logo wrocławia

OBWIESZCZENIA - KOMUNIKATY

Paweł Panowicz

KOMUNIKAT
Wydziału Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miejskiego Wrocławia
z  dnia 28.04.2016 r.
w sprawie realizacji
,,Programu ograniczania uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie Miasta Wrocławia"
w latach 2016-2018

W granicach Miasta Wrocławia bytuje na stałe bądź okresowo wiele gatunków dzikich zwierząt, w tym m.in. dziki, sarny, lisy i kuny. Jest to związane z dużą powierzchnią terenów niezurbanizowanych np. pól uprawnych, parków, lasów, zadrzewień oraz dolin rzecznych, które stanowią ok. 1/3 powierzchni miasta. Zwierzęta znajdują w granicach miasta dogodne warunki bytowe również dzięki niewłaściwym zachowaniom ludzi, np. wyrzucanie resztek żywności poza kontenery, czy dokarmianie bezpańskich zwierząt domowych w miejscach dostępnych również dla zwierząt dzikich. Stwarza to określone problemy i zagrożenia np. szkody w uprawach rolnych, ogródkach działkowych czy w przydomowych posesjach. Dużym zagrożeniem są kolizje drogowe z udziałem dzikich zwierząt, a także uszkadzanie przez dziki wałów przeciwpowodziowych. Proces zasiedlania przez dzikie zwierzęta terenów miejskich jest problemem dotyczącym wszystkich większych aglomeracji, a zjawiska tego nie da się zdaniem Wydziału całkowicie wyeliminować. Dążymy jednak do wypracowania systemu działań profilaktycznych i doraźnych, mających na celu zapobieganie i ograniczanie konfliktów na linii człowiek - dzikie zwierzę. W związku z powyższym - mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo mieszkańców oraz zwierząt - Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje, że w latach 2016-2018 będą kontynuowane działania w ramach:
,,Programu ograniczania uciążliwości związanych z dzikimi zwierzętami bytującymi na terenie Miasta Wrocławia" realizacja w/w. działań polegać będzie na równoległym wykonywaniu trzech zadań: 1. redukcja liczebności dzikiej zwierzyny bytującej w mieście poprzez odłowy lub odstrzały redukcyjne; 2. prowadzenie całodobowego pogotowia interwencyjnego ds. dzikich zwierząt oraz zapewnienie ośrodka
rehabilitacji dzikich zwierząt dla zwierząt pochodzących z terenu miasta; 3. zapobieganie migracji zwierzyny w głąb miasta poprzez jej zatrzymywanie na obrzeżach. Wykonawcy w/w. zadań zostali wyłonieni zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164),
UWAGA!
W przypadku bezpośredniego kontaktu z dzikimi zwierzętami należy zachować spokój oraz powoli oddalić się. Nie należy dokarmiać dzikich zwierząt oraz podejmować żadnych działań,,na własną rękę''. Prosimy nie dotykać i nie zabierać dzikich zwierząt z ich środowiska.
Zołoszenia incydentów związanych z dzikimi zwierzetami na terenie Wrocławia należy kierować do dyżurnych Miejskiego Cntrum Zarządzania Kryzysowego
tel.: 71 77O 22 22

PREZYDENT WROCŁAWIA NA OSIEDLU WIDAWA

Paweł Panowicz

W dniu 17-12-2015 r. o godz. 1630 odbyło się spotkanie Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza z mieszkańcami osiedla Widawa i Radą Osiedla Widawa. Prezydent zapoznał się z sytuacją na osiedlu w związku z prowadzonymi robotami kanalizacyjnymi. Ponadto mieszkańcy przedstawili problemy jakie w perspektywie najbliższych lat będą do rozwiązania na osiedlach Widawa, Lipa Piotrowska, Świniary i Polanowice. Najważniejszy temat jaki podnosili mieszkańcy; to budowa szkoły dla dzieci tych czterech osiedli. Teren pod budowę szkoły jest już uwzględniony w planie zagospodarowanie przestrzennego Wrocławia. Mieszkańcy wskazywali także na potrzebę budowy na osiedlu: świetlicy, zaplecza socjalnego boiska sportowego oraz siedziby dla Rady Osiedla Widawa. Omówiono także sprawy związane z bezpieczeństwem powodziowym, budową alternatywnej drogi „Obornickiej” na polach irygacyjnych oraz zasilania ekosystemu łąk na dawnej oczyszczalni ścieków w wodę z Odry.
Członkowie Rady Osiedla Widawa wyrazili nadzieję ponownego przyłączenia Widawy do Wrocławia po odcięciu jej przez Obwodnicę Autostradową Wrocławia tj. ułatwienia dojścia dla pieszych i dojazdu rowerem do miasta poprzez wybudowanie chodnika i ścieżki rowerowej na ulicach: Sułowskiej i Pełczyńskiej.
Prezydent uznając za bardzo ważne dla mieszkańców Widawy poruszone tematy zaproponował abyśmy przygotowali odpowiedni materiał do skonsultowania na spotkaniu w styczniu 2016 r. już przy udziale odpowiednich merytorycznie pracowników Wydziałów Urzędu Miasta Wrocławia. Spotkanie takie odbyło się zgodnie z ustaleniami u Prezydenta w dniu 16.02.2016r. o godz. 15.00. Tematyka spotkania dotyczyła zgłoszonych problemów występujących na Osiedlu Widawa oraz perspektyw rozwojowych i związanych z tym inwestycji takich jak: budowa szkoły, świetlicy, zaplecza socjalnego boiska, rozwiązania problemów komunikacyjnych, budowy progów, nawierzchni ulic, chodników, oświetlenia ulic, robót kanalizacyjnych, kanalizacji burzowej, ochrony powodziowej osiedla. Michał Grygosiński dokonał prezentacji opracowanego planu inwestycyjnego na Osiedlu Widawa. Projekt zakłada budowę szkoły, zaplecza socjalnego boiska wraz ze świetlicą, modernizację placu zabaw i urządzeń zabawowych, budowę progów. Na wstępie prezentacji przedstawił mapkę z rozlokowanymi obiektami oraz rozmieszczeniem progów na ulicach. Przedstawione zagadnienia pogrupował w zbieżne tematycznie bloki jak:

EDUKACJA-Szkoła i świetlica dla dzieci czterech osiedli + Psar i Szymanowa.

Uzasadnienie:

Obecnie dzieci jeżdżą do dwóch szkół: nr 20 na ulicy Kamieńskiego i nr 50 ul. Czeska -Obornicka. Dzieci w tych szkołach uczą się już
na dwie zmiany i istnieje obawa, że braknie miejsc w tych szkołach. Osiedla się rozbudowują i przybywa mieszkańców. Przewiduje się, że w samej Lipie Piotrowskiej w najbliższych latach mieszkać będzie około 15 tys. ludzi. Proces inwestycyjny budowy szkoły trwa kilka lat i jest to już ostatni moment do rozpoczęcia procesu projektowego.

Lokalizacja – teren pomiędzy ul. Kominiarską a Kminkową, geometryczny środek wspomnianych osiedli, w planach otoczony zabudową
mieszkaniową wielorodzinną, teren niezabudowany o wielkości 1,41ha, własność gminna, w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu „zespół urbanistyczny Kminkowa” nr 371 przeznaczony m.in. na cele edukacyjne.

KOMUNIKACJA i BEZPIECZEŃSTWO;
Komunikacja MPK na osiedlach; zwiększenie częstotliwości kursów autobusów: 305, 908 i 308, ograniczenie prędkości - budowa progów zwalniających szybkość jazdy samochodów. Ten punkt w zasadzie nie wymaga uzasadnienia – chodzi głównie o bezpieczeństwo dojazdu dzieci do szkoły. Budowa drogi "obornickiej” na polach irygacyjnych wzdłuż torów. Jest to inicjatywa, którą popiera większość mieszkańców od Obornik Śl. łącznie z Wrocławiem. Utworzenie "strategii dla małych osiedli", w której będą zawarte tematy m.in. związane z zagospodarowaniem przestrzennym i transportem.

- Ulica Sułowska: budowa chodnika i ścieżki rowerowej nacałej długości od Psar aż do ronda AOW.

- Ulica Pełczyńska: budowa ciągów pieszo – rowerowych umożliwiających dotarcie do Wrocławia.

SPORT - REKREACJA

- Budowa centrum rekreacyjnego wraz z zapleczem dla boiska oraz centrum kulturalnego dla osiedli na sąsiedniej działce.

Uzasadnienie: Na Osiedlu Widawa brakuje podstawowej infrastruktury społecznej, miejsca spotkań i integracji mieszkańców. Ponadto,
szatnie sportowe na boisku przy ul. Kominiarskiej są w bardzo złym stanie. Potrzeba budowy świetlicy wraz z szatniami jest uzasadniona przede wszystkim rosnącą liczbą dzieci i młodzieży na Osiedlu, a także seniorów (pionierów naszego Osiedla) oraz wydarzeniami sportowymi i prowadzeniem drużyn piłkarskich na boisku przy ul. Kominiarskiej;

Lokalizacja – teren przy ul. Kominiarskiej w bezpośrednim sąsiedztwie boiska sportowego i planowanej szkoły.

Po prezentacji głos zabrał Prezydent Rafał Dutkiewicz, który ustosunkował się do przedstawionych w prezentacji zagadnień. Niestety
możliwości finansowe budżetu Wrocławia nie pozwolą na wybudowanie szkoły do 2020 roku na Osiedlu Widawa. Obecnie rozważane są dwa warianty postawienia na boisku obiektów spełniających wymogi zaplecza socjalnego, świetlicy oraz siedziby Rady Osiedla. Najbardziej prawdopodobna jest drewniana wersja budynku lekkiej konstrukcji z pełnym zapleczem socjalno-sanitarnym. Przychylnie się ustosunkował do wykonania nawierzchni na ulicy stanowiącej dojazd do przedszkola od ulicy Kominiarskiej wzdłuż boiska do planowanej drogi od osiedla
Lipa Piotrowska. Także pozytywnie odniósł się do możliwości objęcia kanalizacją całej ulicy Zegarmistrzowskiej.

Pani Elwira Nowak - Zastępca Dyrektora Wydziału ds. Eksploatacji poinformowała przedstawicieli Osiedla Widawa o planie wykonania chodnika i ścieżki rowerowej wraz z kanalizacją burzową na ulicy Sułowska, prace zostaną rozpoczęte zostaną już w 2016 r. zakończenie prac przewidziano na koniec 2017 r. Także zapewniła o uwzględnieniu budowy progów na ulicach: Melioranckiej lub jej ponownego odcięcia od drogi serwisowej autostrady. Wykonane zostaną progi na ulicach Zduńskiej, Dekarskiej oraz Fryzjerskiej.

Prezydent zapewnił o konieczności uzyskania wyjaśnień od Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry co do bezpieczeństwa powodziowego Osiedla Widawa po wykonaniu nowych obwałowań na prawym brzegu rzeki Widawy na odcinku wzdłuż ulicy Fryzjerskiej.

W dniu 11 lutego 2016 r. odbyło się także spotkanie w MPWIK w sprawie pól irygacyjnych oraz prowadzonych robót kanalizacyjnych na osiedlach; Widawa i Lipa Piotrowska. Notatka ze spotkania w załącznikacznikach (po naciśnięciu kursorem tytułu ukazują się załączniki).

Władysław Wąsik – Sekretarz Osiedla Widawa

WIGILIA 2015 DLA SENIORÓW WIDAWY

Paweł Panowicz

IMG 0397

Jak co roku Rada Osiedla Widawa przy wsparciu sponsorów zorganizowała kolację dla seniorów i osób samotnych. Seniorów Osiedla Widawa na kolacji wigilijnej 2015 ugościł Hotel JASEK. Seniorzy podzielili się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia: Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego nowego roku 2016. Podawano tradycyjne potrawy wigilijne, była: zupa grzybowa, pierogi, krokiety, barszcz czerwony, łazanki, śledzik oraz ciasto i napoje. Na kolacji gościliśmy naszego Proboszcza, Księdza Adama Prażaka. Podczas kolacji odbył się koncert kolęd w wykonaniu Pawła Wenderskiego - dwukrotnego laureata programu „Szansa na Sukces”, przy akompaniamencie Mieczysława Dąbrowskiego. Było też wspólne śpiewanie kolęd i trzeba przyznać, że nasi seniorzy mają jeszcze mocne głosy i potrafili dotrzymać tonu mistrzowi. Koncert był bardzo udany, oprócz kolęd Pan Paweł zaśpiewał też kilkanaście piosenek z repertuaru: Anny German, Violetty Villas, Kaliny Jędrusik, Marka Grechuty, Czesława Niemena i oczywiście swoją ulubioną piosenkę:"Już nie ma dzikich plaż” Ireny Santor.
Dla mieszkańców osiedla, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej przekazano paczki z żywnością od Prezydenta Wrocławia z życzeniami świątecznymi. Kolacja wigilijna jest ofertą właśnie dla ludzi starszych z Osiedla Widawa, często samotnych, nie mogących już korzystać z klubów, kin, teatrów, z festynów, kolacji wigilijnych dostępnych w centrum Wrocławia. Wigilia jest szczególnym dniem dla osób starszych, a na Osiedlu Widawa jest znaczna grupa takich mieszkańców. Dlatego, organizujemy spotkania wigilijne z kolędami, opłatkiem i paczką pod choinkę. Dzięki dobroczyńcom takim jak: Hotel Jasek, Piekarnia JULKA czy Firma Tracz było to możliwe, którym serdecznie dziękujemy! Ponadto dziękujemy Pani Heni Stacherze, która nad wszystkim czuwała i przy pomocy pań: Ani Słowińskiej i Emilki Woźniak kolację wigilijną zorganizowała. W tym roku zawiodła nieco frekwencja, ale powodem prawdopodobnie były trudności z dotarciem części seniorów w związku z prowadzonymi robotami kanalizacyjnymi i wszech ogarniającym błotem na większości ulic Osiedla Widawa.IMG 0399

MIKOŁAJ 2015

Paweł Panowicz

 

WIDAWA - MIKOŁAJ 2015

 

IMG 0370
Dla wielu dzieci w Polsce i na świecie dzień 6 grudnia jest szczególnie wyczekiwanym dniem. Także do Widawy zgodnie z tradycją św. Mikołaj przywiózł prezenty. Choć były obawy czym dowiezie tak dużą górę prezentów gdyż nie ma śniegu ale dla Mikołaja to żaden problem, w południe zawitał do dzieci bawiących się w Sali Pałacowej Hotelu JASEK i przywiózł dla każdego małego balowicza prezent. W oczekiwaniu na św. Mikołaja też było ciekawie i zabawnie. Dzieci zobaczyły uczący tolerancji teatr pt.: „PĄCZKOWE DRZEWO”.
Autorem sztuki jest Stefan Brzozowski i także założycielem Teatru Na Ostrowie. A po teatrze była fajna zabawa taneczna z udziałem aktorów. Zabawa mikołajkowa organizowana przez Radę Osiedla Widawa od wielu lat uczy tradycji mikołajkowej, zapoznaje z tematyką bożonarodzeniową. Zabawa mikołajkowa daje odrobinę radości ze wspólnej zabawy i prezentów. Udział małych dzieci w zabawie uczy tolerancji, umożliwia poznanie swoich nowych sąsiadów, poprzez udział we wspólnej zabawie następuje integracja dzieci Osiedla Widawa. Należą się szczególne podziękowania właścicielom Hotelu JASEK, którzy nieodpłatnie udostępnili salę a także sponsorom którzy hojnie obdarzyli nasze dzieci.

IMG 0340

Więcej zdjęć z zabawy Mikołajkowej 2015 w zakładce GALERIA

Serdeczne podziękowania składamy następującym dobroczyńcom: Hotel „Jasek”, P.P.H.U „Tracz”, „Prom” Sp. z o.o. Posadzki ceramiczne, Hotel „Sleep”, Państwo Teresa i Stanisław Sajan, Sklep spożywczy „U Artura”, Piekarnia „Jul – Ka”, AXEL CONCEPT, Pan Witold Trokowski, Hurtownia „RAVET”, Wrocławska Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa, „Śruby 1” – Wrocław ul. Jedności Narodowej, ECA GROUP - Fechter Tomasz, TOMTEX, Pani Małgorzata Wruszczak, Firma Granity B&M, Usługi Mechaniczno Spawalnicze ul. Kominiarska, CHEMEKO-SYSTEM, TARG - PIAST, SALON FRYZJERSKI, UL. KOMINIARSKA, MPWiK, SKANSKA.

Z pewnością Mikołaj by nie dał rady przgotować tylu prezentów więc pomogły mu nasze ukochane Babcie: Henia, Ania i Emilka, którym serdecznie dziękujemy za poświęcony czas pracując na służbie dla Mikołaja jako ELFY.

 IMG 0332

HERB WIDAWY

Paweł Panowicz

IMG 0219HERB WIDAWY

Powyżej herb Pracz Widawskich - WIDAWY, był herbem Henryka de Cal - właściciela wsi i fundatora kościoła parafialnego

Koścół im. św. Anny

REGEST z 1348, 13 XII, Wrocław (Wratislauia)

Id. Decembris

Przecław, biskup wrocławski (Preczlaus ... episcopus Wratislauiensis), zgadza się na prośbę Henryka zwanego de Lubov (Henricus), proboszcza kościoła Wszystkich Świętych we Wrocławiu (prope Wratislauiam), i Henryka de Cal (Henricus), właściciela wsi Wrocław-Pracze Odrzańskie (Procz), na założenie w tej wsi kościoła parafialnego dla trzech wsi: Wrocław-Pracze Odrzańskie (Procz), Polanowice k. Wrocławia (Polanowitz) i Rędzina k. Wrocławia (Randzim). Proboszcz kościoła Wszystkich Świętych zatrzymał dla siebie dziesięcinę ze wsi Rędzin k. Wrocławia (Randzim). Henryk Cal (Henricus), jako uposażenie, nadał temuż kościołowi 1 łana we wsi Wrocław-Pracze Odrzańskie (Procz). Oprócz tego Henryk de Cal zobowiązał się płacić Henrykowi, proboszczowi kościoła Wszystkich Świętych, i jego następcom 3 grzywny czynszu ze wsi Wrocław-Pracze Odrzańskie (Procz).

Świadkowie: Jan z Dunina k. Legnicy (Johannes de Donyn), doktor dekretów, Konrad, prepozyt kościoła Św. Idziego we Wrocławiu (Conradus Wratislauiensis), Henryk z Wójcic k. Grodkowa (Henricus de Woyczicz), dyrygent chóru katedralnego i proboszcz de Suin, notariusz biskupi."

Druk: J. Heyne, Dakumentierte Geschichte d. Bisthum u. Hochstiftes Breslau, Wrocław, 1860 II, s. 454, przyp. 1.

Polska Akademia Nauk - Oddział we Wrocławiu - Prace Komisji Nauk Humanistycznych - Nr 2 - Regesty Śląskie - tom I - 1343 - 1348 - Opracowali: Kazimierz Bobowski, Janina Gilewska-Dubis, Wacław Korta, Bronisław Turoń
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk - Zakład Narodowy imienia Ossolińskich - Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Poniżej apel proboszcza o dobrowolne wpłaty na renowację kościoła (konieczny jest remont dachu i elewacji).

Podajemy Nr rachunku bankowego naszej parafii:
39 1020 5242 0000 2602 0113 5532
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny, ul. Zduńska 8, 51-180 Wrocław

 

remont kościoła

 

Zapisy w regestrze wskazują, że pierwotna nazwa wsi to "Pracze Odrzańskie" (Procz), obecnie Pracze Widawskie by uniknąć pomylenia z noszącymi podobną nazwę Praczami Odrzańskimi na lewym brzegu Odry. Pracze obejmowały ulice: Zduńską, Dekarska, Kaletniczą i Fryzjerską, były książęcą osadą służebną, do której zadań należało pranie odzieży. Lokowana była na prawie niemieckim z własną komorą celną, wzmiankowana w 1266 jako Protsche (w 1298 i 1348 - Pracz)nad Widawą. Osada z pewnością istniała już w XII w. gdyż jej nazwa została wymieniona w bulli papieża Celestyna III z dnia 8 kwietnia 1193 roku jako Vidaua (Vidava). Do dużych walorów historycznych należy zaliczyć: kościół na ulicy Zduńskiej 8, wzgórze po grodzisku rycerskim z XII w. na wyspie starorzecza Widawy (z legendarnymi rabusiami zasypanymi w lochach), obszar byłego obozu wojskowego (z wojny trzydziestoletniej – XVIIw.), ruiny portyków (pałacu?) nieistniejących budynków dworu (z ok. 1645 r.), nieistniejący młyn wodny a także teren byłego zabudowania folwarcznego (stodół) oraz nieistniejącą kładkę nad rzeką. O bardzo dużych wartościach kulturowych i przyrodniczych jest historyczny szlak turystyczny brzegami w dół rzeki Widawy. Jest to też rowerowy szlak turystyczny zaczynający się od mostu na ulicy Sułowskiej a kończy się przy ujściu do Odry. Końcowy odcinek rzeki Widawa (ok. 5 km) objęty jest programem "NATURA 2000". Władysław Wąsik

Pola irygacyjne - co dalej?

Paweł Panowicz

Władze miasta Wrocławia podjęły słuszną decyzję o zaprzestaniu wylewania ścieków na tzw. osobowickie pola irygacyjne. Jest to korzystna decyzja dla mieszkańców okolicznych osiedli. Łąki na polach irygacyjnych nawodnione zostaną wodą ze strumyków: Trzcianki i Mokrzycy. Powinno się przede wszystkim zaprzestać osuszania tych łąk. W głębokich kanałach odwadniających woda ledwo się sączy na samym dnie, co wskazuje na bardzo niski poziom wód gruntowych na łąkach. Ponadto w okresach suszy może okazać się, że wody w strumieniach będzie za mało i powinna być możliwość zasilania łąk wodą z Odry!
Ja jestem za uczciwym podejściem do tematu i rozwiązaniem problemu nawadniania pól irygacyjnych do zaakceptowania przez wszystkich mieszkańców strefy oddziaływania "naturalnej oczyszczalni ścieków" jakim były tereny po drugiej stronie torów. Jest kilka sposobów na zasilanie w wodę ekosystemu, ale dla ścieków mówimy już zdecydowane "nie", tego fetoru mamy dosyć! Jestem za wspólnym wystąpieniem o zasilanie łąk wodą z Odry lub Widawy! Jest nawet rozwiązanie bez stosowania pomp, wystarczy rurociąg z ujęciem wody z górnego kanału Różanka przy ul. Polanka lub jeszcze wyżej położonego poziomu wody Kanału Miejskiego powyżej śluzy Miejskiej ul. Pasterska?
Tak na marginesie dodam, że właśnie określenie "ścieki" jest we wniosku o nazwie: 1510104 Pola Rędzin, więc nie można pisać o "wodach opadowych" z kanalizacji ogólnospławnej, gdyż jest to deszczówka ze ściekami a w okresach bez opadów będą to tylko "ścieki komunalne". Z kanalizacji ogólnospławnej nie popłynie deszczówka. I jeszcze jedno, właśnie w okresie suszy łąki powinny być zasilane
w wodę! To całe przedsięwzięcie by nie miało sensu gdyby nawadnianie łąk miało być tylko w okresie opadów deszczu?
Oczekuję jasnej deklaracji występujemy wspólnie o zasilanie łąk wodami z Odry lub z Widawy czy tylko będziemy się obwiniać?
Pozdrawiam: Władysław Wąsik - Sekretarz Osiedla Widawa

 

Strona 10 z 12

Kalendarz

Październik 2020
N P W Ś C Pt S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Galeria

  • historia Widawy
  • koścół parafialny w widawie
  • kościół parafialny w widawie
  • img_0370

Rada Osiedla Widawa
ul. Kominiarska 68 
51-180 Wrocław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyżury Rady w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, 19.00 - 20.00

    Deklaracja Dostępności

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: Nieodpłatna Pomoc Prawna  Graficzny odnośnik do aplikacji mobilnej: Mobilny Asystent Mieszkańca  Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia  Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

 

 
Początek strony