pawlowice

UCHWAŁA NR XXXVIII/980/21
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 20 maja 2021 r.
zmieniająca uchwałę nr XIII/435/03 Rady Miejskiej Wrocławia
w sprawie nadania statutu Osiedla Jagodno

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 42, w związku z art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), Rada Miejska Wrocławia uchwala,
co następuje:
§ 1. W uchwale nr XIII/435/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. w sprawie
nadania statutu Osiedla Jagodno (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2017 r. poz. 2148 i 1471, z 2018 r. poz. 4613 oraz
z 2020 r. poz. 6534), załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wrocławia
Bohdan Aniszczyk
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 1

Załącznik
do uchwały nr XXXVIII/980/21
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 20 maja 2021 r.
STATUT OSIEDLA JAGODNO
DZIAŁ I
Przepisy ogólne

§ 1. Statut określa organizację i zasady działania Osiedla Jagodno.
§ 2. 1. Użyte w Statucie Osiedla sformułowania oznaczają:
1) Komisja - Komisję Rady Osiedla Jagodno;
2) Miasto - Gminę Wrocław;
3) Osiedle - Osiedle Jagodno;
4) Prezydent - Prezydenta Wrocławia;
5) Przewodniczący - Przewodniczącego Rady Osiedla Jagodno;
6) Przewodniczący Zarządu - Przewodniczącego Zarządu Osiedla Jagodno;
7) Rada - Radę Osiedla Jagodno;
8) Rada Miejska - Radę Miejską Wrocławia;
9) Radny - Członka Rady Osiedla Jagodno;
10) Sekretarz - Sekretarza Osiedla Jagodno;
11) Skarbnik - Skarbnika Osiedla Jagodno;
12) Statut - Statut Osiedla Jagodno;
13) Statut Wrocławia - załącznik do uchwały nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja
1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów
(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2019 r. poz. 5510);
14) Ustawa - ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378);
15) Wiceprzewodniczący - Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Jagodno;
16) Zarząd - Zarząd Osiedla Jagodno.
2. Dla wyrażenia nazw funkcji wyszczególnionych w ust. 1 dopuszczalne jest stosowanie ich feminatyw,
zgodnie z zasadami obowiązującymi w języku polskim.
§ 3. 1. Osiedle jest jednostką pomocniczą Miasta w rozumieniu przepisów Ustawy.
2. Rada Osiedla reprezentuje mieszkańców Osiedla wobec organów Miasta.
§ 4. 1. Obszar Osiedla wyznaczają granice określone na mapie Miasta stanowiącej załącznik nr 1 do
Statutu.
2. Łączenie, podział oraz znoszenie, w tym także zmiana granic Osiedla, odbywa się na zasadach
określonych w Ustawie i Statucie Wrocławia.

DZIAŁ II
Zadania Osiedla oraz sposób ich realizacji

§ 5. 1. Osiedle realizuje zadania Miasta na swoim obszarze w zakresie określonym niniejszym Statutem
oraz przekazane uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 2

2. Przyjęcie do wykonania zadań zleconych przez Prezydenta wymaga zgody Rady.
3. Organy Osiedla w zakresie swojego działania, w granicach obowiązujących przepisów prawa, mają
dostęp do wszelkich materiałów i informacji znajdujących się w posiadaniu jednostek organizacyjnych Miasta.
§ 6. Do zadań Osiedla należy:
1) inicjowanie, współdziałanie oraz organizowanie działań o znaczeniu lokalnym zmierzających do poprawy
warunków zamieszkiwania i życia mieszkańców niewynikających z zadań zleconych oraz niezastrzeżonych
ustawami, Statutem Wrocławia, uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Prezydenta na rzecz innych
podmiotów;
2) działanie na rzecz rozwoju samorządności lokalnej, w tym poprzez inicjowanie, współdziałanie
i prowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Osiedla, na zasadach przyjętych w Mieście;
3) współdziałanie:
a) z organami Miasta,
b) z jednostkami organizacyjnymi Miasta i innymi instytucjami,
c) z organizacjami społecznymi działającymi na obszarze Osiedla,
d) z innymi osiedlami;
4) wnioskowanie do organów i jednostek organizacyjnych Miasta w sprawach istotnych dla mieszkańców
Osiedla, a w szczególności w zakresie:
a) tworzenia, łączenia i likwidacji oraz zmiany granic Osiedla,
b) budżetu Miasta na etapie przygotowywania jego projektu,
c) wydzielania mienia komunalnego celem przekazania Osiedlu do użytkowania,
d) lokalizacji na obszarze Osiedla instytucji kultury i placówek oświatowych oraz ośrodków rekreacji
i sportu o charakterze lokalnym,
e) organizacji podstawowej opieki zdrowotnej
f) wszczęcia procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
położonego w obrębie Osiedla, przeznaczenia terenów w studiach uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta,
w tym zwłaszcza lokalizacji inwestycji celu publicznego,
g) organizacji komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla oraz połączeń z innymi osiedlami,
h) poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, a zwłaszcza współpracy ze Strażą Miejską na terenie
Osiedla,
i) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od
alkoholu,
j) zmiany organizacji ruchu lokalnego mających na celu jego usprawnienie, wprowadzenie ograniczeń
w ruchu i form poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego,
k) ochrony środowiska, zakładania i utrzymania zieleni miejskiej oraz wprowadzania form ochrony
przyrody na obszarze Osiedla;
5) opiniowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek organu lub jednostki organizacyjnej Miasta:
a) projektów uchwał w zakresie zamiaru likwidacji, łączenia lub przekształcenia publicznych jednostek
organizacyjnych o charakterze lokalnym, w szczególności:
- przedszkoli i szkół podstawowych oraz placówek opieki nad dziećmi do lat trzech,
- instytucji kultury, w tym filii bibliotecznych i domów kultury,
- publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- ośrodków rekreacji i sportu;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 3

b) projektów uchwał, zarządzeń w zakresie:
- zmian w funkcjonowaniu komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla,
- przeznaczenia do wynajmu lokali użytkowych na cele działalności usługowej lub handlowej,
- rozmieszczenia targowisk,
- sposobu organizacji usług społecznych na terenie Osiedla;
c) usytuowania punktu sprzedaży napojów alkoholowych pod względem przewidywanego wpływu jego
funkcjonowania na standard życia mieszkańców, w toku postępowania w sprawie wydania zezwolenia;
6) wyrażanie opinii w sprawach ochrony środowiska zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska,
czystości i porządku w gminach oraz gospodarowania odpadami;
7) wyrażanie opinii o działalności organów i jednostek organizacyjnych Miasta na obszarze Osiedla,
w tym w szczególności wykonania budżetu Miasta w części dotyczącej Osiedla i obsługi Osiedla przez
jednostkę organizacyjną Miasta wskazaną przez Prezydenta;
8) wyrażanie opinii o zamiarze realizacji lokalnych inwestycji celu publicznego oraz remontów lokalnych
obiektów użyteczności publicznej na obszarze Osiedla;
9) uczestniczenie w pracach Rady Miejskiej i jej organów na zasadach określonych w Statucie Wrocławia;
10) uczestniczenie w pracach zespołów i komisji powoływanych przez Prezydenta lub kierowników jednostek
organizacyjnych Miasta ds. projektowania i odbioru prac wykonawczych inwestycji celu publicznego
i remontów obiektów użyteczności publicznej na obszarze Osiedla, na zasadach określanych przez
Prezydenta lub kierowników jednostek organizacyjnych Miasta;
11) dokonywanie oceny planowanych i wykonanych zadań publicznych na obszarze Osiedla;
12) rekomendowanie sposobu wydatkowania środków przewidzianych w programach Miasta przeznaczonych
na realizację zadań osiedlowych, w szczególności wniosków inwestycyjnych, zgłoszonych przez Osiedla;
13) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących Centrów Aktywności Lokalnej na terenie Osiedla.
§ 7. 1. Jeżeli przepis prawa tego wymaga, zgłaszanie wniosków przez Radę Osiedla odbywa się w trybie
i terminie przewidzianym przepisami prawa lub określonym w zawiadomieniach o podejmowanych
czynnościach przez organy i jednostki organizacyjne Miasta.
2. Wydanie opinii przez Radę Osiedla następuje w terminie 21 dni od dnia wysłania wniosku o wyrażenie
opinii na oficjalny adres e-mail Osiedla.
3. Przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 2, zwalnia podmiot z obowiązku zasięgnięcia opinii.
4. Organy i jednostki Miasta zobowiązane są powiadomić Radę Osiedla o przyjęciu lub nieuwzględnieniu
wniosku lub opinii, z wyjątkiem opinii, o których mowa w § 6 pkt 5 lit. c.
5. W przypadku nieuwzględnienia wniosku lub opinii organów Osiedla doręczonych w przewidzianym
terminie i formie, podmiot zobowiązany do rozpoznania wniosku lub zasięgnięcia opinii, na żądanie Zarządu
Osiedla, wyjaśnia przyczyny nieuwzględnienia wniosku lub opinii.
§ 8. 1. Organy Osiedla realizują swoje uprawnienia w formie uchwał, z zastrzeżeniem ust. 5.
2. Uchwały sporządza się zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).
3. Numeracja uchwał Rady składa się z numeru sesji (wyrażonego cyframi rzymskimi), numeru kolejnego
uchwały (wyrażonego cyframi arabskimi) i dwóch ostatnich cyfr oznaczenia roku. Numeracja porządkowa
rozpoczyna się od każdej kadencji od nowa.
4. Numeracja uchwał Zarządu składa się z numeru porządkowego w obrębie każdego roku kalendarzowego
i dwóch ostatnich cyfr oznaczenia roku. Numeracja porządkowa rozpoczyna się od każdej kadencji od nowa.
5. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, Zarząd może realizować swoje uprawnienia w formie pisemnych
wniosków i zgłoszeń.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 4

DZIAŁ III
Organy Osiedla
Rozdział 1
Przepisy Ogólne

§ 9. 1. Mieszkańcy Osiedla podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory) lub
za pośrednictwem organów Osiedla.
2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady określa załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.
3. Mieszkańcy Osiedla wypowiadają się w istotnych sprawach Osiedla w drodze konsultacji, zgodnie
z uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia.
§ 10. 1. Organami Osiedla są Rada i Zarząd.
2. Działania organów Osiedla są jawne.
3. Jawność działania organów Osiedla oznacza prawo uczestniczenia w sesjach Rady oraz posiedzeniach
Zarządu i komisji Rady oraz wglądu w dokumentację działalności organów Osiedla, w szczególności podjętych
uchwał oraz protokołów z posiedzeń organów Osiedla oraz Komisji.
4. Dla zapewnienia uczestnictwa mieszkańcom Osiedla w sesjach i posiedzeniach organów Osiedla na ich
przewodniczących spoczywa obowiązek umieszczania w siedzibie Osiedla, w miejscu ogólnodostępnym,
stosownych informacji. Informacje te zamieszcza się także na stronie Internetowej Osiedla.
5. Posiedzenia organów Osiedla mogą być rejestrowane oraz transmitowane z wykorzystaniem środków
audiowizualnych w trybie online przez Internet, przy poszanowaniu przepisów dotyczących ochrony danych
osobowych.
§ 11. Organy Osiedla podejmują uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy składu organu, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
§ 12. 1. Sesje Rady i obrady Zarządu są protokołowane.
2. Protokoły podpisuje odpowiednio prowadzący posiedzenie oraz protokolant.

Rozdział 2
Rada

§ 13. 1. Rada jest organem uchwałodawczym Osiedla.
2. Kadencja Rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.
3. Liczbę członków Rady ustalają przepisy Ustawy.
§ 14. 1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy niezastrzeżone Statutem na rzecz Zarządu.
2. Do wyłącznej właściwości Rady należą:
1) wybór i odwoływanie Zarządu oraz dokonywanie zmian w jego składzie osobowym;
2) uchwalanie planu finansowego Osiedla oraz jego zmian, z zastrzeżeniem § 29 ust. 2;
3) przyjmowanie rocznego sprawozdania Zarządu z wykonania planu finansowego;
4) podejmowanie uchwał w sprawie wniosków i opinii, o których mowa w § 6 pkt 4-8;
5) wyrażanie zgody na przejęcie do wykonywania zadań zleconych przez Prezydenta, po uzyskaniu opinii
Zarządu;
6) ustalanie zasad współpracy z osiedlami;
7) stwierdzanie wygaśnięcia mandatu radnego na zasadach określonych w ordynacji wyborczej do Rady
Osiedla.
3. W sprawach, o których mowa w § 6 pkt 4 – 8, Rada może upoważnić Zarząd do wyrażenia opinii.
§ 15. 1. Pierwszą sesję Rady zwołuje Przewodniczący Rady Miejskiej na dzień przypadający w terminie
30 dni od dnia stwierdzenia ważności wyborów. Obrady sesji do czasu wyboru Przewodniczącego prowadzi
Przewodniczący Rady Miejskiej lub wskazana przez niego osoba.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 5

2. Rada na pierwszej sesji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu
tajnym.
3. Odwołanie z funkcji, o której mowa w ust. 2, odbywa się na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu
Rady w trybie określonym w ust. 2. Głosowanie nad odwołaniem przeprowadza się na najbliższej sesji, o ile jej
termin przypada nie wcześniej niż 14 dni od dnia złożenia zawiadomienia Radnych przez Przewodniczącego
o fakcie złożenia wniosku. W przypadku niezachowania terminu 14 dni pomiędzy powiadomieniem
a najbliższą sesją, wniosek głosuje się na sesji następującej bezpośrednio po najbliższej sesji.
4. O fakcie złożenia wniosku o odwołanie z funkcji, o której mowa w ust. 1, Przewodniczący zawiadamia
Radnych w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.
5. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady mogą złożyć pisemną rezygnację z funkcji.
W przypadku złożenia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, Rada podejmuje
uchwałę
w sprawie przyjęcia tej rezygnacji w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.
6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 6, w ciągu 1 miesiąca od złożenia rezygnacji przez
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę
z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała. W takim przypadku dokonanie
wyboru nowego Przewodniczącego następuje na najbliższej sesji.
7. W przypadku odwołania lub rezygnacji Przewodniczącego Rady, Rada dokonuje wyboru nowego
Przewodniczącego, na tej samej sesji.
8. W przypadku wakatu funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, sesję zwołuje
Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia, wskazując osobę upoważnioną do prowadzenia obrad.
§ 16. 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, jednak
nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Obrady sesji prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący może wyznaczyć Wiceprzewodniczącego do wykonywania swoich zadań,
w szczególności do zwołania sesji. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, zadania Przewodniczącego
wykonuje Wiceprzewodniczący.
3. Przewodniczący zwołuje sesję i ustala porządek obrad oraz przedstawia ewentualne projekty uchwał.
Celem ustalenia porządku obrad Przewodniczący przeprowadza konsultacje z Przewodniczącym Zarządu oraz
przewodniczącymi Komisji.
4. O terminie sesji Przewodniczący informuje co najmniej pisemnie lub przy pomocy środków
komunikacji elektronicznej co najmniej 7 dni przed terminem sesji.
5. W przypadku niecierpiącym zwłoki Przewodniczący może zwołać sesję i poinformować o niej radnych
bez zachowania terminu i zasad określonych w ust. 4.
6. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad zwykłą większością głosów na wniosek Zarządu,
Komisji lub 1/4 ustawowego składu Rady.
7. Na wniosek Przewodniczącego Zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Przewodniczący
jest zobowiązany zwołać sesję Rady na dzień przypadający w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Do
wniosku dołączony jest porządek obrad oraz projekty uchwał. Zmiana porządku obrad sesji zwołanej w tym
trybie wymaga uprzedniej zgody wnioskodawcy. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku braku kworum Przewodniczący otwiera sesję, jednak bez możliwości podejmowania
uchwał.
9. W razie bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 7, wnioskodawcy powiadamiają
Przewodniczącego Rady Miejskiej, który zwołuje niezwłocznie sesję w zastępstwie Przewodniczącego,
a następnie przewodniczy jej obradom lub powierza prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu lub radnemu
Rady Miejskiej.
§ 17. 1. Ramowy porządek sesji Rady obejmuje:
1) otwarcie sesji;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 6

2) zgłoszenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i przeprowadzenie głosowań w tej sprawie;
3) każdy merytoryczny punkt porządku obrad przewiduje:
a) przedstawienie projektu uchwały,
b) dyskusję,
c) poddanie wniosków o zmianę projektu pod głosowanie,
d) ustalenie ostatecznej wersji projektu, jego odczytanie i poddanie go pod głosowanie;
4) zapytania radnych;
5) wolne wnioski;
6) wnioski dotyczące protokołu poprzedniej sesji i jego przyjęcie;
7) zamknięcie obrad.
2. W każdym punkcie obrad Radni mają prawo do jednokrotnego zabrania głosu w dyskusji i jednej
polemiki.
3. Przewodniczący Zarządu, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Zarządu ma prawo do
zabrania głosu poza kolejnością.
4. W przypadku wykorzystywania prawa do głosu w sposób niezgodny z tematem obrad oraz naruszający
prawa innych Radnych, w tym przekraczania limitu czasu ustalonego przez Radę, Przewodniczący może
odebrać głos Radnemu w danym punkcie obrad.
5. Limit czasowy wystąpienia nie dotyczy Przewodniczącego (Wiceprzewodniczącego), członków Zarządu
i Przewodniczącego Komisji opiniującej przedłożony jej projekt uchwały lub przedstawiającej projekt będący
jej inicjatywą uchwałodawczą.
6. Przewodniczący może udzielić głosu innym osobom obecnym na sesji. Przepis ust. 3 stosuje się
odpowiednio.
7. Uchwały podjęte na sesji podpisuje niezwłocznie po ich sporządzeniu Przewodniczący lub
Wiceprzewodniczący, który przewodniczył obradom.

Rozdział 3
Komisje Rady

§ 18. 1. Rada może powoływać stałe i doraźne Komisje, ustalając ich przedmiot działania oraz skład
osobowy.
2. Komisja liczy co najmniej 3 radnych.
3. Komisja wybiera przewodniczącego z grona swoich członków.
4. Radny może być przewodniczącym tylko jednej Komisji.
5. Komisje Rady obradują na posiedzeniach zwoływanych przez ich przewodniczących w miarę potrzeb
oraz na wniosek Przewodniczącego lub Przewodniczącego Zarządu.
6. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia.
7. Komisje opiniują przedłożone im projekty uchwał oraz przedstawiają własne inicjatywy uchwałodawcze.
§ 19. 1. Posiedzeniu komisji Rady przewodniczy jej przewodniczący.
2. Posiedzenie jest protokołowane przez członka Komisji wskazanego przez przewodniczącego Komisji.
3. Protokół z posiedzenia komisji Rady, po zatwierdzeniu na następnym posiedzeniu, przekazuje się
Sekretarzowi celem dołączenia do dokumentacji działalności Osiedla w kadencji.

Rozdział 4
Obowiązki i prawa Radnego

§ 20. 1. Radny reprezentuje mieszkańców Osiedla.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 7

2. Radny utrzymuje więź z mieszkańcami Osiedla, a także z organizacjami działającymi na jego obszarze.
Przyjmuje postulaty i wnioski oraz przedstawia je organom Osiedla do rozpatrzenia.
3. Obowiązkiem Radnych jest odbywanie dyżurów w wyznaczonych stałych dniach miesiąca w siedzibie
Zarządu. Informacja o dyżurach winna być umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Osiedla oraz na stronie
internetowej Osiedla.
4. Zarząd jest zobowiązany umożliwić radnemu odbywanie dyżurów w siedzibie Osiedla według
ustalonego harmonogramu. Harmonogram dyżurów przyjmuje Rada.
§ 21. 1. Radny obejmuje mandat składając ślubowanie o następującej treści: „Wierny Konstytucji i prawu
Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na względzie dobro Miasta i Osiedla oraz jego mieszkańców”.
2. Po odczytaniu roty ślubowania przez prowadzącego sesję, Radni obecni na sesji, wyczytani w kolejności
alfabetycznej, powstają i wypowiadają słowo „Ślubuję” lub formułę „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Radni
nieobecni na pierwszej sesji oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie
w pierwszym punkcie obrad na pierwszej sesji, na której są obecni.
3. Jeżeli w czasie trwania kadencji, przez 3 miesiące od dnia podjęcia uchwały o wstąpieniu na zwolnione
miejsce w Radzie kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie zostanie
zwołana sesja umożliwiająca radnemu złożenie ślubowania, radny składa ślubowanie na piśmie na ręce
Przewodniczącego Rady Miejskiej.
4. Odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna z wygaśnięciem mandatu.
§ 22. 1. Radny ma obowiązek uczestniczenia w pracach Rady, Komisji w skład których został wybrany,
a także w przypadkach, gdy zostaje desygnowany do innych organów samorządowych.
2. Rada przed podjęciem rozstrzygnięcia może zlecić Radnemu przeprowadzenie szczegółowego
postępowania w określonej sprawie i przedstawienia wynikających z niego wniosków lub opinii.
3. Radni mają obowiązek kierowania się interesem Osiedla.
4. Radny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie ani w Komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu
prawnego.
§ 23. 1. Radny ma prawo składania interpelacji, wniosków i zapytań wyłącznie do organów Osiedla.
2. Radny sprawuje swój mandat społecznie.
3. Radnemu przysługuje dieta na zasadach określonych w uchwałach Rady Miejskiej.
§ 24. Mandat radnego wygasa w przypadkach i na zasadach określonych w Ordynacji wyborczej do Rady
Osiedla.

Rozdział 5
Zarząd

§ 25. 1. Zarząd jest organem wykonawczym Osiedla.
2. Do wyłącznej właściwości Zarządu należy:
1) przygotowywanie projektu planu finansowego;
2) wykonywanie zwykłego zarządu mieniem;
3) reprezentowanie Osiedla, w szczególności wobec podmiotów o których mowa w § 6 pkt 3;
4) wykonywanie przyjętych przez Osiedle zadań zleconych przez Prezydenta na podstawie uchwały Rady.
§ 26. 1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący Zarządu, Wiceprzewodniczący Zarządu, Sekretarz,
Skarbnik, oraz jeden Członek Zarządu wybierani spośród Radnych.
2. Rada wybiera Przewodniczącego Zarządu w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
3. Pozostałych członków Zarządu Rada wybiera na wniosek Przewodniczącego Zarządu zwykłą
większością głosów w głosowaniu jawnym w odrębnych głosowaniach.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 8

4. Członkom Zarządu przysługuje dieta na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej. Członkowie
Zarządu nie pobierają diety, o której mowa w § 23 ust. 3.
5. Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z funkcją Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
§ 27. 1. Rada wybiera Zarząd w terminie 30 dni od dnia, na który zwołano pierwszą sesję po wyborach.
2. W razie przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 1, Rada Miejska może rozwiązać Radę. W takim
przypadku Rada Miejska zarządza wybory przedterminowe w Osiedlu na dzień wolny od pracy przypadający
nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o rozwiązaniu Rady.
3. Jeżeli nowo wybrana Rada, w warunkach, o których owa w ust. 2 nie dokona wyboru Zarządu w terminie
statutowym, ulega rozwiązaniu bez zarządzenia wyborów przedterminowych.
§ 28. 1. Rada może odwołać Zarząd w przypadku odrzucenia rocznego sprawozdania z wykonania planu
finansowego zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Wniosek o odwołanie Zarządu może być
poddany pod głosowanie na następnej sesji Rady zwołanej nie wcześniej niż 14 dni od dnia odrzucenia
sprawozdania, po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu.
2. Rada może odwołać Przewodniczącego Zarządu na uzasadniony wniosek co najmniej 1/4ustawowego
składu Rady w głosowaniu tajnym bezwzględną większością. Głosowanie nad odwołaniem przeprowadza się
na najbliższej sesji, o ile jej termin przypada nie wcześniej niż 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadku
niezachowania terminu 14 dni pomiędzy wnioskiem a najbliższą sesją, wniosek głosuje się na sesji następnej.
3. W przypadku nieskuteczności odwołania, kolejny wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu
może być złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy.
4. Rada odwołuje członków Zarządu na wniosek Przewodniczącego Zarządu w głosowaniu jawnym zwykłą
większością głosów. Wniosek może być poddany pod głosowanie na tej samej sesji po wysłuchaniu wyjaśnień
członka, którego wniosek dotyczy.
5. Każdy członek Zarządu może złożyć pisemną rezygnację z członkostwa w Zarządzie. Członkostwo
w Zarządzie ustaje na najbliższej sesji, na której rezygnacja została odczytana.
6. Złożenie rezygnacji przez Przewodniczącego Zarządu lub jego odwołanie powoduje ustąpienie Zarządu.
7. W razie odwołania lub ustąpienia Zarządu Rada dokonuje wyboru Zarządu, w trybie określonym
w § 26 ust. 2 i 3, w terminie 30 dni. Przepis § 27 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
8. W razie odwołania lub rezygnacji członka Zarządu, Rada wybiera nowego członka w trybie określonym
w § 26 ust. 3, w terminie 30 dni od dnia ustania członkostwa.
§ 29. 1. Zarząd wybrany przez Radę działa do czasu wyboru nowego Zarządu z wyjątkiem przypadku,
o którym mowa w § 27 ust. 3, a w przypadku, o którym mowa w § 35 ust. 3 Ordynacji wyborczej do Rady
Osiedla, do dnia powiadomienia wyborców przez Miejską Komisję Wyborczą o przyczynach
nieprzeprowadzenia wyborów w danym okręgu.
2. Po upływie kadencji Rady kompetencje, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 2, wykonuje Zarząd do dnia
wyborów Rady nowej kadencji.
3. Rozwiązanie Rady z mocy Statutu lub w drodze czynności nadzorczych Rady Miejskiej skutkuje
rozwiązaniem Zarządu. Paragraf 42 ust. 5-6 oraz § 43 stosuje się odpowiednio.
§ 30. 1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Zarządu w miarę
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Przewodniczący Zarządu ustala porządek obrad Zarządu i przewodniczy obradom. W razie jego
nieobecności obradom przewodniczy Wiceprzewodniczący Zarządu.
3. Do wyłącznej właściwości Przewodniczącego Zarządu należy:
1) dysponowanie środkami finansowymi zgodnie z planem finansowym;
2) reprezentowanie Osiedla, w szczególności wobec organów i jednostek organizacyjnych Miasta;
3) przekazywanie w terminie 14 dni od dnia zakończenia sesji uchwał, protokołów, porządków obrad oraz list
obecności sesji Rady i posiedzeń Zarządu jednostce organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedle.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 9

§ 31. 1. Sekretarz prowadzi dokumentację sesji Rady i obrad Zarządu.
2. Sekretarz protokołuje przebieg sesji Rady i obrad Zarządu, chyba że odpowiednio Przewodniczący lub
Wiceprzewodniczący Zarządu wyznaczy do tego inną osobę.
3. Sekretarz przechowuje doręczone mu protokoły posiedzeń komisji Rady.
4. Sekretarz zapewnia dostęp do przechowywanych dokumentów zgodnie z zasadą jawności działania
organów Osiedla w siedzibie Osiedla oraz zgodnie z podanym harmonogramem.
5. Po zakończeniu kadencji organów Osiedla Sekretarz przekazuje dokumentację ich działalności organom
Osiedla kolejnej kadencji.
§ 32. 1. Skarbnik przygotowuje założenia do projektu planu finansowego Osiedla na podstawie informacji
Skarbnika Miasta o projekcie budżetu Miasta, a następnie informacji Prezydenta o ostatecznych kwotach
wydatków Osiedla przyjętych w uchwale budżetowej.
2. Skarbnik przygotowuje sprawozdania półroczne i roczne o wykonaniu planu finansowego.

DZIAŁ IV
Mienie i gospodarka finansowa Osiedla

§ 33. 1. Osiedle korzysta z przekazanego mu mienia komunalnego.
2. Zarząd samodzielnie decyduje o sposobie wykorzystania przekazanego mienia w zakresie zwykłego
zarządu, chyba że uchwały Rady Miejskiej i zarządzenia Prezydenta stanowią inaczej.
3. Dochody z mienia przekazanego Osiedlu stanowią dochód Miasta pozostający w dyspozycji Osiedla.
4. Obowiązki zarządcy nieruchomości przekazanych do korzystania Osiedlu pełni podmiot wskazany przez
Prezydenta.
§ 34. 1. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu w zakresie zwykłego zarządu mieniem przekazanym
Osiedlu składa Przewodniczący Zarządu.
2. Zarząd ponosi odpowiedzialność za stan i wykorzystanie mienia przekazanego Osiedlu.
§ 35. 1. Zarząd opracowuje plan finansowy w oparciu o wyodrębnione w projekcie budżetu Miasta środki
oraz przedkłada go Prezydentowi w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o wysokości
przewidywanych środków.
2. Do czasu uchwalenia budżetu Miasta wydatki Osiedla są dokonywane na podstawie projektu planu
finansowego zgodnego z projektem budżetu.
3. Rada uchwala plan finansowy terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania informacji
o ostatecznych kwotach wydatków Osiedla przyjętych w uchwale budżetowej.
§ 36. 1. Osiedle samodzielnie decyduje o wykorzystaniu środków finansowych wyodrębnionych
w budżecie Miasta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i planem finansowym.
2. Pozyskiwanie i wydatkowanie przez Radę środków spoza budżetu Miasta odbywa się w sposób
określony przez jednostkę organizacyjną Miasta obsługującą Osiedla.
§ 37. 1. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Wydatki Osiedla nie mogą przekraczać wydatków określonych w planie finansowym.
§ 38. 1. Zarząd przedstawia Radzie półroczne oraz roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego
Osiedla.
2. Sprawozdanie półroczne Zarząd przedkłada na pierwszej sesji Rady zwołanej po zakończeniu
pierwszego półrocza.
3. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za ubiegły rok budżetowy, Zarząd przedkłada na
sesji Rady zwołanej w terminie do końca stycznia. Rada przyjmuje lub odrzuca roczne sprawozdanie Zarządu
w drodze uchwały.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 10

DZIAŁ V
Nadzór i kontrola nad działalnością Osiedla

§ 39. 1. Nadzór nad działalnością organów osiedla sprawuje Rada Miejska oraz Prezydent.
2. Przewodniczący Rady Miejskiej, Prezydent oraz Komisje Rady Miejskiej mają prawo żądać od organów
Osiedla niezbędnych informacji i danych dotyczących organizacji i funkcjonowania Osiedla. Informacji udziela
się pisemnie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia otrzymania pisma.
3. Corocznie Rada przedkłada Radzie Miejskiej i Prezydentowi, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej
Miasta obsługującej Osiedle, do końca lutego sprawozdanie z działalności Osiedla za miniony rok, które
zawiera w szczególności:
1) informacje o realizacji zadań;
2) informacje o wykonaniu planu finansowego;
3) informacje o stanie przekazanego mienia komunalnego;
4) ocenę funkcjonowania na obszarze Osiedla administracji samorządowej w zakresie obsługi mieszkańców,
współpracy z Miastem, realizacji inwestycji komunalnych, zarządzania mieniem komunalnym.
§ 40. 1. Kontrolę finansową działalności organów Osiedla sprawuje Skarbnik Miasta za pośrednictwem
jednostki organizacyjnej Miasta obsługującej Osiedla.
2. Nadzór nad wykorzystaniem mienia komunalnego przekazanego Osiedlu sprawuje Prezydent za
pośrednictwem jednostek organizacyjnych powołanych do zarządzania mieniem komunalnym.
§ 41. 1. Jednostka organizacyjna Miasta obsługująca osiedla dokonuje wstępnej analizy dokumentów,
o których mowa w § 30 ust 3 pkt 3, pod kątem ich zgodności z prawem oraz planem finansowym Osiedla,
w terminie 14 dni od dnia przekazania jej tych dokumentów.
2. W razie stwierdzenia niezgodności uchwały organu Osiedla z prawem lub z planem finansowym Osiedla,
jednostka, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie przekazuje uchwałę Prezydentowi wraz z wnioskiem o jej
uchylenie.
3. W przypadku stwierdzenia, że wniosek, o którym mowa w ust. 2 jest zasadny, Prezydent wstrzymuje
wykonanie uchwały wskazując zaistniałe uchybienia oraz termin usunięcia uchybień. W przypadku
nieusunięcia uchybień przez właściwy organ Osiedla – Prezydent uchyla niezgodną z prawem uchwałę organu
Osiedla w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2.
4. Od zarządzenia Prezydenta podejmowanego na podstawie ust. 3 nie przysługuje odwołanie.
§ 42. 1. W razie powtarzającego się naruszenia prawa przez Radę, Rada Miejska z własnej inicjatywy lub
na wniosek Prezydenta może w drodze uchwały rozwiązać Radę.
2. Jeżeli powtarzającego się naruszenia prawa dopuszcza się Zarząd, Prezydent wzywa Radę do
zastosowania niezbędnych środków, a jeżeli wezwanie nie odnosi skutku w określonym terminie, występuje do
Rady Miejskiej o rozwiązanie Rady.
3. W przypadku zaistnienia w ramach Rady albo pomiędzy organami Osiedla, konfliktu
uniemożliwiającego sprawne funkcjonowanie Osiedla, Rada Miejska może rozwiązać Radę z własnej
inicjatywy lub na wniosek Prezydenta, po uprzednim przeprowadzeniu mediacji.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, rozwiązanie Rady skutkuje jednoczesnym rozwiązaniem
Zarządu.
5. W razie rozwiązania organów Osiedla w przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, Prezydent może
powołać zarząd tymczasowy Osiedla, składający się z 3-5 osób, do czasu wyboru Rady na kolejną kadencję.
6. Zarząd tymczasowy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji organów Osiedla z dniem powołania.
§ 43. W przypadku rozwiązania organów Osiedla w trybie określonym w § 42 ust. 1-3, nowe wybory
przeprowadza się na zasadach ogólnych.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 11

DZIAŁ VI
Przepisy końcowe

§ 44. 1. Niezbędną obsługę finansową, techniczną i administracyjną Osiedla wykonują jednostki
organizacyjne Miasta w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Prezydent odrębnym zarządzeniem może określić szczegółowe zasady współdziałania jednostek Miasta
z Radą.
§ 45. 1. Organy oraz osoby pełniące funkcje w organach Osiedla używają pieczęci o następującej treści:
1) Rada Osiedla Jagodno;
2) Przewodniczący Rady Osiedla Jagodno;
3) Wiceprzewodniczący Rady Osiedla Jagodno;
4) Zarząd Osiedla Jagodno;
5) Przewodniczący Zarządu Osiedla Jagodno;
6) Wiceprzewodniczący Zarządu Osiedla Jagodno;
7) Sekretarz Osiedla Jagodno;
8) Skarbnik Osiedla Jagodno.
2. Dla wyrażenia nazw funkcji wyszczególnionych w ust. 1 dopuszczalne jest stosowanie ich feminatyw,
zgodnie z zasadami obowiązującymi w języku polskim.
§ 46. Zmiany Statutu Osiedla dokonuje Rada Miejska na wniosek Rady bądź z własnej inicjatywy, po
przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Osiedla w trybie i na zasadach określonych uchwałą Rady
Miejskiej.


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 12


Załącznik nr 1 do Statutu Osiedla Jagodno
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Załącznik nr 2
do Statutu Osiedla Jagodno
Ordynacja wyborcza do Rady Osiedla
Rozdział 1.
Zasady ogólne


§ 1. 1. Wybory do Rady Osiedla są powszechne, równe, bezpośrednie i wolne oraz przeprowadzane w
głosowaniu tajnym.
2. W wyborach do Rady Osiedla głosować można tylko osobiście.
3. W tych samych wyborach do Rady Osiedla głosować można tylko jeden raz.
§ 2. 1. Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) w wyborach do Rady Osiedla ma obywatel polski
oraz obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania
kończy 18 lat, stale zamieszkuje na obszarze Osiedla i jest ujęty w stałym rejestrze wyborców na
terenie tego Osiedla.
2. Nie ma prawa wybierania:
1) osoba pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
2) osoba pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
3) osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) obywatel Unii Europejskiej, niebędący obywatelem polskim, pozbawiony prawa wybieralności w
państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.
§ 3. 1. Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) do Rady Osiedla ma każdy, komu przysługuje
prawo wybierania do Rady Osiedla.
2. Nie ma prawa wybieralności osoba:
1) skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
2) wobec której wydano prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności, o
którym mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o
dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U.
z 2020 r. poz. 306 i 322).
§ 4. 1. Radni wybierani są w wielomandatowych okręgach wyborczych.
2. O wyborze na radnego rozstrzyga liczba ważnie oddanych głosów.
3. Mandaty w okręgu wyborczym uzyskują kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą liczbę
głosów.
§ 5. 1. Ilekroć w ordynacji jest mowa o upływie terminu do wniesienia odwołania lub innego
dokumentu, należy przez to rozumieć dzień złożenia odwołania lub innego dokumentu odpowiednio
do organu wyborczego, do Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw osiedli lub w Urzędzie
Miejskim Wrocławia.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 14

2. Jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w ordynacji przypada na sobotę albo na
dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego następującego po tym
dniu.
3. Jeżeli niniejsza ordynacja nie stanowi inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem
wyborczym oraz czynności, o których mowa w ust. 1 są dokonywane w godzinach urzędowania
odpowiednio organów wyborczych lub Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Rozdział 2.
Zarządzanie wyborów

§ 6. 1. Wybory do Rady Osiedla zarządza się nie później niż na 30 dni przed upływem kadencji Rady
Osiedla. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 60 dni po
upływie kadencji Rady Osiedla z zastrzeżeniem § 80.
2. Rada Miejska zarządza wybory, określając dni, w których upływają terminy wykonania czynności
wyborczych (kalendarz wyborczy) oraz powołuje Miejską Komisję Wyborczą.
3. Najpóźniej w 60 dniu przed dniem wyborów Miejska Komisja Wyborcza podaje do publicznej
wiadomości, w formie obwieszczenia, informację o zarządzeniu wyborów, o ich terminie oraz o
siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.

Rozdział 3.
Ustalenie liczby radnych

§ 7. 1. Liczbę mandatów do Rady Osiedla ustala się w trybie i na zasadach określonych w ustawie z
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), na podstawie liczby
mieszkańców stale zamieszkałych na obszarze Osiedla ujętych w stałym rejestrze wyborców Miasta
Wrocławia, prowadzonym na zasadach określonych w odrębnych przepisach, ustalonej na koniec roku
poprzedzającego rok, w którym wybory mają być przeprowadzone.
2. W przypadku podziału Osiedla na dwa lub więcej okręgów wyborczych liczbę mandatów w
poszczególnych okręgach ustala się proporcjonalnie poprzez podzielenie liczby mieszkańców Osiedla
przez ustaloną dla Rady Osiedla liczbę mandatów.

Rozdział 4.
Okręgi wyborcze i obwody głosowania

§ 8. 1. Radni są wybierani w okręgach wyborczych, przez:
1) wyborców stale zamieszkałych na terenie Osiedla, jeśli Osiedle stanowi jeden okręg wyborczy;
2) wyborców stale zamieszkałych na części terenu Osiedla stanowiącej odrębny okręg wyborczy, jeśli
Osiedle zostało podzielone na okręgi wyborcze.
2. W okręgu wyborczym, wybiera się co najmniej 2 radnych.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 15

3. Okręg wyborczy może stanowić jeden obwód głosowania albo zostać podzielony na obwody
głosowania.
§ 9. 1. W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące od 500 do 15
000 mieszkańców, chyba że szczególne okoliczności uzasadniają utworzenie obwodu głosowania o
innej liczbie mieszkańców.
2. W domach pomocy społecznej lub innych zakładach opiekuńczych można utworzyć odrębne
obwody głosowania, o ile w zakładzie tym lub domu przebywać będzie w dniu głosowania co
najmniej 100 wyborców uprawnionych do głosowania w tych wyborach.
§ 10. 1. Najpóźniej w 50 dniu przed dniem wyborów Miejska Komisja Wyborcza, po konsultacji z
Komisją Rady Miejskiej właściwą do spraw Osiedli, ustala granice i numery okręgów wyborczych,
granice i numery obwodów głosowania, liczbę radnych wybieranych w poszczególnych okręgach oraz
wyznacza siedziby komisji obwodowych. W przypadku, gdy do 50 dnia przed dniem wyborów
Komisja Rady Miejskiej właściwa do spraw osiedli nie przedstawi swojej opinii, powyższe ustalenia
podejmuje się bez konsultacji.
2. Obwieszczenie zawierające treść ustaleń, o których mowa w ust. 1, podaje się do wiadomości
wyborców w sposób zwyczajowo przyjęty najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów.

Rozdział 5.
Spisy wyborców

§ 11. 1. Osoby, którym przysługuje prawo wybierania, wpisuje się do spisu wyborców.
2. Można być wpisanym tylko do jednego spisu wyborców.
12. 1. Prezydent sporządza spisy wyborców na podstawie stałego rejestru wyborców Miasta
Wrocławia, prowadzonego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2. Każdy wyborca może uzyskać informację o ujęciu w spisie wyborców w okresie wskazanym w
kalendarzu wyborczym.
3. Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy, w którym podaje dane
osobowe pozwalające na odnalezienie wyborcy w spisie. Udostępnienie spisu wyborców polega na
udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie lub nie figuruje w spisie.
4. W okresie, o którym mowa w ust. 2, każdy może wnieść do Prezydenta, pisemnie lub ustnie do
protokołu, reklamację w sprawie nieprawidłowości w spisie wyborców.
5. Reklamację rozpatruje Prezydent w ciągu 3 dni od daty jej wniesienia i powiadamia zgłaszającego
reklamację o sposobie jej załatwienia.
§ 13. 1. Spis wyborców sporządza się oddzielnie dla każdego obwodu głosowania według miejsca
zamieszkania wyborców.
2. Spis wyborców przekazuje się przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej najpóźniej w dniu
wyborów przed rozpoczęciem głosowania.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 16

§ 14. 1. Wybory do Rady przeprowadzają:
1) Miejska Komisja Wyborcza;
2) obwodowe komisje wyborcze.
2. Można być członkiem tylko jednej komisji wyborczej.
3. Osoby wchodzące w skład komisji wyborczych tracą członkostwo w komisji w przypadku:
1) zrzeczenia się członkostwa;
2) śmierci;
3) utraty prawa wybieralności;
4) odwołania z funkcji członka;
5) z dniem podpisania zgody na kandydowanie na radnego;
6) objęcia funkcji męża zaufania w obwodzie, do którego została powołana.
4. Członkowie komisji wyborczej nie mogą prowadzić agitacji wyborczej na rzecz poszczególnych
kandydatów.
§ 15. 1. Miejską Komisję Wyborczą w liczbie od 9 do 15 osób powołuje Rada Miejska.
2. W skład Miejskiej Komisji Wyborczej powoływani są radni Rady Miejskiej oraz inne osoby
zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej, organizacje społeczne i polityczne, a także przez Prezydenta.
3. Kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej zgłasza się najpóźniej na 5 dni przed sesją, na której
zarządzony zostanie termin wyborów. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Komisja Rady Miejskiej
właściwa do spraw osiedli.
4. W przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby kandydatów na członków Miejskiej Komisji
Wyborczej, pozostałych kandydatów wskazuje Rada Miejska.
5. Informację o naborze kandydatów na Członków Miejskiej Komisji Wyborczej publikuje się w
Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 16. Miejska Komisja Wyborcza posługuje się pieczęcią okrągłą o średnicy 35 mm z wizerunkiem
herbu Wrocławia, z napisem w otoku określającym nazwę i siedzibę Komisji.
§ 17. 1. Miejska Komisja Wyborcza rozstrzyga w sprawach należących do jej właściwości w
obecności co najmniej połowy swojego składu, w tym Przewodniczącego Komisji lub jednego z jego
Zastępców.
2. Na pierwszym posiedzeniu, które zwołuje Prezydent, Miejska Komisja Wyborcza:
1) wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Komisji, dwóch Zastępców Przewodniczącego oraz
Sekretarza Komisji;
2) omawia zadania i ustala tryb swojej pracy oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej
skład;
3) ustala działania związane z przyjmowaniem do zarejestrowania zgłoszeń kandydatów na radnych.
3. Pierwsze posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej prowadzi osoba wskazana przez Prezydenta, do
czasu wyboru Przewodniczącego Komisji.
4. Pracami Miejskiej Komisji Wyborczej kieruje Przewodniczący, który w szczególności:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 17

1) czuwa nad wykonywaniem zadań Komisji;
2) reprezentuje Komisję na zewnątrz;
3) ustala projekt porządku obrad Komisji, zwołuje jej posiedzenia i im przewodniczy;
4) podpisuje w imieniu Komisji uchwały podjęte na posiedzeniach, w których uczestniczył oraz pisma
związane z działalnością Komisji, z zastrzeżeniem § 20;
5) współpracuje z przedstawicielami Prezydenta w zakresie obsługi obwodowych komisji
wyborczych.
5. W razie nieobecności Przewodniczącego Komisji jego obowiązki pełni wskazany Zastępca
Przewodniczącego.
6. Do zadań Sekretarza Komisji należy:
1) zapewnienie obsługi organizacyjnej Komisji;
2) przygotowywanie i przedstawianie Komisji, po uzgodnieniu z jej Przewodniczącym, projektów
uchwał, rozstrzygnięć oraz innych dokumentów będących przedmiotem posiedzeń;
3) wykonywanie innych zadań zleconych przez Komisję.
7. Członkowie komisji uczestniczą w posiedzeniach i innych pracach Komisji. W razie niemożności
wzięcia udziału w pracach Komisji jej członek jest obowiązany powiadomić o tym, w miarę
możliwości jeszcze przed posiedzeniem, Przewodniczącego lub Sekretarza Komisji.
8. Uchwały komisji zapadają większością głosów w głosowaniu jawnym. W razie równej liczby
głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.
9. W posiedzeniach mogą uczestniczyć – bez prawa do udziału w głosowaniach - osoby zaproszone
przez Przewodniczącego Komisji.
§ 18. 1. Z posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej sporządza się protokół, w którym podaje się:
1) porządek obrad;
2) imiona i nazwiska uczestników;
3) podjęte rozstrzygnięcia i ustalenia.
2. Do protokołu dołącza się podjęte uchwały.
3. Uchwały Komisji podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu, z zastrzeżeniem § 19.
4. Protokół podpisują przewodniczący posiedzenia i Sekretarz Komisji.
§ 19. Wszyscy członkowie komisji obecni na posiedzeniu podpisują:
1) uchwały podjęte w sprawach:
a) wady zgłoszenia i odmowy rejestracji list kandydatów na radnych z powodu nieusunięcia wady
zgłoszenia,
b) odmowy rejestracji kandydata na radnego z powodu nieposiadania prawa wybieralności,
c) odmowy rejestracji listy kandydatów na radnych z powodu nieuzyskania wymaganego poparcia
wyborców, o którym mowa w § 32 ust. 1;
2) protokoły rejestracji list kandydatów na radnych;
3) protokół wyników wyborów radnych rad osiedli we Wrocławiu.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 18

§ 20. Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej i protokoły, o których mowa w § 19, oraz – stosownie do
decyzji Przewodniczącego Komisji – inne wydawane przez Komisję dokumenty, opatrywane są
pieczęcią Komisji.
§ 21. Do zadań Miejskiej Komisji Wyborczej należy:
1) zapewnienie wykonania zadań wyborczych we współdziałaniu z Prezydentem;
2) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego przez obwodowe komisje wyborcze
i udzielanie im wiążących wytycznych i wyjaśnień;
3) tworzenie okręgów wyborczych i ustalanie liczby mandatów przypadających w okręgach
wyborczych;
4) tworzenie obwodów głosowania i wskazanie siedzib obwodowych komisji wyborczych;
5) rozpatrywanie skarg na działalność obwodowych komisji wyborczych;
6) powoływanie, rozwiązywanie oraz dokonywanie zmian w składach obwodowych komisji
wyborczych;
7) ustalenie regulaminu obwodowych komisji wyborczych;
8) ustalenie harmonogramu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych;
9) rejestrowanie kandydatów na radnych;
10) zarządzanie druku obwieszczeń o wyborach oraz o zgłoszonych kandydatach i podanie ich do
publicznej wiadomości;
11) ustalenie trybu przekazywania i przyjmowania protokołów i materiałów wyborczych;
12) ustalenie wyników wyborów i podanie ich do publicznej wiadomości;
13) przedkładanie na wniosek Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw osiedli sprawozdań z
podejmowanych działań;
14) ustalenie wzorów:
a) zgłoszenia kandydata lub kandydatów na radnych wraz ze wzorem listy podpisów osób
popierających zgłoszenie,
b) zgłoszenia kandydata do obwodowej komisji wyborczej,
c) protokołu rejestracji kandydatów,
d) protokołu wyników głosowania,
e) protokołu ustalenia wyników wyborów,
f) kart do głosowania,
g) zaświadczenia dla mężów zaufania,
h) zaświadczenia o wyborze na radnego;
15) zarządzenie druku kart do głosowania oraz zapewnienie ich dostarczenia – we współpracy z
Prezydentem – obwodowym komisjom wyborczym;
16) wydawanie zaświadczeń dla mężów zaufania;
17) ustalenie wyników głosowania do poszczególnych Rad Osiedli oraz zbiorczych wyników
głosowania we wszystkich osiedlach w Mieście;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 19

18) przekazanie Radzie Miejskiej oraz Prezydentowi informacji o przebiegu i wynikach wyborów;
19) wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami niniejszej ordynacji niezbędnych do
przeprowadzenia wyborów.
§ 22. Miejska Komisja Wyborcza udziela obwodowym komisjom wyborczym niezbędnej pomocy w
celu zgodnego z prawem i sprawnego przeprowadzenia głosowania i ustalenia jego wyników, a w
szczególności:
1) zwołuje narady przewodniczących i zastępców przewodniczących obwodowych komisji
wyborczych dla omówienia zadań i trybu pracy komisji;
2) przeprowadza szkolenia członków obwodowych komisji wyborczych oraz udziela im bieżących
wyjaśnień;
3) przekazuje obwodowym komisjom wyborczym wytyczne i wyjaśnienia Miejskiej Komisji
Wyborczej;
4) stwierdzając na podstawie skarg i własnych ustaleń uchybienia w działalności obwodowych komisji
wyborczych, udziela wskazówek co do sposobu ich usunięcia.
§ 23. Obsługę organizacyjno-administracyjną Miejskiej Komisji Wyborczej zapewnia Prezydent.
§ 24. 1. Obwodowe komisje wyborcze w składzie od 6 do 8 osób powołuje Miejska Komisja
Wyborcza, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów.
2. Zasady i termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych określa
Miejska Komisja Wyborcza.
3. Obsługę administracyjną i warunki techniczno-materialne pracy obwodowych komisji wyborczych
zapewnia Prezydent.
§ 25. 1. W skład obwodowych komisji wyborczych, z zastrzeżeniem ust. 2, mogą wchodzić wyborcy
stale zamieszkujący i ujęci w stałym rejestrze wyborców na terenie Wrocławia, niebędący w stosunku
do osób kandydujących do Rady zstępnymi, wstępnymi, przysposobionymi, małżonkami,
rodzeństwem, małżonkami zstępnych, wstępnych lub przysposobionych. Można być członkiem tylko
jednej komisji.
2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, ma zastosowanie w przypadku obwodowej komisji
wyborczej właściwej dla okręgu wyborczego, w którym kandyduje ta osoba.
3. W skład obwodowych komisji wyborczych wchodzi z urzędu, jako członek, osoba wskazana przez
Prezydenta spośród pracowników podmiotów, w których zorganizowane są lokale wyborcze. Osoba ta
nie musi stale zamieszkiwać lub być ujęta w stałym rejestrze wyborców na terenie Wrocławia.
4. W przypadku zgłoszenia do składu obwodowej komisji wyborczej liczby kandydatów
przekraczającej dopuszczalny skład komisji, skład komisji ustala się w drodze publicznego losowania
przeprowadzonego przez Miejską Komisję Wyborczą.
5. Osoby wchodzące w skład obwodowych komisji wyborczych tracą członkostwo w komisji z dniem
podpisania zgody na kandydowanie na radnego. Z tym dniem tracą również członkostwo w komisji
osoby będące w stosunku do osób, które wyraziły zgodę na kandydowanie do danej Rady zstępnymi,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 20

wstępnymi, przysposobionymi, małżonkami, rodzeństwem, małżonkami zstępnych, wstępnych lub
przysposobionych – jeśli te osoby są członkami obwodowej komisji wyborczej, właściwej dla okręgu
wyborczego, w którym kandyduje ta osoba.
§ 26. Do zadań obwodowych komisji wyborczych należy:
1) przeprowadzenie głosowania w obwodzie;
2) czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego w miejscu i czasie
głosowania;
3) ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości;
4) przekazanie protokołów głosowania i materiałów wyborczych do Miejskiej Komisji Wyborczej;
5) wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów wyborczych.
§ 27. 1. Osobom wchodzącym w skład komisji wyborczych przysługują diety na zasadach
określonych w niniejszej ordynacji wyborczej.
2. Dieta jest wypłacana przez Prezydenta Wrocławia jednorazowo w terminie do 21 dni po wykonaniu
czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do Rad, z zastrzeżeniem § 28 ust. 2 i § 29 ust. 2.
§ 28. 1. Członkom Miejskiej Komisji Wyborczej przysługują diety w następującej wysokości:
1) przewodniczącemu – 120% miesięcznej diety przysługującej przewodniczącemu komisji stałej
Rady Miejskiej;
2) zastępcy przewodniczącego – 100% miesięcznej diety przysługującej przewodniczącemu komisji
stałej Rady Miejskiej;
3) sekretarzowi – 100% miesięcznej diety przysługującej przewodniczącemu komisji stałej Rady
Miejskiej;
4) pozostałym członkom – 90% miesięcznej diety przysługującej radnemu Rady Miejskiej będącemu
członkiem co najmniej jednej komisji.
2. Za przeprowadzenie wyborów ponownych, uzupełniających i przedterminowych Członkom
Miejskiej Komisji Wyborczej przysługuje dieta w wysokości 50% diety określonej w ust. 1.
3. Dieta nie przysługuje członkom Miejskiej Komisji Wyborczej w przypadku rezygnacji lub
odwołania ze składu Komisji, a w przypadku, gdy nie brał udziału we wszystkich posiedzeniach
komisji, ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby posiedzeń komisji, w których nie brał udziału z
zastrzeżeniem ust. 4.
4. Dieta nie ulega obniżeniu w przypadku wykonywania przez członka komisji w dniu posiedzenia
innych czynności związanych z działaniem komisji a fakt ten potwierdzi na liście obecności jej
przewodniczący.
§ 29. 1. Członkom obwodowych komisji wyborczych przysługują diety w następującej wysokości:
1) Przewodniczącemu – 20% miesięcznej diety przysługującej przewodniczącemu komisji stałej Rady
Miejskiej;
2) Zastępcy Przewodniczącego – 20% miesięcznej diety przysługującej radnemu Rady Miejskiej
będącemu członkiem co najmniej jednej komisji;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 21

3) Pozostałym Członkom – 15% miesięcznej diety przysługującej radnemu Rady Miejskiej będącemu
członkiem co najmniej jednej komisji.
2. Za przeprowadzenie wyborów ponownych i przedterminowych członkom obwodowych komisji
wyborczych przysługuje dieta w wysokości 100% diety określonej w ust. 1.
3. W przypadku nieprzeprowadzenia głosowania w obwodzie po przeprowadzonych szkoleniach dla
członków obwodowych komisji wyborczych dla danego obwodu, członkom komisji wypłaca się diety
w wysokości 50 % diety określonej w ust. 1.
§ 30. 1. Miejska Komisja Wyborcza odwołuje członka obwodowej komisji wyborczej w przypadku
niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków członka komisji.
2. Wniosek o odwołanie członka komisji lub zastępcy Przewodniczącego składa Przewodniczący
obwodowej komisji wyborczej, a wniosek o odwołanie Przewodniczącego komisji składają wspólnie:
Zastępca Przewodniczącego z co najmniej 3 członkami komisji.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy dołączyć uzasadnienie.
4. Uzupełnienia składu obwodowej komisji wyborczej dokonuje się w przypadku, gdy liczba
członków tej komisji jest mniejsza niż 6 osób.
5. Miejska Komisja Wyborcza rozwiązuje obwodowe komisje wyborcze:
1) po zakończeniu ich działalności i stwierdzeniu ważności wyborów lub ich unieważnieniu -
najpóźniej w terminie 30 dni;
2) w przypadku, gdy wyborów nie przeprowadzono - najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wyborów.

Rozdział 7.
Zgłaszanie kandydatów

§ 31. 1. Prawo zgłoszenia kandydata na radnego przysługuje kandydatowi, jednej z osób
popierających kandydata lub osobie upoważnionej pisemnie przez kandydata.
2. W zgłoszeniu kandydata na radnego należy podać:
1) nazwę Osiedla, do którego kandydat kandyduje oraz nr okręgu wyborczego;
2) nazwisko i imiona kandydata, nr ewidencyjny PESEL, miejsce zamieszkania, zawód (zawód
wykonywany lub główne zajęcie) lub wykształcenie (podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie,
wyższe).
3. W przypadku zgłoszenia na kandydata na radnego obywatela Unii Europejskiej niebędącego
obywatelem polskim, należy podać jego obywatelstwo oraz nr paszportu, jeżeli nie posiada nadanego
numeru ewidencyjnego PESEL.
4. Kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym i tylko z jednego zgłoszenia.
5. Do każdego zgłoszenia należy dołączyć pisemne oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na
kandydowanie oraz o posiadaniu prawa wybieralności (biernego prawa wyborczego) do Rady. Zgoda
kandydata na kandydowanie w wyborach powinna zawierać imię, nazwisko oraz numer ewidencyjny

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 22

PESEL kandydata, a w przypadku obywatela Unii Europejskiej – numer paszportu, jeżeli nie posiada
nadanego numeru ewidencyjnego PESEL. Zgodę na kandydowanie kandydat opatruje datą i
własnoręcznym podpisem.
6. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 5, kandydat na radnego może wnieść o oznaczenie jego
kandydatury w rejestrze kandydatów nazwą lub skrótem nazwy partii, ugrupowania albo innej
organizacji bądź grupy popierającej jego kandydaturę (nie więcej niż 45 znaków wliczając spacje).
7. Fakt poparcia kandydatury powinien być potwierdzony pisemnie przez właściwy statutowo organ
partii, ugrupowania lub organizacji; potwierdzenie składa się łącznie ze zgłoszeniem. W oświadczeniu
tym winna się znaleźć również zgoda statutowego organu partii, ugrupowania lub organizacji na
użycie ich nazwy w oznaczeniu kandydata na karcie do głosowania.
§ 32. 1. Zgłoszenie kandydata na radnego powinno być sporządzone zgodnie z wzorem, o którym
mowa w § 21 pkt 14 lit. a, oraz poparte przez co najmniej 15 wyborców, o których mowa w § 2 ust. 1.
2. Do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 dołącza się wykaz podpisów wyborców popierających
zgłoszenie.
3. Wyborca udzielający poparcia kandydatowi składa podpis obok czytelnie wpisanego swojego
nazwiska i imienia, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL.
4. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów. Wycofanie udzielonego poparcia
nie jest skuteczne.
§ 33. 1. Kandydatów na radnych zgłasza się do Miejskiej Komisji Wyborczej najpóźniej w 30 dniu
przed dniem wyborów.
2. Miejska Komisja Wyborcza bada, czy zgłoszenie spełnia wymogi określone w § 31-32.
3. Miejska Komisja Wyborcza odmawia rejestracji kandydata, jeżeli nie zamieszkuje on stale i nie jest
ujęty w stałym rejestrze wyborców danego osiedla w dniu zgłoszenia kandydatury do Miejskiej
Komisji Wyborczej, powiadamiając o tym niezwłocznie zgłaszającego.
4. Jeżeli zgłoszenie kandydata wykazuje inne wady, Miejska Komisja Wyborcza wzywa niezwłocznie
zgłaszającego do ich usunięcia w terminie 3 dni. Jeżeli wskazane wady nie zostaną w terminie
usunięte, Miejska Komisja Wyborcza odmawia rejestracji kandydata.
5. Od rozstrzygnięcia Miejskiej Komisji Wyborczej o odmowie rejestracji kandydata zgłaszający
mogą złożyć odwołanie do Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw Statutu, w terminie 3 dni od
dnia poinformowania o odmowie rejestracji kandydata.
6. Rozstrzygnięcie Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw Statutu, podjęte w wyniku
rozpatrzenia odwołania, następuje w terminie 4 dni od dnia złożenia odwołania i jest ostateczne.
§ 34. Miejska Komisja Wyborcza niezwłocznie rejestruje kandydata na radnego, sporządzając
protokół rejestracji.
§ 35. 1. Jeżeli w przewidzianym terminie nie zostanie zgłoszona wymagana liczba kandydatów, albo
zostanie zgłoszona liczba kandydatów równa liczbie mandatów w okręgu wyborczym, Miejska

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 23

Komisja Wyborcza przedłuża o 5 dni termin zgłaszania kandydatów na radnych, podając do
publicznej wiadomości informację o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów.
2. Jeżeli pomimo postępowania, o którym mowa w ust. 1, liczba zgłoszonych kandydatów jest nadal
równa liczbie mandatów w danym okręgu wyborczym, za wybranych na radnych uznaje się
zarejestrowanych kandydatów.
3. Jeżeli pomimo postępowania, o którym mowa w ust. 1, w danym okręgu wyborczym liczba
zgłoszonych kandydatów jest mniejsza niż liczba mandatów, wskutek czego skład Rady
ukształtowany zostałby poniżej 100% liczby radnych, wyborów do Rady nie przeprowadza się.
4. Przepisy ust. 2-3 stosuje się także w przypadku zmiany liczby kandydatów na skutek zdarzeń, o
których mowa w § 36 ust. 1.
5. O przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów lub głosowania Miejska Komisja Wyborcza
niezwłocznie powiadamia wyborców poprzez publikację informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie.
6. W sytuacji, o której mowa w ust. 3, Rada Miejska ponownie zarządza wybory na wniosek poparty
przez minimum 5% wyborców w osiedlach liczących do 6000 wyborców i co najmniej 300 wyborców
w osiedlach o liczbie wyborców powyżej 6000.
7. Wniosek składa się do Rady Miejskiej wraz z listą wyborców popierających przeprowadzenie
wyborów zawierającą imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz własnoręczny podpis
każdego z tych wyborców. W przypadku udzielenia poparcia przez obywatela Unii Europejskiej
niebędącego obywatelem polskim, należy podać jego obywatelstwo oraz – jeśli nie posiada numeru
PESEL – nr paszportu.
8. Jeżeli wniosek zawiera wady, Przewodniczący Rady Miejskiej wzywa do ich usunięcia w terminie
14 dni. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie wniosek pozostawia się bez
rozpoznania.
9. Rada Miejska zarządza ponowne wybory w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Ponowne zarządzenie wyborów może nastąpić tylko jeden raz.
10. Wyborów nie zarządza się jeżeli prawidłowy wniosek o ich przeprowadzenie zostanie złożony
później, niż 1 rok przed końcem kadencji.
§ 36. 1. Miejska Komisja Wyborcza skreśla z rejestru nazwisko kandydata, który zmarł, utracił prawo
wybieralności lub wycofał zgodę na kandydowanie.
2. O skreśleniu nazwiska kandydata Miejska Komisja Wyborcza informuje wyborców poprzez
publikację informacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej
w swojej siedzibie.
§ 37. 1. Po zarejestrowaniu kandydatów na radnych Miejska Komisja Wyborcza:
1) ustala rejestr kandydatów w porządku alfabetycznym dla każdego okręgu wyborczego;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 24

2) zarządza – w porozumieniu z Prezydentem – wydrukowanie obwieszczeń zawierających dane o
kandydatach (nazwisko i imiona, wiek, zawód lub wykształcenie, wraz z ewentualnymi oznaczeniami,
o których mowa w § 31 ust. 6).
2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, powinno być przekazane obwodowym komisjom
wyborczym z poleceniem rozplakatowania w okręgu wyborczym najpóźniej w 14 dniu przed dniem
wyborów.

Rozdział 8.
Mężowie zaufania

§ 38. 1. Kandydat na radnego może wyznaczyć swojego męża zaufania.
2. Mężem zaufania może być osoba posiadająca prawo wyborcze stale zamieszkująca na terenie
Wrocławia, z tym, że nie może to być osoba kandydująca na radnego ani osoba wchodząca w skład
komisji wyborczej.
3. Mąż zaufania reprezentuje interesy kandydata w czasie głosowania i przy ustalaniu wyników
głosowania w obwodzie. Mąż zaufania może być obecny przy ustalaniu wyniku wyborów.
4. Miejska Komisja Wyborcza wydaje mężowi zaufania zaświadczenie, uprawniające go do obecności
w lokalu komisji obwodowej w czasie głosowania i przy ustalaniu wyników głosowania w obwodzie.
Zaświadczenie wydaje się najpóźniej 2 dni przed dniem wyborów, na pisemny wniosek kandydata na
radnego.
5. Można być mężem zaufania więcej niż jednego kandydata.

Rozdział 9.
Karty do głosowania

§ 39. 1. Treść i wzór kart do głosowania, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego, określa Miejska
Komisja Wyborcza.
2. Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów
na radnych zarejestrowanych w okręgu wyborczym oraz oznaczenie nazwą lub skrótem nazwy partii,
ugrupowania albo innej organizacji bądź grupy popierającej jego kandydaturę jeżeli kandydat w
oświadczeniu, o którym mowa w §31 ust. 6, umieścił taki zapis.
3. Na karcie do głosowania umieszcza się informację o sposobie głosowania i warunkach ważności
głosu.
§ 40. 1. Wydrukowanie kart do głosowania zarządza Miejska Komisja Wyborcza i ustala – we
współpracy z Prezydentem - sposób ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym.
2. Karta do głosowania może być zadrukowana tylko jednostronnie. Wielkość i rodzaj czcionki
powinny być jednakowe dla wszystkich kandydatów.
3. Na karcie do głosowania drukuje się odcisk pieczęci Miejskiej Komisji Wyborczej. Kartę do
głosowania opatruje swoją pieczęcią właściwa obwodowa komisja wyborcza.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 25

§ 41. 1. Przy ustalaniu nakładu kart należy kierować się liczbą wyborców umieszczonych w rejestrze
wyborców lub w spisach wyborców w obwodach glosowania.
2. Druk kart do głosowania powinien być poprzedzony kontrolą poprawności ich treści
przeprowadzoną przez Członków Miejskiej Komisji Wyborczej i osób wskazanych przez Prezydenta i
powinien odbywać się z zachowaniem warunków najwyższej staranności.
3. Wydanie rezerwy kart do głosowania obwodowym komisjom wyborczym może nastąpić wyłącznie
protokolarnie na polecenie Miejskiej Komisji Wyborczej.
§ 42. Nieważne są karty do głosowania inne niż określone zgodnie z przepisami niniejszego rozdziału
lub nieopatrzone pieczęcią właściwej obwodowej komisji wyborczej.

Rozdział 10.
Sposób głosowania i warunki ważności głosu

§ 43. 1. Wyborca głosuje, stawiając znak „x” (co najmniej dwie przecinające się linie) w obrębie
kratki z lewej strony obok nazwiska kandydata, na którego głosuje.
2. Liczba postawionych znaków „x” nie może być większa niż liczba mandatów w okręgu
wyborczym.
3. Za nieważny uznaje się głos, jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „x” w kratce z lewej
strony obok nazwisk większej liczby kandydatów niż wynosi liczba mandatów w okręgu wyborczym
lub nie postawiono znaku "x" w kratce z lewej strony obok nazwiska żadnego kandydata.
4. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk albo poczynienie innych dopisków poza
kratką nie wpływa na ważność głosu.

Rozdział 11.
Przebieg głosowania

§ 44. 1. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej, zwanym dalej lokalem
wyborczym, od godz. 8:00 do godz. 20:00 bez przerwy.
2. O godzinie 20:00 przewodniczący obwodowej komisji wyborczej zarządza zakończenie
głosowania, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w § 50. Od tej chwili mogą głosować tylko
wyborcy, którzy przybyli do lokalu wyborczego przed zakończeniem głosowania.
3. W lokalu wyborczym wydziela się miejsca zapewniające tajność głosowania, w liczbie
umożliwiającej wyborcom swobodne z nich korzystanie.
§ 45. 1. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja wyborcza sprawdza, czy urna jest pusta,
po czym zamyka ją i opieczętowuje pieczęcią komisji, a następnie ustala liczbę otrzymanych kart do
głosowania oraz je opieczętowuje.
2. Urny nie wolno otwierać od chwili zapieczętowania aż do zakończenia głosowania.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 26

§ 46. 1. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia, w lokalu wyborczym powinno
być obecnych co najmniej 3 członków obwodowej komisji wyborczej, w tym przewodniczący lub jego
zastępca.
2. W lokalu wyborczym podczas wszystkich czynności obwodowej komisji wyborczej mogą
przebywać mężowie zaufania.
§ 47. 1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji wyborczej dowód
osobisty lub inny dokument ze zdjęciem, umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.
2. Wyborca nieumieszczony w spisie wyborców zostanie przez obwodową komisję wyborczą
dopisany do spisu i dopuszczony do udziału w głosowaniu, jeżeli udokumentuje, że stale zamieszkuje
na terenie danego obwodu głosowania, a właściwy organ ewidencyjny potwierdzi, że osoba ta jest
wpisana do rejestru wyborców we Wrocławiu na obszarze obwodu głosowania.
§ 48. 1. Wyborca objęty spisem lub dopisany do spisu zgodnie z § 47 ust. 2 otrzymuje od obwodowej
komisji wyborczej kartę do głosowania opatrzoną jej pieczęcią. Wyborca potwierdza otrzymanie karty
do głosowania własnym podpisem w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców.
2. Jeżeli otrzymujący kartę do głosowania, o której mowa w ust. 1, będący osobą niepełnosprawną o
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie może w
związku z tym potwierdzić otrzymania karty do głosowania, członek obwodowej komisji wyborczej
wydający kartę do głosowania wraz z przewodniczącym lub zastępcą przewodniczącego stwierdza
fakt wydania oraz przyczynę braku podpisu osoby otrzymującej kartę nanosząc odpowiednią adnotację
w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.
3. Po otrzymaniu karty do głosowania wyborca udaje się do miejsca zapewniającego tajność
głosowania, znajdującego się w lokalu wyborczym.
4. Kartę do głosowania wyborca wrzuca do urny.
5. Karty do głosowania nie wolno wynosić poza lokal wyborczy. W przypadku, gdy obwodowa
komisja wyborcza zauważy, że wyborca wyniósł kartę do głosowania na zewnątrz, lub otrzyma
informację, że w lokalu wyborczym lub poza nim oferowane jest odstąpienie karty, obowiązana jest
niezwłocznie zawiadomić o tym Policję oraz Miejską Komisję Wyborczą, a fakt ten opisać w
protokole głosowania.
6. Obwodowa komisja wyborcza czuwa, aby wyborcy nie wrzucali do urny innych przedmiotów niż
karty do głosowania. W razie stwierdzenia takiego przypadku, należy go opisać w protokole
głosowania.
§ 49. Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać przy głosowaniu inna osoba, z
wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej i mężów zaufania.
§ 50. 1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń głosowanie
było przejściowo uniemożliwione, obwodowa komisja wyborcza po uzgodnieniu z Miejską Komisją
Wyborczą może zarządzić jego przerwanie lub przedłużenie. Uchwała obwodowej komisji wyborczej

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 27

w tej sprawie powinna być natychmiast podana do publicznej wiadomości i przekazana do Miejskiej
Komisji Wyborczej.
2. W przypadku przerwania głosowania obwodowa komisja wyborcza zakleja i opieczętowuje wlot
urny i oddaje ją wraz ze spisem wyborców na przechowanie przewodniczącemu. Pieczęć obwodowej
komisji wyborczej oddaje się w takim przypadku na przechowanie zastępcy przewodniczącego lub
innemu członkowi komisji. W miarę możliwości obwodowa komisja wyborcza ustala również liczbę
kart niewykorzystanych, umieszcza je w opieczętowanym pakiecie i oddaje na przechowanie
przewodniczącemu komisji.
3. W przypadku ustania przyczyn przerwania głosowania obwodowa komisja wyborcza sprawdza, czy
pieczęcie na urnie i pakiecie z niewykorzystanymi kartami są nienaruszone. Brak uchybień i ponowne
podjęcie głosowania komisja stwierdza protokolarnie.
4. W przypadku stwierdzenia, że pieczęcie na urnie i pakiecie z niewykorzystanymi kartami są
naruszone, obwodowa komisja wyborcza zawiadamia o tym Miejską Komisję Wyborczą. Miejska
Komisja Wyborcza rozstrzyga o dalszym przebiegu głosowania zgodnie z § 21 pkt 2.
§ 51. 1. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal się znajduje, zabroniona jest
jakakolwiek agitacja wyborcza.
2. W lokalu wyborczym umieszcza się tylko urzędowe obwieszczenia wyborcze.
§ 52. 1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju
w czasie głosowania i może w tym celu wydawać odpowiednie zarządzenia porządkowe.
2. W razie konieczności przewodniczący obwodowej komisji wyborczej może zażądać interwencji
Straży Miejskiej lub Policji informując o tym fakcie Miejską Komisję Wyborczą.

Rozdział 12.
Ustalanie wyników głosowania

§ 53. 1. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania obwodowa komisja wyborcza ustala wyniki
głosowania w obwodzie.
2. Obwodowa komisja wyborcza ustala na podstawie spisu wyborców liczbę osób uprawnionych do
głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania.
3. Obwodowa komisja wyborcza ustala liczbę niewykorzystanych kart do głosowania, a następnie
karty te umieszcza w zapieczętowanych pakietach.
4. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej w obecności członków tej komisji otwiera urnę, po
czym komisja ustala liczbę kart wyjętych z urny.
5. Kart do głosowania przedartych, całkowicie na dwie lub więcej części, nie bierze się pod uwagę
przy obliczeniach, o których mowa w ust. 4.
6. Jeżeli liczba kart do głosowania wyjętych z urny jest mniejsza lub większa od liczby wydanych
kart, obwodowa komisja wyborcza podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 28

§ 54. 1. Obwodowa komisja wyborcza ustala, na podstawie ważnych kart do głosowania, liczbę
głosów nieważnych oraz liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. W przypadku, gdy obwód głosowania obejmuje więcej niż jeden okręg wyborczy, ustalenie liczby
oddanych głosów, jak też głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, następuje oddzielnie dla
każdego okręgu wyborczego.
3. Obwodowa komisja wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania w
obwodzie.
§ 55. 1. W protokole głosowania w obwodzie wymienia się liczby:
1) liczbę kart otrzymanych do głosowania;
2) liczbę niewykorzystanych kart;
3) osób uprawnionych do głosowania;
4) wyborców, którym wydano karty do głosowania;
5) kart do głosowania wyjętych z urny;
6) kart nieważnych;
7) kart ważnych;
8) głosów nieważnych, z podaniem przyczyny ich nieważności;
9) głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.
2. W protokole podaje się czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz omawia zarządzenia i
wydane decyzje, jak również inne istotne okoliczności związane z przebiegiem głosowania.
3. Protokół podpisują i każdą ze stron parafują wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej
komisji wyborczej obecne przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią komisji.
4. Mężom zaufania przysługuje prawo wniesienia uwag do protokołu, z wymienieniem konkretnych
zarzutów. Do uwag tych winna się odnieść obwodowa komisja wyborcza, przedstawiając je razem z
protokołem z głosowania przekazanym Miejskiej Komisji Wyborczej.
5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do członków obwodowej komisji wyborczej, z tym, że nie
zwalnia ich to z obowiązku podpisania protokołu głosowania w obwodzie.
§ 56. Niezwłocznie po sporządzeniu protokołu obwodowa komisja wyborcza podaje do publicznej
wiadomości wyniki głosowania poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym w miejscu łatwo
dostępnym dla wyborców jednego egzemplarza protokołu głosowania w obwodzie.
§ 57. 1. Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje Miejskiej Komisji
Wyborczej w zapieczętowanej kopercie jeden egzemplarz protokołu głosowania w obwodzie z
ewentualnymi zarzutami mężów zaufania i stanowiskiem komisji, o których mowa w § 55 ust. 5, oraz
karty do głosowania, spis wyborców, pieczęć i inne dokumenty z głosowania.
2. Tryb przekazywania i przyjmowania protokołów i materiałów wyborczych ustala Miejska Komisja
Wyborcza.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 29

Rozdział 13.
Ustalanie wyników wyborów

§ 58. Na podstawie otrzymanych protokołów głosowania w obwodach, Miejska Komisja Wyborcza
ustala wyniki wyborów odrębnie dla każdego okręgu wyborczego.
§ 59. 1. Za wybranych uznaje się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę ważnie
oddanych głosów w ramach liczby mandatów dla danego okręgu.
2. Jeżeli równą liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu otrzymało dwoje lub więcej
kandydatów, o rozdziale mandatów decyduje losowanie przeprowadzone przez Miejską Komisję
Wyborczą, według zasad określonych w § 60.
§ 60. 1. Losowanie jest obowiązkowe, jeżeli co najmniej dwoje kandydatów otrzymało w danym
okręgu wyborczym równą liczbę głosów, uprawniającą do przyznania im mandatu radnego.
2. Losowanie przeprowadza Miejska Komisja Wyborcza w obecności tych mężów zaufania, którzy są
obecni przy ustalaniu wyników wyborów.
3. Miejska Komisja Wyborcza sporządza karty losowania odrębnie dla każdego kandydata, o którym
mowa w ust. 1. Na karcie losowania wpisuje się imię lub imiona i nazwisko kandydata, oraz
umieszcza się pieczęć Miejskiej Komisji Wyborczej. Karta losowania powinna zostać złożona w
sposób uniemożliwiający identyfikację danych kandydata.
4. Gotowe karty losowania umieszcza się w stosownym pojemniku.
5. Po wymieszaniu kart, Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej lub wyznaczony przez niego
Członek Komisji losuje kandydata bądź kandydatów, których uważać się będzie za wybranych do
rady. Losowanie polega na wyciągnięciu z pojemnika tylu kart, ile pozostało mandatów do obsadzenia
w danym okręgu wyborczym.
6. Przebieg losowania uwzględnia się w protokole wyników wyborów.
§ 61. 1. Miejska Komisja Wyborcza sporządza w dwóch egzemplarzach protokół wyników wyborów,
podając liczbę wybieranych radnych oraz nazwiska i imiona wybranych radnych, według
poszczególnych okręgów wyborczych.
2. W protokole podaje się również:
1) zbiorcze informacje o wynikach głosowania na obszarze Osiedla, obejmujące liczby:
a) wyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia głosowania,
b) osób którym wydano karty do głosowania,
c) kart wyjętych z urny,
d) kart nieważnych,
e) kart ważnych,
f) głosów nieważnych,
g) głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów;

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 30

2) zbiorcze informacje o wynikach głosowania na obszarze Miasta, sporządzone na podstawie
zbiorczych informacji, o których mowa w pkt 1, obejmujące:
a) liczbę:
- wyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia głosowania,
- osób którym wydano karty do głosowania,
- kart wyjętych z urn,
- kart nieważnych,
- kart ważnych,
- głosów nieważnych,
- głosów ważnych,
b) imiona i nazwiska wybranych radnych w Osiedlach;
3) przebieg losowania, o którym mowa w § 60 ust. 2.
3. Miejska Komisja Wyborcza niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości protokół wyników
wyborów, poprzez jego publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy
informacyjnej w swojej siedzibie.

Rozdział 14.
Protesty wyborcze i ważność wyborów

§ 62. 1. Miejska Komisja Wyborcza po zakończeniu wyborów, w przypadku otrzymania
uzasadnionych uwag do pracy obwodowej komisji wyborczej, sprawdza dokumentację z wyborów i
stwierdza prawidłowość ich przebiegu.
2. W przypadku stwierdzenia istotnego niedopełnienia obowiązków przez obwodową komisję
wyborczą, bądź poważnych niezgodności w dokumentacji wyborczej, mogących mieć wpływ na
wynik wyborów, Miejska Komisja Wyborcza może unieważnić wybory w okręgu wyborczym, w
którym stwierdzono nieprawidłowości, w terminie 14 dni od dnia wyborów.
3. Uchwałę o unieważnieniu wyborów Miejska Komisja Wyborcza podejmuje po wysłuchaniu
wyjaśnień przewodniczącego lub członków obwodowej komisji wyborczej.
4. Informację o unieważnieniu wyborów Miejska Komisja Wyborcza podaje do publicznej
wiadomości poprzez jej publikację w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy
informacyjnej w swojej siedzibie i tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia.
§ 63. 1. W ciągu 5 dni od dnia wyborów może być wniesiony protest przeciwko ważności wyborów
do Rady Osiedla z powodu naruszenia przepisów wyborczych dotyczących głosowania, ustalenia
wyników głosowania bądź wyników wyborów – gdy to naruszenie mogło wywrzeć istotny wpływ na
wynik wyborów.
2. Protest może wnieść wyborca stale zamieszkujący na obszarze działania Rady.
3. Protest wnosi się na piśmie do Miejskiej Komisji Wyborczej, ze wskazaniem przez wnoszącego
protest zarzutów oraz przedstawieniem lub wskazaniem dowodów, na których je opiera. Protestom

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 31

wniesionym w innej formie nie nadaje się dalszego biegu, o czym Przewodniczący Komisji
zawiadamia wnoszącego w takiej samej formie, w jakiej wniesiono protest.
§ 64. 1. Sprawy, o których mowa w § 63 ust. 1, Miejska Komisja Wyborcza rozpatruje w terminie 14
dni od daty wpływu protestu. Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej może wezwać
składającego protest do złożenia dodatkowych wyjaśnień. Niezłożenie dodatkowych wyjaśnień nie
wstrzymuje rozpoznania protestu w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
2. Miejska Komisja Wyborcza podejmuje uchwałę o:
1) odrzuceniu protestu, gdy wpłynie po terminie, złoży go osoba nieuprawniona lub nie dotyczy on
zakresu przedmiotowego określonego w § 63 ust. 1;
2) oddaleniu protestu, gdy uzna go za bezzasadny;
3) stwierdzeniu nieważności wyborów w danym okręgu wyborczym, w którym stwierdzono
nieprawidłowości, bądź nieważności wyboru radnego, jeżeli stwierdzi, iż w wyborach tych
dopuszczono się naruszenia przepisów wyborczych, o których mowa w § 63 ust. 1, które wywarły
istotny wpływ na wyniki wyborów.
3. Miejska Komisja Wyborcza przesyła uchwałę, o której mowa w ust. 2, wnoszącemu protest.
§ 65. 1. Od rozstrzygnięć Miejskiej Komisji Wyborczej, o których mowa w § 64, wyborcy
wnoszącemu protest przysługuje odwołanie do Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw Statutu w
ciągu 7 dni od dnia doręczenia.
2. Komisja Rady Miejskiej właściwa do spraw Statutu podejmuje uchwałę w sprawie rozpatrzenia
odwołania w terminie 15 dni od daty jego wniesienia.
3. Komisja Rady Miejskiej właściwa do spraw Statutu podejmuje uchwałę o:
1) odrzuceniu odwołania, gdy wpłynie po terminie lub złoży je osoba nieuprawniona, i stwierdzeniu
ważności wyborów;
2) oddaleniu odwołania, gdy uzna je za bezzasadne, i stwierdzeniu ważności wyborów;
3) uwzględnieniu odwołania i odpowiednio do sformułowanego wniosku stwierdzeniu ważności bądź
nieważności wyborów.
4. Komisja Rady Miejskiej właściwa do spraw Statutu przesyła uchwałę o rozstrzygnięciu odwołania
wnoszącemu to odwołanie oraz podaje tę uchwałę do publicznej wiadomości. Rozstrzygnięcie
odwołania jest ostateczne.
§ 66. 1. W przypadku stwierdzenia nieważności wyborów do Rady Osiedla, ponowne wybory do Rady
Osiedla zarządza Miejska Komisja Wyborcza w drodze uchwały w ciągu 90 dni od dnia podjęcia
rozstrzygnięcia o unieważnieniu wyborów.
2. Do ponownych wyborów stosuje się odpowiednio przepisy niniejszej ordynacji. Kalendarz
wyborczy w ponownych wyborach może przewidywać krótsze terminy czynności wyborczych.
3. Miejska Komisja Wyborcza określa, w jakim zakresie i od jakiej czynności należy rozpocząć nowe
postępowanie wyborcze.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 32

§ 67. W przypadku stwierdzenia nieważności wyboru radnego, uzupełnia się skład Rady w trybie
określonym w § 71.
§ 68. Miejska Komisja Wyborcza stwierdza ważność wyborów po upływie terminu, o którym mowa w
§ 63 ust. 1, wobec braku protestów przeciwko ważności wyborów albo po upływie terminu do
złożenia odwołań, o których mowa w § 65 ust. 1.
§ 69. 1. Miejska Komisja Wyborcza wydaje radnym zaświadczenia o wyborze, na podstawie
protokołu wyników wyborów, w terminie 30 dni od dnia, w którym stwierdzono ważność wyborów.
2. Miejska Komisja Wyborcza, po dokonaniu wszystkich czynności wynikających z powyższej
ordynacji, zostaje rozwiązana przez Radę Miejską.

Rozdział 15.
Wygaśnięcie mandatu radnego, uzupełnienie składu Rady

§ 70. 1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek:
1) śmierci;
2) pisemnego zrzeczenia się mandatu;
3) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 72 ust.5;
4) zniesienia osiedla, a także podziału osiedla albo połączenia osiedli skutkującego takim zniesieniem;
5) nieobecności na sesji Rady przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
2. Zmiana miejsca zamieszkania w trakcie kadencji nie powoduje utraty prawa wybieralności, o ile
nastąpiło to w granicach Miasta.
3. Wygaśnięcie mandatów radnych następuje również w przypadku rozwiązania Rady.
4. Wygaśnięcie mandatu radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1-3 stwierdza Rada
Osiedla, natomiast w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4-5 - stwierdza Rada Miejska.
§ 71. 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego Rada Osiedla bez zbędnej zwłoki podejmuje
uchwałę o wstąpieniu na zwolnione miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał kolejno największą
liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności.
2. Ustalenia, którzy z kandydatów uzyskali w wyborach kolejno największą liczbę głosów, a nie
utracili prawa wybieralności, dokonuje jednostka organizacyjna Gminy Wrocław realizująca zadania
w zakresie obsługi prawnej osiedli według stanu na dzień wygaśnięcia mandatu.
3. W przypadku gdy kolejną największą, ale taką samą, ilość głosów uprawniających do przyznania
mandatu radnego, otrzymało dwoje lub więcej kandydatów, Rada Osiedla przeprowadza losowanie,
stosując odpowiednio zasady określone w § 60.
4. W przypadku bezczynności Rady Osiedla uchwałę, o której mowa w ust. 1, podejmuje Rada
Miejska.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 33

§ 72. 1. W przypadku zniesienia osiedla, a także podziału osiedla albo połączenia osiedli skutkującego
takim zniesieniem, organy Osiedla ulegają rozwiązaniu z mocy prawa.
2. W osiedlach powstałych w wyniku podziału lub połączenia przeprowadza się nowe wybory do rad
osiedli.
3. Nowe wybory, o których mowa w ust. 2, zarządza Rada Miejska, wyznaczając ich termin na dzień
wolny od pracy, przypadający nie później, niż po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały
o podziale lub połączeniu.
4. Wyborów nie zarządza się, jeżeli rozwiązanie organów osiedla ma miejsce później niż 1 rok przed
końcem kadencji.
5. W przypadku odłączenia od osiedla części terenu, mandat radnego stale zamieszkującego na
obszarze odłączonym nie wygasa.
§ 73. 1. W przypadku obniżenia się liczebności Rady poniżej połowy ustawowego składu, Rada
Miejska rozwiązuje Radę. Rozwiązanie Rady skutkuje jednoczesnym rozwiązaniem Zarządu.
2. Rada Miejska uchwala przeprowadzenie przedterminowych wyborów w osiedlu, w którym Rada
została rozwiązana na skutek okoliczności opisanych w ust. 1, w ciągu 6 miesięcy od dnia rozwiązania
Rady.
3. Wyborów nie zarządza się, jeżeli rozwiązanie Rady ma miejsce później niż 1 rok przed końcem
kadencji. Przepisy Statutu Osiedla dotyczące powołania zarządu tymczasowego Osiedla oraz
przeprowadzenia nowych wyborów w takim przypadku stosuje się odpowiednio.
§ 74. Kadencja Rady i radnych wybranych w wyborach nowych, ponownych i przedterminowych
upływa z dniem upływu kadencji rad wybranych w wyborach zarządzonych na podstawie § 6.

Rozdział 16.
Kampania wyborcza

§ 75. 1. W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym lokal się znajduje, zabrania się
prowadzenia agitacji wyborczej.
2. Umieszczanie materiałów wyborczych dopuszczalne jest tylko po uzyskaniu uprzedniej zgody
zarządcy terenu lub obiektu, na którym te materiały mają być umieszczone.
3. Zabrania się umieszczania materiałów wyborczych na zewnątrz i wewnątrz obiektów administracji
publicznej, miejskich jednostek organizacyjnych, a także na urządzeniach infrastruktury technicznej
na terenie Miasta.
§ 76. 1. Materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie, od kogo pochodzą.
2. Materiały wyborcze związane z kampanią wyborczą kandydat usuwa nie później niż w okresie 21
dni od dnia przeprowadzenia wyborów a po tym terminie koszty ich usunięcia obciążają kandydatów,
których materiały te dotyczą.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 34

Rozdział 17.
Przepisy końcowe

§ 77. Koszty związane z wyborami pokrywa się z budżetu Miasta z tym, że nie dotyczy to kosztów
związanych ze zgłaszaniem kandydatów i prowadzoną przez nich kampanią wyborczą.
§ 78. 1. Karty do głosowania i spisy wyborców przechowuje się przez okres 2 miesięcy od dnia
stwierdzenia ważności wyborów.
2. Decyzję o zniszczeniu kart do głosowania po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, podejmuje
przewodniczący Komisji Rady Miejskiej właściwej do spraw osiedli.
§ 79. Dokumentację z wyborów, która nie podlega archiwizacji, likwiduje się po upływie roku od dnia
wyborów przez komisję ds. likwidacji powołaną przez Prezydenta.
§ 80. W okresie obowiązywania stanów nadzwyczajnych, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii, Rada Miejska może określić odrębną uchwałą termin przeprowadzenia wyborów do Rady
Osiedla, uwzględniając przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Strona 35

Osiedle Jagodno
ul. Jagodzińska 15
     52-129 Wrocław
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  Graficzny odnośnik do serwisu: BIP