ikona powrotu do strony głównej osiedli

Spis treści

 

Protokół z XLIII sesji Rady Osiedla z dnia 19 lutego 2020 r.

Lista Obecności

Porządek Obrad

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Ustalenie harmonogramów dyżuru radnego, poziedzeń zarządu i sesji rady - załącznik

5. Przyjęcie sprawozdania z działalności samorządu osiedla (uchwała XLIII/98/20) - załacznik - wykonanie budżetu

6. Przyjęcie harmonogramu podziału diet (uchwała XLIII/99/20)

7. Przyjęcie wniosku o budowę oświetlenia sięgacza ul. Osobowickiej (uchwała XLIII/100/20) - załącznik

8. Relacja z konsultacji społecznych

9. Wnioski i zapytania

10. Zakończenie sesji

 


 

Protokół z 2-go posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 19 lutego 2020 r.

Lista obecności

Porządek obrad

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przyjęcie projektu sprawozdania z działalności samorządu Osiedla za rok 2019 (uchwała 1/20)

3. Przyjęcie planu podziału środków przeznaczonych na diety (uchwała 2/20)

4. Przedstawienie projektu wniosku o budowę oświetlenia sięgacza ul. Osobowickiej (uchwała 3/20)

5. Zapytania i wnioski.

6. Zakończenie posiedzenia.

 


 

Protokół z XLII sesji Rady Osiedla z dnia 22 stycznia 2020 r.

Lista obecności

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z XLI sesji RO

4. Przyjęcie aktualizacji zadania społecznego pn. Piknik Rodzinny (uchwała XLII/93/20) - załącznik

5. Przyjęcie aktualizacji zadania społecznego pn. Klub Seniora (uchwała XLII/94/20) - załącznik

6. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2019 (uchwała XLII/95/20) - załącznik

7. Przyjęcie planu finansowego osiedla na 2020 rok (uchwała XLII/96/20) - załącznik

8. Przyjęcie dokumentu kierowanego do Prezydenta Miasta ws. planowanej przebudowy mostu Osobowickiego (uchwała XLII/97/20) - załącznik

9. Relacja z dyżuru radnego

10. Zapytania i wnioski

11. Zakończenie sesji

 


 

Protokół z 1-go posiedzenia zarządu Osiedla z dnia 22 stycznia 2020 r.

Lista obecności

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przyjęcie projektu aktualizacji Pikniku Rodzinnego

3. Przyjęcie projektu aktualizacji Klubu Seniora

4. Przyjęcie projektu sprawozdania finansowego za rok 2019

5. Przyjęcie projektu planu finansowego osiedla na rok 2020

6. Brak wniosków i zapytań

7. Zakończenie posiedzenia

 

 


 

 

Protokół z 5-go posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 21 grudnia 2019 r.

Lista obecności

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przyjęcie propozycji rozwoju nabrzeży zatoki przy ul. Micheleta

3. Brak wniosków i zapytań

4. Zakończenie posiedzenia

 


 

Protokół z XLI sesji Rady Osiedla z dnia 9 grudnia 2019 r.

Lista obecności

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z XL sesji RO

4. Przyjęcie uchwały ws. przesunięcia kwot w planie finansowym (uchwała XLI/92/19)

5. Zakończenie sesji

 


 

Protokół z XL sesji Rady Osiedla z dnia 4 grudnia 2019 r.

Lista obecności

Porządek Obrad

1. Otwarcie sesji

2 Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji

4. Przyjęcie uchwały ws. przesunięcia kwot w paragrafach klasyfikacji finansowej (uchwała XL/89/19)

5. Przyjęcie uchwały zmieniającej uchwałę ws. diet (uchwała XL/90/19)

6. Przyjęcie uchwały ws. przyjęcia środków do budżetu osiedla (uchwała XL/91/19)

7. Zapytania i wnioski

8. Zakończenie sesji

 


 

Protokół z XXXIX sesji Rady Osiedla z dnia 20 listopada 2019 r.

Lista obecności

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji

4. Przyjęcie uchwały ws. projektów do Funduszu Osiedlowego (uchwała XXXIX/85/19)

5. Przyjęcie uchwały ws. przesunięć kwot w paragrafach klasyfikacji finansowej (uchwała XXXIX/86/19)

6. Przyjęcie uchwały ws. przyznania diet dla PZO (uchwała XXXIX/87/19)

7. Przyjęcie uchwały ws. zwolnienia radnych osiedlowych z opłat za przejazdy MPK (uchwała XXXIX/88/19) - załącznik

8. Zapytania i wnioski

9. Zakończenie sesji

 


 

Protokół z 4-go posiedzenia Zarządu osiedla z dnia 18 listopada 2019 r.

Porządek obrad

Lista obecności

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przyjęcie notatki z przeprowadzonych konsultacji ws. Funduszu Osiedlowego (uchwała 5/19) - notatka

3. Przyjęcie propozycji przesunięcia kwot w paragrafach klasyfikacji finansowej osiedla (uchwała 6/19)

4. Brak wniosków i zapytań

5 Zakończenie posiedzenia

 


 

Protokół z 3-go posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 8 listopada 2019 r.

Lista obecności

1. Otwarcie posiedzenia

2. Przyjęcie projektu planu finansowego osiedla na rok 2020 (uchwała 4/19) - załącznik

3. zakończenie posiedzenia

 


 

Protokół z XXXVIII sesji Rady Osiedla z dnia 6 listopada 2019 r.

Lista obecności

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie porządku obrad - załącznik

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji - załącznik

4. Przyjęcie rezygnacji z mandatu radnego (uchwała XXXVIII/77/19) - załącznik

5. Powołanie kandydatki na radnego (uchwała XXXVIII/78/19) - załącznik

6. Wniosek o dofinansowanie zawodów wędkarskich (uchwała XXXVIII/79/199) - załącznik

7. Wniosek o dofinansowanie Osobowickiej Ósemki (uchwała XXXVIII/80/19) - załącznik

8. Wniosek o dofinansowanie Pikniku Rodzinnego (uchwała XXXVIII/81/19) - załącznik

9. Wniosek o dofinansowanie Dnia Dziecka (uchwała XXXVIII/82/19) - załącznik

10. Wniosek o dofinansowanie Klubu Seniora (uchwała XXXVIII/83/19) - załącznik

11. Wyznaczenie diet dla Przewodniczącej Zarząd Osiedla (uchwała XXXVIII/84/19)

 


 

Protokół z XXXVII sesji Rady Osiedla z dnia 23 października 2019 r.

Lista obecności

1. Otwarcie sesji

2. Wybór protokolanta

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie protokołu z poprzednie sesji

5. Przyjęcie sprawozdań z wykonania Pikniku Rodzinnego i osobowickiej Ósemki (uchwała XXXVII/71/19)załącznik piknik - załącznik ósemka

- Rezygnacja PZO z pełnionej funkcji - załącznik

6. Wybór Przewodniczącego Zarządu Osiedla (uchwała XXXVIII/72/19) - protokół komisji skrutacyjnej

7. Wybór Wiceprzewodniczacego Zarzadu Osiedla (uchwała XXXVII/73/19)

8. Wybór Sekretarza Osiedla (uchwała XXXVII/74/19)

9. Wybór Skarbnika Osiedla (uchwała XXXVII/75/19)

10. Wybór Członka Zarządu Osiedla (uchwała XXXVII/76/19)

11. Przyjęcie koncepcji prowadzenia konsultacji ws. Funduszu Osiedlowego

12. omówiono problemy z uzyskaniem nowej siedziby oraz przedstawiono relację z komisji RMW ws. pól irygowanych

 


 

Protokół z XXXVI sesji Rady Osiedla z dnia 2 października 2019 r.

1 . Otwarcie sesji

2. Wybór protokolanta

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXV sesji RO

5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Funduszu Czasu Wolnego (uchwała XXXVI/68/19) - załącznik

6. Powołanie radnego Piotra Sietkiewicza (uchwała XXXVI/69/19)

7. Wniosek o odwołanie radnej Sylwii Spychały (uchwała XXXVI/70/19)

8. Przedstawienie wstępnej propozycji inwestycji w ramach Funduszu Osiedlowego

9. Zaprzysiężenie radnego Piotra Sietkiewicza

10. Złożenie wniosku o odwołanie z pełnionej funkcji Przewodniczącego Zarządu Osiedla - załącznik

 


 

Protokół z XXXV sesji Rady Osiedla z dnia 3 lipca 2019 r.

1. Otwarcie sesji

2. Wybór protokolanta

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

5. Przyjęcie aktualizacji zadania Piknik Rodzinny (uchwała XXXV/64/19)

6. Przesunięcie kwot dotyczących Funduszu Czasu Wolnego (uchwała XXXV/65/19)

7. Przyjęcie rezygnacji radnego z mandatu (uchwała XXXV/66/19) - rezygnacja

8. Przyjęcie karty nieruchomości dla działki AM-20, 47/30 (uchwała XXXV/67/19)

9. Relacja ze spotkania z Prezydentem Miasta

10. Informacja o siedzibie RO przy ul. Osobowickiej 112F

11. Relacja z dyżuru radnego

12. Relacja ze spotkania dotyczącego mowy nienawiści

13. Zakończenie sesji

 


 

Protokół z XXXIV sesji Rady Osiedla z dnia 5 czerwca 2019 r.

1. Wybór protokolanta

2. Przyjęcie porządku Obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Przyjęcie rezygnacji radnej z mandatu (uchwała XXXIV/61/19) - załącznik

5. Powołanie nowego radnego (uchwała XXXIV/62/19) - załącznik

6. Zaprzysiężenie nowego radnego

7. Wyznaczenie diet dla radnych (uchwała XXXIV/63/19)

8. Opuszczenie sesji

9. Informacje o zbliżających się wydarzeniach

10. Informacja o platanach

11. Sprawozdanie z dyżuru radnego

12. Dyskusja na temat monitoringu

13. Propozycje zaproszenia na sesję przedstawicieli służb

 


 

Protokół z XXXIII sesji Rady osiedla z dnia 3 kwietnia 2019 r.

1. Wybór protokolanta

2. Przyjęcie porządku obrad

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

4. Aktualizacja kosztorysu Funduszu Czasu Wolnego (uchwała XXXIII/60/19) - załącznik

5. ustalenie delegacji na spotkanie z Prezydentem

6. Omówienie problemu dzielnicowego, przygotowania do Ósemki

 


 

Protokół z XXXII sesji Rady Osiedla z dnia 27 marca 2019 r.

1. Spotkanie z przedstawicielem Fundacji Hobbit

Brak kworum

 


 

Protokół z XXXI sesji Rady Osiedla z dnia 13 marca 2019 r.

1. Wybór protokolanta

2. Przyjęcie wniosku o dofinansowanie Funduszu Czasu Wolnego (uchwała XXXI/59/19) - załącznik

 


 

Protokół z XXX sesji Rady Osiedla z dnia 27 lutego 2019 r.

1. Wybór protokolanta

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Przyjęcie sprawozddania finansowego za rok 2018 (uchwała XXX/55/19) brak załącznika

5. Przyjęcie planu finansoweg na rok 2019 (uchwała XXX/56/19) brak załącznika

6. Informacja ws. organizacji Pikniku Rodzinnego

7. Zmiana w porządku obrad

8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Samorzadu Osiedla (uchwała XXX/57/19) brak załącznika

9. Przyjęcie harmonogramu sesji, posiedzeń i dyżurów (uchwała XXX/58/19)

10. Ustalenie obsady kolejnych dyżurów

11. Wnioski i zapytania - brak

 


 

 Protokół z 2 posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 27 lutego 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018 (uchwała 3/19) - załącznik

 


 

 Protokół z XXIX sesji Rady Osiedla z dnia 30 stycznia 2019 r.

1. Wybór protokolanta

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

3. Przyjęcie porządku obrad

4. Dyskusja nad rocznym sprawozdaniem finansowym - brak kworum

5. Złożenie wniosku o udostępnienie pełnej dokumentacji RO - załącznik

 


 

Protokół z 1 posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 30 stycznia 2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2018 (uchwała 1/19) - załącznik

Wyznaczenie radnej do udziału w wyborach przedstawicieli do komisji ds. reformy (uchwała 2/19)

 


 

 

 


 

Protokół z III sesji Rady Osiedla z dnia 28 czerwca 2017 r.

1. Przywitanie

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

3. Referaz z wykonania zadań

4. Relacja z dyżuru radnego

5. Powołanie komitetu organizacyjnego pikniku i ósemki

6. Dyskusja ws. inwestycji do Kart Zadań Inwestycyjnych

7. Przedstawienie dokumentu skierowanego przez dyrektora ZSP nr 5

8. Ustalenie harmonogramów prac RO

9. Zapytania i wnioski

 

 

Protokół z II sesji Rady Osiedla z dnia 6 czerwca 2017 r.

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. Powołanie komisji skrutacyjnej i wybory Przewodniczącego Zarządu Osiedla (uchwała II/3/17)

3. Wybory Wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla (uchwała II/4/17)

4. Wybory Sekretarza Osiedla (uchwałą II/5/17)

5. Wybory Skarbnika Osiedla (uchwała II/6/17)

6. Wybory Członka Zarządu Osiedla (uchwała II/7/17)

7. Wybory Lidera Powodziowego (uchwała II/8/17)

8. Zapytania i wnioski

 

 

Protokół z I sesji Rady Osiedla ...

 


 

protokoly Protokół z XXVII sesji Rady Osiedla z dnia 17 maja 2017 r.

1. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu w I kwartale

2. Przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu w II kwartale

3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu do zakończenia kadencji (uchwała XXVII/72/17) załącznik

4. Przyjęcie uchwały ws. placu folwarcznego (uchwała XXVII/73/17) dokument RO-256/2017

5. Przyjęcie uchwały ws. działki przy ul. ostrowskiej 45-47 (uchwała XXVII/74/17) dokument RO-257/2017

6. Przyjęcie zapytania ws. budowli przy ul. Jarocińskiej 25

7. Przyjęcie podsumowania konsultacji ws. projektu przebudowy ul. Osobowickiej

8. Informacja o spotkaniu przedstawicieli RO z Prezydentem Miasta

9 Informacja o spotkaniu przedstawicieli RO z dyr. Departamentu Infrastruktury i Gospodarki

 

protokoly Protokół 4/17 posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 17 maja 2017 r.

1. Przyjęcie sprawozdania finansowego za II kwartał 2017 r., koniec kadencji (uchwała 3/17) załącznik

2. Przedstawienie projektu podsumowania fiansowej działalności osiedla

 

 

protokoly

Protokół 3/17 posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 12 kwietnia 2017 r.

1. Przyjęcie sprawozdania finansowego za I kwartał 2017 r. (uchwała 2/17) załącznik

 

 

 

protokoly Protokół z XXVI sesji Rady Osiedla z dnia 13 marca 2017 r.

1. Opinia ws. sieci szkół i przedszkoli (uchwała XXVI/69/17) załącznik

2. Opinia ws. karty nieruchomości dla placu folwarcznego (uchwała XXVI/70/17) załącznik

3. Wniosek o utworzenie MPZP dla rejonu ulic Osobowickiej, Ostrowskiej i Lipskiej (uchwała XXVI/71/17) załącznik

 

protokoly Protokół z XXV sesji Rady Osiedla z dnia 15 lutego 2017 r.

1. Przyjęcie sprawozdania z działalności samorządu osiedla za rok 2016 (uchwała XXV/68/17) załącznik

 

 

 

protokoly Protokół 2/17 z posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 15 lutego 2017 r.

1. Przedstawienie projektu sprawozdania z działalności samorządu osiedla za rok 2016.

 

 

 

protokoly Protokół z XXIV sesji Rady Osiedla z dnia 11 stycznia 2017 r.

1. Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2016 r. Informacja Zarządu Osiedla. załącznik

2. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2016 (uchwała XXIV/62/17) załącznik

3. Przyjęcie planu finansowego na rok 2017 (uchwała XXIV/63/17) załącznik

4. Uchwała o dietach (uchwała XXIV/64/17)

5. Aktualizacja oferty na wykonanie zadania społecznego (uchwała XXIV/65/17) załącznik

6. Wniosek o rozdzielenie mediów (uchwała XXIV/66/17) załącznik

7. Opinia ws. inicjatywy lokalnej (uchwała XXIV/67/17) załącznik

8. Przedstawienie projektu wniosku na druk biuletynu osiedlowego - załącznik

9. Wstępne omówienie konsultacji ws. ul. Osobowickiej.

 

protokoly Protokół 1/17 z posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 11 stycznia 2017 r.

1. Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2016 r.  załącznik

2. Omówienie projektu sprawozdania finansowego za rok 2016 do przyjęcia uchwałą przez Radę Osiedla.

3. Omówienie projektu planu finansowego na rok 2017 do przyjęcia uchwałą przez Radę Osiedla.

4. Omówienie projektu aktualizacji zadania społecznego na rok 2017 do przyjęcia uchwałą przez Radę Osiedla.

 

 


 

protokoly Protokół nr XXIII z sesji Rady Osiedla z dnia 28 grudnia 2016r.

1. Opinia ws. budowy boiska w Rędzinie. Załącznik: RO-232/2016

 

 

 

protokoly Protokół nr XXII z sesji Rady Osiedla z dnia 14 grudnia 2016r.

1. Omówienie warunków prowadzenie zajęć z jogi w siedzibie RO.

2. Ustalenie harmonogramu pracy RO na rok 2017.

3. Przedłużenie konsultacji dotyczących projektu przebudowy ul. Osobowickiej.

 

protokoly Protokół nr 13/16 z posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 14 grudnia 2016r.

1. Nie przedstawiono zaplanowanego sprawozdania finansowego z powodu niewydatkowania środków w przewidzianym terminie.

 

 

protokoly Protokół nr XXI z sesji Rady Osiedla z dnia 16 listopada 2016r.

1. Przesunięcie środków w paragrafach klasyfikacji finansowej osiedla. (uchwała XXI/58/16)

2. Omówienie projektu przebudowy ul. Osobowickiej.

3. Strefa 30 na terenie Rędzina. (uchwała XXI/59/16) załącznik

4. Obszary dla nasadzeń zastępczych na terenie Rędzina. (uchwała XXI/60/16) załącznik

5. Rozpatrzenie kwestii rozbudowy szkoły nr 21.

 

protokoly Protokół nr 12/16 z posiedzenia Zarządu z dnia 16 listopada 2016r.

1. Propozycja przesunięcia środków w paragrafach klasyfikacji finansowej osiedla.

 

 

 

protokoly Protokół nr XX z sesji Rady Osiedla z dnia 12 października 2016r.

1. Przedstawienie sprawozdania finansowego za III kwartał br.

2. Przyjęcia sprawozdania z realizacji imprezy pn. X Osobowicka Ósemka i Piknik Rodzinny

(uchwała XX/55/16)    Załącznik

3. Przyjęcie przesunięcia środków na opłatę energii elektrycznej (uchwała XX/56/16)

4. Przyjęcie projektu wniosku o dofinansowanie imprezy planowanej na rok 2017. (uchwała XX/57/16)   Załącznik

5. Podjęcie kwestii zanieczyszczenia powietrza przez piece c.o.

 

protokoly Protokół nr 11/16 z posiedzenia Zarządu z dnia 12 października 2016r.

1. Sprawozdanie finansowe za III kwartał br. (uchwała 7/16) Załącznik

2. Omówienie projektu sprawozdania z wykonania zadania społecznego.

3. Omówienie przeniesienia środków w paragrafach klasyfikacji finansowej osiedla.

4. Przedstawienie wydatków w październiku w związku z realizacją imprezy i opłatami za media.

 

protokoly Protokół nr XIX z sesji Rady Osiedla z dnia 14 września 2016r.

1. Przesunięcia kwot w paragrafach klasyfikacji finansowej osiedla (uchwała XIX/53/16)

2. Opinia ws. karty nieruchomości gruntowej przy ul. Ostrowskiej (uchwała XIX54/16) Załącznik

3. Informacja ws. wniosków do WCRS na rok 2017.

4. Spotkanie z przewodniczącą Rady Rodziców z SP nr 21. Załącznik

5. Uzupełnienie harmonogramu dyżurów radnego.

6. WBO - promocja.

 

protokoly Protokół nr 10/16 z posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 14 września 2016r.

1. Przedstawienie propozycji zmian w paragrafach klasyfikacji finansowej osiedla.

2. Przedstawienie karty nieruchomości gruntowej.

 

 

protokoly Protokół nr 9/16 z posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 22 sierpnia 2016r.

1. Przyjęcie projektu planu wydatków Osiedla na rok 2017. (uchwała 6/16)   załącznik

2. Przedstawienie wniosków do WCRS ws. podpisania umów z podmiotami.    załącznik

 

 

protokoly Protokół nr XVIII z sesji Rady Osiedla z dnia 17 sierpnia 2016r.

1. Poprawione sprawozdanie finansowe za II kwartał br.

2. Przesunięcia kwot w paragrafach klasyfikacji finansowej Osiedla. (uchwała XVIII/52/16)

3. Informacja Przewodniczącego Zarządu Osiedla o wnioskach do WCRS ws. podpisania umów.

4. Dyskusja na temat kwestii organizacyjnych dotyczących zbliżającej się imprezy.

 

protokoly Protokół nr 8/16 z posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 17 sierpnia 2016r.

1. Sprawozdanie finansowe za II kwartał br. Uchwała nr 5/16 zmieniająca uchwałę nr 4/16.

2. Propozycja przesunięć kwot w paragrafach klasyfikacji finansowej

3. Informacja o konieczności złożenia wniosków do WCRS

 

protokoly Protokół nr 7/16 z posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 13 lipca 2016r.

1. Bilans finansowy za II kwartał br. (uchwała 4/16)

2. Informacja o potrzebie przyjęcia środków z WCRS.

3. Informacja o zmianach w sposobie odbioru śmieci w roku 2017.

4. Informacja o projekcie przebudowy ul. Osobowickiej.

 

protokoly Protokół nr XVII z sesji Rady Osiedla z dnia 15 czerwca 2016r.

1. Przyjęcie wniosku Kart Zadań Inwestycyjnych na rok 2017 (uchwała XVII/49/16) załącznik

2. Przyjęcie wniosku do Prezydenta Miasta ws. wydzielenia środków na inwestycje w osiedlach. (uchwała XVII/50/16)

3. Przyjęcie wniosku do WIM ws. budowy przejścia dla pieszych przy pl. Wyzwolenia (uchwała XVII/51/16)

4. Omówienie projekty wsparcia Fundacji Hobbit w celu pozyskania środków na zagospodarowanie II Zatoki.

5. Omówienie problemów z zadaniem "X Osobowicka Ósemka i Piknik Rodzinny"

6. Omówienie problemu dojazdu do rzeki Widawa przez Las Rędziński.

 

protokoly Protokół nr 6/16 z posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 15 czerwca 2016r.

1. Przejście dla pieszych przy pl. Wyzwolenia.

2. Karty Zadań Inwestycyjnych.

3. Koszenie wału na odcinku Osobowice.

4. Budowa nawierzchni na koronie wału w Rędzinie.

5. Omówienie zmian w systemie odbioru śmieci w roku 2017.

 

protokoly Protokół nr XVI z sesji Rady Osiedla z dnia 11 maja 2016r.

1. Omówienie zawodów wędkarskich.

2. Omówienie serii podpaleń kubłów na śmieci.

3. Informacja o braku strażnika osiedlowego.

4. Informacja o nieobecności straży miejskiej i policji na dyżurach radnego.

 

protokoly Protokół nr 5/16 z posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 11 maja 2016r.

1. Omówienie problemu kontenerów na śmieci przy pl. Wyzwolenia.

2. Omówienie problemu podwórza przy posesji pl. Wyzwolenia 3.

 

 

protokoly Protokół nr XV z sesji Rady Osiedla z dnia 13 kwietnia 2016r.

1. Informacja ws. realizacji planu finansowego osiedla w I kwartale br.

2. Omówienie koncepcji budowy progów spowalniających w ramach inwestycji MPWiK.

 

 

protokoly Protokół nr 4/16 z posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 13 kwietnia 2016r.

1. Bilans wydatków osiedla w I kwartale br.

Załączniki: uchwała 3/16, sprawozdanie z wykonania budżetu osiedla za I kwartał br.

 

 

protokoly Protokół nr XIV z sesji Rady Osiedla z dnia 16 marca 2016r.

1. Spotkanie z przedstawicielami ZSP nr 5.

2. Wydanie opinii ws. przedłużenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (uchwała XIV/47/16) załącznik

3. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały ws. diet. (uchwała XIV/48/16)

4. Uzupełnienie listy dyżurów radnego.

5. Omówienie organizacji zawodów wędkarskich.

6. Omówienie prośby wniesionej przez panią Krystynę Wilczyńską.

7. Wolne wnioski - Przedstawienie ustaleń z prezesem ROD

 

protokoly Protokół nr 3/16 z posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 16 marca 2016r.

1. Przedstawienie wniosku o przedłużenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

2. Propozycja zmiany uchwały dotyczącej diet.

 

 

protokoly Protokół nr XIII z sesji Rady Osiedla z dnia 3 lutego 2016r.

1. Sprawozdanie z działalności osiedla za rok 2015 (uchwała XIII/40/16) - załącznik

2. Przyjęcie planu finansowego na rok 2016 (uchwała XIII/41/16) - załącznik

3. Podział diet na miesięczne kwoty (uchwała XIII/42/16)

4. Wniosek o podpisanie umowy na druk biuletynu osiedlowego (uchwała XIII/43/16) - załącznik

5. Opinia dla WIM ws. sygnalizacji świetlnej w obrębie mostu Milenijnego (uchwała XIII/44/16) - załącznik

6. Opinia ws. przedłużenia zezwolenia na sprzedaż alkoholu (uchwała XIII/45/16) - załącznik

7. Ustalenie harmonogramów dyżurów radnego, posiedzeń zarządu i sesji rady - harmonogramy

8. Ustalenie odpowiedzi na wniosek Rady Rodziców SP nr 21

9. Wniosek ws. zmian w sygnalizacji świetlnej w obrębie mostu Osobowickiego (uchwała XIII/46/16) - załącznik

 

protokoly Protokół nr 2 z posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 3 lutego 2016r.

1. Omówienie sprawozdania z działalności osiedla za rok 2015.

2. Omówienie planu finansowego osiedla na rok 2016.

3. Przedstawienie projektu wniosku o podpisanie umowy na druk biuletynu.

4. Przedstawienie projektu wniosku o sporządzenie aneksu do umowy z Miejską Biblioteką Publiczną. WNIOSEK

 

protokoly Protokół nr XII z sesji Rady Osiedla z dnia 13 stycznia 2016r.

1. Przedstawienie sprawozdania z wydatków osiedla za IV kwartał 2015 r.

2. Przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2015. (uchwała XII/37/16) - załącznik

3. Przyjęcie aktualizacji wniosku o dofinansowanie. (uchwała XII/38/16) - załącznik

4. Przyjęcie wniosku o wygaszenia mandatu radnego. (uchwała XII/39/16) - załącznik

5. Omówienie propozycji wsparcia inicjatywy na rzecz rozwoju łucznictwa tradycyjnego.

 

protokoly Protokół nr 1 z posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 13 stycznia 2016r.

1. Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2015r. (uchwała 1/16) - załącznik

2. Sprawozdanie finansowe za rok 2015. (uchwała 2/16) - załącznik

 


 

 

protokoly Protokół nr XI z sesji Rady Osiedla z dnia 1 grudnia 2015r.grudnia 2015r.

1. Opinia w sprawie przedłużenia dzierżawy (uchwała XI/35/15)

2. Dyskusja na temat zmian w paragrafach statutu osiedla

3. Przesunięcia w paragrafach budżetu osiedla (uchwała XI/36/15)

4. Wyznaczenie terminu kolejnej sesji na dzień 13 stycznia 2016r.

 

 

protokoly Protokół nr 10 z posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 1 grudnia 2015r.

1. Miesięczny bilans wydatków

2. Propozycja przesunięć finansowych w paragrafach

 

 

protokoly Protokół nr 9 z posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 28 listopada 2015r.

1. Przyjęcie 2 projektu planu finansowego na rok 2016 (uchwała 5/15)

Projekt planu

 

 

protokoly Protokół nr X z sesji Rady Osiedla z dnia 16 listopada 2015r.

1. Opinia w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu (X/34/15)

2. Dyskusja w sprawie projektu WBO nr 236 oraz na temat zagospodarowania drugiej zatoki Osobowickiej.

 

 

protokoly Protokół nr IX z sesji Rady Osiedla z dnia 27 października 2015r.

1. Wniosek do WCRS o dofinansowanie imprezy w 2016 roku (IX/31/15) - Procedury

2. Przesunięcie kwot w paragrafach klasyfikacji finansowej osiedla (IX/32/15)

3. Opinia ws. zmian w ruchu na terenie Rędzina (IX/33/15)

4. W sprawie przedłużenia dzierżawy; 5. Omówienie zgłoszonych problemów szkoły; 6. Harmonogram podstawień kontenerów na gabaryty w roku 2016; 7. Prośba o zwiększenie częstotliwości linii 140.

 

protokoly Protokół nr 8/15 z posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 27 października 2015r.

1. Miesięczny bilans finansowy.

2. Informacja o potrzebie przesunięć kwot w paragrafach

 

 

protokoly Protokół nr VIII z sesji Rady Osiedla z dnia 6 października 2015r.

W związku z uzasadnieniami do złożonych przez radne rezygnacji przewodniczący replikują: Procedury

1. Wygaszenie mandatu radnej Magdaleny Cierpisz (VIII/24/15). Procedury

2. Powołanie w na zwolnione miejsce kolejnego kandydata na radnego (VIII/25/15).

3. Wygaszenie mandatu radnej Anny Kalemby (VIII/26/15). Procedury

4. Wybór nowego Skarbnika Osiedla (VIII/27/15); 5. Przyjęcie wniosku do Studium w sprawie pól irygowanych w obrębie Rędzina (VIII/28/15); 6. Przyjęcie wniosku do Studium w sprawie II Zatoki Osobowickiej i Grobli Karłowicko-Rędzińskiej (VIII/29/15)7. Przyjęcie wniosku o poparcie Stowarzyszenia Nowa Trasa Obornicka w sprawie budowy Trasy Obornickiej (VIII/30/15). 8. Omówienie planu rozpowszechniania Społecznej Strategii Rozwoju Osiedla Osobowice-Rędzin.

 

protokoly Protokół nr 7/15 z posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 6 października 2015r.

1. Sprawozdanie finansowe za III kwartał br. (uchwała 4/15) oraz sprawozdanie.

2. Podsumowanie finansowe Pikniku Rodzinnego i Osobowickiej Ósemki.

3. Omówienie koncepcji zbierania podpisów pod SSROO-R

 

protokoly Protokół nr VII z sesji Rady Osiedla z dnia 25 września 2015r.

1- przeniesienie kwot w paragrafach klasyfikacji finansowej osiedla (VII/22/15)

2- zmiana wartości kwot diet za miesiące wrzesień i listopad (VII/23/15)

 

 

protokoly Protokół nr VI z sesji Rady Osiedla z dnia 2 września 2015r

1. spotkanie z przedstawicielem Akcji Szlachetna Paczka

2. przeniesienie kwot w paragrafach (VI/13/15)

3. utworzenie Społecznej Strategii Rozwoju Osiedla (VI/14/15)

4. Trasa Obornicka (VI/15/15); 5. Osobowice Rekreacyjne (VI/16/15); 6. Pola irygowane Rędzin; 7. MPZP dla Osobowickiej (VI/17/15); 8. Komisja Partycypacji Społecznej i Osiedli (VI/18/15); 9. wniosek ws. Osobowickiej; 10. Członek Zarządu po Skarbnika (VI/19/15); 11. wniosek o umowę z Magiapol (VI/20/15); 12. wniosek o umowę ze Stajnią (VI/21/15);  13. plan Pikniku i Ósemki.

 

protokolyProtokół nr 6/15 z posiedzenia Zarzadu Osiedla z dnia 2 września 2015r.

Miesięczny bilans finansowy, omówienie problemu remontu ul. Osobowickiej, montaż progu na ul. Kaplicznej.

 

 

 

protokoly Protokół nr 5/15 z posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 29 sierpnia 2015r.

Przyjęcie projektu planu wydatków osiedla na rok 2016.

Projekt planu dostępny jest na podstronie "Procedury"

 

Załaczniki: uchwała nr 3/15

 

protokoly

Protokół nr V z sesji Rady Osiedla z dnia 4 sierpnia 2015r.

Omówienie propozycji wniosku o utworzenie MPZP dla ul. Osobowickiej, omówienie propozycji wniosku w sprawie wyodrębnienia środków na drobne inwestycje, przejęcie do budżetu osiedla kwoty 5 tys. zł, omówienie organizacji Osobowickiej Ósemki, przedstawiono komunikat WSR, wolne wnioski.

Załączniki: uchwała nr V/12/15

 

protokoly Protokół nr 4/15 z posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 4 sierpnia 2015r.

Omówienie wniosków do przedstawienia pod obrady Rady Osiedla.

 

 

 

protokoly Protokół nr 3/15 z posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 28 lipca 2015r.

Podjęcie uchwały w celu złożenia kart zadań inwestycyjnych na rok 2016.

Wymienione karty zamieszczono w zakładce PRACE RO/Procedury

 

Załączniki: uchwała nr 2/15

 

protokoly Protokół nr IV z sesji Rady Osiedla z dnia 7 lipca 2015r.

Spotkanie w sprawie Trasy Obornickiej, zaprzysiężenie radnej, ustalenie czasu powiadomienia o sesji nadzwyczajnej, powołanie komisji osiedlowych, wniosek o rozdzielenie mediów, wniosek Ostrzeszowska, tablica ogłoszeniowa, pola irygowane, tereny rekreacyjne, wysyłanie pism, koszenie łąk wokół Rędzina.

Załączniki: uchwały IV/10/15, IV/11/15

 

protokoly Protokół nr 2/15 Zarządu Osiedla z dnia 7 lipca 2015r

Kwartalne sprawozdanie finansowe z działalności samorządu osiedla, ustalenia w związku ze zgodą na montaż tablicy, ustalenia trybu pracy zarządu.

 

Załączniki: uchwała 1/15, sprawozdanie finansowe

 

protokoly Protokół nr III z sesji Rady Osiedla z dnia 2 czerwca 2015r.

Protokół zawiera 23 punkty i wraz z załączonymi uchwałami stanowi 14 stronicowy dokument.

 

 

Załączniki: uchwały III/8/15, III/9/15, wniosek, III/10/15, III/11/15, uzasadnienie, III/12/15, III.13.15, III/14/15 i III/15/15

 

protokoly Protokół nr 1/15 Zarządu Osiedla z dnia 2 czerwca 2015r.

Przedstawienie planu finansowego osiedla, propozycja zmian w planie finansowym.

 

 

 

protokoly Protokół nr II z sesji Rady Osiedla z dnia 19 maja 2015r.

Wybory Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zarządu Osiedla, Skrbnika i Sekretarza Osiedla oraz Członka Zarządu Osiedla.

 

Załączniki: Protokół komisji skrutacyjnej na Przewodniczącego Zarządu Osiedla, uchwały - II/3/15, II/4/15, II/5/15, II/6/15, II/7/15

 

 

protokoly Protokół nr I z sesji Rady Osiedla z dnia 18 maja 2015r.

Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego. Przeprowadzenie wyborów na Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Osiedla.

 

Załączniki: Protokół komisji skrutacyjnej głosowania na przewodniczącego, uchwała I/1/15, protokół komisji skrutacyjeni głosowania na wiceprzewodniczącego, uchwała I/2/15

 

 

protokoly Protokół nr 6/15 Tymczasowego Zarządu Osiedla z dnia 12 maja 2015r.

Uchała sprawozdawcza za rok 2014, uchwała sprawozdawcza kończąca działalność Tymczasowego Zarządu Osiedla.

 

Załączniki: uchwała 21/15, 22/15 oraz sprawozdanie z działalności samorządu osiedla za rok 2014, sprawozdanie z działalności TZO.

 

 

protokoly

Protokół nr 5/15 Tymczasowego Zarządu Osiedla z dnia 5 maja 2015r.

Przesunięcie kwot w paragrafach klasyfikacji budżetowej, ustalenie diety za m-c kwiecień.

 

 

Załączniki: uchwała 18/15, 19/15 i 20/15

 

 

protokoly Protokół nr 4/15 Tymczasowego Zarządu Osiedla z dnia 24 kwietnia 2015r.

Przesunięcie kwot w paragrafach klasyfikacji budżetowej. Omówienie projektów pism. Strażnik Osiedlowy i Zespół Programu Mikrogranty. Skarga mieszkańców Wieruszowskiej.

 

Załączniki: uchwała 16/15, 17/15

 

 

protokolyProtokół nr 3/15 Tymczasowego Zatrządu Osiedla z dnia 13 kwietnia 2015r.

Projekt korekty oznakowania, wniosek do Studium uwarunkowań, wniosek o budowę studni chłonnej, wnioski o ochronę platanów, strażnik osiedlowy, zapytanie w sprawie biegów na orientację, odtworzenie nawierzchni Krotoszyńskiej, nawierzchnia Ostrowskiej, drzewa wokół schroniska.

Załączniki: uchwała 12/15, 13/15, 14/15, 15/15

 

 

protokolyProtokół nr 2/15 Tymczasowego Zarządu Osiedla z dnia 26 marca 2015r.

Problem biblioteki, "zaplecze ul. Ostrowskiej", wniosek w sprawie linii 140, ul. Śremska, ul. Wieruszowska, zabezpieczenie wału, tablica informacyjna, Studium uwarunkowań..., platany przy Osobowickiej 112a, Śmietniki przy placu zabaw, uwagi do MPWiK, odbiory robót, plan wydatków osiedla, diety.

Załączniki: uchwała 5/15, 6/15, 7/15, 8/15, 9/15, 10/15, 11/15

 

 

protokolyProtokół nr 1/15 Tymczasowego Zarządu Osiedla z dnia 21 marca 2015r.

Wybory funkcyjnych członków zarządu, dyskusja o zaległej korespondencji, podjęcie tematu współpracy z WPO Alba, ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.

 

Załączniki: uchwała 1/15, 2/15. 3/15, 4/15

 

 


 

protokoly Protokół nr XV z sesji Rady Osiedla z dnia 8 kwietnia 2014r.

2 opinie w sprawie ul. Kaplicznej, zezwolenie na sprzedaż alkoholu, Opinia w sprawie sfinansowania książki, przesunięcie środków finansowych, pomoc w imprezie organizowanej przez policję, rezygnacja z funkcji przewodniczącego zarządu osiedla.

Załączniki: uchwała XV/33/14, XV/34/14, XV/35/14, XV/36/14 i XV/37/14 oraz rezygnacja z funkcji.

 

 

protokoly Protokół nr 3/14 z posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 8 kwietnia 2014r.

Sprawozdanie za I kwartał 2014 roku, propozycja przesunięć finansowych do przedstawienia pod obrady RO.

 

Załączniki: uchwała przyjmująca sprawozdanie kwartalne i sprawozdanie.

 

 

protokoly Protokół nr XIV z sesji Rady Osiedla z dnia 3 marca 2014r.

Zrzeczenie się mandatu przez radnego, sprawozdanie za rok 2013 z działalności osiedla, koncesja na alkohol, omówienie strony RO, sposób udostępniania dokumentów, użyczenie sali dla klubu żeglarskiego, sprawozdanie ze spotkania z policją.

Załączniki: uchwała XIV/29/14, uchwała XIV/30/14, uchwała XIV/31/14, uchwała XIV/32/14 oraz sprawozdanie dla Rady Miejskiej z działalności samorządu osiedla za rok 2013.

 

 

protokoly Protokół nr 2/14 z posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 3 marca 2014r.

Stan realizacji budżetu osiedla do końca lutego. Przewidywane wydatki na marzec.

 

 

 

protokoly Protokół nr XIII z sesji Rady Osiedla z dnia 3 lutego 2014r.

Wybory Zarządu Osiedla, pismo do ZDiUM w sprawie transportów Sinohydro przez Rędzin, Ustalenie diet na rok 2014, pismo do ZDiUM w sprawie wymiany opraw oświetleniowych, upoważnienie radnych do reprezentowania osiedla na spotkaniu z policją.

Załączniki: uchwała XIII/26/14, uchwała XIII/27/14, uchwała XIII/28/14

 

 

protokoly Protokół nr XII z sesji Rady Osiedla z dnia 20 stycznia 2014r.

Przyjęcie uchwałą rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Osiedla za rok 2013, przyjęcie uchwałą planu finansowego Osiedla na rok 2014, przyjęcie uchwałą wniosku mieszkańców ul. Jarocińskiej, omówienie spotkania liderów powodziowych, przełożenie wyborów Zarządu Osiedla na sesję dnia 3 lutego 2014.

Załączniki: uchwała XII/23/14, uchwała XII/24/14, uchwała XII/25/14, sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2013, wykaz zadań ujętych w planie finansowym na rok 2014, opinia do WIM - RO-48/2014

 

 

protokoly Protokół nr XI z sesji Rady Osiedla z dnia 7 stycznia 2014r.

Przyjęcie sprawozdania z Wigilii Osiedlowej i Paczek 2013, przyjęcie aktualizacji dla zadania Ósma Osobowicka Ósemka, przyjęcie usprawiedliwienia radnego w związku z długotrwałą nieobecnością, przyjęcie wniosku o zmianę organizacji ruchu na ul. Kaplicznej, relacja ze spotkania liderów powodziowych, rezygnacja przewodniczącego Zarządu Osiedla, wyznaczenie terminu sesji nadzwyczajnej.

Załączniki: Uchwała XI/20/14, uchwała XI/21/14, uchwała XI/22/14, sprawozdania z Wigilii Osiedlowej, aktualizacja Osobowickiej Ósemki, opinia do WIM

 

 

protokoly Protokół nr 1/14 z posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 7 stycznia 2014r.

Rekomendacja sprawozdania z Wigilii Osiedlowej, rekomendacja aktualizacji zadania społecznego pn. Ósma Osobowicka Ósemka, przyjęcie sprawozdania okresowego z wykonania  budżetu osiedla, informacja o spotkaniu przedstawicieli osiedli.

Załączniki: uchwała nr 1/2014, sprawozdanie z wykonania budżetu.

 

 

protokoly Protokół nr X z sesji Rady Osiedla z dnia 2 grudnia 2013r.

Ustalenie harmonogramu sesji RO i dyżurów radnego, opinia w sprawie sprzedaży alkoholu, wniosek o budowę progów zwalniających, wniosek o zwiększenie liczby miejsc parkingowych, wniosek o zwiększenie subwencji dla RO, wniosek o budowę nawierzchni ul. Śremskiej, Przesunięcia środków w paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Załączniki: Uchwała nr X/17/13, X/18/13, X/19/13

 

 

protokoly Protokół nr 6/13 z posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 2 grudnia 2013r.

Ustalenie dat posiedzeń Zarządu Osiedla w roku 2014, omówienie wniosku mieszkańców ul. Ostrzeszowskiej, omówienie wniosków ze spotkania przedstawicieli RO, omówienie kwestii ul. Śremskiej, omówienie przesunięć środków w budżecie.

 

 

protokoly Protokół nr IX z sesji Rady Osiedla z dnia 4 listopada 2013r.

Przesunięcie środków w paragrafach klasyfikacji budżetowej, sprawozdanie z wykonania Pikniku Rodzinnego, wysłuchanie przedstawiciela przedsiębiorstwa Jan Familien Trans i podjęcie decyzji, omówienie działań związanych z przeprowadzeniem imprezy Wigilia Osiedlowa i Paczki 2013.

Załączniki: Uchwala nr IX/15/13, IX/16/13 oraz sprawozdanie z wykonania zadania Piknik Rodzinny.

 

 

protokoly Protokół nr 5/13 z posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 4 listopada 2013r.

Okresowe sprawozdanie z realizacji budżetu, propozycja przesunięć w budżecie.

 

 

Załączniki: Uchwała nr 2/13, sprawozdanie z wykonania budżetu.

 

 

protokoly Protokół nr VIII z sesji Rady Osiedla z dnia 21 października 2013r.

Przyjęcie celowej wpłaty do budżetu osiedla, złożenie oferty na dofinansowanie Pikniku Rodzinnego 2014, złażenie oferty na dofinansowanie bugu VIII Osobowicka Ósemka, przeniesienie środków w paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Załączniki: Uchwała nr VIII/11/13, VIII/12/13, VIII/13/13, VIII/14/13 oraz oferta na dofinansowanie Pikniku Rodzinnego i oferta na dofinansowanie biegu Osobowicka Ósemka.

 

 

protokoly Protokół nr VII z sesji Rady Osiedla z dnia 1 października 2013r.

Omówienie opinii w sprawie projektu modernizacji nawierzchni ulic, omówienie planu działania podczas Pikniku Rodzinnego i biegu Osobowicka Ósemka.

 

 

protokoly Protokół nr 4/13 z posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 1 października 2013r.

Plan wydatków na piknik Rodzinny i Osobowicka Ósemka, informacja o odbiorze biuletynu Na Oświciu, informacja o wystąpienie w sprawie faktur za media do Akson, omówienie kwestii remontu pomieszczenia w siedzibie RO.

 

 

 protokolyProtokół nr VI z sesji Rady Osiedla z dnia 2 września 2013r.

Przesunięcie środków w paragrafach klasyfikacji budżetowej, włączenie CK Agora do organizacji Pikniku Rodzinnego.

 

Załączniki: Uchwała nr VI/10/13

 

 

protokoly Protokół nr 3/13 z posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 26 sierpnia 2013r.

Projekt planu wydatków na rok 2014

 

 

Załączniki: Uchwała nr 1/13 oraz projekt planu wydatków

 

 

protokoly Protokół nr V z sesji Rady Osiedla z dnia 5 sierpnia 2013r.

Przyjęcie dotacji z CIRS, aktualizacja oferty Piknik Rodzinny, aktualizacja oferty Wigilia Osiedlowa i Paczki 2013, zmiana dat dyżuru radnego.

 

Załączniki: Uchwała nr V/7/13, V/8/13, V/9/13 oraz aktualizacja zadania Piknik Rodzinny i Wigilia Osiedlowa.

 

 

protokoly  Protokół nr 2/13 z posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 5 sierpnia 2013r.

  Aktualizacja zadania Piknik Rodzinny, aktualizacja zadania Wigilia Osiedlowa i Paczki 2013.

 

 

 

protokoly  Protokół nr IV z sesji Rady Osiedla z dnia 1 lipca 2013r.

Inwestycja MPWiK przy pl . Wyzwolenia, strona internetowa RO, kontenery do zbiórki szkła, utwardzenie ul. Wieruszowskiej, tereny zielone przy ul. Osobowickiej 109 i Wędkarzy 3, montaż ogólnodostępnych tablic ogłoszeniowych, komunikacja z dzielnicowym, remont wału Osobowice.

 

 

protokoly  Protokół nr 1/13 z posiedzenia Zarządu Osiedla z dnia 1 lipca 2013r.

  Strona internetowa RO, wyznaczenie miejsc na kontenery do selektywnej zbiórki szkła.

 

 

protokoly  Protokół nr III z sesji Rady Osiedla z dnia 17 czerwca 2013r.

 Przyjęcie uchwały budżetowej, w sprawie diet oraz złażenia oferty na dofinansowanie imprezy pn. Wigilia Osiedlowa i Paczki 2013.

 

Załączniki: Uchwały nr III/4/13, III/5/13, III/6/13 oraz oferta realizacji zadania społecznego.

 

 

protokoly  Protokół nr II z sesji Rady Osiedla z dnia 11 czerwca 2013r.

 Wybory składu Zarządu Osiedla, ustalenie terminu kolejnej sesji i dat dyżurów radnego.

 

 

Załączniki: Uchwała nr II/3/13

 

 

protokoly  Protokół nr I z sesji Rady Osiedla z dnia 5 czerwca 2013r.

  Zaświadczenia, ślubowanie, wybory przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Osiedla.

Kalendarz

Czerwiec 2020
N P W Ś C Pt S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

  Osiedle Osobowice-Rędzin
          pl. Wyzwolenia 4
          51-005 Wrocław

                 Joanna Nawrot
      Przewodnicząca Zarządu Osiedla
                tel. 506 953 441
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: Nieodpłatna Pomoc Prawna  Graficzny odnośnik do aplikacji mobilnej: Mobilny Asystent Mieszkańca  Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia  Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu