• baner1.jpg
  • baner2.jpg
  • baner3.jpg
  • baner4.jpg
  • baner5.jpg
  • baner6.jpg
  • baner7.jpg

Szanowni Państwo,

Radni Wrocławskich Osiedli

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, z dniem 1 lipca 2023 r.: odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Na mocy ww Rozporządzenia utraciło moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 1028). Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r. weszło  w życie z dniem ogłoszenia, tj. 16 czerwca 2023 r.

Rozporządzenie nie spowodowało uchylenia Ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, niemniej należy zwrócić uwagę na treść przepisu ww. Ustawy, który reguluje zdalny tryb obradowania organów kolegialnych jednostek samorządu terytorialnego, związków metropolitalnych, regionalnych izb obrachunkowych i samorządowych kolegiów odwoławczych, i który stosowany był także do sesji Rad Osiedli.

Zgodnie z treścią art. 15zzx ust. 1 Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym,  w regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach odwoławczych oraz w organach pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).

Dokonując wykładni ww. przepisu, należy mieć na uwadze konstrukcję norm prawnych. Hipoteza normy prawnej określa warunki, dzięki którym powstaje możliwość przypisania obowiązku lub uprawnienia osobie, organowi, etc. - adresatowi normy prawnej. Warunki określone w hipotezie muszą zaistnieć, żeby można było wymagać zachowania określonego w kolejnym elemencie normy prawnej – dyspozycji. Dyspozycja z kolei określa sposób, w jaki sposób powinien zachować się adresat normy prawnej po spełnieniu uwarunkowań widniejących w hipotezie. Obowiązywanie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (hipoteza normy prawnej), upoważnia do obradowania w trybie zdalnym (dyspozycja normy prawnej), w związku z tym, że zarówno stan zagrożenia epidemicznego, jak i stan epidemii zostały odwołane, w ocenie opiniującej, brak jest podstawy prawnej do dalszego prowadzenia sesji Rady Osiedla w trybie zdalnym.

---

Pozdrawiam
Małgorzata Skiba
Radca prawny WCRS

WCRS-KONTAKT

adres2 Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
Biuro Współpracy z Osiedlami Wrocławia
I piętro pokój 129

 tel. 538 579 519 lub 71 77 24 969
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja dostępności

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu  Graficzny odnośnik do serwisu: BIP