logo wrocławia

UWAGA!

Najnowsze informacje dot. ul. Melioranckiej zawierają załączniki, które ukazują się w stopce (na dole artykułu) po naciśnięciu kursorem tytułu. Zapraszamy. Poniżej publikujemy treść odpowiedzi na pismo mieszkanki Widawy, przedstawia ona stan sprawy na dzień dzisiejszy zamknięcia ulicy Melioranckiej, które otrzymaliśmy do naszej wiadomości:

"Dnia 16.11.2016 r. w tut. Wydziale odbyło się spotkanie z Radą Osiedla Widawa, w sprawie organizacji ruchu (zablokowania przejazdu przez ul. Meliorancką) oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu na osiedlu Widawa we Wrocławiu. Na spotkaniu zostały złożone, przygotowane przez mieszkańców osiedla, propozycje zmian organizacji ruchu na osiedlu przekazane Radzie Osiedla podczas spotkania z mieszkańcami w dniu 26.10.2016 r.

Wydział Inżynierii Miejskiej przeanalizował możliwe rozwiązania ruchowe i komunikacyjne oraz dokonał ich analizy i weryfikacji pod kątem prawnym, technicznym i finansowym. Propozycje dotyczyły przede wszystkim zmian w organizacji ruchu docelowego przy jednoczesnej likwidacji słupków na ul. Melioranckiej. Proponowane rozwiązania komunikacyjne nie rozwiązują niestety problemu całego osiedla, zaspokoją jedynie problemy mieszkańców poszczególnych ulic, powodując przeniesienie ruchu tranzytowego na inne, przyległe ulice osiedla Widawa, zwiększą ruch samochodów przez dzikie przejazdy wzdłuż AOW  wręcz przeciwnie utrudnią znacząco mieszkańcom osiedla dojazd do własnych posesji oraz wprowadzają spore utrudnienia i zamieszanie komunikacyjne dla samych mieszkańców. Natomiast montaż, pojawiających się w propozycjach mieszkańców elementów brd. tj. zawężenia, częściowe wysłupkowanie jezdni, wyspy spowalniające tzw. szykany, itd. nie będzie ekonomiczny w stosunku do oczekiwanych rezultatów. Stanowią one ułatwienie dla mieszkańców na wybranych ulicach kosztem mieszkańców innych ulic na osiedlu, a na takie rozwiązania niestety nie możemy wyrazić zgody. Przepisy ruchu drogowego nie dopuszczają możliwości ograniczenia ruchu na wybranych ulicach wyłącznie dla tych mieszkańców, byłoby to sprzeczne z publicznyrn charakterem ulic.

Biorąc powyższe pod uwagę, podtrzymujemy nadal nasze stanowisko, iż wszelkie działania utrudniające ruch tranzytowy przy jednoczesnej likwidacji słupków zdane są na niepowodzenie. Naszym zdaniem jedyną skuteczną metodą likwidacji nadmiernego ruchu samochodowego po osiedlu jest całkowite wysłupkowanie terenu pomiędzy ulicą Meliorancką a AOW, tak aby omijanie słupków na jezdni nie było możliwe (dosłupkowanie dzikich objazdów). Brane jest obecnie również pod uwagę ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (w postaci słupków blokujących), na styku pasa drogowego ul. Strażackiej (działka nr 13 AM 20 Obręb Widawa) będącego w gestii tut. Wydziału, z działką rolną (działka rolna nr 15/3 AM 20 obręb Widawa), będącą w zarządzie Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa (pismo w tej sprawie zostało już wystosowane do agencji). Wynika to z faktu, że montaż urządzeń brd. na ul. Melioranckiej, na wysokości nr 34b, okazał się najbardziej racjonalnym rozwiązaniem skutecznie blokującym ruch tranzytowy na tej ulicy. Spowodowało to jednak, że kierowcy zaczęli omijać ww. odcinek ul. Melioranckiej przez ul. Strażacką po działkach rolnych, bezpośrednio do łącznika ul. Melioranckiej z ul. Sułowską.

Docelowym rozwiązaniem, które naszym zdaniem skutecznie zlikwiduje ruch tranzytowy na osiedlu i rozwiąże większość problemów komunikacyjnych osiedla Widawa, jest budowa łącznika pomiędzy ul. Pełczyńska i ul. Sułowską wzdłuż AOW (rozbudowa dróg obsługujących w korytarzu przyległym do AOW).

Obecnie Wydział Inżynierii Miejskiej analizuje możliwość połączenia ul. Pełczyńskiej z ul. Sułowską wzdłuż AOW, wykorzystując istniejące już odcinki dróg o nawierzchni asfaltowej. Jego realizacja pozwoliłaby na powstanie dogodnego połączenia pomiędzy drogą krajową nr 5 i drogą wojewódzką nr 342, a tym samym wyeliminowałaby ruch tranzytowy na ulicach osiedla Widawa. W tym roku planowane są prace projektowe związane z realizacją przedmiotowego połączenia. Wymaga to jednak wcześniej, oprócz formalnego pozyskania terenów od GDDKiA, pozyskania także terenu będącego własnością Skarbu Państwa (Agencja Nieruchomości Rolnych), co umożliwi połączenie drogi technologicznej z ulicą Pełczyńską. Po formalnym pozyskaniu tych działek, uzyskaniu wszystkich wymaganych prawem, pozwoleń i uzgodnień oraz oszacowaniu kosztów, podjęte zostaną decyzje o możliwym terminie budowy drogi łączącej ul. Pełczyńską z ul. Sułowską wzdłuż AOW.

W kwestii montażu progów zwalniających ( rodzaj farby i punktowe elementy odblaskowe), realizowanych w ramach przebudowy ul. Kominiarskiej, które Pani zdaniem zostały wykonane nieprawidłowo, niniejszym pismem przekazujemy sprawę, zgodnie z kompetencjami do zarządcy drogi tj. Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, z prośbą o sprawdzenie tego stanu rzeczy i ewentualne usunięcie nieprawidłowości."

Otrzymują: ZDiUM 53-633 Wrocław ul. Długa 49, Rada Osiedla Widawa 51-180 Wrocław ui. Kominiarska 26

Poniżej publikujemy za zgodą autorów propozycje otwarcia ulicy Melioranckiej złożone do Rady Osiedla Widawa;

I. Propozycja grupy mieszkańców -

Dotyczy: ruchu samochodowego przez ul .Meliorancką .

Nawiązując do ustaleń na spotkaniu z mieszkańcami Osiedla Widawa dn 5.X.2016 dotyczącego ruchu samochodowego przez ulicę Meliorancką uprzejmie informujemy, co następuje:

Rezultatem ustawienia słupków blokujących na wysokości budynku 34B ul. Melioranckiej jest znaczne ograniczenie ruchu tranzytowego samochodowego. Dodatkowo do powyższego przyczynia się aktualnie czasowe zamknięcie wjazdu na ul. Meliorancką od strony ul. Kominiarskiej.
Stwierdzamy jednocześnie, na podstawie dokonanych obserwacji, iż mimo ograniczenia wyjazdu/wjazdu z ul. Melioranckiej, część kierowców z Osiedla i spoza terenu zamieszkania, uparcie udowadnia, że przejazd jest niezbędny i jeździ przez pobliską łąkę (niezależnie od warunków pogodowych).

W aktualnej sytuacji, bez skutecznego ograniczenia ruchu samochodowego, likwidacja słupków nie jest możliwa. Ich likwidacja spowoduje powrót do sytuacji poprzedniej tj. nasilenia ruchu tranzytowego, przekraczania prędkości na wolnej od progów części ulicy, nie zważając na bezpieczeństwo i na to, że ruch odbywa się w "strefie zamieszkania". Ulica Meliorancka stanie się znowu drogą przelotową do ul. Pełczyńskiej i Sułowskiej, a nie drogą osiedlową dojazdową. Ewentualną likwidację słupków będzie można rozważyć po wprowadzeniu środków uspokojenia ruchu, o których mowa w niniejszych propozycjach.

Celem poniższych propozycji jest wyeliminowanie ruchu tranzytowego i zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców. Służyć temu powinny wszystkie wymienione elementy.

I propozycja - wybudowanie łącznika od drogi serwisowej do ulicy Pełczyńskiej i JEDNOCZEŚNIE

• Zwiększenie ilości progów zwalniających lub innych środków zwalniających na odcinku pomiędzy ulicą Łopianową a ulicą Grawerską (szykany itp.)
• Spowolnienie na skrzyżowaniu Meliorancka/Grawerska/Ostowa (różne rozwiązania, np. wzniesienie w kształcie koła typu pinezka lub poduszki kwadratowej/prostokątnej)

II propozycja (rys poniżej) - zmiana położenia słupków z JEDNOCZESNYM wykonaniem WSZYSTKICH punktów

• Słupki przy Kominiarskiej/Melioranckiej

• Ulica Rzemieślnicza jednokierunkowa w kierunku Kominiarskiej

• Ulica Pielęgniarska jednokierunkowa w kierunku Grawerskiej

• Zwiększenie ilości progów zwalniających lub innych środków zwalniających na odcinku pomiędzy ulicą Łopianową a ulicą Grawerską (szykany itp.)
• Spowolnienie na skrzyżowaniu Meliorancka/Grawerska/Ostowa (różne rozwiązania, np. wzniesienie w kształcie koła typu pinezka lub poduszki kwadratowej/prostokątnej)
• Zwężenie jezdni na obu pasach ruchu w ciągu ul. Melioranckiej w kierunku Sułowskiej, za zakrętem za posesją 34B
• Nakaz skrętu w prawo i lewo w ulicę Grawerską z ulicy Melioranckiej

W powyższych propozycjach nie wnosimy o zastosowanie znaków zakazu (np. zakaz ruchu, wjazdu) ponieważ naszym zdaniem byłoby to niewystarczające, gdyż, jak wynika z praktyki, niestety, nieegzekwowalne.

Do momentu wprowadzenia jednej z propozycji istniejące słupki powinny zostać na swoim miejscu. Ich usunięcie bez zastosowania jednego z powyższych rozwiązań spowoduje ponowny problem z bezpieczeństwem na ulicy Melioranckiej i ruchem tranzytowym przez osiedle.

Na koniec zaznaczamy, że nie jesteśmy oczywiście inżynierami ruchu, nie twierdzimy, że te propozycje są najbardziej optymalne. Pragniemy jednak podkreślić, że niezależnie od przyjętego rozwiązania (obojętnie czy opisanego powyżej czy jakiegokolwiek innego zgłoszonego), efektem powinno być nie tylko podniesienie bezpieczeństwa (co jest oczywiste), ale również znaczne ograniczenie bądź całkowite wyeliminowanie ruchu tranzytowego przez ulicą Meliorancką. Jakiekolwiek rozwiązanie, które nawet jeśli poprawi bezpieczeństwo, ale nie zmieni charakteru ulicy Melioranckiej (ruch tranzytowy), będzie tylko połowiczne i problem nadal pozostanie otwarty.

 Projekt grupowy Meliorancka

II. Propozycja mieszkańców ulicy Grawerskiej 84 i 86

W nawiązaniu do spotkania z dnia 05.10.2016 r., jako mieszkańcy ulicy Grawerskiej, wnioskujemy w pierwszej kolejności o likwidację słupków przy ulicy Melioranckiej ze względu na remont ulicy Kominiarskiej i utrudniony wyjazd z osiedla. W celu ograniczenia
ruch proponujemy np. usunięcie słupków w taki sposób, aby stworzyć ruch wahadłowy i możliwość przejazdu jedynie dla samochodów osobowych.
Uważamy, że osiedle powinno odzyskać alternatywny wyjazd ulicą Maliorancką w kierunku Sułowskiej ze względu na planowane połączenie osiedla Lipa Piotrowska drogą z ulicą Księgarską, co spowoduje znaczne nasilenie ruchu na Księgarskiej.
Poniżej przedstawiamy kilka propozycji na ograniczenie oraz spowolnienie ruchu na osiedlu. Zdecydowana większość z nich funkcjonuje w różnych dzielnicach naszego miasta i uważamy, że najwyższy czas aby podnieść standard życia również mieszkańców Widawy.
Propozycje:
- zakaz wjazdu na osiedle z ulicy Kominiarskiej i Księgarskiej z wyjątkiem mieszkańców, obsługi i wszelkiego rodzaju służb;
- wydzielenia pasa do skrętu w prawu na skrzyżowaniu ulicy Księgarskiej i Sułowskiej w celu upłynnienia ruch w kierunku centrum i AOW;
- dokładne oznakowanie strefy zamieszkania, przy wjeździe na osiedle ulicą Meliorancką oznakowanie jest słabo widoczne, proponujemy umieszczenie dodatkowych znaków
informujących o ograniczeniu prędkości oraz dodatkowe oznakowanie wypukłymi pasami na
jezdni, w pewnych odcinkach, gdzie byłoby to możliwe ograniczenie prędkości (przykład: ulicy
Kozanowska gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 5 km/h);
- mijanki – wyspy, które wymuszają zmniejszenie prędkości w celu ustąpienia pierwszeństwa oraz wyminięcia przeszkody,
- wyznaczenie miejsc postojowych w strefie zamieszkania, dzięki temu mieszkańcy zyskają miejsca postojowe, które staną się naturalną przeszkodą,
- wybudowanie łącznika od drogi serwisowej do ulicy Pełczyńskiej,
- wprowadzenie systemu dróg jednokierunkowych,
- przeniesienie słupków na wysokość Sleep Hotelu i wprowadzenie ograniczeni ruchu na Rzemieślniczej i Pielęgniarskiej.
Oczekujemy, że Rada Osiedla zgodnie z wolą większości mieszkańców Osiedla podejmie starania w kierunku likwidacji słupków i wprowadzenia rozwiązań ograniczających i spowalniających ruch dla zapewnienia bezpieczeństwa nas wszystkich.

Nowy obrazNowy obraz 5

Nowy obraz 1.jpgNowy obraz 1

Nowy obraz 3Nowy obraz 4

 

Temat: Propozycja rozwiązania problemu komunikacji samochodowej na osiedlu Widawa

Dzień dobry,

w nawiązaniu do ustaleń ze spotkania w dniu 05.10 chciałbym przedstawić moją propozycję rozwiązania komunikacyjnego pata na naszym osiedlu.

Dodam tylko że moja propozycja wynika z codziennych obserwacji i jest głosem niezadowolenia ze stanu obecnego.

Obiektywnie trzeba przyznać że Rada Osiedla zrobiła bardzo dużo w celu poprawienia sytuacji na osiedlu - docenić tu należy m.in.:

- spowodowanie zainstalowania progów spowalniających na ulicach osiedlowych,

- objęcie osiedla tzw. strefą zamieszkania,

- dzięki zastosowaniu odpowiednich znaków drogowych ograniczono ruch pojazdów ciężarowych,

- nową nawierzchnię dróg,

- skrzyżowania równorzędne.

Trzeba przyznać że to naprawdę dużo w porównaniu do innych osiedli we Wrocławiu, gdzie zdarza się że mieszkańcy nie mogą się doczekać nawierzchni asfaltowej - nie mówiąc już o innych elementach inżynierii drogowej.

Patrząc na całokształt z pewnej perspektywy można by pomyśleć że się niektórym w d...ach poprzewracało, że ciągle narzekają. Dlaczego więc jest tak źle, skoro jest tak dobrze?

Niestety okazuje się że obecne rozwiązanie - zamknięcie ulicy Melioranckiej tak naprawdę się nie sprawdza.

Z oczywistych względów mieszkańcy są niezadowoleni - bo stracili jedną z trzech ulic dojazdowych do osiedla. Muszą codziennie stać w korku na Pełczyńskiej lub Sułowskiej.

Nawet mieszkańcy ulicy Melioranckiej mieli mieć mniejszy ruch pod oknami - a tu niestety nic im się nie zmieniło, bo ludzie dalej jeżdżą tą ulicą.

Niestety, życie pokazało że zamknięcie ulicy jest przejawem bezradności urzędników z WIM oraz jest porażką inżynierii miejskiej.

Jestem przekonany że do sukcesu zabrakło naprawdę niewiele. Myślę że każdy z nas chciałby aby na naszym osiedlu było cicho i spokojnie. Abyśmy wspólnie z sąsiadami mogli traktować nasze ulice jako przestrzeń do kontaktów sąsiedzkich, spacerów czy nawet zabawy. Tej funkcji muszą podporządkować się kierujący. To wymusza znak "Strefa zamieszkania". Wymuszeniu ograniczenia prędkości służą progi zwalniające oraz geometria trasy przejazdu oraz szerokość jezdni.

Naszym wspólnym celem nie powinno być zamykanie ulic lecz spowodowanie że korzystanie z nich dla osób spoza naszego osiedla będzie po prostu nieopłacalne. Musimy spowodować żeby tzw. ruch tranzytowy omijał nasze osiedle i kanalizował się ulicami, które są do tego zaprojektowane.

W mojej opinii na naszym osiedlu zabrakło ostatniego elementu służącemu osiągnięciu powyższego celu - geometria trasy przejazdu. Doświadczenie wielu miast Europy zachodniej dowodzi, że geometria jezdni, tzw. "umeblowanie" ulicy ma kluczowe znaczenie dla odziaływania na psychikę kierowcy, który podświadomie robi się ostrożniejszy, jeśli nie otwiera się przed nim daleka i szeroka perspektywa jezdni, a liczne elementy "małej architektury" nadają jej inną skalę. Odpowiednie ukształtowanie ulicy spowoduje, że kierowca będzie czuł się tolerowanym intruzem w przestrzeni ulic naszego osiedla.

Do elementów tzw. "umeblowania" ulicy należą:

- kwietniki

- ławki

- słupy ogłoszeniowe

- zwężenia

- miejsca parkingowe.

Żaden kierowca nie odważy się jechać szybciej - bo po prostu będzie narażony na uszkodzenie sobie auta i o ile progi zwalniające tzw. autem służbowym niektórzy próbują pokonywać na pełnej prędkości - to na pewno żaden kierowca nie zaryzykuje zderzenia z np. betonowym kwietnikiem.

Oczywiście należy brać pod uwagę finansowe możliwości realizacji powyższych celów, dlatego mając na uwadze z jednej strony ograniczony budżet, a z drugiej strony skuteczność działania proponowałbym na całym osiedlu wyznaczyć miejsca parkingowe po obu stronach jezdni.

Będzie to niosło oprócz niskiego kosztu realizacji jeszcze dodatkową korzyść. Mieszkańcy lub ich goście będą mogli w końcu bez narażania się na mandat parkować w okolicy swoich domów.

O skuteczności tego rozwiązania dowodził również film, który był prezentowany podczas spotkania z Radą Osiedla 05 października. Film ten był nagrywany z samochodu zaparkowanego na jezdni. Widać było, że auta dojeżdżające do niego musiały bardzo obniżyć prędkość, a w niektórych momentach nawet się zatrzymać w celu przepuszczenia pojazdów jadących z naprzeciwka.

Podsumowując mam nadzieję że jesteśmy zgodni co do naszego wspólnego celu tj. uspokojenie ruchu na osiedlu i zachowanie wygody dla mieszkańców. Cieszmy się z tego że mamy możliwość poruszania się po nowych, pięknych ulicach i szanujmy się nawzajem.

W celu uzupełnienia mojego pomysłu oraz aby zabezpieczyć interesy mieszkańców ulicy Melioranckiej,

proponuję zostawić część słupków w obecnym miejscu np. połowę, a druga połowę przenieść na drugi koniec ulicy Melioranckiej - w okolice skrzyżowania z Kominiarską. Chodzi o to aby w danym momencie mógł przejechać tylko 1 pojazd.

Zapewni to przejazd dla mieszkańców osiedla ale jednocześnie wymusi na kierowcach jadących od Sułowskiej i Kominiarskiej co najmniej znacznego zmniejszenia prędkości, a w niektórych sytuacjach nawet zatrzymania się w celu przepuszczenia pojazdów jadących od strony osiedla. Na tym zwężeniu należy postawić znak dający pierwszeństwo wyjeżdżającym z osiedla.

Zabezpieczy to również nas przed ruchem samochodów ciężarowych, które się tam fizycznie nie zmieszczą i będą musiały korzystać z ulicy kominiarskiej, która jest do tego przystosowana.

Będzie to też wyraźny znak dla osób spoza osiedla, że tu od słupków zaczyna się osiedle i że należy się do tego dostosować.
Wysłane: 10 października 2016 22:39
Do: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., P. S.

Po nacinięciu tytułu poniżej ukażą się załączniki zawierające pozostałe propozycje rozwiązań komunikacyjnych na osiedlu przysłane do Rady przez mieszkańców.

Wszystkie propozycje zostały zamieszczone na niniejszej stronie po uzyskaniu zgody na ich publikację bez prawa do wynagrodzenia z tytułu praw autorskich.

 

Kalendarz

Październik 2020
N P W Ś C Pt S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Galeria

  • historia Widawy
  • koścół parafialny w widawie
  • kościół parafialny w widawie
  • img_0370

Rada Osiedla Widawa
ul. Kominiarska 68 
51-180 Wrocław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury Rady w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, 19.00 - 20.00

    Deklaracja Dostępności

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: Nieodpłatna Pomoc Prawna  Graficzny odnośnik do aplikacji mobilnej: Mobilny Asystent Mieszkańca  Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia  Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

 

 
Początek strony