logo wrocławia

KURS KOMPUTEROWY

 

Pro­jekt „Pro­gram bez­płat­nych szko­leń ECDL dla Rad Osie­dlo­wych” jest współ­fi­nan­so­wany ze środ­ków Unii Eu­ro­pej­skiej w ra­mach Eu­ro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego.

Ob­szar re­ali­za­cji pro­jektu to: wo­je­wódz­two dol­no­ślą­skie – mia­sto Wro­cław
Okres re­ali­za­cji pro­jektu: luty 2014r. – ma­rzec 2015r.

Ser­deczne za­pra­szamy osoby z Wro­cła­wia dzia­ła­jące w Ra­dach Osie­dlo­wych lub po­przez dzia­łal­ność spo­łeczną z nimi zwią­zane do udziału w cał­ko­wi­cie bez­płat­nych szko­le­niach kom­pu­te­ro­wych pro­wa­dzą­cych do zdo­by­cia kom­pe­ten­cji i umie­jęt­no­ści okre­ślo­nych we­dług Eu­ro­pej­skiego Cer­ty­fi­katu Umie­jęt­no­ści Kom­pu­te­ro­wych (ECDL).

Czytaj więcej...

Rada Osiedla

Logo OsiedlePowst kopia

 

Skład Rady Osiedla VII kadencji: 

Prezydium Rady: 

 • Prze­wod­ni­czący Rady Osie­dla - Adam Przybyszewski
 • Wi­ce­prze­wod­ni­czący Rady Osie­dla - Katarzyna Kucharska-Dymitraszczuk

Radni: 

 • Gracjan Ciupa
 • Ryszard Filiński
 • Mateusz Hertman
 • Marcin Kordys
 • Monika Kordys
 • Tomasz Krajewski
 • Bogusław Kryszczuk
 • Natalia Kwiatkowska-Sip
 • Michał Kwiatkowski
 • Krzysztof Lubicz Miszewski
 • Katarzyna Michalak
 • Leszek Pałka
 • Krystyna Pobiegun
 • Maciej Raińczuk
 • Aleksandra Repczyńska-Wildeman
 • Michał Rosiński
 • Rafał Stanisławski
 • Tadeusz Terlecki
 • Piotr Urbaniak

 

Rada Osie­dla jest wy­bie­rana w wyborach powszechnych do re­pre­zen­to­wa­nia miesz­kań­ców. Stanowi ona organ uchwałodawczy Osiedla. Od wszyst­kich nas za­leży to, jak wy­glą­dać bę­dzie nasze Osie­dle!

Za­praszamy do współ­dzia­ła­nia z samorządem Osiedla:

 •  zgła­sza­nia wniosków,
 •  dzie­le­nia się inicjatywami,
 •  in­for­mo­wa­nia o problemach.

Strona 40 z 40

Kalendarz

Marzec 2023
N P W Ś C Pt S
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Najbliższe wydarzenia

środa 22 marzec, 10:00 - 12:00
dyżur radnych
czwartek 23 marzec, 17:00 - 19:00
dyżur radnych
środa 29 marzec, 10:00 - 12:00
dyżur radnych
czwartek 30 marzec, 17:00 - 19:00
dyżur radnych
środa 5 kwiecień, 10:00 - 12:00
dyżur radnych
czwartek 6 kwiecień, 17:00 - 19:00
dyżur radnych
środa 12 kwiecień, 10:00 - 12:00
dyżur radnych
czwartek 13 kwiecień, 17:00 - 19:00
dyżur radnych
środa 19 kwiecień, 10:00 - 12:00
dyżur radnych
czwartek 20 kwiecień, 17:00 - 19:00
dyżur radnych

Samorząd Osiedla Powstańców Śląskich:
Zarząd Osiedla oraz Rada Osiedla
ul. Gajowicka 96A
53-422 Wrocław
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5593 big www.facebook.com/ROPowstancowSlaskich

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  Graficzny odnośnik do serwisu: BIP

 

 
Początek strony