręgu wyborczym, Miejska Komisja Wyborcza przedłuża o 5 dni termin zgłaszania kandydatów na radnych, podając do publicznej wiadomości informację o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów. 2. Jeżeli pomimo postępowania, o którym mowa w ust. 1, liczba zgłoszonych kandydatów jest nadal równa liczbie mandatów w danym okręgu wyborczym, za wybranych na radnych uznaje się zarejestrowanych kandydatów. 3. Jeżeli pomimo postępowania, o którym mowa w ust. 1, w danym okręgu wyborczym liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż liczba mandatów, wskutek czego skład Rady ukształtowany zostałby poniżej 100% liczby radnych, wyborów do Rady nie przeprowadza się. 4. Przepisy ust. 2-3 stosuje się także w przypadku zmiany liczby kandydatów na skutek zdarzeń, o których mowa w § 36 ust. 1. 5. O przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów lub głosowania Miejska Komisja Wyborcza niezwłocznie powiadamia wyborców, poprzez publikację informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie. 6. W  sytuacji,  o której  mowa  w ust. 3,  Rada  Miejska  ponownie  zarządza  wybory  na   wniosek poparty przez 5% wyborców. 7. Wniosek składa się do Rady Miejskiej wraz z listą wyborców popierających przeprowadzenie wyborów, zawierającą imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz własnoręczny podpis każdego z tych wyborców. W przypadku udzielenia poparcia przez obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim, należy podać jego obywatelstwo oraz – jeśli nie posiada numeru PESEL – nr paszportu. 8. Jeżeli wniosek zawiera wady, Przewodniczący Rady Miejskiej wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

Id: 7405D76A-66E3-4DC7-9FE1-1C914068DFE3. Podpisany                                                                                                                   Strona 21

9. Rada Miejska zarządza ponowne wybory w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Ponowne zarządzenie wyborów może nastąpić tylko jeden raz. 10. Wyborów nie zarządza się jeżeli prawidłowy wniosek o ich przeprowadzenie zostanie złożony później, niż 1 rok przed końcem kadencji. § 36. 1. Miejska Komisja Wyborcza skreśla z rejestru nazwisko kandydata, który zmarł, utracił prawo wybieralności lub wycofał zgodę na kandydowanie. 2. O skreśleniu nazwiska kandydata Miejska Komisja Wyborcza informuje wyborców poprzez publikację informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie. § 37. 1. Po zarejestrowaniu kandydatów na radnych Miejska Komisja Wyborcza: 1) ustala rejestr kandydatów w porządku alfabetycznym dla każdego okręgu wyborczego; 2) zarządza   –   w porozumieniu   z Prezydentem   –   wydrukowanie   obwieszczeń   zawierających   dane o kandydatach (nazwisko i imiona, wiek, zawód lub wykształcenie) wraz z ewentualnymi oznaczeniami, o których mowa w § 31 ust. 7). 2. Obwieszczenie,  o którym  mowa  w ust. 1 pkt 2,  powinno  być  przekazane  obwodowym  komisjom wyborczym z poleceniem rozplakatowania w okręgu wyborczym najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Rozdział 8 Mężowie zaufania § 38. 1. Kandydat na radnego może wyznaczyć swojego męża zaufania. 2. Mężem zaufania może być osoba posiadająca prawo wyborcze stale zamieszkująca na terenie Wrocławia, z tym, że nie może to być osoba kandydująca na radnego ani osoba wchodząca w skład komisji wyborczej. 3. Mąż zaufania reprezentuje interesy kandydata w czasie głosowania i przy ustalaniu wyników głosowania w obwodzie. Mąż zaufania może być obecny przy ustalaniu wyniku wyborów. 4. Miejska Komisja Wyborcza wydaje mężowi zaufania zaświadczenie, uprawniające go do obecności w lokalu komisji obwodowej w czasie głosowania i przy ustalaniu wyników głosowania w obwodzie. Zaświadczenie wydaje się najpóźniej 2 dni przed dniem wyborów, na pisemny wniosek kandydata na radnego. 5. Można być mężem zaufania więcej niż jednego kandydata. Rozdział 9 Karty do głosowania § 39. 1. Treść  i wzór  kart  do  głosowania,  odrębnie  dla  każdego  okręgu  wyborczego,  określa  Miejska Komisja Wyborcza. 2. Na  karcie  do  głosowania  umieszcza  się  w porządku  alfabetycznym  nazwiska  i imiona  kandydatów na radnych zarejestrowanych w okręgu wyborczym. 3. Na karcie do głosowania umieszcza się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu. § 40. 1. Wydrukowanie kart do głosowania zarządza Miejska Komisja Wyborcza i ustala – we współpracy z Prezydentem - ich przekazanie obwodowym komisjom wyborczym. 2. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko jednostronnie. Wielkość i rodzaj czcionki powinny być jednakowe dla wszystkich kandydatów. 3. Na karcie do głosowania drukuje się odcisk pieczęci Miejskiej Komisji Wyborczej. Kartę do głosowania opatruje swoją pieczęcią właściwa obwodowa komisja wyborcza. § 41. 1. Przy  ustalaniu  nakładu  kart  należy  kierować  się  liczbą  wyborców  umieszczonych  w rejestrze wyborców lub w spisach wyborców w obwodach glosowania. 2. Druk kart do głosowania powinien być poprzedzony kontrolą poprawności ich treści przeprowadzona przez Członków Miejskiej Komisji Wyborczej i osób wskazanych przez Prezydenta i powinien odbywać się z zachowaniem warunków najwyższej staranności.

Id: 7405D76A-66E3-4DC7-9FE1-1C914068DFE3. Podpisany                                                                                                                   Strona 22

3. Wydanie rezerwy kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym może nastąpić wyłącznie protokolarnie, na polecenie Miejskiej Komisji Wyborczej. § 42. Nieważne są karty do głosowania inne niż określone zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału lub nieopatrzone pieczęcią właściwej obwodowej komisji wyborczej. Rozdział 10 Sposób głosowania i warunki ważności głosu § 43. 1. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” (dwie przecinające się linie) w obrębie kratki z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje. 2. Liczba postawionych znaków „x” nie może być większa niż liczba mandatów w okręgu wyborczym. 3. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwisk większej  liczby  kandydatów  niż  wynosi  liczba  mandatów  w okręgu  wyborczym  lub nie postawiono znaku "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata. 4. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.

Rozdział 11 Przebieg głosowania § 44. 1. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej, zwanym dalej lokalem wyborczym, od godz. 8:00 do godz. 20:00 bez przerwy. 2. O godzinie 20:00 przewodniczący obwodowej komisji wyborczej zarządza zakończenie głosowania, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w § 50. Od tej chwili mogą głosować tylko wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego przed zakończeniem głosowania. 3. W lokalu wyborczym wydziela się miejsca zapewniające tajność głosowania, w liczbie umożliwiającej wyborcom swobodne z nich korzystanie. § 45. 1. Przed rozpoczęciem głosowania  obwodowa  komisja  wyborcza  sprawdza,  czy  urna  jest  pusta, po czym  zamyka  ją   i opieczętowuje   pieczęcią   komisji,   a następnie   ustala   liczbę   otrzymanych   kart do głosowania oraz je opieczętowuje. 2. Urny nie wolno otwierać od chwili zapieczętowania aż do zakończenia głosowania. § 46. 1. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia, w lokalu wyborczym powinno być obecnych co najmniej 3 członków obwodowej komisji wyborczej, w tym przewodniczący lub jego zastępca. 2. W lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej mogą przebywać mężowie zaufania. § 47. 1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości. 2. Wyborca nieumieszczony w spisie wyborców zostanie przez obwodową komisję wyborczą dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, że stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania, a właściwy organ ewidencyjny potwierdzi, że osoba ta jest wpisana do rejestru wyborców we Wrocławiu na obszarze Osiedla. § 48. 1. Wyborca objęty spisem lub dopisany do spisu, zgodnie z § 47 ust. 2, otrzymuje od obwodowej komisji wyborczej kartę do głosowania. 2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnoręcznym podpisem w rubryce spisu na to przeznaczonej. W przypadku odmowy potwierdzenia obwodowa komisja wyborcza umieszcza w spisie adnotację: „odmowa podpisu”. 3. Obwodowa komisja wyborcza wydaje karty do głosowania opatrzone jej własną pieczęcią. 4. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym. 5. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.

Id: 7405D76A-66E3-4DC7-9FE1-1C914068DFE3. Podpisany                                                                                                                   Strona 23

6. Karty do głosowania nie wolno wynosić poza lokal wyborczy. W przypadku, gdy obwodowa komisja wyborcza zauważy, że wyborca wyniósł kartę do głosowania na zewnątrz, lub otrzyma informację, że w lokalu wyborczym lub poza nim oferowane jest odstąpienie karty, obowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym Policję oraz Miejską Komisję Wyborczą, a fakt ten opisać w protokole głosowania. 7. Obwodowa komisja wyborcza czuwa, aby wyborcy nie wrzucali do urny innych przedmiotów niż karty do głosowania. W razie stwierdzenia takiego przypadku, należy go opisać w protokole głosowania. § 49. Wyborcy  niepełnosprawnemu,  na  jego  prośbę,  może  pomagać  przy  głosowaniu  inna  osoba, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej i mężów zaufania. § 50. 1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie było przejściowo uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza po uzgodnieniu z Miejską Komisją Wyborczą może zarządzić jego przerwanie lub przedłużenie. Uchwała obwodowej komisji wyborczej w tej sprawie powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przekazana do Miejskiej Komisji Wyborczej. 2. W przypadku przerwania głosowania obwodowa komisja wyborcza zakleja i opieczętowuje wlot urny i oddaje ją wraz ze spisem wyborców na przechowanie przewodniczącemu. Pieczęć obwodowej komisji wyborczej oddaje się w takim przypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub innemu członkowi komisji. W miarę możliwości obwodowa komisja wyborcza ustala również liczbę kart niewykorzystanych, umieszcza je w opieczętowanym pakiecie i oddaje na przechowanie przewodniczącemu komisji. 3. W przypadku ustania przyczyn  przerwania  głosowania,  obwodowa  komisja  wyborcza  sprawdza, czy pieczęcie na urnie i pakiecie z niewykorzystanymi kartami są nienaruszone. Brak uchybień i ponowne podjęcie głosowania komisja stwierdza protokolarnie. 4. W przypadku stwierdzenia, że pieczęcie na urnie i pakiecie z niewykorzystanymi kartami są naruszone, obwodowa komisja wyborcza zawiadamia o tym Miejską Komisję Wyborczą. Miejska Komisja Wyborcza rozstrzyga o dalszym przebiegu głosowania, zgodnie z § 21 pkt 2. § 51. 1. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal się znajduje, zabroniona jest jakakolwiek agitacja wyborcza. 2. W lokalu wyborczym umieszcza się tylko urzędowe obwieszczenia wyborcze. § 52. 1. Przewodniczący obwodowej  komisji  wyborczej  odpowiada  za  utrzymanie  porządku  i spokoju w czasie głosowania i może w tym celu wydawać odpowiednie zarządzenia porządkowe. 2. W razie konieczności przewodniczący obwodowej komisji wyborczej, w porozumieniu z Miejską Komisją Wyborczą, może zażądać interwencji Straży Miejskiej lub Policji. Rozdział 12 Ustalanie wyników głosowania § 53. 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania obwodowa komisja wyborcza ustala wyniki głosowania w obwodzie. 2. Obwodowa komisja wyborcza  ustala  na  podstawie  spisu  wyborców  liczbę  osób  uprawnionych do głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania. 3. Obwodowa komisja wyborcza ustala liczbę niewykorzystanych kart do głosowania, a następnie karty te umieszcza w zapieczętowanych pakietach. 4. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej w obecności członków tej komisji otwiera urnę,po czym komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania. 5. Kart  do  głosowania  przedartych,  całkowicie  na  dwie  lub  więcej  części,  nie bierze  się  pod  uwagę przy obliczeniach, o których mowa w ust. 4. 6. Jeżeli liczba kart do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych kart, obwodowa komisja wyborcza podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności. § 54. 1. Obwodowa komisja wyborcza ustala, na podstawie ważnych kart do głosowania, liczbę głosów nieważnych oraz liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.

Id: 7405D76A-66E3-4DC7-9FE1-1C914068DFE3. Podpisany                                                                                                                   Strona 24

2. W przypadku, gdy obwód głosowania obejmuje więcej niż jeden okręg wyborczy, ustalenie liczby oddanych głosów, jak też głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, następuje oddzielnie dla każdego okręgu wyborczego. 3. Obwodowa komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania w obwodzie. § 55. 1. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby: 1) osób uprawnionych do głosowania; 2) wyborców, którym wydano karty do głosowania; 3) kart do głosowania wyjętych z urny; 4) kart nieważnych; 5) kart ważnych; 6) głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności; 7) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów. 2. W protokole wymienia się ponadto liczbę otrzymanych i niewykorzystanych kart do głosowania. 3. W protokole podaje się czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz omawia zarządzenia i wydane decyzje, jak również inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania. 4. Protokół podpisują i każdą ze stron parafują wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej komisji wyborczej obecne przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji. 5. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia uwag do protokołu, z wymienieniem konkretnych zarzutów.  Do  uwag  tych  winna  się  odnieść  obwodowa  komisja  wyborcza,  przedstawiając  je  razem z protokołem z głosowania przekazanym Miejskiej Komisji Wyborczej. 6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym, że nie zwalnia ich to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie. § 56. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu obwodowa komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania,  poprzez  wywieszenie  w lokalu  wyborczym,  w miejscu  łatwo  dostępnym dla wyborców, jednego egzemplarza protokołu głosowania w obwodzie. § 57. 1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje Miejskiej Komisji Wyborczej, w zapieczętowanej kopercie, jeden egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie, z ewentualnymi zarzutami mężów zaufania i stanowiskiem komisji, o których mowa w § 55 ust. 5, oraz karty do głosowania, spis wyborców, pieczęć i inne dokumenty z głosowania. 2. Tryb przekazywania i przyjmowania protokołów i materiałów wyborczych ustala Miejska Komisja Wyborcza.

Rozdział 13 Ustalanie wyników wyborów § 58. Na podstawie otrzymanych protokołów głosowania w obwodach, Miejska Komisja Wyborcza ustala wyniki wyborów odrębnie dla każdego okręgu wyborczego. § 59. 1. Za wybranych uznaje się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów, w ramach liczby mandatów dla danego okręgu. 2. Jeżeli równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu otrzymało dwoje lub więcej kandydatów, o rozdziale mandatów decyduje losowanie przeprowadzone przez Miejską Komisję Wyborczą, według zasad określonych w § 60. § 60. 1. Losowanie jest obowiązkowe, jeżeli co najmniej dwoje kandydatów otrzymało w danym okręgu wyborczym równą liczbę głosów, uprawniającą do przyznania im mandatu radnego. 2. Losowanie przeprowadza Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w obecności członków komisji oraz mężów zaufania obecnych przy ustalaniu wyników wyborów.

Id: 7405D76A-66E3-4DC7-9FE1-1C914068DFE3. Podpisany                                                                                                                   Strona 25

3. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej sporządza karty losowania odrębnie dla każdego kandydata, o którym mowa w ust. 1. Na karcie losowania wpisuje się imię lub imiona i nazwisko kandydata, oraz umieszcza się pieczęć Miejskiej Komisji Wyborczej. Karta losowania powinna zostać złożona w sposób uniemożliwiający identyfikację danych kandydata. 4. Gotowe karty losowania umieszcza się w stosownym pojemniku. 5. Po wymieszaniu kart, Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej lub wyznaczony przez niego Członek Komisji losuje kandydata bądź kandydatów, których uważać się będzie za wybranych do rady. Losowanie polega na wyciągnięciu z pojemnika tylu kart, ile pozostało mandatów do obsadzenia w danym okręgu wyborczym. 6. Przebieg losowania uwzględnia się w protokole wyników wyborów. § 61. 1. Miejska Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół wyników wyborów, podając liczbę wybieranych radnych oraz nazwiska i imiona wybranych radnych, według poszczególnych okręgów wyborczych. 2. W protokole podaje się również: 1) zbiorcze informacje o wynikach głosowania na obszarze Osiedla, obejmujące liczby: a) wyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia głosowania, b) osób którym wydano karty do głosowania, c) kart wyjętych z urny, d) kart nieważnych, e) kart ważnych , f) głosów nieważnych, g) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów; 2) zbiorcze informacje o wynikach głosowania na obszarze Miasta, sporządzone na podstawie zbiorczych informacji, o których mowa w pkt 1, obejmujące: a) liczbę: - wyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia głosowania, - osób którym wydano karty do głosowania, - kart wyjętych z urny, - kart nieważnych, - kart ważnych, - głosów nieważnych, - głosów ważnych, b) imiona i nazwiska wybranych radnych w Osiedlach; 3) przebieg losowania, o którym mowa w § 60 ust. 2. 3. Miejska Komisja Wyborcza niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości protokół wyników wyborów, poprzez  jego  publikację  w Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz  wywieszenie  na  tablicy  informacyjnej w swojej siedzibie.

Rozdział 14 Protesty wyborcze i ważność wyborów § 62. 1. Miejska Komisja Wyborcza, po zakończeniu wyborów, w przypadku otrzymania uzasadnionych uwag do pracy obwodowej komisji wyborczej, sprawdza dokumentację z wyborów i stwierdza prawidłowość ich przebiegu.

Id: 7405D76A-66E3-4DC7-9FE1-1C914068DFE3. Podpisany                                                                                                                   Strona 26

2. W przypadku stwierdzenia istotnego niedopełnienia obowiązków przez obwodową komisję wyborczą, bądź poważnych niezgodności w dokumentacji wyborczej, mogących mieć wpływ na wynik wyborów, Miejska Komisja Wyborcza może unieważnić wybory do Rady, w terminie 14 dni od dnia wyborów. 3. Uchwałę o unieważnieniu wyborów Miejska Komisja Wyborcza podejmuje po wysłuchaniu wyjaśnień przewodniczącego lub członków obwodowej komisji wyborczej. 4. Informację o unieważnieniu wyborów Miejska Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości poprzez jej publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie i tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia. § 63. 1. W ciągu 5 dni  od  dnia  wyborów  może  być  wniesiony  protest  przeciwko  ważności  wyborów do Rady Osiedla, z powodu naruszenia przepisów wyborczych dotyczących głosowania, ustalenia wyników głosowania bądź wyników wyborów – gdy to naruszenie mogło wywrzeć istotny wpływ na wynik wyborów. 2. Protest może wnieść wyborca stale zamieszkujący na obszarze działania Rady. 3. Protest wnosi się na piśmie do Miejskiej Komisji Wyborczej, ze wskazaniem przez wnoszącego protest zarzutów oraz przedstawieniem lub wskazaniem dowodów, na których je opiera. § 64. 1. Sprawy, o których mowa w § 63 ust. 1, Miejska Komisja Wyborcza rozpatruje w terminie 14 dni od daty wpływu protestu, po uprzednim zawiadomieniu składającego protest. 2. Miejska Komisja Wyborcza podejmuje uchwałę o: 1) odrzuceniu protestu, gdy wpłynie po terminie lub złoży go osoba nieuprawniona; 2) oddaleniu protestu, gdy uzna go za bezzasadny albo 3) stwierdzeniu nieważności  wyborów  do  Rady  bądź  nieważności  wyboru  radnego,  jeżeli  stwierdzi,  iż w wyborach tych  dopuszczono  się  naruszenia  przepisów  wyborczych,  które  wywarły  istotny  wpływ na wyniki wyborów. 3. Miejska Komisja Wyborcza przesyła uchwałę, o której mowa w ust. 2, wnoszącemu protest. § 65. 1. Od rozstrzygnięć Miejskiej Komisji Wyborczej, o których mowa w § 64, wyborcy przysługuje odwołanie do Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw Osiedli, w ciągu 7 dni od dnia doręczenia. 2. Komisja  Rady  Miejskiej  właściwa  do  spraw  Osiedli  podejmuje  uchwałę  w sprawie  rozpatrzenia odwołania w terminie 15 dni od daty jego wniesienia. 3. Komisja Rady Miejskiej właściwa do spraw Osiedli podejmuje uchwałę o: 1) odrzuceniu odwołania, gdy wpłynie po terminie lub złoży je osoba nieuprawniona, i stwierdzeniu ważności wyborów; 2) oddaleniu odwołania, gdy uzna je za bezzasadne, i stwierdzeniu ważności wyborów albo 3) uwzględnieniu    odwołania    i odpowiednio    do    sformułowanego    wniosku    stwierdzeniu    ważności bądź nieważności wyborów. 4. Komisja  Rady Miejskiej  właściwa do  spraw  Osiedli  przesyła uchwałę o rozstrzygnięciu odwołania wnoszącemu to odwołanie oraz podaje tę uchwałę do publicznej wiadomości. Rozstrzygnięcie odwołania jest ostateczne. § 66. 1. W przypadku stwierdzenia nieważności wyborów do Rady Osiedla, ponowne wybory do Rady Osiedla zarządza Miejska Komisja Wyborcza, w drodze uchwały, w ciągu 90 dni od dnia podjęcia rozstrzygnięcia o unieważnieniu wyborów. 2. Do ponownych wyborów stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ordynacji. Kalendarz wyborczy w ponownych wyborach może przewidywać krótsze terminy czynności wyborczych. 3. Miejska  Komisja  Wyborcza  określa,  w jakim  zakresie  i od  jakiej  czynności  należy  rozpocząć nowe postępowanie wyborcze. § 67. W  przypadku  stwierdzenia  nieważności  wyboru  radnego,  uzupełnia  się  skład  Rady  w trybie określonym w § 71.

Id: 7405D76A-66E3-4DC7-9FE1-1C914068DFE3. Podpisany                                                                                                                   Strona 27

§ 68. Miejska Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów po upływie terminu, o którym mowa w § 63 ust. 1, wobec braku protestów przeciwko ważności wyborów albo po upływie terminu do złożenia odwołań, o których mowa w § 65 ust. 1. § 69. Miejska  Komisja  Wyborcza  wydaje  radnym  zaświadczenia  o wyborze,  na  podstawie  protokołu wyników wyborów, w terminie 30 dni od dnia, w którym stwierdzono ważność wyborów. Rozdział 15 Wygaśnięcie mandatu radnego, uzupełnienie składu Rady § 70. 1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek: 1) śmierci; 2) pisemnego zrzeczenia się mandatu; 3) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów, z zastrzeżeniem ust. 2; 4) prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo umyślne; 5) zniesienia osiedla, a także podziału osiedla albo połączenia osiedli skutkującego takim zniesieniem; 6) nieobecności na sesji Rady przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. 2. Zmiana   miejsca   zamieszkania   w trakcie   kadencji   nie powoduje   utraty   prawa   wybieralności, o ile nastąpiło to w granicach Miasta. 3. Wygaśnięcie mandatów radnych następuje również w przypadku rozwiązania Rady. 4. Wygaśnięcie mandatu radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-4 stwierdza Rada Osiedla. Natomiast w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 5 i 6 - stwierdza Rada Miejska. § 71. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, Rada Osiedla bez zbędnej zwłoki podejmuje uchwałę o wstąpieniu na zwolnione miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności. 2. W przypadku bezczynności Rady Osiedla, uchwałę, o której mowa w ust. 1, podejmuje Rada Miejska. § 72. 1. W przypadku zniesienia osiedla, a także podziału osiedla albo połączenia osiedli skutkującego takim zniesieniem, organy Osiedla ulegają rozwiązaniu z mocy prawa. 2. W osiedlach powstałych w wyniku podziału lub połączenia przeprowadza się nowe wybory do rad osiedli. 3. Nowe wybory, o których mowa w ust. 2, zarządza Rada Miejska, wyznaczając ich termin na dzień wolny od pracy, przypadający nie później, niż po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały o podziale lub połączeniu. 4. Wyborów nie zarządza się, jeżeli rozwiązanie organów osiedla ma  miejsce  później  niż  1 rok przed końcem kadencji. 5. W przypadku odłączenia od osiedla części terenu, mandat radnego stale zamieszkującego na obszarze odłączonym wygasa  z dniem  wejścia  w życie  uchwały  w sprawie  odłączenia,  a skład  Rady  uzupełnia  się w trybie § 71. § 73. 1. W przypadku obniżenia się liczebności Rady poniżej połowy ustawowego składu, Rada Miejska rozwiązuje Radę. Rozwiązanie Rady skutkuje jednoczesnym rozwiązaniem Zarządu. 2. Rada Miejska uchwala przeprowadzenie przedterminowych wyborów w osiedlu, w którym Rada została rozwiązana na skutek okoliczności opisanych w ust. 1, w ciągu 6 miesięcy od dnia rozwiązania Rady. 3. Wyborów nie zarządza się, jeżeli rozwiązanie Rady ma miejsce później niż 1 rok przed końcem kadencji. § 74. Kadencja Rady i radnych wybranych w wyborach nowych, ponownych i przedterminowych upływa z dniem upływu kadencji rad wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 6. Rozdział 16 Kampania wyborcza § 75. 1. W dniu głosowania zabronione jest prowadzenie agitacji na rzecz kandydatów.

Id: 7405D76A-66E3-4DC7-9FE1-1C914068DFE3. Podpisany                                                                                                                   Strona 28

2. Umieszczanie materiałów wyborczych dopuszczalne jest tylko po uzyskaniu uprzedniej zgody zarządcy terenu lub obiektu, na którym te materiały mają być umieszczone. 3. Zabrania się umieszczania materiałów wyborczych na zewnątrz i wewnątrz obiektów administracji publicznej, miejskich jednostek organizacyjnych, a także na urządzeniach infrastruktury technicznej na terenie Miasta. § 76. 1. Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie, od kogo pochodzą. 2. Koszty  usunięcia  materiałów  wyborczych  związanych  z kampanią  wyborczą  obciążają  kandydatów kandydujących w wyborach.

Rozdział 17 Przepisy końcowe § 77. Koszty  związane  z wyborami  pokrywane  są  z budżetu  Miasta  z tym,  że  nie dotyczy  to  kosztów związanych ze zgłaszaniem kandydatów i prowadzoną przez nich kampanią wyborczą. § 78. 1. Karty  do  głosowania  przechowuje  się  przez  okres  2 miesięcy  od  dnia  stwierdzenia  ważności wyborów. 2. Decyzję   o zniszczeniu   kart   do   głosowania   po   upływie   okresu,   o którym   mowa   w ust. 1, podejmuje przewodniczący Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw Rad Osiedli. § 79. Dokumentacja z wyborów, która nie podlega archiwizacji, jest likwidowana po upływie roku od dnia wyborów przez komisję ds. likwidacji, powołaną przez Prezydenta. Id: 7405D76A-66E3-4DC7-9FE1-1C914068DFE3. Podpisany                                                                                                                   Strona 29

Rada Osiedla Widawa
ul. Kominiarska 68 
51-180 Wrocław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury Rady w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, 19.00 - 20.00

Deklaracja Dostępności

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  Graficzny odnośnik do serwisu: BIP