logo wrocławia

PROTOKOŁY z SESJI

Andrzej Dwojak

W zakładce dokumenty, zamieszczam  protokoły z sesjii XIX - XXII. Z przedostatniej, XXIII sesji, protokół nie został jeszcze zatwierdzony i zostanie poddany pod głosowanie wraz protokołem z ostatniej na XXV sesji, ktora jest planowana w dniu 29.01.2019 r.

GRAFIK KLUBU OSIEDLOWEGO -LISTOPAD

Andrzej Dwojak

11

EKSHUMACJA

Andrzej Dwojak

         

             Pozostając w klimacie Wszystkich Świętych chciałbym poruszyć kwestię ekshumacji. Wie-lu/e z nas w trakcie świąt przemierza znaczne odległości, by odwiedzić groby najbliższych. Niekiedy jest to okazja do spotkania bliższych lub dalszych żywych. Często jednak jest tak, że nikt i nic prócz mogił na nas nie czeka. Wpadamy tam żeby szybko uporządkować grób, zapa-lić znicz, zmówić pospiesznie modlitwę i pędzimy w drogę powrotną wystawiając na ryzyko swoje życie. Co roku z tego powodu kilkaset osób ma dla kogo postawić kolejną świeczkę. Co roku media ostrzegają, policja, prowadzi akcję znicz, specjaliści udzielają rad jak i kiedy bez-piecznie dojechać i wrócić. Ja patrzę na to z innej strony. Jestem archeologiem i eksploracja grobów z różnych czasów nie jest dla mnie rzadkością. Robimy to ze szczególną dokładnością i pieczołowitością. Nie wynika to tylko z przepisów prawa chroniących pochówki ludzi, nieza-leżnie od czasu ich śmierci, czy jest to kilka tysięcy czy kilkadziesiąt lat, ale także z faktu, ze każdy z nas jest człowiekiem i instynktownie zachowuje szacunek w obliczu zmarłych. Myślę, bo nie znam tego w praktyce, że podobnie jest w przypadku zakładów pogrzebowych prowa-dzących ekshumacje. Nie można więc się obawiać, że ekshumacja naruszy godność naszych zmarłych bliskich, a może nas uchronić przed ryzykiem własnej, przypadkowej śmierci. Od kilku lat w gazetach pojawiają się artykuły na temat wzrostu liczby ekshumacji często nazywa-jąc to pogardliwie modą. Tymczasem jest to normalny proces. Kiedyś było to prawie niemoż-liwe ale staje się coraz łatwiejsze i jeśli tylko jest to zasadne i możliwe to myślę, że możemy skorzystać z tego rozwiązania. Nasi Bliscy raczej nie mają nic przeciwko temu żeby przenieść ich szczątki bliżej nas i pozostałej rodziny, bo prędzej by zaakceptowali takie rozwiązanie niż naszą przedwczesną śmierć. Oczywiście różne są przypadki jednostkowe i każdy z nas musi rozważyć to indywidualnie ale polecam to jako jedno z rozwiązań.
Sam stanąłem przed tym problemem po śmierci moich rodziców, którzy życzyli sobie, aby moi zmarli w niemowlęctwie bracia trafili do ich wspólnego grobu. Zanim do tego doszło minęły cztery lata. Obiecałem im, że zrobię to sam gdyż myślałem, że procedura jest prostsza. Osta-tecznie mogłem to zrealizować, rozszerzając profil mojej firmy o działalność pogrzebową. To oczywiście wyjątkowy przypadek i nikogo nie namawiam do osobistej realizacji przeniesienia szczątków ani nawet do bezpośredniej obserwacji, gdyż może to pozostawić trwały ślad w psychice. W załączeniu zamieszczam kilka fotografii dla zilustrowania samego procesu.. Oczywiście w każdym konkretnym przypadku będzie to nieco inna sytuacja ale tylko te foto-grafie zgodnie z RODO mogę bez problemu zamieścić. Tutaj dotyczy to noworodków po-chowanych ponad 50 lat temu, stąd szczątki dwóch chłopców mieszczą się w jednej urnie, którą można umieścić w nowym miejscu stosując metodę odwiertu o średnicy nieco większej od urny..
Poniżej zamieszczam informacje dotyczące tematu ekshumacji zaczerpnięte z Internetu a in-formacje w konkretnych sprawach łatwo uzyskacie państwo od zarządcy cmentarza.:
Ekshumacja polega na wydobyciu zwłok lub szczątków ludzkich z grobu lub miejsca
tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo
przeprowadzenia oględzin lekarsko-sądowych.
Ekshumację przeprowadza się w okresie 16.10-15.04 we wczesnych godzinach
rannych. Przy ekshumacji mogą być obecne tylko osoby wykonujące nadzór z urzędu oraz
bezpośrednio zainteresowane (najbliższa rodzina). Ekshumację należy przeprowadzić w
obecności przedstawiciela właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.
O zamierzonej ekshumacji należy powiadomić właściwego terytorialnie Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który wykonuje nadzór nad ekshumacją oraz może
dopuścić jej wykonanie w czasie innym niż wyżej określony przy zachowaniu ustalonych
przez niego środków ostrożności.
Wymogi dotyczące ekshumacji określają:
1. art.10, art.15 ust.1 i art.21 ust.1 Ustawy z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. nr. 23 poz. 295 z późn. zm.)
2.§ 12 ust.1, 2, 5, 7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2001 r. w sprawie postę-powania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. z 2001r nr.153 poz.1783)
Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne, których wykaz ustala minister właściwy do spraw zdrowia nie mogą być ekshumowane przed upływem 2 lat od dnia zgonu co określa
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 06.12.2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. nr 152 poz.1742)
Wykaz chorób zakaźnych z powodu których ekshumacja zwłok nie jest możliwa przed upły-wem dwóch lat od chwili zgonu:
• Cholera
• Dur wysypkowy i inne riketsjozy
• Dżuma
• Gorączka powrotna
• Nagminne porażenia dziecięce
• Nosacizna
• Trąd
• Wąglik
• Wścieklizna
• Żółta gorączka i inne wirusowe gorączki krwotoczne

Ekshumacja zwłok i szczątków ludzkich może być dokonana:
1. Na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem wła-ściwego inspektora sanitarnego
2. Na zarządzenie prokuratora lub sądu
3.Na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zawierający prośbę o wydanie zgody wraz z uzasadnieniem składa się do właściwego terytorialnie Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego.

Do wniosku należy dołączyć:
1. Odpis aktu zgonu
2. Zgody zarządców cmentarzy
3. Zgody członków rodziny zmarłego
Do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na ekshumację uprawniona jest najbliższa pozo-stała rodzina osoby zmarłej a mianowicie:
• pozostały małżonek (małżonka) osoby zmarłej
• krewni zstępni (potomek w linii prostej: dziecko, wnuk, prawnuk, itd.)
• krewni wstępni (przodek w linii prostej : rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, itd.)
• krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa
• powinowaty w linii prostej do pierwszego stopnia pokrewieństwa
• osoba dobrowolnie do tego zobowiązująca się
Jeżeli między członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji osobą (osobami) upraw-nioną (uprawnionymi) do złożenia wniosku o ekshumację będzie osoba
(osoby) wskazana (wskazane) prawomocnym rozstrzygnięciem sądu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny po zapoznaniu się z dokumentacją wydaje
zawiadomienie o wszczęciu postępowania zaś po jego uprawomocnieniu przesyła wszystkim stronom wymienionym we wniosku oraz zarządcom cmentarzy decyzję zezwalającą na
dokonanie ekshumacji. Zarówno zawiadomienie o wszczęciu postępowania jak i decyzja ze-zwalająca dostarczane są do zainteresowanych stron za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Ekshumacja zwłok lub szczątków ludzkich nie może zostać dokonana przed uprawomocnie-niem się decyzji zezwalającej na jej przeprowadzenie. Ekshumacją i przewozem zwłok lub szczątków ludzkich zajmują się uprawnione do tego celu podmioty prowadzące działalność zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) tj. pogrzeby i działalność pokrewna.
Prawidłowo wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich winien zawierać:

1. Dane dotyczące zmarłego:
• Imię i nazwisko
• Nazwisko rodowe
• Data i miejsce urodzenia
• Data i miejsce zgonu
• Przyczyna zgonu (choroba zakaźna-tak/nie- zakreślić)
• Adres cmentarza na którym zwłoki lub szczątki są pochowane
• Adres cmentarza na który zwłoki lub szczątki mają być przeniesione

2. Dane wnioskodawcy:
• Imię i nazwisko
• Dokładny adres zamieszkania wraz z numerem kodu pocztowego
• Stopień pokrewieństwa wnioskodawcy do zmarłego
• Seria i numer dowodu osobistego, przez kogo wydany
• Numer PESEL, numer telefonu

3. Informacje dotyczące ekshumacji
• Uzasadnienie wniosku o zezwolenie na ekshumację
• Nazwę i adres firmy przeprowadzającej ekshumację wraz z numerem kodu
pocztowego i numerem telefonu
• Środek transportu do przewozu ekshumowanych zwłok lub szczątków ludzkich (marka, nu-mer rejestracyjny samochodu)

4. Wykaz członków rodziny uprawnionych do współdecydowania w sprawie będącej przed-miotem wniosku o ekshumację zwłok lub szczątków ludzkich:
• Imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego, stopień pokrewieństwa w stosunku do osoby zmarłej, dokładny adres zamieszkania wraz z numerem kodu pocztowego oraz
czytelny podpis

5. Oświadczenie wnioskodawcy, że osoby-członkowie rodziny uprawnieni do współdecydo-wania w sprawie będącej przedmiotem wniosku o ekshumację nie wyrażają sprzeciwu oraz że w sprawie dot. ekshumacji nie toczy się jakikolwiek spór sądowy Wnioskodawca oświadcza również, że wszystkie dane zawarte we wniosku są prawdziwe i bierze za nie pełną odpowie-dzialność, natomiast oświadczenie niniejsze składa po pouczeniu o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania (art. 233 Kodeksu Karnego) oraz zobowiązuje się do przestrzegania wymogów i warunków ekshumacji określonych przez przepisy prawa Pod niniejszym oświad-czeniem wnioskodawca winien podać datę i złożyć czytelny podpis.

 

 

1a

2x

3x

4x

5x

7x

8x

Czytaj więcej...

DZIEŃ DZIECKA

Andrzej Dwojak

Festyn z okazji Dnia Dziecka Rady Osiedla Szczepin
01.06.2018 w Centrum Koncertowym A2
przy ul. Góralskiej 5
godz. 16-20, wstęp bezpłatny

DD

A2 1

A2 2

A2 3

A2 4

A2 5

A2 6

XIII -XV SESJA RADY OSIEDLA

Andrzej Dwojak

W zwiazku z zatwierdzeniem protokołów z sesji XIII-XV dopiero na ostatniej XVI sesji zamieszczam je poniżej oraz w zakładce dokumenty:

XIII sesja

XIII 1

XIII 3

XIV sesja

XIV 1

XIV 2

XIV 3

XIV 4

XV sesja

XV 1

MOWA TRAWA

Andrzej Dwojak

                  Już prawie połowa maja a niewiele trawników we Wrocławiu, w tym na Szczepinie zostało wykoszonych, nie wspominając o braku jakichkolwiek śladów poprawy ich stanu poprzez dosianie czy usunięcie chwastów.

        trawa11a
Tereny zielone we Wrocławiu należą do różnych podmiotów : Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Zasobu Komunalnego, Spółka Ekosystem (tereny przy ulicach), Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe, Wody Polskie, prywatni właściciele i dzierżawcy itd. Najczęściej mieszkańcy nie wiedząc kto jest zarządcą/właścicielem terenu, za zły stan terenów niesłusznie obwiniają Zarząd Zieleni Miejskiej, pod których zarządem pozostają najczęściej tylko nieliczne, ale za to największe obszary zielone. Niezależnie od tego kto zajmuje się pielęgnacją trawników wymagają one podobnych zabiegów. Jednym z podstawowych jest koszenie, które w większości przypadków dokonywane jest lub powinno być co najmniej 5 razy w roku. Pierwsze w kwietniu, lub maju zależnie od warunków pogodowych. W tym roku zdecydowanie w kwietniu i to około połowy. Trawa powinna być skracana o ok. 1/3 wysokości i jak najrówniej. Jakie to ma znaczenie? Regularne skracanie o określoną długość przy tym samym składzie gatunkowym i podłożu poprawia ukorzenienie, zapewnia równomierny wzrost i wzmacnia rośliny, a jednocześnie umożliwia pozostawienie zmielonych fragmentów trawy na miejscu jako nawóz. Poniżej fotografia alejki na terenie ogródków działkowych. Widoczna jest wydeptana ścieżka na nieregularnie strzyżonym trawniku i odcinki regularnie strzyżone gdzie do wydeptania nie doszło. Na tym przykładzie widać jak lokalna dbałość o trawnik przyczynia się do jego jakości. Gdyby wymagać podobnych standardów od innych, cała aleja wyglądałaby lepiej.

       trawa1a

Trawniki należące do Gminy Wrocław ale też i wiele innych nie jest strzyżonych w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób. Jak wspomniałem na Szczepinie dotychczas zostały wykoszone głównie trawniki przy ciągach komunikacyjnych. Poniżej przykład ulicy Zachodniej

       trawa22a

Trawa została wykoszona o wiele za późno i stąd konieczność koszenia ponad połowy jej wysokości. Ponadto koszenie wykonano kosą spalinową i w związku z tym konieczne było uprzątnięcie pokosu, które nie zostało właściwie przeprowadzone. Samo koszenie przeprowadzono bardzo nierówno.

       trawa3a

Późne wykoszenie spowodowało też wyschnięcie głębszej części trawnika i powstawania kęp i pustych obszarów, których nikt nie uzupełnia przez dosianie. W ten sposób postępuje degradacja trawnika prowadząca do okresowej konieczności jego rewitalizacji.

       trawa18a

Spóźnione koszenie powoduje również dominację gatunków ekspansywnych wśród których dominują chwasty. Niekoszony trawnik utrudnia sprzatanie psich odchodów i śmieci. Wysoka i zaniedbana trawa wręcz "zachęca" do porzucania śmieci.

       trawa9a


Dbanie o trawniki w tym ich koszenie „Miasto” realizuje wyłaniając w przetargu zajmujące się tym firmy. Zarówno ZZM jak i ZZK korzysta w tym celu z podziału Wrocławia na 21 rejonów oznaczonych dużymi literami alfabetu (A-U). Wielkość rejonów zależna jest głównie od ilości mieszkań należących do zasobu komunalnego na danym terenie. W ten sposób powstałe rejony mają bardzo różne rozmiary. Porównywalne w przypadku wyłaniania firm sprzątających budynki komunalne ale absolutnie różne w przypadku wielkości terenów zielonych.

                       rejony kopia

Dla przykładu trawniki w rejonie Ł mają powierzchnię 24 000 m a w rejonie R - 223 629 m. W celu wyłonienia firmy zajmującej się terenami zielonymi zakłada się możliwość łączenia rejonów ale nie ich podziału na mniejsze. Uniemożliwia to wzięcie udziału w przetargach małym firmom, które nie są wiec w stanie spełnić wymogów zamawiającego i obsłużyć dużego obszaru. Są to między innymi Spółdzielnie Socjalne zatrudniające osoby bezdomne i długotrwale bezrobotne.
Do tematu jeszcze wrócę w artykule dotyczącym sprzątania klatek w budynkach komunalnych.

Strona 7 z 13

Kalendarz wydarzeń

Marzec 2021
N P W Ś C Pt S
28 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Facebook

Rada Osiedla Szczepin
ul. Zachodnia 1
53-643 Wrocław
 tel. 71 359 19 31
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: Nieodpłatna Pomoc Prawna  Graficzny odnośnik do aplikacji mobilnej: Mobilny Asystent Mieszkańca  Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia  Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

 

 
Początek strony