logo wrocławia

FUNDUSZ CZASU WOLNEGO - PORUSZAMY OSIEDLE 2

Andrzej Dwojak

plakat PO2

SESJA XXXIX

Andrzej Dwojak

            W związku z utrzymująca się epidemią COVID - 19, nie przeprowadziliśmy sesji w czerwcu, gdyż omówienie niektórych tematów wymagało bezpośredniego udziału radnych lub prowadzenia sesji w formie wideokonferencji do czego większość radnych jest nieprzygotowana. Pozostałe tematy mogły poczekać do następnego miesiąca. Gdy obostrzenia zostały złagodzone a UM dał możliwość podjęcia decyzji o zwołaniu zwykłej sesji, została ona przeprowadzona 23.07.2020 r. Ze względu na konieczność zachowania maksymalnych środków ostrożności, w tym dystansu społecznego, zwołano ją w należącej do WCRS sali, w budynku przy pl. Solidarności 1-3.
Protokół z sesji zostanie opublikowany po jego zatwierdzeniu na kolejnej sesji. Teraz chciałbym jedynie wspomnieć o uchwałach podjętych na tej sesji. Porządek obrad obejmował:
1. Otwarcie sesji
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Odczytanie protokołu z poprzedniej sesji
4. Uchwała w sprawie Funduszu Czasu Wolnego
5. Uchwała w sprawie koncesji na alkohol – Klubokawiarnia „CACTUS”, Zelwerowicza 18a
6. Uchwała w sprawie koncesji na alkohol – Zelwerowicza 18a – Klub
7. Uchwała w sprawie miejsc płatnego parkowania przy ul Czarnieckiego
8. Uchwała w sprawie miejsc płatnego parkowania przy ul. Litomskiej
9. Uchwała w sprawie miejsc płatnego parkowania przy ul. Szczepińskiej
10. Uchwała w sprawie powołania na radnego Pana. Dariusza Granata - ślubowanie
11. Sprawy bieżące
12. Wolne wnioski
13. Zamknięcie obrad.
Podjęto uchwałę w sprawie złożenia oferty na wykonanie zadania społecznego FUNDUSZ CZASU WOLNEGO
Do realizacji wybrano kontynuację ubiegłorocznego zadania „Poruszamy Osiedle”, polegającego na cyklu treningów nordic walking zakończonych festynem i/lub (w tym roku) kinem plenerowym.
Podjęto również uchwały dotyczące wprowadzenia płatnych miejsc parkingowych przy ul.: Czarnieckiego, Litomskiej i Szczepińskiej. Konsultacje w tej sprawie Rada Osiedla prowadziła w marcu br. Radni nie wyrazili poparcia dla wyznaczenia płatnych miejsc parkingowych w wymienionych lokalizacjach.
Termin następnej sesji z uwagi na okres urlopowy wyznaczono na 08.09.2020 r.

 

SESJA XXXVIII

Andrzej Dwojak

            Epidemia COVID-19 spowodowała zawieszenie zwoływania sesji rad osiedli.. Od drugiej połowy kwietnia UM umożliwił zwoływanie sesji zdalnych. Rada Osiedla Szczepin przeprowadziła taka sesje mailowo w dniu 21.05.2020 r. Poniżęj zamieszczam protokół z jej przebiegu zatwierdzony na sesji XXXIX.

 

PROTOKÓŁ Z OBRAD XXXVIII SESJI
Rady Osiedla Szczepin

Wrocław, dnia 21.05. 2020 r.
Sesja mailowa
Ze względu na epidemię COVID – 19 sesję prowadzono w formie elektronicznej za pomocą poczty mailowej.
Z uwagi na zgłoszony przez dwoje radnych brak dostępu do sieci internetowej uczestniczyli oni w sesji poprzez łącze telefoniczne. Uprzednio został im dostarczony porządek obrad oraz kopie uchwał. Był to Marcin Żurczak, który nie korzysta z Internetu w ogóle oraz Urszula Suwalska, która nie ma dostępu do sieci chwilowo.
Radni otrzymali na skrzynki mailowe instrukcję „ porządek obrad w praktyce” objaśniającą w jaki sposób prowadzona będzie sesja.
Sesję prowadził przewodniczący Rady Osiedla Andrzej Dwojak. Połączenie miało być reali-zowane ze skrzynki mailowej osiedla jednak z powodu problemów technicznych ostatecznie sesję rozpoczęto z pięciominutowym opóźnieniem ze skrzynki mailowej przewodniczącego – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

1. Otwarcie sesji
Przewodniczący rozpoczął obrady od sprawdzenia obecności. Radni mieli 15 minut na zgłoszenie swojej obecności. W tym czasie zgłosiło się 12 osób a z dwiema został nawiązany kontakt telefoniczny (łącznie 14) wobec czego prowadzący ogłosił osiągnięcie quorum, powi-tał radnych i ogłosił rozpoczęcie sesji. W trakcie sesji, od głosowania nad uchwałą 183/20 brał w niej udział radny Tadeusz Czerniewski.

2. Porządek obrad
Zaproponowany porządek obrad obejmował:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Uchwała w sprawie diet dla radnych za I, II, III 2020r.
4. Uchwała w sprawie zmian w planie finansowym w 2020 rok.
5. Uchwała w sprawie koncesji na alkohol – Hipermarket „Kaufland”, ul. Długa 37/47
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad.
W głosowaniu wzięło udział 14 osób. Porządek przyjęto 11 głosami przy jednym głosie sprze-ciwu i dwóch wstrzymujących się (tabela głosowań dołączona do protokołu)

3. Uchwała w sprawie diet dla radnych za I, II, III 2020r.

Nikt nie zgłosił uwag ani zapytań co do uchwały wobec czego poddano jej przyjęcie pod gło-sowanie. W głosowaniu wzięło udział 14 osób. Uchwałę przyjęto jednogłośnie (tabela głoso-wań dołączona do protokołu).

4. Uchwała w sprawie zmian w planie finansowym w 2020 rok
Przewodniczący poinformował, ze przesunięcie środków na walkę ze skutkami epidemii CO-VID -19 zostanie przegłosowane niezależnie od wniosku Stowarzyszenia Serce Szczepina wycofującego ich wniosek o dofinansowanie działań stowarzyszenia gdyż głosowanie w za-myśle Zarządu Osiedla dotyczy tylko przesunięcia środków bez konkretnego przeznaczenia.
Przystąpiono do głosowania w którym wzięło udział 15 radnych. Uchwałę przyjęto 10 głosami przy 5 wstrzymujących się (tabela głosowań dołączona do protokołu).

5. Uchwała w sprawie koncesji na alkohol – Hipermarket „Kaufland”, ul. Długa 37/47
W związku ze zmiana właściciela hipermarketu przy ul.Długa 37/47 jego nowy właści-ciel firma „KAUFLAND” wystąpiła o koncesję na alkohol. Do uchwały dołączono pozytyw-na opinię Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
W głosowaniu wzięło udział 15 radnych Uchwałę przyjęto 14 głosami przy 1 przeciwnym.

6. Sprawy bieżące.
W związku z faktem, .ze sesja w formie mailowej przeprowadzana była po raz pierw-szy nie wszyscy radni utrzymywali jej liniowy charakter prowadząc równocześnie wątek do-tyczący spraw bieżących niejako niezależnie od przebiegu samych obrad. Jedynym tematem była kwestia dofinansowania dla fundacji Sensor, Weź Pomóż oraz Stowarzyszenia Serce Szczepina, prowadzonych przez nie działań na rzecz przeciwdziałania skutkom epidemii CO-VID – 19. Dyskusja zaczęła się jeszcze przed sesją. W trakcie sesji radni powoływali się na nią wskazując, że wszystkie sprawy bieżące zostały tam poruszone.
Zapis dyskusji w porządku chronologicznym przedstawiał się nastepujaco:
czw., 21 maj 2020 o 10:25 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; napisał(a):
Witam,
w imieniu Stowarzyszenia Serce Szczepina proszę o zdjęcie z porządku obrad naszego wnio-sku o dofinansowanie naszych działań na osiedlu w związku z COVID 19. Zwróciliśmy się do Zarządu o dofinansowanie, by móc podziękować mieszkankom Szczepina za bezinteresowne zaangażowanie się w szycie maseczek (na dzień dzisiejszy uszyły ok 3 tys maseczek). Kwota, o którą wnioskowaliśmy była kwotą zaproponowaną przez radną Magdalenę Wdowiak - Urbańczyk 28.04. Chodziło nam o przekazanie mieszkankom bonów do lokalnych firm, w ten sposób pomagając również szczepińskim przedsiębiorcom w tym trudnym okresie. Jednak po otrzymaniu odpowiedzi na nasze pismo od Pana Tomasza Warulika, Przewodniczącego Za-rządu, członkowie Stowarzyszenia podjęli decyzję o wycofaniu prośby o dofinansowanie na-szych działań. Nasze pismo i odpowiedź na nie dołączam w załączniku, by radni mogli się z nimi zapoznać.
Pozdrawiam Joanna Klima

czw., 21 maj 2020 o 11:17 Magdalena Urbańczyk <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; napisał(a):
Dzień dobry
Szanowni Państwo- to ja zwróciłam się do RO- Przewodniczącego- do Państwa w poprzed-nim mailu z prośba o wsparcie 2 organizacji lokalnych
Stowarzyszenia Serce Sczepina oraz Fundacji Weź Pomóż.pl w formie finansowej.
Również to ja zaproponowałam te kwoty. Będąc poniekąd obserwatorką ale również w drob-nym zakresie uczestniczką wsparcia, które obydwie organizacje udzielały MIESZKAŃCOM NASZEGO OSIEDLA ale nie tylko, w tym trudnym czasie, gdy została ogłoszona pandemia.
Nie mam najmniejszych wątpliwości, że udzielone wsparcie było daleko większe niż zapropo-nowane kwoty i wymagało dużo wyższych nakładów. Nie mam tu na myśli tylko nakładów finansowych stricte, ale również nakłady pracy czy poświęcony czas z narażeniem zdrowia.
Szanowni Państwo- oczywiście- nie musieli tego robić- ale w tym szczególnym czasie LU-DZIE potrzebowali pomocy czy to żywnościowej czy w postaci MASECZEK które jeszcze nie tak dawno- przypomnę- były nieosiągalne lub w cenach co najmniej wyjścia do kina 2 osób!
W tamtym również czasie, pisałam do Państwa z propozycją wsparcia- ale jak wszyscy wiemy- działalność RO była zawieszone a wszelkie zmiany wymagające zmian budzetu możliwe tylko w formule sesji RO!
Pomoc była potrzeba w tamtym czasie ! i w tamtym czasie była realizowana dla mieszkańców !
Ukłon w stosunku do Stowarzyszenia Serce Sczepina i Fundacji Weź Pomóż!!
co nie oznacza że ta pomoc już nie jest udzielana.

Uważam, że jako Rada Osiedla Szczepin powinniśmy wspierać lokalne organizacje, powinni-śmy się nimi chwalić- że lokalnie oddolnie również można działać!
A jeżeli mamy możliwość wesprzeć finansowo- to dlaczego nie.

Zrozumiałe jest, że RO działa w obrębie przepisów, UFP itd itp ale to nie oznacza , że jeżeli zaproponowana przez mnie pomoc nie jest możliwa wprost- to można znaleźć formułę na jej realizację. Obecnie jesteśmy po okresie wytęzonej pracy/wsparcia w najtrudniejszym okresie tzw. kwarantannie. Dziś jest czas "powrotu" do pracy/życia - ale obydwie organizacje wg mo-jej wiedzy- nadal działają i udzielają pomocy.
Dopiero dziś- RO to wsparcie może udzielić - ta pomoc / wsparcie potrzebne jest nieco inne.
Ale wg mojej wiedzy jest mozliwe.

Szanowni Państwo- proszę i apeluję- wspierajmy lokalne organizacje, które pomagają miesz-kańcom Naszego Osiedla!
Panie Przewodniczący - proszę o wsparcie.
Szanowny Zarządzie- proszę o informację dot. jakiego rodzaju wsparcia i w jakiej formule RO może udzielić wskazanym podmiotom.
Mogę róznwież zwrócić się do tych oragnizacji z zapytaniem- jakie dziś wsparcie jest im po-trzebne. Zresztą Radna J.Klima wyartykułowała to w złożonym wniosku.
Jeżeli możemy wspierać mieszkańców biletami do kina/voucherami- festynami (.) - to w obec-nej sytuacji spowodowanej zagrożeniem COVID19 -
możemy tym bardziej wesprzeć lokalne organizacje wykonujące kawał dobrej roboty!

Pozdrawiam
RADNA Magdalena WU

21 maj 2020 17:28 agna krasińska <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; napisał(a):
Szanowni Radni.
Oczywiście powinniśmy wesprzeć organizacje z naszego osiedla które pomagają mieszkańcom w tych trudnych czasach myślę o Weżpomóż, Serce Szczepina i Sensor, oczywiście w takich granicach na ile pozwala nam prawo. Nie jest możliwe (z tego co mi wiadomo) przekazanie Sercu Szczepina pieniędzy na zakup bonów, można np. na zakup materiałów na szycie mase-czek , bilety do kina również można przekazać, czy w takiej proponowanej ilości -60 , nie je-stem pewna , szyje maseczki 10 osób myślę, że 30 biletów wystarczy zwłaszcza, że Serce Szczepina dostało już wcześniej 40 biletów od RO(przekazane zostały Klubowi Junio-ra)Weżpomóż potrzebuje pieniędzy na benzynę czego również nie możemy zrobić, od Sensora moglibyśmy odkupić np. przyłbice i przekazać je jakimś podmiotom na Szczepinie. Szukamy rozwiązań aby pomoc była możliwa.
Pozdrawiam. Agna Krasińska

czw., 21 maj 2020 o 17:42 <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; napisał(a):
Sprostowanie.
Odniosę się do tego co pisze radna Agna Krasińska. Tak, teraz szyje 10 osób ale przez ostatnie 2 miesiące szyło i kroiło dodatkowo 30 osób, co jest udokumentowane na grupie na FB. Uwa-żamy, że trzeba podziękować wszystkim mieszkańcom, z przyzwoitości zaproponowaliśmy również bilet dla osoby towarzyszącej, bo tak się praktykuje w przypadku osób dorosłych.
Tak, dostaliśmy bilety do kina do Klubu Juniora ale wszystkie zostały rozdane uczestnikom zajęć, co jest udokumentowane na naszym profilu.
Joanna Klima
czw., 21 maj 2020, 18:03 użytkownik agna krasińska <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; napisał:
Joanna ale w piśmie napisałaś o 10 osobach i stąd maja odpowiedź.
Odnośnie voucherów do kina ,teoretycznie tracą ważność w czerwcu , kino Nowe Horyzonty powinno je przedłużyć ale na razie dostałam tylko lakoniczną odpowiedź, że nie działają i pro-szą o wyrozumiałość

2020-05-21 18:00 Łukasz Siemież
Nawiązując do wiadomości Radnej Agny Krasińskiej,
dziękuję za zauważenie zaangażowania fundacji Sensor. Choć udało nam się znaleźć sponsora na zakup materiałów oraz dobroczyńców, którzy przekazali nam maszyny do szycia, Akcja jest społeczna. Sprzedaż Maseczek i Przyłbic, które wykonują osoby z niepełnosprawnościami w domach pozwala im przetrwać okres Pandemii COVID-19, są to osoby, które w wyniku koronawirus'a straciły środki do życia. Wśród uczestników są również mieszkańcy Szczepina. Znaczną część uszytych maseczek i przyłbic przekazaliśmy na pierwszy front dla medyków i strażaków.

W akcję zaangażowanych jest 47 osób. Obecna sytuacja z nad stanem produktów (maseczki, przyłbice), nie pozwala nam ich oddać, ponieważ środki które zostały nam pożyczone musimy zwrócić, a sprzedaż z dnia na dzień spada.

Jeżeli zarząd RO Szczepin, jest w stanie wspomóc działania naszej Akcji, nie ukrywam iż bę-dzie to dla tych osób potężne wsparcie.

czw., 21 maj 2020, 18:07 użytkownik Magdalena Urbańczyk <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; napisał:
Proponuję poprosic o wyspecyfikowanie pomocy przez serce szczepina, sensor i wez pomoz,
Jaka pomoc dzis jest potrzebna w jakiej formie, w ramach przepisów w których działa i wy-datkuje srodki RO.
Moze od raxu z symulacja budżetu?

21 maj 2020 18:16 Łukasz Siemież <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; napisał(a):
Magdo, dziękuję za Podpowiedź.

Sensor ma na stanie 680 przylbic oraz 896 maseczek.

Fundacja może wystawić rachunek.

Indywidualna wycena dla RO Szczepin
#MaseczkiMocy Sugerowane 10 zł za sztukę
#PrzyłbiceMocy Sugerowane 6 zł za sztukę

W załączniku oferta handlowa i specyfikacja

czw., 21 maj 2020 o 18:25 <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; napisał(a):
W tym samym czasie Serce Szczepina szyje na bieżąco maseczki dla mieszkańców za darmo. Spokojnie możemy uszyć jeszcze setki darmowych, dlatego nie ma sensu by RO kupowała maseczki. Przylbice też rozdajemy za darmo, jeśli wpłynie do nas takie zapotrzebowanie.
Dla przykładu w tym tygodniu rozdaliśmy
120 maseczek darmowych dla SP nr 18
60 maseczek darmowych dla SP nr 46
25 maseczek darmowych dla przedszkola na Chojnowskiej
I na bieżąco ok 40 darmowych dla mieszkańców, które dostarczamy im pod drzwi.
A to tylko ten tydzień, do wczoraj.
Radna Joanna Klima

21 maj 2020 18:28 agna krasińska <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; napisał(a):
Kupno od Sensora ma inne znaczenie wspieramy w ten sposób miejsca pracy osób niepełno-sprawnych które je utraciły w wyniku epidemii. Wspieramy też Sensor który również pomaga

czw., 21 maj 2020 o 18:35 <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; napisał(a):
Jest to dla mnie w pełni zrozumiałe i ukłony dla Sensora i Łukasza. Chodzi mi o to, by rozwa-żyć zakup maseczek i przyłbic w sytuacji kiedy są już coraz mniej potrzebne a na osiedlu jest organizacja, która rozdaje je za darmo. Poza tym WCRS zwrócił się do Rad Osiedli z propo-zycją przekazania dużych ilości maseczek jednorazowych dla mieszkańców (liczonych w ty-siącach)
Chodzi mi tylko o rozważenie zakupów i ich sensowności.
Joanna Klima

 

2020-05-21 18:39 Łukasz Siemież
Joanno, dziękuję, choć podtrzymuję sensowność zakupu przez RO maseczek i przyłbic, środki przekazane na walkę z pandemią m.in zostały zagospodarowane na wsparcie podobnych akcji :)

W tym miejscu z powodu problemów technicznych nie zachował się zapis wypowiedź Radnej Joanny Klimy, która wyraziła oburzenie z powodu treści pisma jakie otrzymała od Przewodni-czącego Zarządu Tomasza Warulika, w odpowiedzi na wniosek Stowarzyszenia Serce Szcze-pina, którego jest prezeską, o dofinansowanie działań związanych z COVID -19 i załączyła jego kopię.

Pismo skomentowała radna Magdalena Pażdzior:
Szanowni Państwo
jestem radną od niedawna ale pismo z odpowiedzią na pismo Pani Joanny Klimy jest dla mnie zaskakujące.
Serce Szczepina, jakby na to nie patrzeć to bardzo prężnie działająca organizacja, widać ją na naszym osiedlu, nie rozumiem języka zastosowanego w wyżej wspomnianym piśmie, prze-wodniczący RO powinien wezwać Serce Szczepina o rozpisanie kwoty, a nie wchodzić na tak niski poziom konwersacji. Bardzo proszę abyś w pismach zachowali urzędowy i kulturalny język.

2020-05-21 20:28Magdalena Paździor
Ja tylko w sprawie wsparcia SSZ uważam że należy popierać takie akcje i wynagradzać na-szych mieszkańców, którzy pracowali na rzecz naszej społeczności. Proszę o ponowne rozpa-trzenie tej kwestii.

2020-05-21 20:35 Magdalena Paździor

Można wesprzeć Sensor ale nie przez kupno maseczek, na które nie ma już zapotrzebowania a po za tym SSZ ma zapas materiałów na darmowe maseczki dla mieszkańców.

 

Przewodniczący RO podsumował dyskusję stwierdzając, ze temat szeroko rozumianej kwestii „Covid-19”, po wszystkich zaprezentowanych opiniach będzie jeszcze rozważany przez Zarząd a następnie Radę Osiedla.

6. Wolne wnioski
Większość radnych nie zgłaszała żadnych wniosków. Radna Magdalena Wdowiak-Urbańczyk jeszcze raz zaapelowała o jak najszybsze złożenie przez trzy organizacje : Serce Szczepina, Sensor i Weź Pomóż o złożenia specyfikacji potrzeb wraz z szacowanym budże-tem i o głosowanie wsparcia tych trzech organizacji w formie uchwały jeszcze do końca maja.
Poparł to radny Łukasz Siemież.
7. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący wyznaczył termin kolejnej sesji na 16.06. na godz 18, gdyż według wstępnych zapowiedzi od tego dnia ma być możliwe prowadzenie sesji w sposób bezpośredni. Zaznaczył jednocześnie, ze w przypadku podjęcia przez Zarząd Osiedla w porozumieniu z beneficjentami i WCRS -em, działań związanych ze wsparciem przeciwdziałania skutkom epidemii „Covid - 19”,zostanie zwołana sesja nadzwyczajna w formie mailowej.

 

Na tym protokół zakończono i podpisano

 

Andrzej Dwojak

SESJA XXXVII

Andrzej Dwojak

W związku z epidemią COVID - 19 zostały zawieszone sesje Rady Osiedla Szczepin. Ostatnia sesja w siedzibie rady przy ul.Zachodniej 1, w bezpośrednim kontakcie, odbyła się 25.02.2020 r. Protokół z tej sesji - XXXVII został odczytany i zatwierdzono dopiero na sesji XXXIX w dniu 23.07.2020 r. Publikuję go zatem dopiero teraz poniżęj, w zakładce - dokumenty oraz na stronie fb.:

 Pr.1

Pr2

Pr3

KONSULTACJE PŁATNE MIEJSCA PARKINGOWE !!!

Andrzej Dwojak

W 2019 r. Rada Miasta rozszerzyła Strefę Płatnego Parkowania między innymi o część Osiedla Szczepin. Wprowadzenie płatnych miejsc parkingowych przebiega według następującej procedury:
1. Mieszkaniec/cy składają wniosek o wprowadzenie płatnych miejsc w określonej lokalizacji – ulica, część ulicy
2. Rada Osiedla przeprowadza konsultacje z mieszkańcami tej ulicy umieszczając w ich skrzynkach ulotki z prośbą o wyrażenie opinii na piśmie lub mailowo oraz powiadamiając mieszkańców budynków bezpośrednio przyległych za pomocą plakatów umieszczonych na tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych
3. Po analizie nadesłanych odpowiedzi Rada Osiedla na najbliższej sesji po ogłoszeniu konsultacji dla danej lokalizacji przeprowadza głosowanie i wyrażą opinię w formie uchwały.
4. Uchwała trafia do Urzędu Miasta. Urzędnicy podejmują decyzję o wprowadzeniu lub nie płatnych miejsc parkingowych. Nie są przy tym zobligowani opinią RO.
Obecnie, zgodnie z wnioskami złożonymi przez mieszkańców, ulotki zostały rozprowadzone przy ul. Stefana Czarnieckiego (od ul. Poznańskiej do ul. Młodych techników), ul. Litomskiej (od ul. Zachodniej do ul. Kruszwickiej) oraz przy ul. Szczepińskiej.
Prosimy o wyrażenie opinii droga elektroniczną lub tradycyjnie :
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl
skrzynka pocztowa w siedzibie RO przy ul. Zachodniej 1

NFORMUJĘ, ŻE PO WYZNACZENIU PŁATNYCH MIEJSC NADAL BĘDZIE MÓGŁ TAM PARKOWAĆ KAŻDY, KTO WNIESIE OPŁATĘ, Z TYM ŻE TYLKO MIESZKAŃCY MAJĄ MOŻLIWOŚĆ WYKUPIENIA TAŃSZEGO ABONAMENTU. JEGO ZAKUP NIE ZAPEWNIA MIEJSCA PARKINGOWEGO.

 

Bez nazwy 1 kopia

SZCZURY - NIE DOKARMIAJ

Andrzej Dwojak

Bez nazwy 1 kopia

Strona 1 z 12

Kalendarz wydarzeń

Styczeń 2021
N P W Ś C Pt S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Facebook

Rada Osiedla Szczepin
ul. Zachodnia 1
53-643 Wrocław
 tel. 71 359 19 31
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: Nieodpłatna Pomoc Prawna  Graficzny odnośnik do aplikacji mobilnej: Mobilny Asystent Mieszkańca  Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia  Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

 

 
Początek strony