logo wrocławia

 

Pro­jekt „Pro­gram bez­płat­nych szko­leń ECDL dla Rad Osie­dlo­wych” jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Eu­ro­pej­skiej w ra­mach Eu­ro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego.

Ob­szar re­ali­za­cji pro­jektu to: wo­je­wódz­two dol­no­ślą­skie – mia­sto Wro­cław
Okres re­ali­za­cji pro­jektu: luty 2014r. – ma­rzec 2015r.

Ser­deczne za­pra­szamy osoby z Wro­cła­wia dzia­ła­jące w Ra­dach Osie­dlo­wych lub po­przez dzia­łal­ność spo­łeczną z nimi zwią­zane do udziału w cał­ko­wi­cie bez­płat­nych szko­le­niach kom­pu­te­ro­wych pro­wa­dzą­cych do zdo­by­cia kom­pe­ten­cji i umie­jęt­no­ści okre­ślo­nych we­dług Eu­ro­pej­skiego Cer­ty­fi­katu Umie­jęt­no­ści Kom­pu­te­ro­wych (ECDL).

 

Kan­dy­daci, które chcą uczest­ni­czyć w ni­niej­szym pro­jek­cie mu­szą speł­niać łącz­nie na­stę­pu­jące kryteria:

 • mieć ukoń­czone 25 lat i nie prze­kra­czać 64 roku życia,
 • za­miesz­ki­wać i/lub pra­co­wać na te­re­nie mia­sta Wrocław,
 • nie ko­rzy­stać do­tąd oraz przez okres uczest­nic­twa w pro­jek­cie z Pod­dzia­ła­nia 9.6.1i Pod­dzia­ła­nia 9.6.2 oraz Dzia­ła­nia 9.3 Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Ka­pi­tał Ludzki,
 • z wła­snej ini­cja­tywy chcieć pod­jąć kształ­ce­nie w ra­mach Projektu,
 • nie po­sia­dać umie­jęt­no­ści i kwa­li­fi­ka­cji w za­kre­sie wspar­cia ofe­ro­wa­nego w ra­mach ni­niej­szego Projektu,
 • być współ­pra­cow­ni­kiem Sa­mo­rządu Osie­dla lub/i dzia­łać spo­łecz­nie na jego rzecz,

Speł­niać co naj­mniej je­den z po­niż­szych warunków:

 • po­sia­dać wy­kształ­ce­nie mak­sy­mal­nie śred­nie (ponadgimnazjalne)
 • być osobą, która ukoń­czyła 50 rok życia.

Za­pew­niamy:

 • Ma­te­riały szko­le­niowe (w tym podręcznik),
 • Drobny po­czę­stu­nek pod­czas zajęć,
 • Eg­za­min próbny pod­czas ostat­nich za­jęć oraz in­dy­wi­du­alne kon­sul­ta­cje wyrównawcze,
 • Sfi­nan­so­wa­nie pierw­szego eg­za­minu ze­wnętrz­nego dla każ­dego uczest­nika Projektu.

Strona in­ter­ne­towa pro­jektu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kon­takt te­le­fo­niczny:
783 583 837
728 450 320
71 721 58 40

 

Kalendarz

Sierpień 2020
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Samorząd Osiedla Powstańców Śląskich:
Zarząd Osiedla oraz Rada Osiedla
ul. Gajowicka 96A
53-422 Wrocław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5593 big www.facebook.com/ROPowstancowSlaskich

Przewodniczący Zarządu Osiedla, Michał Kwiatkowski - tel. 697-182-570

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: Nieodpłatna Pomoc Prawna  Graficzny odnośnik do aplikacji mobilnej: Mobilny Asystent Mieszkańca  Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia  Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

 

 
Początek strony