logo wrocławia

ŻYCZENIA NOWOROCZNE

Michał Kwiatkowski

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Michał Kwiatkowski

PACZKI ŚWIĄTECZNE

Michał Kwiatkowski

KURS KOMPUTEROWY

Michał Kwiatkowski

 

Pro­jekt „Pro­gram bez­płat­nych szko­leń ECDL dla Rad Osie­dlo­wych” jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Eu­ro­pej­skiej w ra­mach Eu­ro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego.

Ob­szar re­ali­za­cji pro­jektu to: wo­je­wódz­two dol­no­ślą­skie – mia­sto Wro­cław
Okres re­ali­za­cji pro­jektu: luty 2014r. – ma­rzec 2015r.

Ser­deczne za­pra­szamy osoby z Wro­cła­wia dzia­ła­jące w Ra­dach Osie­dlo­wych lub po­przez dzia­łal­ność spo­łeczną z nimi zwią­zane do udziału w cał­ko­wi­cie bez­płat­nych szko­le­niach kom­pu­te­ro­wych pro­wa­dzą­cych do zdo­by­cia kom­pe­ten­cji i umie­jęt­no­ści okre­ślo­nych we­dług Eu­ro­pej­skiego Cer­ty­fi­katu Umie­jęt­no­ści Kom­pu­te­ro­wych (ECDL).

Czytaj więcej...

Rada Osiedla

Michał Kwiatkowski

Logo OsiedlePowst kopiaRada Osie­dla jest wy­bie­rana w wyborach powszechnych do re­pre­zen­to­wa­nia miesz­kań­ców. Stanowi ona organ uchwałodawczy Osiedla. Od wszyst­kich nas za­leży to, jak wy­glą­dać bę­dzie nasze Osie­dle!

Za­praszamy do współ­dzia­ła­nia z samorządem Osiedla:

 •  zgła­sza­nia wniosków,
 •  dzie­le­nia się inicjatywami,
 •  in­for­mo­wa­nia o problemach.

 

Skład Rady Osiedla VIII kadencji: 

Prezydium Rady: 

 • Prze­wod­ni­czący Rady Osie­dla - Bogusław Kryszczuk
 • Wi­ce­prze­wod­ni­czący Rady Osie­dla - Adam Przybyszewski

Radni: 

 • Ryszard Filiński
 • Grabowski Antoni
 • Hertman Mateusz
 • Kwiatkowski Michał
 • Lasota Małgorzata
 • Lubicz Miszewski Krzysztof
 • Mendocha Stanisław
 • Pałka Leszek
 • Pobiegun Krystyna
 • Raińczuk Maciej
 • Repczyńska-Wildeman Aleksandra
 • Samek Wiesław
 • Stopa Jolanta
 • Terlecki Tadeusz

 

Byli radni Osiedla Powstańców Śląskich VIII kadencji (2017-2021):

 • Bartold Tamara - rezygnacja
 • Ekert-Tyszkiewicz Anna - nieobecnośc na sesji przez okres 6 miesięcy
 • Kaczmarek Marcin - nieobecnośc na sesji przez okres 6 miesięcy
 • Maluchnik Karol - nieobecnośc na sesji przez okres 6 miesięcy
 • Rękawiczna Kinga - nieobecnośc na sesji przez okres 6 miesięcy
 • Jasnowska Barbara - nieobecnośc na sesji przez okres 6 miesięcy
 • Bielański Krzysztof - nieobecnośc na sesji przez okres 6 miesięcy
 • Wilk Martyna - rezygnacja

Strona 37 z 37

Kalendarz

Wrzesień 2020
N P W Ś C Pt S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Samorząd Osiedla Powstańców Śląskich:
Zarząd Osiedla oraz Rada Osiedla
ul. Gajowicka 96A
53-422 Wrocław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5593 big www.facebook.com/ROPowstancowSlaskich

Przewodniczący Zarządu Osiedla, Michał Kwiatkowski - tel. 697-182-570

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: Nieodpłatna Pomoc Prawna  Graficzny odnośnik do aplikacji mobilnej: Mobilny Asystent Mieszkańca  Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia  Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

 

 
Początek strony