logo wrocławia

Badanie jakości życia - ankieta dla mieszkańców wrocławskich osiedli

17 listopada 2015 r. - Badanie jakości życia - ankieta dla mieszkańców wrocławskich osiedli - Zachęcamy do wypełnienia ankiety oceny jakości życia w przestrzeni publicznej. Ankieta.

logo HUBY srednie

Nowe drogi na południe Wrocławia

5 listopada 2015 r. - Nowe drogi na południe Wrocławia -  Wrocławskie Inwestycje szykują się do dwóch ważnych inwestycji drogowych: przebudowy Buforowej wraz z budową ronda, a także przedłużenia ul. Racławickiej do al. Piastów na Oporowie wraz z mostem przez Slęzę. Miejscy aktywiści z Akcji Miasto i Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia apelują, by przy okazji tworzenia tych tras poprowadzić tamtędy tramwaje. Tłumaczą, że w innym przypadku inwestycje w ogóle nie mają sensu i są pieniędzmi wyrzuconymi w błoto. Czytaj więcej: http://www.gazetawroclawska.pl

2015 11 nowe drogi

Nasz komentarz: 

W przypadku Buforowej dochodzą inne czynniki: od zbiegu ul.: Pułaskiego, Dyrekcyjnej, Suchej, Hubskiej planowana jest od dziesięcioleci Trasa Krajkowska, stanowiąca dojazd do autostrady. Niezależnie od tego, co o tym sądzą teraz mieszkańcy Jagodna i Lamowic, ta droga musi powstać. Wszelkie przebudowy cząstkowe nie mają większego sensu, jeżeli o tym fakcie się zapomina. Przedłużenie torowiska ma sens wówczas, gdy wjeżdżający będą mieli sensowną ofertę szybkiego i wygodnego wjazdu do miasta innym środkiem lokomocji, pozostawienia samochodu na parkingu i poruszania się po mieście w ramach opłaty parkingowej - dodajmy, że taniej opłaty. Jako RO Huby, przy okazji prac nad SUiKZP Gminy Wrocław, mieliśmy okazję o tym we wnioskach do studium napisać do BRW. Problemem pozostaje np. fakt, że koncepcja tramwaju plus upadła..., remonty i przebudowy realizowane są na raty itd.

Uwagi w rodzaju: "na Trasę Krajkowską nie ma szans" wymagają wiedzy o tym, kto będzie rządził we Wrocławiu za 2, 6, 10.. lat i jakie decyzje inwestycyjne wtedy będą podejmowane. Takiej wiedzy w tym mieście raczej nie ma nikt. Podobnie rzecz wygląda z przebudową wiaduktów. Z pewnością nie jest to główna magistrala, ale PKP otrzymała i będzie otrzymywać znaczne środki na modernizację infrastruktury.

2015 11 Lacznik autostradowy

Złożyliśmy wnioski na realizacje zadań społecznych w 2016 r.

30 października 2015 r. - Złożyliśmy wnioski na realizacje zadań społecznych w 2016 r. - Dzisiaj złożyliśmy do ZOJM i do Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego wnioski o dofinansowanie realizacji zadań społecznych na 2016 r. Podobnie jak w roku ubiegłym sa to nastepujące zadania:

  • Świetlica osiedlowa,
  • Chór osiedlowy,
  • Festyn 2016,
  • Mikołaj 2016,
  • Wigilia 2016.

Rozpatrzenie wniosków i przydział kwot nastąpi z końcem tego roku. Wnioski przygotował Zarząd Osiedla Huby.

profile

Kolejny WBO podzielony - nie bez kontrowersji

20 października 2015 r. - Kolejny WBO podzielony - nie bez kontrowersji - Urzędnicy kolejny raz okpili mieszkańców pozwalając zgłaszać obiekty oświatowe do remontu - obiekty, które powinny być remontowane z zupełnie innej puli środków.

W puli największych projektów dwa na trzy to obiekty oświatowe o wartości kosztorysowej 3,4 mln zł. Próg liczby głosów w tej kategorii wynosił 8342 głosy. Z naszego osiedla w tej kategorii tj. od 0,5 do 2,0 mln zł startowały trzy projekty. Najlepszy, nr 339 ŚLICZNA - oaza rekreacji na Krzykach, uzyskał 929 głosów. Pozostałe nie przekroczyły 220 głosów.

W kategorii 0,150 mln - 0,5 mln zł na najlepsze projekty oddawano po prawie 15 tys. głosów. Próg liczby głosów w tej kategorii wynosił 1920 głosów. Z naszego osiedla zgłoszonych zostało 8 projektów. Jeden z nich został zaakceptowany: to projekt 596 "PUMPTRACK Wrocław - tor doskonalący umiejętność jazdy na rowerze na Wzgórzu Andersa". Na ten projekt oddano 2113 głosów. Beneficjentem projektu jest Fundacja Kult. Na kolejny projekt pt "Rewitalizacja terenu podwórkowego pomiędzy ulicami: Lnianą, Hubską i Wapienna oraz kościołem im. Św. Stanisława Kostki u. Hubska 91" - na ten projekt zabrakło 263 głosów - a oddano ich 1657.

W kategorii do 0,150 mln zł minimalny próg wynosił 533 głosy. Z naszego osiedla zgłoszono 7 projektów. Jeden z projektów zostanie zrealizowany: nr 570 "Remont nawierzchni zakończenia ulicy Wapiennej". Na ten projekt oddano 1540 głosów. Podsumowując wyniki głosowania na osiedlu należy pogratulować osobom zbierającym głosy przy ul. Hubskiej, Wapiennej i Lnianej. Chociaż tylko jeden projekt zostanie zrealizowany, to wynik w postaci 1,5 tys głosów jest znaczący. Niestety, na sztandarowy projekt przy ul. Ślicznej zebrano w tym roku głosów mniej niż w roku ubiegłym. Akcja SM Wrocław Południe zbierania głosów była słabo zorganizowana. Zlekceważono również nasze uwagi dotyczące strategii zgłaszania projektów. Kolejny raz zaprocentowała koncepcja utrzymania terenów rekreacyjnych przy ul. Śleznej, które sukcesywnie są coraz lepiej zagospodarowywane i włączają się do tego różne podmioty (częśc tego terenu straciliśmy, za sprawą BRW, o czym można przeczytać w poście o nowym Kauflandzie).

2015 10 Pumptrack

Kaufland przy Borowskiej na ukończeniu

19 października 2015 r. - Kaufland przy Borowskiej na ukończeniu -  Sieć Kaufland stawia we Wrocławiu kolejny supermarket, tym razem między ul. Borowską i Ślężną. Budowa rozpoczęła się przed wakacjami, obecnie powoli dobiega końca. We wnętrzu i na parkingu pracują robotnicy, światło pali się tam nawet nocami, prace trwają także w weekend. Dokładnej daty otwarcia nikt nie podaje, ale wiadomo, że sklep ma zostać otwarty przed świętami. Czytaj więcej: http://www.gazetawroclawska.pl

2015 10 Kaufland

Kolejny sklep - cóż. Niby wszystko jest legalnie. Legalna wycinka drzew na działce obok. Legalna budowa. Warto tylko przypomnieć, że jeszcze kilkanaście lat temu, przed powstaniem aquaparku, przeznaczeniem tego terenu była wyłącznie rekreacja. Przed budową aquaparku uchwalono MPZP, który dopuszczał budowę obiektów takich jak sklep czy hotel pod warunkiem, że ma to związek z podstawową funkcją tego terenu - czyli rekreacją i wypoczynkiem. Zamiast obiektów sportowych, mamy w tym miejscu nikomu niepotrzebny hotel i sklep wielkopowierzchniowy. Pytam zatem, co wspólnego ma ta zabudowa z zapisami MPZP? Czy aby przypadkiem mieszkańcy nie zostali uszukani przez wrocławskich planistów, którzy dopuścili do takiego rozporządzenia mieniem wspólnym? Tak czy inaczej, cała chwała spada na prezydenta tego miasta.

Nadanie imienia Tadeusza Różewicza Gimnazjum nr 21 we Wrocławiu

9 października 2015 r. - Nadanie imienia Tadeusza Różewicza Gimnazjum nr 21 we Wrocławiu - Dziewiątego października 2015 r., dokł‚adnie w 94. rocznicę™ urodzin Tadeusza Różewicza, został‚y sfinalizowane dział‚ania mają…ce na celu uczynienie tego wielkiego poety patronem Gimnazjum nr 21.

2015 10 09 Nadanie imienia G21 2

Film z wręczenia sztandaru.

"Był‚o nam niezmiernie mił‚o goś›cić‡ dr Mał‚gorzatę™ Różewicz- synową Tadeusza Różewicza, przedstawicieli wł‚adz miasta: wiceprezydenta Miasta Wrocł‚awia, pana Adama Grehla, wizytatora z Dolnoślą…skiego Kuratorium Oś›wiaty, panią… Ewę™ Kassner, dyrektora Departamentu Edukacji, pana Jarosł‚awa Delewskiego, panią… poseł‚ Ewę Wolak, profesora Uniwersytetu Wrocł‚awskiego, pana Janusza Deglera, dyrektora Teatru Polskiego, pana Krzysztofa Mieszkowskiego, księ™dza kanonika Bogdana Grabowskiego i wielu innych znamienitych goś›ci. Uroczystoœść prowadzili: pani wicedyrektor Danuta Piszczek i pan Maciej Dębiczak.

Tego dnia dyrektor Gimnazjum nr 21, pani Ilona Zioł‚o otrzymał‚a od pana wiceprezydenta Wrocł‚awia akt nadania naszej szkole imienia Tadeusza Różewicza oraz sztandar ufundowany przez wł‚adze miasta, który z kolei przekazał‚a społ‚ecznoś›ci uczniowskiej. Kolejnym elementem uroczystoś›ci był‚o odsł‚onię™cie tablicy pamią…tkowej poś›więconej patronowi ufundowanej przez wł‚adze miasta, rodziców, uczniów i grono pedagogiczne naszej szkoł‚y. Znamienici goś›cie (p. wiceprezydent Wrocł‚awia Adam Grehl, dr Mał‚gorzata Różewicz, pani wizytator Ewa Kassner, dyrektor Departamentu Edukacji, p. Jarosł‚aw Delewski, prof. Janusz Degler, dyrektor Teatru Polskiego, p. Krzysztof Mieszkowski, ksią…dz kanonik Bogdan Grabowski, pani poseł Ewa Wolak oraz p. Barbara Bieganek- wieloletni dyrektor Gimnazjum nr 21) zostali uhonorowani pamią…tkowymi medalami. Po cz궛ci oficjalnej nasi uczniowie zaprezentowali program artystyczny. Przygotowania do tej części trwał‚y naprawdę™ dł‚ugo. Poprzedzały je bowiem projekty edukacyjne zwią…zane z gromadzeniem wiedzy na temat Tadeusza Różewicza. Udał‚o nam się™ przeprowadzić wywiady z: panią… doktor Mał‚gorzatą Różewicz (synową… poety, znawczynią… i komentatorką… Jego twórczoś›ci, pracującą… na Uniwersytecie Wrocł‚awskim), panem Krzysztofem Mieszkowskim (dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocł‚awiu), panią… Ewą Skibiń„ską… i panem Tomaszem Lulkiem (aktorami tegoż teatru) oraz panią… Elżbietą… Mał‚ecką… z dział‚u literackiego Teatru Polskiego. Fragmenty tych rozmów wykorzystane został‚y w czasie imprezy. Dodatkowo usł‚yszeć też mogliś›my sondę™ uliczną… na temat wiedzy mieszkań„ców naszej dzielnicy o T. Różewiczu, wykonanie wiersza poety przez aktorów i pracowników szkoł‚y, fragment filmu ze złożenia kwiatów na grobie poety w Karpaczu. Przyję™liś›my dość‡ prostą… konwencję™ uroczystoś›ci. Nasz program opatrzony został‚ tytuł‚em "ŚšWIAT ZAMKNIʙTY W SZUFLADZIE"€. Ską…d tytuł‚? Wł‚aś›nie z informacji o naszym patronie, dla którego niezwykle ważne był‚o biurko, a w nim szuflada, w której gromadził wszystko, co uznał‚ za istotne. I wł‚aś›nie to biurko stanowił‚o najistotniejszy element scenografii. Jego uporzą…dkowywaniem (po ś›mierci poety) zaj곂a się™ wnuczka poety (Julia - w tej roli Zosia Michniewicz z 3d). A potem na scenie pojawiali się™ kolejni Różewicze - prezentują…cy różne lata życia patrona. Byli to: Szymon Orzeł‚, Mateusz Diduszko, Przemek Niedoś›piał‚, Maks Smolarek, Bartek Michalak (wszyscy z 3d), Mateusz Tyniec (3b), Dawid Bę™benek (3c). Był‚ także gł‚os z off-u (matka poety - Bogusia Szymecka z 3d), a na koniec z cudownym wokalem wystą…pił‚a absolwentka naszej szkoł‚y - Ania Cielecka z piosenką… €"Rzeki snu"€. Nie ukrywamy, że piosenka ta wywarł‚a na sł‚uchaczach ogromne wrażenie. To wszystko nie udał‚oby się™ także bez naszego technicznego - Piotra Mał‚eckiego (3d), który kontrolował wszystkie zmiany filmów, podkładów muzycznych, natężenie dźwię™ku itp. Z absolwentów należy także wymienić‡ Oskara Ziarkowskiego, który poś›więcił‚ mnóstwo czasu i energii na zmontowanie tychże filmików i ich fachową… obróbką™, za co raz jeszcze serdecznie dzię™kujemy. Nasi artyś›ci zebrali na koniec ogromne brawa. Program artystyczny (od scenariusza po uroczystość‡) przygotował‚y: p. Marta Podgórska, p. Beata Sę™czkowska-Rudzka i p. Mał‚gorzata Laskowska-Serwin, a cał‚oś›cią… imprezy koordynował‚a p. Elżbieta Raputa. Słowa podziękowania należą się też całemu gronu pedagogicznemu za ogromne zaangażowanie w przygotowaniu uroczystośœci na każdym jej etapie a w szczególnoœści: p. Annie Niedziałek (z ramienia Samorządu Uczniowskiego), p. Czesławie Haładyn i p. Magdalenie Kempińskiej za dekoracje, p. Katarzynie Furmankiewicz za przygotowanie chóru, tortu, dekoracji, p.Monice Wilczyńskiej i p. Dorocie Gdowskiej-Marek za przygotowanie pocztu sztandarowego, p. Bartoszowi Małeckiemu za nagłoœśnienie. Zapewne nie sposób wymienić wszystkich zaangażowanych w imprezę, niemniej każdemu raz jeszcze serdeczne podziękowania za pracę".

Strona 9 z 123

Kalendarz

Październik 2023
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Facebook

 

Galeria

  • Huby - małe logo

Osiedle Huby
ul. Gliniana 55/2
50-525 Wrocław
71 336 96 22
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  Graficzny odnośnik do serwisu: BIP

 

 
Początek strony