Kontrast

Wykonanie planu finansowego Osiedli za 2016 rok

Artur Iwan

Wykonanie planu finansowego samorządów Osiedli za 2016 rok

 

Przekazujemy Państwu informacje o wykonaniu planu finansowego Osiedli za 2016 rok. Pomimo śródrocznych zmian w organizacji obsługi Osiedli (ZOJM-WCRS) wykonanie budżetu przebiegło pomyślnie. Średni odsetek wydatkowanych środków wyniósł 96,40%. Największym budżetem dysponowało Osiedle Nadodrze. Najwyższe wykonanie - 99,99% zrealizowały Zarządy Osiedla Powstańców Śląskich i Żerniki.

 - wykonanie planu finansowego samorządów Osiedli za 2016 rok

 Dziękujemy wszystkim za współpracę oraz zaangażowanie w realizację budżetu i gratulujemy efektów. 

 


Diety Radnych Osiedlowych

Artur Iwan

uchwała RMWr nr XXXII 690 16

Rada Miejska Wrocławia na sesji w dniu 24 listopada 2016r. podjęła uchwałę nr XXXII/690/16 zmieniającą zasady na jakich członkom organów Osiedli przysługują diety.

Przyjęte zmiany zwiększają limit wysokości diet dla członków organów Osiedla do 30% rocznego planu finansowego Osiedla (środki wynikajace z liczby mieszkańcow), umożliwiają podbieranie diet radnym Osiedlowym, którzy pełnią jednocześnie mandat radnego Miejskiego oraz upoważniają do przyznania diet członkom zarządu tymczasowego, w przypadku jego powołania. 

Pełen tekst uchwały można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Sprawozdania za 2016 rok

Artur Iwan

 

kalendarz postRok 2016 w działalności samorządów Osiedli dobiegł końca. Przed nami nowe zadania, nowe wyzwania, ale i czas podsumowań - sprawozdań. WCRS przypomina o powinności przyjęcia przez organy Osiedla sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za ubiegły rok budżetowy (w terminie do końca stycznia br.) oraz sprawozdania z działalności samorządu Osiedla (w terminie do końca lutego br.).

  • W terminie do końca stycznia Zarząd Osiedla przedkłada Radzie Osiedla roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za ubiegły rok budżetowy. Rada Osiedla w drodze uchwały przyjmuje lub odrzuca roczne sprawozdanie Zarządu Osiedla.
  • Corocznie Rada Osiedla przedkłada Przewodniczącemu Rady Miejskiej do końca lutego sprawozdanie za rok uprzedni o działalności Osiedla, w którym zawarte są informacje o realizacji zadań, wykonaniu planu finansowego oraz o stanie przekazanego mienia komunalnego.  
  • W terminie 30 dni, od zakończenia realizacji poszczególnych zadań społecznych (maksymalnie do 31 stycznia br.), Rada Osiedla przedkłada do WCRS sprawozdania z ich wykonania (w rozliczenia udzielonego dofinansowania).

Wesołych Świąt życzy WCRS

Artur Iwan

 

kartka 2017

 

Plan finansowy Osiedli on-line

Artur Iwan

plan finansowy Osiedli on line

WCRS opracował i wdrożył elektroniczny dostęp do planu finansowego dla poszczególnych Osiedli. Każdy z Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz wskazanych radnych może uzyskać dostęp do właściwego jemu osiedlowego planu wydatków. Logując się na stornie: www.radyosiedli.wroclaw.pl otrzymują Państwo dostęp do danych: o wysokości planu, jego wykonaniu i wprowadzonych rezerwach (z podziałem na paragrafy i zadania), o płatnościach mediowych dotyczących lokali użytkowanych przez Osiedle, a także o kwocie pobranej zaliczki i terminie jej rozliczenia. Więcej infomracji o planie finanoswym Osiedla można odnaleźćna naszej stornie w zakładce: Obsługa Wsparcie Osiedli / plan finansowy Osiedli.

 

Odbiory inwestycji miejskich

Artur Iwan
wcrs logo 1a
WCRS we współpracy z Wydziałem Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia przygotował i przekazuje samorządom Osiedli do dyspozycji elektroniczny sposób informowania o planowanych odbiorach inwestycji miejskich. Na stornie internetowej WCRS w zakładce odbiory inwestycji miejskich będziemy publikować przekazywane przez jednostki i spółki miejskie informacje o planowanych spotkaniach komisji odbiorowych.
Zachęcamy do korzystania z nowej funkcjonalności naszej strony internetowej.

 

Strona 6 z 9

cui

WCRS-kontakt

Redakcja:  

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław

 

Zapraszam do współpracy: 

Artur Iwan
tel. 71/772-49-60 
e-mail: artur.iwan@wcrs.wroclaw.pl