logo wrocławia

SPOTKANIE RO - WCT SPARTAN 02.03. 2021 r.- PROTOKÓŁ

Andrzej Dwojak

SPOTKANIE RO - WCT SPARTAN  02.03. 2021 r.- PROTOKÓŁ

RO zaproponowała nagrywanie spotkania. SPARTAN nie wyraził zgody i zaproponował swoją protokolantkę. Do przesłanego protokołu wnieslismy swoje uwagi. Radna J. Klima naniosła je kolorem czerwonym, ja zielonym. Pan Tomasz Warulik nie miał uwag.

 PROTOKÓŁ SPARTAN RO z uwagami1

PROTOKÓŁ SPARTAN RO z uwagami2

PROTOKÓŁ SPARTAN RO z uwagami4

PROTOKÓŁ SPARTAN RO z uwagami3

PROTOKÓŁ SPARTAN RO z uwagami5

WCT SPARTAN-BUDOWA BOISK I HALI

Andrzej Dwojak

WCT SPARTAN-BUDOWA BOISK I HALI

Remont i wymiana nawierzchni płyty boiska, z bitumicznego na sztuczną trawę, na terenie centrum treningowego nr 2 przy ul. Lubińskiej 53 we Wrocławiu oraz przykrycie boisk halą pneumatyczną.

Informuję iż Rada Osiedla Szczepin nie prowadziła żadnych konsultacji z WCT SPARTAN w sprawie remontu boisk i przykrycia ich halą pneumatyczną. W reakcji na skargi mieszkańców zaniepokojonych docierającymi do nich informacjami o zamiarze wyburzenia ścianki tenisowej 06.10.2020 r. zwróciłem się z zapytaniem o inwestycję do kierownika centrum treningowego nr 2 przy ul. Lubińskiej, pana Woźniaka. Potwierdził zamiar realizacji inwestycji i zaznaczył, że potrzeba jeszcze wielu zgód ze strony miasta. Poprosiłem o przedstawienie projektu inwestycji, aby mieć podstawę do rozmów z mieszkańcami, ale go nie otrzymałem. Sprawą planowanej inwestycji zajęła się radna Agna Krasińska, która prowadziła konsultacje z mieszkańcami i kompletowała kopie korespondencji jaką prowadzili z różnymi agendami władz miasta . Efektem tych działań było sformułowanie przez sekretarz RO w grudniu 2020 r pisma stanowiącego oficjalne stanowisko Rady Osiedla. Zgodnie ze statutem jak i samą nazwą rada jest organem kolegialnym i podejmuje wszelkie decyzje poprzez głosowanie. Tak też było i w tym wypadku. Treść pisma została przegłosowana i przyjęta na najbliższej sesji tj. 26.01.2021r. Pismo to już zamieszczałem na naszym profilu i stronie. Poniżej zamieszczam jeszce raz jego kopię.

A

b

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Andrzej Dwojak

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Jeszcze tylko do 15 lutego można składać wnioski do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.
Serdecznie zapraszamy mieszkańców do składania projektów. Kwota przeznaczona na ich realizacje to 25 milionów złotych.
Wśród pomysłów składanych przez mieszkańców dominują projekty zielone, rekreacyjne i rowerowe - skwery, boiska, siłownie na świeżym  powietrzu,place zabaw, rewitalizacja zieleni.
Wrocławski Budżet Obywatelski funkcjonuje już od 8 lat, zwyciężyło ponad 400 projektów, na które mieszkańcy oddali w sumie 835 639 głosów.
Zapraszamy, szczegóły są dostępne: www.wroclaw.pl/wbo oraz https://www.facebook.com/wroclawskibudzetobywatelski W załączeniu również grafiki do wykorzystania oraz komunikat prasowy.

Został tylko tydzień na zgłaszanie wniosków do dziewiątej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy złożyli już 100 projektów.
Na realizację pomysłów wrocławian Miasto przeznaczyło 25 milionów złotych. Przez 8 lat istnienia programu swoje projekty zgłosiło 2 913 liderów, a na blisko 400 zwycięskich projektów oddano w sumie 825 639 głosów. Łączna wartość realizowanych projektów to blisko 171 mln zł.
Serdecznie zapraszam wszystkich wrocławian do udziału w nowej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, do brania spraw w swoje ręce i budowania Wrocławia po swojemu, dla was, waszych najbliższych i waszych wspólnot. Na realizacje pomysłów mieszkańców przeznaczamy 25 milionów złotych – zachęcał kilka tygodni temu Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia – Dzięki WBO zrealizowaliśmy już 339 projektów wrocławian, a kolejne 64 właśnie realizujemy. Jeśli macie pomysły na inwestycje w swoim otoczeniu – na nowy park, ścieżki rowerowe, place zabaw – zgłaszajcie je do WBO, zmieniajcie miasto.
Zasady WBO 2021
Do budżetu należy zgłaszać projekty o charakterze ogólnodostępnym. Na ich realizację Miasto przeznaczy 25 milionów złotych.

  • 16 mln jest przeznaczonych na realizację projektów ponadosiedlowych – czyli takich, które swoim zasięgiem obejmują więcej, niż jedno osiedle. Jako projekt osiedlowy można zgłaszać pomysły zielone (parki, skwery, zieleń przyuliczna), instalacje lub obiekty rekreacyjne i sportowe oraz infrastrukturę związaną ze zrównoważoną mobilnością – np. trasy rowerowe. Jego maksymalna wartość to 2 miliony zł.
  • Na realizacje projektów osiedlowych przeznaczono 9 milionów zł – maksymalnie 750 tys. zł. na 1 projekt.

Każdy mieszkaniec Wrocławia może zgłosić dowolną liczbę projektów, które składa się papierowo lub elektronicznie korzystając z formularza dostępnego na stronie www.wroclaw.pl/wbo. Do projektu musi być dołączona lista podpisów przynajmniej 2 mieszkańców.  Złożone projekty będą publikowane wraz z ocenami na stronie internetowej. Głosowanie będzie prowadzone elektronicznie i papierowo. Do realizacji wybierane będą projekty, które uzyskały największą liczbę głosów a wyniki głosowania zostaną opublikowane na www.wroclaw.pl/wbo oraz w BIP.
W zasadach tegorocznego WBO nie ma zmian w porównaniu do poprzedniej edycji. Do WBO 2021 można zgłaszać projekty, które Miasto ma prawo realizować (np. położone są na terenach, do których Gmina ma prawo).
WBO 2021 jest uregulowane art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19900160095/U/D19900095Lj.pdf) oraz uchwałą RMW z 13. 09. 2018 r. LXII/1440/18 ( http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=LXII/1440/18).


Kalendarz WBO 2021
Każda edycja WBO rozpoczyna się składaniem projektów, następnie przechodzą one pierwszy etap weryfikacji, konsultacje i kolejny etap weryfikacji. Po dwukrotnym zweryfikowaniu i konsultacjach z liderem publikowana jest wstępna lista projektów a następnie – po etapie odwołań –publikacja ostatecznej listy. Etap zgłaszania projektów kończy się jesiennym głosowaniem.
Szczegółowy kalendarz:
·        składanie projektów: 18.01 - 15.02.2021
·        pierwszy etap oceny projektów: 18.01 - 01.06.2021
·        publikacja wyników pierwszej oceny projektów: 01.06.2021
·        konsultacje projektów: 01.06 - 05.07.2021
·        drugi etap oceny projektów: 06.07 - 23.08.2021
·        publikacja wstępnej listy projektów poddanych pod głosowanie: 23.08.2021
·        możliwość składania odwołań: 23.08 – 30.08.2021
·        publikacja ostatecznej listy projektów pod głosowanie: do 3 dni po rozpatrzeniu wszystkich ewentualnych odwołań
·        głosowanie na projekty WBO 2021 24.09 - 11.10.2021 Szkoła Liderów WBO 2021
Jednocześnie 20 stycznia rozpoczyna się Szkoła Liderów – bezpłatne, zdalne, otwarte spotkania dla osób, które chciałyby realizować swoje pomysły w ramach WBO. W ich będzie można zapoznać się z podstawowymi wytycznymi dla projektów, kryteriami, które musi spełniać projekt oraz o zasadach, których warto przestrzegać, by dbać o Wrocław i jego mieszkańców. Zaplanowano cztery otwarte spotkania. Odbędą się one w formie zdalnej i będą na Facebooku. szczegółowe informacje: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/zostan-liderem-wbo-2021-zmieniaj-wroclaw
Harmonogram spotkań Szkoły Liderów
Wrocławski Budżet Obywatelski od podstaw: jak złożyć wniosek, o czym warto pamiętać, harmonogram, zasady, etc.
Zaproszeni goście: Michał Ciesielski (Towarzystwo Urbanistów Polskich), Joanna Klima (Stowarzyszenie Serce Szczepina), Przemysław Leszyński (Wydział Partycypacji Społecznej), Monika Pec-Święcicka (Zarząd Zieleni Miejskiej), Bartłomiej Świerczewski (Departament Spraw Społecznych), Sebastian Wolszczak (Wydział Partycypacji Społecznej). Moderacja: Agata Bulicz (Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych.) Tłumaczenie PJM: Izabela Wielgus.
Przed nami jeszcze kwietniowe i majowe spotkania:
·        20 kwietnia 2021 | godz. 17.00–18.30 Budowanie zespołu i współpraca z otoczeniem
·        27 maja 2021 | godz. 17.00–18.30 Promowanie projektów i zdobywanie poparcia dla ich realizacji Webinaria dla stawiających pierwsze kroki
Miasto zaprasza także na cykl 6 webinariów dla początkujących liderów, na które obowiązują zapisy. Pierwszeństwo udziału będą mieć te osoby, które nie brały do tej pory udziału jako lider/ka w żadnej edycji WBO. Miejsc jest 12, a zapisy dotyczą całego cyklu sześciu spotkań. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Webinaria będą rozwinięciem tematów poruszanych na spotkaniach otwartych:
·        Projekt od A do Z, czyli co każdy wie post factum, podpowiedzi doświadczonego lidera/liderki (prowadzenie: Joanna Klima – Serce Szczepina)
·        Projekt dostępny, czyli jaki? (prowadzenie: Małgorzata Franczak – Fundacja Eudajmonia)
·        Projekty WBO z ekologią za pan brat!
·        Dobra przestrzeń w mieście, czyli jaka? Co każdy lider/ka wiedzieć powinien? (prowadzenie: Michał Ciesielski – Towarzystwo Urbanistów Polskich)
·        Jak współpracować z otoczeniem? Partnerstwa lokalne, sieci współpracy, projektowe sojusze... (prowadzenie: Joanna Warecka – Stowarzyszenie „Żółty Parasol")
·        Jak promować projekty WBO? Niezbędnik lidera/ki!
Organizatorem Szkoły Liderów WBO 2020 jest Urząd Miejski Wrocławia -Wydział Partycypacji Społecznej, we współpracy z Dolnośląską Federacją Organizacji Pozarządowych i Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej.  
https://www.facebook.com/events/136427651537605?active_tab=about
https://www.wroclaw.pl/.../zglaszajcie-projekty-do-wbo-2021 Z poważaniem
Anna Bytońska
kom.: +48 664 151 678
tel.:     + 48 71 777 84 66

Obraz usunięty przez nadawcę.

PROTOKÓŁ Z OBRAD XLIII SESJI RO

Andrzej Dwojak

PROTOKÓŁ Z OBRAD XLIII SESJI

Rady Osiedla Szczepin

                                                                       Wrocław, dnia 08.12. 2020 r.

                                                                       Sesja mailowa

Na poprzedniej sesji radna Joanna Klima zaproponowała aby sesję prowadzić na ZOOMie lub innej platformie, gdzie odbędzie się to sprawnie !

- Andrzej Dwojak (PRO)

Wniosek radnej Joanny Klimy o zorganizowanie sesji audiowizualnej za pomocą jednego z komunikatorów, nie ma żadnych szans na realizację, gdyż ponad połowa radnych ma problemy nawet z obsługą poczty mailowej i nie dysponuje sprzętem wyposażonym w kamerę internetową.

Wiem, że prowadzenie sesji mailowych jest uciążliwe, zwłaszcza że większość nie ma oficjalnych skrzynek, przez co nie ma kompatybilności. Ponadto poszczególne urządzenia działają z różną prędkością. Na część odpowiedzi muszę długo czekać i telefonować do radnych, żeby sprawdzić czy nie mają kłopotów sprzętowych, lub czegoś nie zrozumieli. Część radnych telefonuje z kolei do mnie w trakcie sesji i wyraża opinie lub składa propozycje /wnioski zamiast napisać maila. itd, itp., ale jak na razie nie ma innego rozwiązania.

Z uwagi na zgłoszony przez Troje radnych dalszy brak dostępu do sieci internetowej, lub brak skrzynki, uczestniczyli oni w sesji poprzez łącze telefoniczne. Uprzednio został im dostarczony porządek obrad oraz kopie uchwał. Był to Marcin Żurczak i Jan Piontek, którzy nie korzystają z Internetu w ogóle oraz Urszula Suwalska, która nie ma dostępu do sieci chwilowo.

Radni otrzymali na skrzynki mailowe porządek obrad i projekty uchwał. Tym razem nie dostali protokołu z poprzedniej sesji, gdyż prowadzącym i protokolantem był jednocześnie PRO, który z uwagi na krótką przerwę pomiędzy sesjami nie zdążył przygotować protokołu.

Sesję prowadził PRO Andrzej Dwojak ze skrzynki mailowej: andrzej.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  1. Otwarcie sesji

- Przewodniczący RO rozpoczął obrady od powitania radnych:

Witam Radnych na XLIII sesji RO.

W załączeniu przesyłam porządek obrad. Proszę zgłosić obecność i zagłosować   nad porządkiem.

  1. Porządek obrad

            Zaproponowany porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Uchwała w sprawie zmiany w planie wydatków na rok 2020 (199 z 24.11.2020)

4. Uchwała w sprawie diet dla radnych za XI, XII 2020r.(202)

5. Uchwała w sprawie aktualizacji zadania społecznego Klub Seniora 2020 (203)

6.Uchwała w sprawie aktualizacji zadania społecznego Festyn 2020 (204)

7. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z zadania Fundusz Czasu Wolnego w 2020 r (205)

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski

9. Zamknięcie obrad (kolejna sesja 12.01.2021 r.)

- Joanna Klima                                                                                                                      .

Witam,

zgłaszam obecność. Wstrzymuję się w.s. porządku obrad, ponieważ jest tam przyjęcie sprawozdania z zadania FCzW a nie dostaliśmy wcześniej sprawozdania, by się z nim zapoznać.

Joanna Klima

- PRO Andrzej Dwojak

 

PZ stwierdził, że rzeczywiście w materiałach nie znalazł się protokół i wycofał ten punkt z obrad.

Głosujemy zatem za programem pomijającym ten punkt.

Obecność potwierdziło 12 osób, a z trzema został nawiązany kontakt telefoniczny (łącznie 15) wobec czego prowadzący ogłosił osiągnięcie quorum, powitał radnych i ogłosił rozpoczęcie sesji.

Za przyjęciem porządku obrad opowiedziało się 13 osób przy dwóch wstrzymujących się.

3. Uchwała w sprawie zmiany w planie wydatków na rok 2020 (199 z 24.11.2020)

W załączeniu Uchwała 199 w sprawie przesunięć w planie wydatków.  Po analizie WCRS stwierdził, że są w niej konieczne zmiany. Zarząd wprowadził poprawki.

Proszę głosować lub jeśli to konieczne  poprosić Przewodniczącego Zarządu o wyjaśnienia.

Nikt nie zgłosił uwag ani zapytań co do uchwały wobec czego poddano jej przyjęcie pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15 osób. Uchwałę przyjęto 14 głosami przy 1 wstrzymującym się.

4. Uchwała w sprawie diet dla radnych za XI, XII 2020r.(202)

Nikt nie zgłosił uwag ani zapytań co do uchwały wobec czego poddano jej przyjęcie pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15 osób. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

5. Uchwała w sprawie aktualizacji zadania społecznego Klub Seniora 2020 (203)

Nikt nie zgłosił uwag ani zapytań co do uchwały wobec czego poddano jej przyjęcie pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15 osób. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

6.Uchwała w sprawie aktualizacji zadania społecznego Festyn 2020 (204)

Nikt nie zgłosił uwag ani zapytań co do uchwały wobec czego poddano jej przyjęcie pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15 osób. Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

 

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski

            W związku z faktem, .że sesja była prowadzone w formie mailowej, dla uproszczenia połączono w jednym punkcie sprawy bieżące i wolne wnioski.

Radna Agna Krasińska poinformowała o akcji mikołajkowego rozdawania paczek:

Wspólnie z radną Marią Tymińską której bardzo dziękuję za pomoc. Szóstego grudnia rozdawałyśmy paczki na Szczepinie. Akcja bardzo podobała się mieszkańcom.  Paczek przygotowałam 43 rozdałyśmy 40, mamy to potwierdzone nazwiskiem, adresem i osobistym podpisem rodziców obdarowanych dzieci. Każda paczka miała karteczkę z logo rady osiedla. Dzieci były z następujących ulic:

Długiej, Zachodniej, Inowrocławskiej, Łęczyckiej,  Litomskiej, Zielonogórskiej, Słubickiej,  Zgorzeleckiej,  Bolesławieckiej,  Szczepińskiej,  Ścinawskiej, Młodych Techników, Sikorskiego, Lubińskiej, Czarneckiego. 

Nie znalazłeś nikogo w okolicach Legnickiej, Dobrej.

Mam nadzieję, że teraz jest przejrzyście. 

Pozdrawiam.

Agna Krasińska

Więcej spraw nie zgłoszono.

9. Zamknięcie obrad (kolejna sesja 12.01.2021 r.)

Przewodniczący zaproponował kolejny termin sesji 12.01.2021 r. co zostało przyjęte bez uwag wobec czego sesja została zamknięta.

Na tym protokół zakończono i podpisano

                                                                                                          Andrzej Dwojak

PROTOKÓŁ Z OBRAD XLII SESJI RO

Andrzej Dwojak

PROTOKÓŁ Z OBRAD XLII SESJI

Rady Osiedla Szczepin

                                                                       Wrocław, dnia 24.11.2020 r.

                                                                       Sesja mailowa

            Ze względu na nasilenie epidemii COVID – 19 sesję prowadzono w formie elektronicznej za pomocą poczty mailowej.

Z uwagi na zgłoszony przez troje radnych brak dostępu do sieci internetowej lub brak skrzynki uczestniczyli oni w sesji poprzez łącze telefoniczne. Uprzednio został im dostarczony porządek obrad oraz kopie uchwał. Był to Marcin Żurczak i Jan Piontek, którzy nie korzystają z internetu w ogóle oraz Urszula Suwalska, która nie ma dostępu do sieci chwilowo.

Radni otrzymali na skrzynki mailowe porządek obrad, protokół z poprzedniej sesji, projekty uchwał i kopie pisma skierowanego przez RO do fundacji Weźpomóż.pl.

Sesję prowadził przewodniczący Rady Osiedla Andrzej Dwojak ze skrzynki mailowej – andrzej.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  1. Otwarcie sesji

            Przewodniczący RO przywitał radnych i zwrócił się o zgłaszanie obecności oraz jednoczesne głosowanie nad zaproponowanym porządkiem obrad a z trojgiem został nawiązany kontakt telefoniczny (łącznie 15) wobec czego prowadzący ogłosił osiągnięcie quorum, powitał radnych i ogłosił rozpoczęcie sesji.

  1. Porządek obrad

            Zaproponowany porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Odczytanie protokołu z poprzedniej sesji

4. Zakup pojemnika na zakrętki dla wsparcia Wrocławskiego Hospicjum dla dzieci – głosowanie bez podejmowania uchwały

5. Uchwała w sprawie zmiany w planie wydatków na rok 2020

6. Uchwała w sprawie złożenia oferty na realizację zadania społecznego „festyn osiedlowy”

7. Uchwała w sprawie złożenia oferty na realizację zadania społecznego „klub seniora”

8. Klub Osiedlowy – kwestia korzystania z pomieszczeń prze Fundację Weźpomóż.pl

9. Organizacja dystrybucji paczek zamiast „Mikołajek” i „Wigilii”

10. Sprawy bieżące i wolne wnioski

11. Zamknięcie obrad.

W międzyczasie do sesji dołączyło dwoje kolejnych radnych, więc ostateczna liczba radnych uczestniczących w sesji osiągnęła liczbę 17. Porządek przyjęto jednogłośnie.

3. Odczytanie protokołu z poprzedniej sesji

W związku ze zdalnym charakterem sesji każdy z radnych odczytał samodzielnie protokół. Szesnastu radnych głosowało za przyjęciem protokołu, jedna z powodu nieobecności na poprzedniej sesji wstrzymała się od głosu. Tym samym protokół został przyjęty.

4. Zakup pojemnika na zakrętki dla wsparcia Wrocławskiego Hospicjum dla dzieci – głosowanie bez podejmowania uchwały

            Kwestię zakupu pojemnika na zakrętki zgłosiła radna Joanna Klima, do której zwrócił się w tej sprawie przedstawiciel Szkoły Podstawowej nr 46 oraz mieszkańcy osiedla. Stanowisko Zarządu było w tej sprawie niejednolite a wydatek nie wymagał uchwały wobec czego radna zwróciła się o przegłosowanie tej kwestii przez RO.  

     Pojemnik miałby stanąć przed Szkołą Podstawową  nr 46, której przedstawiciel bierze na siebie obsługę pojemnika. Koszt takiego pojemnika to 1900 zł.

 Poniżej szczegóły przedstawione przez przedstawicielkę hospicjum:

„Dzień dobry 

Akcja stawiania pojemników serc wypłynęła ze strony zaprzyjaźnionych instytucji, które chciały mieć taki pojemnik. Udało nam się nawiązać współpracę z pewnym rzemieślnikiem i pomagamy w załatwieniu takiego serduszka.  

Jeśli chodzi o pojemnik SERCE to jest:

- z solidnej blachy i siatki w kształcie serca,

- o wymiarach 150x155x40 cm,

- malowany proszkowo na czerwono, odporny na warunki atmosferyczne,

- oznaczony dedykowaną tabliczką akcji Nakrętki dla Hospicjum.  

Koszt 1900 pln brutto obejmuje kompleksowo transport i montaż na terenie Wrocławia – poza Wrocławiem indywidualnie ustalana dodatkowa cena transportu.

Wymogiem koniecznym jest wygospodarowanie około 1 m2 powierzchni utwardzonej (beton, chodnik, asfalt itp.). Jako Hospicjum udało nam się wywalczyć sporą bonifikatę, ponieważ cena rynkowa wynosi ponad 3 tys. Jednak to po Państwa stronie zostaje już bycie fundatorem i opiekunem pojemnika.

Jeśli będzie dalej zainteresowanie tematem to wystarczy wypełnić formularze zgłoszeniowe, które podsyłam w załączniku.

Wpiszę Państwa na listę chętnych osób. Będziemy zamawiać wtedy pojemniki u naszego wykonawcy. Montaż powinien się odbyć do miesiąca, będę dzwonić kiedy poznam dokładną datę.

Płatność odbywa się 14 dni po montażu, będę tylko potrzebować dane do faktury.

Nakrętki trzeba będzie później przekazywać najlepiej na PSZOK ul. Janowska 51, lub do siedziby Fundacji przy ul. Jedności Narodowej 47. Jeśli nie macie Państwo możliwości sami się zorganizować z odbiorami to firma ALBA będzie wspierać odbiór nakrętek we Wrocławiu, ale Państwo będziecie musieli się pojemnikiem opiekować i przesypywać później nakrętki, żeby były gotowe w workach do odbioru.

Poza Wrocławiem, jeśli nie będzie możliwości własnymi siłami z czyjąś pomocą dostarczyć nam worków z nakrętkami, to będziemy starali się wspierać i szukać wolontariuszy.

W przypadku kolejnych pytań proszę śmiało się kontaktować

Pozdrawiam ciepło

Katarzyna Lubiszewska

Koordynator Wolontariatu”

Przewodniczący zarządził głosowanie. Zakup zaakceptowano jednomyślnie.

5. Uchwała w sprawie zmiany w planie wydatków na rok 2020

Przewodniczący RO poinformował radnych, że uchwała XLII/199/2020 dotyczy zmian/ przesunięć w planie wydatków. Zarząd przeznaczył wstępnie 2500 zł na paczki w ramach zadania Mikołajki realizowanego przez Radną Joannę Klimę.                                                        Znaczna część pozostałych przesunięć  spowodowane jest koniecznością rezygnacji z wigilii na rzecz paczek. Szczegóły co do przesunięć zostaną podane w dalszym toku sesji. Tu chodzi tylko o przesunięcie środków z imprez na paczki.

Dotyczy to poz. 1, 4, 7

poz. 5  przesunięcie 20 zł na opłaty za telefon

poz. 6 przesunięcia środków w ramach wydatków klubów seniora na artykuły spożywcze do   paczek dla seniorów

poz. 7  środki brakujące do zakupu pojemnika na zakrętki

poz. 2 środki brakujące na opłaty za prąd w Klubie Osiedlowym -1000 zł

Przewodniczący zarządził głosowanie: 16 osób zagłosowało za, jedna się wstrzymała; tym samym uchwałę przyjęto.

6. Uchwała w sprawie złożenia oferty na realizację zadania społecznego „festyn osiedlowy”

Przewodniczący RO poinformował, że oferta dotyczy realizacji zadania społecznego „festyn osiedlowy” w 2021 r. Występujemy o środki w wysokości 8 000 zł przy wkładzie własnym 2000 zł.

 Przewodniczący zarządził głosowanie (uchwała XLII/200/2020).

-Głos zabrała radna Joanna Klima:

jestem "PRZECIW" (nie w A2, nie w tej formie)

- Radna  Magdalena Urbańczyk zapytała:

Nie dostałam maila dot. A2. Poproszę o powtórkę o co chodzi. Dziękuję 

- Głos zabrał przewodniczący zarządu Tomasz Warulik:

 Widzę, że muszę zabrać głos w sprawie festynu. Oferta jest napisana po to, żeby uzyskać środki dodatkowe z WCRS, a gdzie i czy w ogóle  się odbędzie, to się okaże. Jeżeli jakiś radny ma już teraz gotowy projekt, to gratuluję. Widzę, że niektórzy radni po kilku latach w dalszym ciągu nie rozumieją pewnych rzeczy

- Przewodniczący ponownie zarządził głosowanie:

Uchwała 200 została przyjęta 16 głosami przy jednym przeciwnym (radna J. Klima).

7. Uchwała w sprawie złożenia oferty na realizację zadania społecznego „klub seniora”

Przewodniczący RO poinformował, że uchwała XLII/ 201/2020 dotyczy złożenia oferty realizacji zadania społecznego ‘klub seniora”. Rada występuje o środki w wysokości 18 000 zł przy wkładzie własnym 2000 zł.

Wobec braku uwag przewodniczący RO zarządził głosowanie. Uchwała 201 została przyjęta jednogłośnie.

8. Klub Osiedlowy – kwestia korzystania z pomieszczeń prze Fundację Weźpomóż.pl

-Przewodniczący RO przedstawił sprawę:

Rada Osiedla wystosowała 20.10.2020 r. pismo do Prezesa fundacji Weźpomóż.pl, Jana Piontka, zobowiązując go do pisemnej odpowiedzi w ciągu 14 dni. W tym o załączenie kopii pisma potwierdzającego przyznanie lokalu oraz środków na jego utrzymanie co uprawdopodobniałoby opuszczenie klubu przez fundację przed końcem roku. Jan Piontek odpowiedział 13.11.2020 r. że opuści klub do końca stycznia. Do pisma nie dołączono żadnych załączników. 

W międzyczasie dnia 10 i 16.11. 2020 r. zwracała się do RO przedstawicielka Zarządu Zasobu Komunalnego (zarządca naszych lokali) z informacją o skargach  na uciążliwą działalność prowadzoną przez fundację w klubie. Treść maila poniżej:  

Dzień dobry,
uprzejmie informuję, że do Zarządu Zasobu Komunalnego wpłynęła pisemna skarga na prowadzoną, bardzo uciążliwą, działalność Fundacji "Weźpomóż" w lokalu użytkowanym przez Radę Osiedla Szczepin. Skarga dotyczy uciążliwości spowodowanych przebywaniem dużej liczby osób przed lokalami przy ul. Zachodniej 1, którzy dewastują, zanieczyszczają teren, uniemożliwiają swobodne poruszanie się mieszkańców i najemców itp. zarzuty.
Lokal został wyremontowany przez Gminę i przekazany do użytkowania Radzie Osiedla Szczepin z przeznaczeniem wyłącznie na działalność statutową Rady - Osiedlowy Klub Seniora.
Nadmieniam, że nie otrzymaliście Państwo zgody od ZZK i WCRS na udostępnienie lokalu innemu podmiotowi na prowadzenie działalności niezwiązanej z działalnością statutową Rady.
W związku z powyższym bardzo proszę o pilne przekazanie informacji wyjaśniającej na jakiej podstawie Fundacja "Weźpomóż" prowadzi w lokalu działalność.
pozdrawiam
Beata Winkowska
Dział Lokali Użytkowych
Zarządu Zasobu Komunalnego
71 / 776 24 41
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- Przewodniczący RO poinformował: W związku z tym, że pytanie było skierowane do RO udzieliłem następującej odpowiedzi Pani Beacie Winkowskiej:

Dobry wieczór.                                                                                                                                Klub Osiedlowy jest udostępniany na podstawie Regulaminu Klubu Osiedlowego przez Zarząd Osiedla. Zarząd rozpatruje wnioski, podpisuje porozumienia i ustala grafik. Za działania prowadzone w klubie odpowiada ten kto je prowadzi, a kontrolę sprawuje Zarząd Osiedla. Wyczerpującej odpowiedzi udzieli Pani Przewodniczący Zarządu Tomasz Warulik.

Pozdrawiam                                                                                                                                         Andrzej Dwojak                                                                                                                              Przewodniczący Rady Osiedla

- Przewodniczący RO:

Dzisiaj Pani Winkowska poinformowała mnie, że sytuację telefonicznie wyjaśniał Jan Piontek obiecując złożenie do ZZK pisma w tej sprawie, które dotychczas nie wpłynęło. Dzisiaj ( w dniu sesji) odpowiedzi udzielił  jej Przewodniczący Zarządu. Zwracam się do Przewodniczącego Zarządu o skrótowe przedstawienie odpowiedzi a do Radnych z pytaniem jakie jest wasze stanowisko w tej sprawie?

- radna Joanna Klima

Moje stanowisko jako radnej zostało przedstawione w piśmie do Fundacji Weź Pomóż i nic się w tej kwestii nie zmieniło.                                                                         

Czekam więc na odpowiedź Przewodniczącego Zarządu, w którym przedstawia gminie Wrocław na jakich zasadach został użyczony lokal, licząc, że zobaczymy pismo Fundacji i wszystkie procedury zgodne z uchwalonym przez RO Regulaminem Klubu Osiedlowego.

- radna Maria Szwec

Klub osiedlowy pęka w szwach, może tak rozglądnąć się za nowym pomieszczeniem?

- radna Agna Krasińska

z tego co wiem Jan Piontek ma przyznany lokal, niech się sam w tej kwestii wypowie. Klub użyczony był radnemu, z pomocy korzysta ok. 500 mieszkańców Szczepina

- Andrzej Dwojak,

Czy Zarząd zabierze głos?

- radna Joanna Klima

Czy Rada Osiedla może poznać odpowiedź Przewodniczącego Zarządu do ZZK ws użyczenia lokalu, wystarczy maila przesłać dalej.

Z góry dziękuję JK

- Tomasz Warulik

Oczywiście, że zabierze. Klub został użyczony fundacji na takiej samej zasadzie, jak i innym organizacjom.                                                                                                             

Jan Piontek przedstawił pismo, że od początku przyszłego roku fundacja przeniesie się w inne miejsce. Na przeprowadzkę ma czas do końca stycznia 2021. Pismo takiej treści otrzymał ode mnie ZZK

- radny Łukasz Siemież

Rozumiem i akceptuję, że termin końca stycznia 2021 może ulec zmianie. 

- radna Magdalena Paździor

moje stanowisko również było w piśmie do Fundacji "Weź pomóż" ja bezpośrednio mieszkam przy klubie i nie jestem zadowolona tak jak większość mieszkańców z tych działań :-( . słyszałam, że Fundacja miała już zmienić lokal kilka razy. Ja również chciałabym przeczytać odpowiedź na nasze pismo

- radna Joanna Klima

A skąd sugestia, że termin styczeń 2021 ma ulec zmianie?

- Andrzej Dwojak

Skoro nikt nie zabiera więcej głosu proponuję głosowanie:

Kto jest za, podtrzymaniem stanowiska RO wyrażonym w piśmie skierowanym do Fundacji Weźpomóź.pl aby fundacja opuściła lokal przed końcem 2020 r?

Kto jest przeciw?, kto się wstrzymał?

Przypominam, że Radny Jan Piontek nie może głosować w tej sprawie.

- Musimy zająć się kolejnymi sprawami. jeszcze raz proszę o zagłosowanie:

Kto jest za, podtrzymaniem stanowiska RO wyrażonym w piśmie skierowanym do Fundacji Weźpomóź.pl aby fundacja opuściła lokal przed końcem 2020 r?

Kto jest przeciw?, kto się wstrzymał?

- Tomasz Warulik

Nie wiem, jak ktoś sobie wyobraża wyprowadzkę fundacji przed końcem roku. Dlatego jestem przeciw. Powstrzymam się od komentarza przez wrodzoną grzeczność.

-Magdalena Paździor 

ja jestem za tym żeby Fundacja opuściła lokal jak najszybciej się da

- Agna Krasińska

Do końca stycznia   fundacja deklaruje, że opuści klub więc ja ufam, że tak będzie 

-Magdalena Paździor

prosimy o oficjalne pismo z deklaracją, że Fundacja opuści lokal. proszę w piśmie o dokładną datę.

- Łukasz Siemież

Na tak zadanie pytanie nie potrafię odpowiedzieć, logicznym jest dać czas do końca stycznia 2021.

- Agna Krasińska

Ja jestem za tym żeby J.Piontek został do końca stycznia więc nie jestem za wyrzuceniem Fundacji już teraz i tak nie można działać w klubie. Wstrzymuję się od głosowania

- Tomasz Warulik

Jednak muszę skomentować. Niektórzy radni, nie będę wymieniał nazwisk, są przepełnieni prawdziwie chrześcijańską nienawiścią. Ale do rzeczy. Terminem ostatecznym jest 31.01.2021. I jeżeli nawet przegłosujemy, żeby fundacja robiła przeprowadzkę w grudniu, na bruk, to jej realizację powierzę wiadomym radnym

- Magdalena Urbańczyk

Słowem uzupełnienia, Nie mam nic przeciwko żeby fundacja została do końca stycznia. 1 miesiąc nic nie zmieni dla klubu z uwagi na covid 19 i brak zajęć.

MWU

- Przewodniczacy RO, 24 listopada 2020 20:28 podsumował wynik głosowania:

10 osób głosowało za, 2 przeciw , 4 się wstrzymało

- Elżbieta Kubicka

Przepraszam : myślałam  o styczniu 2021 a że odczytałam żle i proszę jeśli możliwe  o skorygowanie naszego głosowania (kontakt telefoniczny z p. Urszulą Suwalską) jesteśmy za tym aby wyprowadzka nastąpiła do końca stycznia 2021 

Wobec nadzwyczajnej formy sesji mogącej prowadzić do błędnego zrozumienia możemy przyjąć wyjątkowo takie rozwiązanie zwłaszcza, że nie wpływa to zasadniczo na wynik głosowania.

Nadal większość – 8 ro radnych jest za opuszczeniem lokalu przez fundację do końca roku, cztery za opuszczeniem do końca stycznia 2021 r. a cztery się wstrzymało.

- Tomasz Warulik ( głos zabrany po czasie, już w trakcie głosowania nad kolejną uchwałą)

Przegłosowaliśmy, że fundacja ma opuścić klub w grudniu. Teraz trzeba wyznaczyć radnych, którzy tego dopilnują. Ja się tego nie podejmuję.

Pkt.9  Organizacja dystrybucji paczek zamiast  „Mikołajek" i „Wigilii"

Andrzej Dwojak

Odnośnie tego tematu dotychczas  przesłano następujące wiadomości:

- Joanna Klima

W tym roku podjęłam się zadania przygotowania paczek świątecznych dla dzieci ze szczepińskich placówek oświatowych, zamiast Balu Karnawałowego. Jestem już po rozmowach z placówkami i Księgarnią DODO, która zakupi dla dzieci książki i gry planszowe, niestety mimo zapewnień Skarbnika RO Szczepin, do dzisiaj nie wiem jaką kwotą dysponuję na to zadanie społeczne. Proszę Zarząd o podjęcie decyzji w tej sprawie w trybie pilnym. 

- Agna Krasińska

Witam Radnych

Odnośnie Mikołajek ponieważ szkoły nie pracują i nie wiadomo ile dzieci mogłoby dostać paczki Zarząd ma propozycję aby oprócz paczek którymi zajmuje się radna J. Klima zrobić kilkanaście i rozdać po prostu na osiedlu. Można byłoby zrobić spacer i wręczyć prezenty napotkanym dzieciom ze Szczepina. Moglibyśmy w ten sposób promować radę na osiedlu. Część pieniędzy przeznaczonych na Mikołajki dostanie J. Klima do wydania w księgarni( już wydaliśmy w księgarni 1000 z FCW) a część przeznaczymy jeszcze na słodycze do paczek i może uda się jakoś zorganizować Mikołajki.

Pozdrawiam.Agna Krasińska

ANDRZEJ DWOJAK – podczas sesji podjęto dalszy ciąg dyskusji:

- Joanna Klima

Radni, 

znowu w ostatniej chwili zmieniane są wcześniejsze ustalenia. Jeszcze wiosną zadeklarowałam, że zorganizuje Bal dla dzieci, była wtedy mowa o kosztach rzędu 4 tys zł dla 100 osób. 

Pandemia pokrzyżowała nam plany, więc zadeklarowałam na sesji lipcowej a potem na wrześniowej, że kupując gry planszowe i książki przygotuję za pieniądze przeznaczone na Bal paczki dla najbardziej potrzebujących uczniów ze szczepińskich placówek. 

Nie rozumiem w czym mają przeszkodzić zamknięte szkoły? Skoro w szkołach są zespoły psychologiczno-pedagogiczne i one mają najlepsze rozeznanie, które dzieci potrzebują pomocy. To psychologowie szkolni wiedzą to najlepiej i z nimi się kontaktuję w tej sprawie (mówiłam o tym wczoraj PZ Panu Tomaszowi Warulikowi) 

Czy mam rozumieć, że oprócz paczek do szkół, będą robione paczki i Zarząd przejdzie się po osiedlu w ramach promocji i rozda paczki napotkanym dzieciom??? 

Dla mnie to wątpliwa promocja Rady Osiedla, bo pomagać trzeba z głową. 

W związku z tym proszę Zarząd o informację jaką kwotę przekazuje mi na zrobienie paczek najuboższym dzieciom ze szczepińskich szkół? 

Bo jeśli to będzie kwota o wiele mniejsza niż koszt Balu (a tyle było przeznaczone na zadanie społeczne, a były dodatkowe przesunięcia) to znowu decyzję Zarządu są inne niż wcześniejsze ustalenia. 

Proszę też o informację jaką kwotę Zarząd chce przeznaczyć na promocję rady i chodzić po osiedlu dając upominki dzieciom "z łapanki", bo to też powinni wiedzieć radni. Uważam również, że jako Rada powinniśmy taką formę pomocy/promocji przegłosować, tzn. dowiedzieć się czy radni wyrażają zgodę na takie działania. 

Dodam na koniec, że chciałam w tym roku zorganizować Bal, skoro się nie dało, chciałam te ok 4 tys przeznaczyć na paczki z grami i książkami (nie żywnością), jeśli jednak radni uważają, że chodzenie po osiedlu jest dobrym pomysłem a na paczki do szkół przeznaczona będzie niewielka kwota, to nie będę się pchać przed szereg, bo takie rozproszone działania nie mają sensu. Nie pomaga się w mojej ocenie nikomu. 

Uszanuje decyzję wszystkich radnych. 

Joanna Klima 

- Elżbieta Kubicka

Pani Klima otrzyma 2.500 zł na zakupy w księgarni. Dzisiaj za 1.000 zł

zostały  już zrobione w tej samej księgarni przedmioty przeznaczone 

do paczek. Oprócz  tego przeznaczymy około 2.000zł na słodycze,  które uzupełnią paczki. Wszystkie zakupy zostaną składowane w pomieszczeniu 

Rady i wspólnymi siłami radnych będą  pakowane 

- Łukasz Siemież

Popieram głos Agny - moim zdaniem super promocja osiedla - każdy radny dostanie paczkę, aby wręczyć wybranej przez siebie osobie (sąsiadowi lub komuś potrzebującemu). 

Dodatkowo podaję swoją propozycję - wspierajmy podmioty, które zostały dotknięte obostrzeniami i mocno ucierpiały - ja Łukasz, zgłaszam pomysł zakupu niespodzianki - może to być ciepły posiłek lub inny w Concept Stu Mostów; propozycja dotyczy 10 do 20 posiłków dostarczonych bezpośrednio pod drzwi osób zgłoszonych.

Zgłaszam również zapytanie o możliwość bezpłatnego otrzymania maseczek i środków do dezynfekcji, Fundacja Sensor jest podmiotem działającym na terenie RO Szczepin i bardzo wiele osób z niepełnosprawnościami zwraca się do nas z zapytaniem o taką pomoc.

Pozdrawiamy, 

Łukasz Siemież

- Joanna Klima

W związku z tym pytam formalnie:

- kiedy radni podjęli decyzję o paczkach przygotowywanych przez Zarząd ? Na której sesji, skoro Zarząd już zrobił dzisiaj zakupy?

- czy radni wiedzieli wcześniej, że paczki będą rozdawane "na ulicy" w ramach promocji RO?

- kiedy odbyło się to głosowanie, bo chyba przeoczyłam?

Joanna Klima

- Agna Krasińska

Wczoraj skarbnik E.Kubicka dzwoniła do radnej J.Klimy z zapytaniem dla ilu dzieci będa przygotowane paczki, dostała odpowiedź, że w szkole 46 jest czternaścioro dzieci w innych placówkach Pani Klima nie była. Wydałam dzisiaj w księgarni na Czarneckiego 1000pln , powiem szczerze nie ma zbyt dużo towaru za tę sumę, J.Klima dostanie na zakupy w księgarni jeszcze 2500 i wydaje mi się,że to wystarczy resztę zakupów na Mikołajki proponuję zrobić po prostu taniej, żeby było więcej rzeczy do paczek, drobny słodycz do paczki to nie zbrodnia a dziecko się ucieszy. Działania i pomysł Zarządu nie kolidują i nie zabierają pieniędzy z Mikołajek które chciała organizować  radna J.Klima .Paczki a wynajem sali i firmy to różne paragrafy więc nikt nikomu niczego nie zabiera. Czy naprawdę nie możemy działać wspólnie. Co złego jest w rozdaniu paczek dzieciakom z osiedla. Mikołajki miały być dla wszystkich dzieci nie tylko potrzebujących to był przecież główny argument J. Klimy żeby paczek Mikołajkowych nie rozdawał J. Piontek więc nie rozumiem o jakim pomaganiu tu mowa. Przecież to ma być dla mieszkańców. Oczywiście każdy pomysł innych radnych mile widziany.

Decyzja należy do radnych.

Krasińska

- Joanna Klima

Wyjaśniam,

nie dzwoniła do mnie wczoraj Skarbnik Pani Elżbieta Kubicka ale Pan Tomasz Warulik. Nie powiedziałam, że w SP nr 46 jest 14 dzieci a poza tym nigdzie nie byłam. Przypominam, że od początku mówiłam, by wykluczyć paczki żywnościowe a zrobić paczki, wspomagając lokalną firmę w tych trudnych czasach. Bal miał być dla wszystkich dzieci z osiedla, przy zmianie formy ze względu na pandemię, najsłuszniejszy okazuje się klucz pomocy najbardziej potrzebującym. O tych dzieciach mają wiedzę psychologowie szkolni. 

Wczoraj mówiłam Panu Warulikowi, że póki nie będę znała budżetu na paczki nie mogę podać psychologom ile osób z każdej szkoły mają nam wytypować, szkół podstawowych mamy trzy. I podałam Panu PZ że w samej SP nr 46 jest 14cioro takich dzieci. Był to przykład a nie informacje, że mam tylko na liście 14 osób (?!?!?) Powiedziałam natomiast, że nie znając budżetu nie ruszyłam kwestii prze4dszkoli, bo jeśli kwota okaże się mała to zrobimy paczki tylko w szkołach. Tak wygląda faktyczny stan i moja rozmowa. 

O współpracy pięknie się pisze ale skoro od wiosny deklaruję chęć zajęcia się tematem (z akceptacją radnych na sesji) to dlaczego do 22 listopada nikt z Zarządu się ze mną nie kontaktuje? A teraz dowiadujemy się, że dostanę kwotę 2,5 tys. a pozostała kwota to promocja RO i rozdawanie paczek dzieciom po Szczepinie, która choć nie zaakceptowana przez radnych i nie przegłosowana na żadnej sesji, już zostaje wprowadzona w życie i dzisiaj zostają poczynione zakupy.

Dlatego po pierwsze jako radni powinniśmy wyrazić zgodę na taki pomysł Zarządu. Był pomysł, który przedstawiam od dawna a tu pojawia się kolejny "za pięć dwunasta". Nie czuję, że coś mi się odbiera. Czuję, że Zarząd pisząc o współpracy jednak gra do dwóch różnych. Uważam, że radni powinni dzisiaj na sesji wybrać formę w jakiej trafią paczki do dzieci czy przez psychologów szkolnych czy rozdane na podwórku?

Tutaj wstępne szacunki mojej propozycji

Wariant I

SP nr 46 - 15 osób

SP nr 14 - 15 osób

SP nr 18 - 15 osób

Koszt jednej paczki to 150 zł (książka i gra planszowa) czyli koszt 6 750 zł

Wariant II 

SP nr 46 - 15 osób

SP nr 14 - 15 osób

SP nr 18 - 15 osób

Koszt jednej paczki to 100 zł (książka i gra planszowa) czyli koszt 4500 zł

Wariant III

SP nr 46 - 10 osób

SP nr 14 - 10 osób

SP nr 18 - 10 osób

Koszt jednej paczki to 150 zł (książka i gra planszowa) czyli koszt 4 500 zł

Jest tak późno, że proponuję, iż zagospodarujemy tylko dzieci szkolne.

Joanna Klima

- Tomasz Warulik

Jeśli chodzi o paczki, to muszą być przygotowane przez radnych, zawierać różne rzeczy,

zarówno art. spożywcze, jak i upominki rzeczowe. A skąd brać beneficjentów? Placówki edukacyjne i mops.

- Agna Krasińska

Koszt 150 pln za paczkę to przesada można zrobić tańsze paczki i obdarować więcej dzieci Wtedy dostaną dzieci w szkole i można zabawić się w mikołaja i rozdać na osiedlu promując radę

- Przewodniczący RO :

Proponuję głosować wpisując odpowiedni wariant 1 lub 2

1. Przekazywanie poprzez szkoły w/g wariantów radnej J. Klimy

2. system mieszany - część przez szkoły, część w formie "promocja RO"

proszę głosować wpisując w treści 1 lub 2

Wynik głosowania; Ośmioro radnych zagłosowało za 2 wariantem, siedmioro za 1, dwie osoby się wstrzymały. W takim wypadku paczki zostaną przygotowane systemem mieszanym – część przygotuje radna J. Klima na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez psychologów szkolnych, część radni w formie "promocja RO".

Pkt.10 Sprawy bieżące i wolne wnioski

- Przewodniczący RO

Ze swojej strony przedstawiam te tematy które zostały zgłoszone. Wszystkie są w trakcie realizacji.

1. Sprawa rozjeżdżanego samochodami trawnika na ul. Rybackiej .Radna Joanna Klima zadeklarowała zajęcie się tematem  i złożeniem wniosku do ZDIUMu w sprawie postawienia słupków w tym miejscu. 

2.Sprawa WCT SPARTAN - planowana inwestycja.

Radna Joanna Klima  zgłosiła następujący wniosek:

 Co do sprawy Spartana to zgłaszam formalny wniosek, by RO Szczepin zwróciła się do Spartana w drodze mailowej do wiadomości MCS Wrocław, któremu podlega i Departamentowi Spraw Społecznych o przedstawienie RO planów remontu i inwestycji na tym terenie. Jako RO powinniśmy być chociaż poinformowani o zmianach na terenie Spartana. Dodam tylko, że mieszkańcy informowali mnie o remoncie na tym obiekcie, z którym się nie zgadzają a ponoć, który zaakceptowała RO Szczepin. Oczywiście nie jest to prawda, ponieważ nikt nie informował RO Szczepin o takich pracach. Stąd mój wniosek o złożenie takiego pisma do Spartana i jednostek jemu nadrzędnych, by mieszkańcy nie mieli poczucia, że remont obiektu odbywa się z naszym przyzwoleniem. 

- Andrzej Dwojak

W tym wypadku sprawa jest oczywista. Zgłaszają się do nas mieszkańcy z problemem więc musimy podjąć temat.

Myślę, że pismo w tej sprawie powinna przygotować Sekretarz RO ?

- Andrzej Dwojak

Kolejna sprawa to wniosek złożony przez Radną Joannę Klimę w sprawie profilu fb o następującej treści:

  Składam też formalny wniosek, by została podjęta uchwała o tym jaki profil na fb jest oficjalnym profilem RO Szczepin, wskazując, że jest to profil Szczepin. Osiedle. Wrocław. Jednocześnie zwracając się do wszystkich administratorów stron na fb, którzy mają baner RO Szczepin na swoich profilach o zdjęcie ich z dniem wejścia uchwały w życie. 

- Odpowiedziała na to Radna Agna Krasińska.

Dzień dobry.

Oficjalnym profilem rady jest Szczepin.Osiedle .Wrocław (RADA OSIEDLA SZCZEPIN dop. A.Dwojak) co do tego nie ma żadnych wątpliwości, było to omawiane w momencie powstawania strony i profilu na facebooku. Strona ta jest umieszczana we wszystkich oficjalnych informacjach oraz na plakatach. Strona Osiedle  Szczepin -Lubię to jest prowadzona przez trzech  radnych i do niedawna była jedynym źródłem informacji dla mieszkańców o działalności rady. Strony nie prowadzą postronne osoby tylko radni i moim zdaniem mogą posługiwać się banerem rady bo są jej częścią i działają na jej korzyść propagując jej działalność. Niejednokrotnie na tym profilu były udostępniane informacje ze strony Szczepin.Osiedle.Wrocław w celu rozpropagowania jej wśród mieszkańców.

-Andrzej Dwojak

Jak większość z Radnych się orientuje, sprawa profilu ciągnie się od dawna. Ze szkolenia na jakim byłem w związku z podjęciem się prowadzenia strony i profilu w siedzibie CUI ( Centum Usług Informatycznych) wiem, że powinna być tylko jedna strona i jeden profil. Jako jedyna może być opatrzona logo Rady oraz napisem OFICJALNA STRONA OSIEDLA SZCZEPIN.

Dla porządku zadałem pytanie WCRS i ich radca prawny miał  mi udzielić odpowiedzi dzisiaj, ale najwyraźniej nie miał czasu lub jeszcze nie ustalił odpowiedzi. Sprawę musimy  zatem odłożyć do następnej sesji.

 - Przewodniczacy RO

Przechodzimy do ustalenia terminu kolejnej sesji i zamknięcia obrad.

- Joanna Klima

Składam wniosek dotyczący kolejnej sesji RO 8.12

Czy możemy się spotkać na ZOOMie lub innej platformie, gdzie odbędzie się to sprawnie ?

- Andrzej Dwojak

Proszę przedstawić radnym tą formę prowadzenia  sesji ( do Radnej Joanny Klimy) i niech radni się wypowiedzą. Niekoniecznie teraz.

- Magdalena Urbańczyk

Zoom byłby prostszy Ale co z licencją? Bo darmowy tylko do 45 min? Chyba ze coś się zmieniło?

pkt.11. Zamknięcie obrad.

Zamykam obrady

kolejna sesja 08.12. o godz. 18.

Na tym protokół zakończono i podpisano

                                                                                                                                              Andrzej Dwojak

PROTOKÓŁ Z OBRAD XLI SESJI RO

Andrzej Dwojak

PROTOKÓŁ Z OBRAD XLI SESJI

Rady Osiedla Szczepin

                                                                       Wrocław, dnia 20.10. 2020 r.

                                                                       Sesja mailowa

            Ze względu na nasilenie epidemii COVID – 19 sesję prowadzono w formie elektronicznej za pomocą poczty mailowej.

Z uwagi na zgłoszony przez Troje radnych brak dostępu do sieci internetowej lub brak skrzynki uczestniczyli oni w sesji poprzez łącze telefoniczne. Uprzednio został im dostarczony porządek obrad oraz kopie uchwał. Był to Marcin Żurczak i Jan Piontek, którzy nie korzystają z Internetu w ogóle oraz Urszula Suwalska, która nie ma dostępu do sieci chwilowo.

Radni otrzymali na skrzynki mailowe porządek obrad, protokół z poprzedniej sesji, projekty uchwał i kopie pisma skierowanego przez RO do fundacji Weźpomóż.pl.

Sesję prowadził przewodniczący Rady Osiedla Andrzej Dwojak ze skrzynki mailowej – andrzej.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Otwarcie sesji

            Przewodniczący rozpoczął obrady od sprawdzenia obecności. Obecność potwierdziło 12 osób a z trzema został nawiązany kontakt telefoniczny (łącznie 15) wobec czego prowadzący ogłosił osiągnięcie quorum, powitał radnych i ogłosił rozpoczęcie sesji.

Porządek obrad

            Zaproponowany porządek obrad obejmował:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Odczytanie protokołu z poprzedniej sesji

4. Uchwała w sprawie zmiany w planie wydatków na rok 2020

5. Uchwała w sprawie diet dla radnych za V, VII, IX, X 2020r.

6. Uchwała w sprawie koncesji na alkohol – Restauracja „Lviv -Kawior, Wódka, Bliny”, Wrocław, ul. Legnicka 23/25

7. Uchwała w sprawie koncesji na alkohol – Pawilon Handlowy „LIDL”, Wrocław, ul. Braniborska 82

8. sprawy bieżące.

9. Wolne wnioski

10. Zamknięcie obrad.

pkt 2. W głosowaniu nad przyjęciem porządku obrad wzięło udział 15 osób. Porządek przyjęto jednogłośnie (tabela głosowań dołączona do protokołu)

pkt.3 Protokół z poprzedniej sesji

Protokół radni otrzymali w formie załącznika ( pdf. lub wydruk) do zapoznania się przed sesją.

     Protokół przyjęto bez uwag przy jednym głosie wstrzymującym się (tabela głosowań dołączona do protokołu)

pkt. 4 Uchwała w sprawie zmiany w planie wydatków na rok 2020

            Nikt nie zgłosił uwag ani zapytań co do uchwały wobec czego poddano jej przyjęcie pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15 osób. Uchwałę przyjęto jednogłośnie (tabela głosowań dołączona do protokołu).

pkt. 5. Uchwała w sprawie diet dla radnych za V, VII, IX, X 2020 r.

            Nikt nie zgłosił uwag ani zapytań co do uchwały wobec czego poddano jej przyjęcie pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15 osób. Uchwałę przyjęto jednogłośnie (tabela głosowań dołączona do protokołu).

pkt. 6. Uchwała w sprawie koncesji na alkohol – Restauracja „Lviv -Kawior, Wódka, Bliny”, Wrocław, ul. Legnicka 23/25

            Nikt nie zgłosił uwag ani zapytań co do uchwały wobec czego poddano jej przyjęcie pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15 osób. Uchwałę przyjęto przy jednym głosie przeciwnym (tabela głosowań dołączona do protokołu).

pkt.7. Uchwała w sprawie koncesji na alkohol – Pawilon Handlowy „LIDL”, Wrocław, ul. Braniborska 82

            Nikt nie zgłosił uwag ani zapytań co do uchwały wobec czego poddano jej przyjęcie pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15 osób. Uchwałę przyjęto przy jednym głosie przeciwnym (tabela głosowań dołączona do protokołu).

pkt. 8.9 Sprawy bieżące, wolne wnioski

            W związku z faktem, .że sesja była prowadzone w formie mailowej, dla uproszczenia połączono w jednym punkcie sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przewodniczący RO poinformował radnych, że zgodnie z ustaleniami poprzedniej sesji zostało przygotowane i dostarczone prezesowi Fundacji Weźpomóż.pl pismo o treści jak w załączonej kopii.

Więcej spraw nie zgłoszono.

pkt. 10. Przewodniczący zaproponował kolejny termin sesji 24.11.2020 r. co zostało przyjęte bez uwag.

Na tym protokół zakończono i podpisano

                                                                                                          Andrzej Dwojak

Strona 1 z 13

Kalendarz wydarzeń

Wrzesień 2021
N P W Ś C Pt S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Facebook

Rada Osiedla Szczepin
ul. Zachodnia 1
53-643 Wrocław
 tel. 71 359 19 31
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: Nieodpłatna Pomoc Prawna  Graficzny odnośnik do aplikacji mobilnej: Mobilny Asystent Mieszkańca  Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia  Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

 

 
Początek strony