logo wrocławia

Karty zadań inwestycyjnych na 2017 rok

wcrs logo 1a

W bieżącym roku 36 samorządów Osiedli (76%) złożyło 106 kart zadań inwestycyjnych.Zgodnie z Zarządzeniem nr 4407/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 maja 2016r. każde z Osiedli mogło przedstawić maksymalnie 3 propozycje zadań. Aktualnie zadania wskazane w kartach poddane są weryfikacji przez jednostki merytoryczne wskazane przez Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia. We wrześniu WCRS przekaże Zarządom Osiedli wstępną informację o wynikach weryfikacji zadań. Natomiast po uchwaleniu budżetu Miasta Zarządy Osiedli otrzymają ostateczną informację o inwestycjach zaplanowanych do realizacji.


WCRS nowe zadania dla Osiedli

wcrs logo 1a

Z dniem 1 czerwca 2016 r. obsługę samorządów Osiedli przejęło Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, powiększając tym samym katalog zadań dotychczas realizowanych na rzecz Osiedli. W ramach jednostki powołany został Dział Współpracy Instytucjonalnej i Wsparcia Osiedli Wrocławia. W konsekwencji wprowadzonych zmian WCRS będzie kompleksowo obsługiwał finanse samorządów Osiedli, a także zapewniał merytoryczną i prawna obsługę jednostek pomocniczych. Aktualnie WCRS podejmuje działania, aby wprowadzone zmiany były dla Państwa optymalne. Zachęcamy do odwiedzania niniejszej strony internetowej, gdzie ukazywać się będą na bieżąco niezbędne informacje.

Komunikaty ZOJM do 16 maja 2016r.

16 maj 2016

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji oraz wniosków samorządów Osiedli, składanych w ramach procedury kart zadań inwestycyjnych proponowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta na 2016 rok, uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich został umieszczony wykaz wszystkich złożonych formularzy wraz z informacją końcową o możliwości ewentualnej realizacji wnioskowanych zadań.

Zgodnie z obowiązującą procedurą, wszystkie propozycje po dokonaniu ich wstępnej analizy przy udziale Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia zostały przekazane za pośrednictwem ZOJM do merytorycznych jednostek organizacyjnych Gminy  i poddane przez nie ocenie pod kątem możliwości ich ujęcia w ramach budżetu Miasta na 2016 rok. Kompleksowa informacja została następnie przekazana do Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia celem dalszego procedowania oraz przygotowania końcowej odpowiedzi na zgłaszane wnioski.

Z uwagi na wielkość dokumentu i ograniczenia z tym związane, wykaz został przygotowany i udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej ZOJM (www.zojm.wroclaw.pl) w zakładce „Osiedla”. Został również wysłany na adresy poczty elektronicznej Osiedli w domenie @osiedle.wroc.pl. W razie potrzeby istnieje możliwość udostępnienia wybranej części (np. dotyczącej konkretnego Osiedla) także w formie wydruku.

Załącznik 1


16 maj 2016

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji w sprawie związanej zzaplanowanym na dzień 1 czerwca 2016 roku przeniesieniem zadań w zakresie obsługi finansowo-księgowej oraz prawnejsamorządów Osiedli pomiędzy Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich a Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego uprzejmie informujemy okonieczności dokonania niezbędnych rozliczeń zaliczek gotówkowych w terminie do dnia 25 maja 2016 roku.

Jednocześnie, w celu usprawnienia działań związanych z finalnym rozliczeniem zaliczek gotówkowych prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny z pracownikami Działu Obsługi Osiedli (tel. 71 798 63 58 oraz tel. 71 798 53 61) i ustalenie konkretnego terminu oraz godziny. Pozwoli to na przeprowadzenie tego procesu w sposób efektywny, zaoszczędzając cenny czas radnych odpowiedzialnych za prowadzenie gospodarki finansowej Osiedla.

Po rozpoczęciu prowadzenia wspomnianych na wstępie zadań przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego wznowienie obsługi w zakresie rozliczeń gotówkowych nastąpi niezwłocznie. Dziękujemy za wyrozumiałość i liczymy, że planowana relokacja przebiegnie sprawnie, umożliwiając samorządom Osiedli realizację wszystkich zaplanowanych w tym okresie inicjatyw.


14 styczeń 2016

Przypominamy, że zgodnie z § 38 Statutów Osiedli "corocznie Rada przedkłada Przewodniczącemu Rady Miejskiej do końca lutego sprawozdanie za rok uprzedni o działalności Osiedla, w którym zawarte są informacje o realizacji zadań, wykonaniu planu finansowego oraz stanie przekazanego mienia komunalnego." Sprawozdanie należy przyjąć uchwałą Rady Osiedla i przekazać we wskazanym terminie bezpośrednio do Biura Rady Miejskiej Wrocławia lub do Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich.

Załącznik 1: Druk Formularza

INFORMACJA O GODZ. PRACY KAS W DNIU 30.12.2015r. (środa)

Uprzejmie informujemy, że w dniu30 grudnia 2015 r. kasy ZOJM będą czynne od godz. 9.00 do godz. 14.00, jednocześnie przypominamy, że w dniu31.12.2015 kasy ZOJM będą nieczynne.

Przepraszamy za powstałe niedogodności, licząc na zrozumienie z Państwa strony.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z pracownikami Działu Obsługi Osiedli.


08  grudzień 2015

Propozycja dofinansowania zadania pn. Centra rozwoju i aktywności dzieci i młodzieży prowadzonych przez Rady Osiedli w 2016 r.

Załącznik nr 1


26 listopad 2015

BUDŻET 2015

z związku ze zbliżającym się końcem roku budżetowego uprzejmie przypominamy o terminach dotyczących rozliczeń finansowych związanych z gospodarowaniem środkami w ramach planów wydatków Osiedli: 

1) uchwały Rad Osiedli w sprawie przeniesienia planowanych wydatkówpomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej należy składać w kancelarii ZOJMdo dnia 10 grudnia 2015 r.,

2)ostatnia zaliczka gotówkowamoże byćpobranaw kasie ZOJMdo dnia 18 grudnia 2015 r.irozliczonadodnia 23 grudnia 2015 r.,

3)dokumenty księgowe (faktury i rachunki) dotyczące płatności przelewowychdokonywanych przez ZOJM winny być złożone w naszej jednostcenie później niż do dnia 28 grudnia 2015 r.,

4)wnioski o zawarcie umów cywilnoprawnychnależy składać w kancelarii ZOJMna 10 dniprzed przewidywanym terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy (prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminowość składania wniosków w końcówce roku),

5) faktury i rachunki za płatności realizowane w formie bezgotówkowej (przelewem) dostarczane winny być w terminie trzech dni od ich otrzymania oraz najpóźniej na dwa dni przed upływem terminu płatności (odpowiedzialność za ewentualne powstałe zobowiązania odsetkowe z tytułu nieterminowych płatności w wypadku złożenia dokumentów w terminie uniemożliwiających ich płatność w terminie wskazanym na dokumencie ponosi Zarząd Osiedla).

Jednocześnie, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na wysokość środków finansowych pozostających w planie wydatków Osiedla, w tym w części dotyczącej wydatków na media, a także analizę potrzeb pod kątem planowanych przez samorząd w ostatnich tygodniach roku inicjatyw. Zachęcamy do korzystania z dostępu online do budżetów Osiedli oraz bezpośredniego kontaktu (telefonicznego i osobistego) z pracownikami Działu Obsługi Osiedli, którzy wesprą Państwa w trakcie prac nad ostatecznym kształtem budżetu Osiedla na 2015 rok, w szczególności w części dotyczącej środków na płatności za media w końcówce roku.

 
Przypominamy, że dostęp do budżetów online Zarządy Osiedli otrzymały w pierwszej połowie 2015 r. pod adresem: 195.182.9.112/ro/ (w razie jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt).


26 listopad 2015

DRUGI PROJEKT BUDŻETU 2016

W związku z trwającymi pracami nad projektem budżetu Miasta na 2016 r., uprzejmie przypominamy o możliwości dokonania przez Zarządy Osiedli w drodze stosownej uchwały korekty przygotowanych we wrześniu 2015 r. projektów planów wydatków Osiedli na 2016 rok.  

Przypominamy, że w styczniu 2016 r. samorządy Osiedli będą zobowiązane uchwałami Rad Osiedli do przyjęcia zapisów projektów przygotowanych przez Zarządy jako planów finansowych na rok 2016. Pierwsze zmiany w planie możliwe będą dopiero z końcem I kwartału przyszłego roku. 

Dokumentacja dotycząca drugiego projektu budżetu na 2016 rok winna być złożona w ZOJM nie później niż do dnia 30 listopada 2015 r. (dopuszczalne jest przesłanie skanu podpisanej uchwały oraz załącznika, a następnie dostarczenie oryginału do kancelarii ZOJM).

Jednocześnie informujemy, że w związku ze zmianami w treści Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów zostaje wprowadzony nowy paragraf 4190 dotyczący nagród konkursowych - w nim należy zaplanować wszelkie wydatki związane z finansowaniem zakupu nagród rzeczowych przeznaczonych dla zwycięzców konkursów organizowanych przez samorząd. W przypadku zakupów rzeczowych dotyczących upominków okolicznościowych (np. dla mieszkańców, przedstawicieli środowisk lokalnych, dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych w podziękowaniu za pomoc i współpracę na rzecz społeczności lokalnej Osiedla) środki powinny pozostać zaplanowane w par. 4210 (jak dotychczas). 

Informacje o kwotach, które należy zabezpieczyć w projekcie planu wydatków na 2016 r. z przeznaczeniem na płatności za media dostarczane do siedziby, otrzymaliście Państwo w sierpniu br. wraz z materiałami do pierwszego projektu. Należy je uwzględnić przy drugim projekcie.

 
W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Działu Obsługi Osiedli.

Załączniki:

Drugi projekt planu wydatków na rok 2016 - wykaz paragrafów

Drugi projekt planu wydatków na rok 2016 - załącznik


14 październik 2015

Szanowni Państwo,

Poniżej zamieszczamy wykaz przyznanego samorządom Osiedli przez WCRS dofinansowania na realizację wigilii i mikołajek w 2015 roku.

Proszę zainteresowane Osiedla o przygotowanie i złożenie w ZOJM aktualizacji ofert (wraz ze stosowną uchwałą Rady Osiedla) do dnia 23.10.2015 r. – przedłużenie dotychczasowego terminu przez WCRS.

Wykaz RO wraz z dofinansowaniem         - pobierz

Info dla RO o przedłużeniu terminu          - pobierz

Formularz aktualizacji realizacji zadania   - pobierz


31 sierpień 2015

Poniżej zamieszczamy materiały dotyczące aplikowania do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia o dodatkowe środki na realizację przez samorządy Osiedli zadań społecznych  (świetlice i kluby środowiskowe).

     1.Zasady składania formularzy ofertowych na dofinansowanie zadania pn. Prowadzenie świetlic Osiedlowych i klubów młodzieżowych

     2.Zasady organizowania i prowadzenia świetlic osiedlowych

     3.Procedura przyznawania dodatkowych środków finansowych na realizację zadania społecznego pn. Prowadzenie świetlic i klubów osiedlowych przez Rady Osiedli Wrocławia

     4.Oferta realizacji zadania społecznego w roku budżetowym 2016 pn. Prowadzenie świetlic i klubów osiedlowych

     5.Aktualizacja oferty realizacji zadania społecznego w roku budżetowym 2016 pn. Prowadzenie świetlic i klubów osiedlowych

     6.Sprawozdanie z wykonania zadania społecznego w roku budżetowym 2016 pn. Prowadzenie świetlic i klubów osiedlowych

     7.Karta oceny oferty

21 sierpień 2015

"PROJEKT PLANU WYDATKÓW OSIEDLA NA 2016 ROK

Uprzejmie informujemy, że do dnia 1 września 2015 r. Zarządy Osiedli są zobowiązane przygotować i przekazać do ZOJM projekty planów wydatków Osiedli na 2016 rok. W tym celu należy wypełnić formularz <<Wykaz zadań ujętych w projekcie planu wydatków Osiedla..... - załącznik do Uchwały Nr..... Zarządu Osiedla ...... w sprawie przyjęcia planu wydatków>> i przekazać wraz ze stosowną Uchwałą Zarządu Osiedla w formie papierowej do Kancelarii ZOJM lub jako skan podpisanych dokumentów w formie elektronicznej na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jednocześnie informujemy, że została skierowana do wszystkich Osiedli korespondencja drogą pocztową w sprawie projektów planów wydatków wraz z informacją o wysokości środków przeznaczonych na poszczególne Osiedla oraz stosownymi formularzami. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

Projekt Planu 2016 - wykaz paragrafów

Projekt Planu 2016 - załącznik

16 lipiec 2015

Wzorem lat ubiegłych, w związku z opracowywaniem materiałów planistycznych do budżetu Miasta na 2016 rok, zgodnie z Zarządzeniem Nr 1717/15 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie opracowania przez jednostki organizacyjne Miasta, komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego oraz jednostki miejskiej administracji zespolonej materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta na 2016 rok prosimy o przygotowanie kart zadań inwestycyjnych/bieżących proponowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta na 2016 rok i przekazanie ich do dnia 30.07.2015 r. do Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich.

1.Załącznik - karta zadania inwestycyjnego

02 czerwiec 2015

Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich uprzejmie informuje, że w związku z zarządzeniem Nr 2 Dyrektora Zarządu, dzień 5 czerwca 2015 piatek) roku jest dniem wolnym dla pracowników Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich

Zarządzenie nr 2/2015

18 maj 2015

Informacja o spotkaniu organizowanym przez Przewodniczącego Komisji Partycypacji Społecznej i Osiedli Pana Henryka Macały w sprawie cyfrowej mapy przebiegu granic osiedli przygotowanej przez Biuro Rozwoju Wrocławia, która odbędzie się w dniu 25.05.2015 r. o godz. 17:00 w Sali Sesyjnej, Sukiennice 9. 

Spotkanie dot. nadania statutów osiedli o raz podziału Wrocławia na osiedla.

27 marzec 2015

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie przedterminowych wyborów do Rady Osiedla Osobowice-Rędzin

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 24 marca 2015 

23 marzec 2015

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji oraz wniosków samorządów Osiedli, składanych w ramach procedury kart zadań inwestycyjnych proponowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta na 2015 rok, uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich został umieszczony wykaz wszystkich złożonych formularzy wraz z informacją końcową o możliwości ewentualnej realizacji wnioskowanych zadań.

Zgodnie z obowiązującą procedurą, wszystkie propozycje po dokonaniu ich wstępnej analizy przez Wydział Inżynierii Miejskiej zostały przekazane za pośrednictwem ZOJM do Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, a następnie poddane ocenie przez merytoryczne jednostki organizacyjne Gminy pod kątem możliwości ich ujęcia w ramach budżetu Miasta na 2015 rok.  Kompleksowa informacja została ujęta w opublikowanym wykazie.

Z uwagi na wielkość dokumentu i ograniczenia z tym związane, wykaz został przygotowany i udostępniony w wersji elektronicznej. W razie potrzeby istnieje możliwość udostępnienia wybranej części (np. dotyczącej konkretnego Osiedla) także w  formie wydruku.

KZI 2015

03 marzec 2015

Formularz komisarz wyborczy

Komunikat MKW- zaproszenie komisarzy wyborczych

Podstawowe zadania osiedlowego komisarza wyborczego

03 luty 2015

Przypominamy, że zgodnie z § 38 Statutów Osiedli &quotcorocznie Rada przedkłada Przewodniczącemu Rady Miejskiej do końca lutego sprawozdanie za rok uprzedni o działalności Osiedla, w którym zawarte są informacje o realizacji zadań, wykonaniu planu finansowego oraz stanie przekazanego mienia komunalnego.&quot Sprawozdanie należy przyjąć uchwałą Rady Osiedla i przekazać we wskazanym terminie bezpośrednio do Biura Rady Miejskiej Wrocławia lub do Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich.

Załącznik:Sprawozdanie

04 grudnia 2014

 • Drugi projekt planu wydatków Osiedli na 2015 rok

  W nawiązaniu do pisma znak: DOO/502/10118/14 z dnia 24.11.2014 r., korespondencji e-mail wysyłanej w dniach 25-26.11.2014 r. oraz rozmów telefonicznych z przedstawicielem Osiedla prowadzonych w dniach 25-26.11.2014 r. przez Pana Jacka Szymona Fałowskiego, pracownika Działu Obsługi Osiedli, przypominamy o konieczności złożenia drugiego projektu planu wydatków Osiedla wraz z przyjmującą go uchwałą Zarządu Osiedla (zgodnie z zapisami § 24 ust. 2 pkt 1 Statutu Osiedla).

  W związku z powyższym, prosimy o podjęcie niezwłocznie niezbędnych działań w tym celu oraz przekazanie do ZOJM kompletu dokumentów (uchwała Zarządu Osiedla wraz z wypełnionym załącznikiem) najpóźniej do dnia 8 grudnia 2014 r.! Możliwe jest przesłanie drogą poczty elektronicznej na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.skanu podpisanych dokumentów (zarówno uchwały jak i załącznika).

  Przypominamy ponadto, że zwiększona została wysokość środków finansowych na działalność samorządu Osiedla, wynikająca z liczby mieszkańców. O kwocie Osiedla informowane były we wspomnianej wcześniej korespondencji. Zmianie ulega również kwestia planowania środków finansowych na opłaty związane z mediami dostarczanymi do lokali użytkowanych przez Osiedla, o czym również informowani byli Państwo wspomnianym pismem.

  W załączeniu przesyłamy niezbędne formularze, a w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o pilny kontakt z pracownikami Działu Obsługi Osiedli:

  Jacek Szymon Fałowski - tel. 71 798 63 61
  Daniel Jasion - tel. 71 798 63 58

 •    Drugi Projekt planu na rok 2015 - wykaz paragrafów
 •    Drugi Projekt planu na rok 2015 - wzór
 •    Drugi Projekt planu na rok 2015 - załącznik


 

25 sierpień 2014

PROJEKT PLANU WYDATKÓW OSIEDLA NA 2015 ROK

Uprzejmie informujemy, że do dnia 5 września 2014 r. Zarządy Osiedli są zobowiązane przygotować i przekazać do ZOJM projekty planów wydatków Osiedli na 2015 rok. W tym celu należy wypełnić formularz &lt&ltWykaz zadań ujętych w projekcie planu wydatków Osiedla..... - załącznik do Uchwały Nr..... Zarządu Osiedla ...... w sprawie przyjęcia planu wydatków&gt&gt i przekazać wraz ze stosowną Uchwałą Zarządu Osiedla w formie papierowej do Kancelarii ZOJM lub jako skan podpisanych dokumentów w formie elektronicznej na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jednocześnie informujemy, że została skierowana do wszystkich Osiedli korespondencja drogą pocztową w sprawie projektów planów wydatków wraz z informacją o wysokości środków przeznaczonych na poszczególne Osiedla oraz stosownymi formularzami. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.
 

 Załączniki:


29 lipiec 2014

Wzorem lat ubiegłych w związku z opracowywaniem materiałów planistycznych do budżetu Miasta na 2015 rok, zgodnie z Zarządzeniem Nr 11347/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie opracowania przez jednostki organizacyjne Miasta, komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego oraz jednostki miejskiej administracji zespolonej materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta na 2015 rok prosimy o przygotowanie kart zadań inwestycyjnych/bieżących proponowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta na 2015 rok i przekazanie ich do dnia 14.08.2014 r. do Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich.

Załącznik do pobrania:

Karta zadania inwestycyjnego/bieżącego proponowanego do realizacji w ramach budżetu Miasta na 2015 rok

23 lipiec 2014

Informacja o nieczynnych siedzibach ZOJM

Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich informuje, że w związku z awarią zasilania siedziba przy ul. Namysłowskiej, ul. Jemiołowej i ul. Worcella od godz. 12.00 w dniu dzisiejszym są nieczynne.

19 marzec 2014

Zawiadomienie o odbiorze robót budowlanych ul. Sikorcza i Szczygla


14 marzec 2014

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji oraz wniosków samorządów Osiedli, składanych w ramach procedury kart zadań inwestycyjnych proponowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta na 2014 rok, uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich został umieszczony wykaz wszystkich złożonych formularzy  wraz z informacją końcową o możliwości ewentualnej realizacji wnioskowanych zadań.

Zgodnie z obowiązującą procedurą, wszystkie propozycje po dokonaniu ich wstępnej analizy przez Wydział Inżynierii Miejskiej zostały przekazane za pośrednictwem ZOJM do Wydziału Budżetu Urzędu Miejskiego Wrocławia, a następnie poddane ocenie przez merytoryczne jednostki organizacyjne Gminy pod kątem możliwości ich ujęcia w ramach budżetu Miasta na 2014 rok. Kompleksowa informacja została ujęta w opublikowanym wykazie.

Z uwagi na wielkość dokumentu i ograniczenia z tym związane, wykaz został przygotowany i udostępniony w wersji elektronicznej. W razie potrzeby istnieje możliwość udostępnienia wybranej części (np. dotyczącej konkretnego Osiedla) także w formie wydruku.

karty inwestycyjne OSIEDLI na 2014 r.


13 marzec 2014

Zawiadomienie o odborze robót budowlanych ul. Nadolicka


11 marzec 2014

Zawiadomienie o odbiorze robót budowlanych ul. Powstańców Śl. - Szczęśliwa


Przerwa w pracy KAS w dniu 04.03.2014

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniach od 04 marca 2014 r. do 7 marca 2014 r. nie będą czynne kasy ZOJM z powodu choroby pracowników. Rozliczenie zaliczek i pobieranie nowych oraz dokonywanie wpłat możliwe będzie od 10 marca 2014 r. włącznie.

Wobec powyższego, proszę o takie zaplanowanie wydatków Jednostki oraz wizyt pracowników Państwa Jednostki  w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich w bieżącym tygodniu, by uwzględnić tę sytuację.

W przypadku, gdy pobranie zaliczki byłoby jednak niezbędne, proszę o kontakt z pracownikami Działu Rozliczeń. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach możliwe będzie wypłacenie zaliczki w formie przelewu na wskazane konto osobiste osoby upoważnionej do pobierania gotówki w kasie ZOJM. Do wniosku o zaliczkę niezbędne będzie wówczas dołączenie informacji o koncie (dane właściciela, nazwa banku, numer konta).

Natomiast wpłaty można dokonywać w oddziałach i filiach banku PKO BP, najbliższa placówka obok głównej siedziby ZOJM znajduje się przy ul. Nowowiejskiej 5 lub w Punktach Obsługi Bankowej (POB) w następujących  lokalizacjach: ul. G.Zapolskiej 2/4, ul.Nowy Targ 1-8, ul.Kotlarska 41, ul.Kromera 44. W załączeniu przekazuję listę oddziałów banku PKO BP we Wrocławiu oraz zamieszczam poniżej mapę jak dojść do najbliższego oddziału banku PKO BP z  głównej siedziby Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich.

Wrocławskie oddziały PKO

Proszę jednak pamiętać, że powyższe rozwiązanie wynika z zaistniałej okoliczności i nie stanowi reguły, która będzie stosowana w przyszłości.

Przepraszamy za powstałe niedogodności, licząc na zrozumienie z Państwa strony. W razie jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu z pracownikami Działu Rozliczeń.


6 luty 2014 

Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich jako partner firmy CEZ CARGO zaprasza samorządy Osiedli do udziału w projekcie &quotProgram bezpłatnych szkoleń ECDL dla Rad Osiedlowych&quot, realizowany w ramach PO &quotKapitał Ludzki&quot, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu:

     1.Informacje o projekcie

     2.Formularz zgłoszeniowy


24 styczeń 2014

&quotPrzypominamy, że zgodnie z § 38 Statutów Osiedli &quotcorocznie Rada przedkłada Przewodniczącemu Rady Miejskiej do końca lutego sprawozdanie za rok uprzedni o działalności Osiedla, w którym zawarte są informacje o realizacji zadań, wykonaniu planu finansowego oraz stanie przekazanego mienia komunalnego.&quot Stosowne sprawozdanie należy przyjąć Uchwałą Rady Osiedla na załączonym formularzu:

Sprawozdanie


10 styczeń 2014

Przypominamy, że zgodnie z §37 ust. 2 Statutu Osiedla w terminie do końca stycznia Zarząd Osiedla jest zobowiązany przedłożyć Radzie Osiedla roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Osiedla. Rada Osiedla w drodze uchwały przyjmuje lub odrzuca roczne sprawozdanie Zarządu Osiedla.

Uchwałę Rady Osiedla w sprawie przyjęcia lub odrzucenia rocznego sprawozdania Zarządu Osiedla należy dostarczyć do ZOJM w terminie 14 dni od jej podjęcia (§39 ust. 2 Statutu Osiedla).

Przypominamy również, że zgodnie z §37 ust. 1 Statutu Osiedla Zarząd Osiedla Przedstawia Radzie Osiedla również kwartalne informacje o wykonaniu planu finansowego Osiedla przygotowane przez Skarbnika Osiedla.


9 stycznia 2014

Uprzejmie informujemy, że dnia 9 stycznia 2014 r. do samorządów Osiedli zostały rozesłane materiały dotyczące planów finansowych Osiedli na rok 2013. Rady Osiedli zgodnie z §34 ust. 3 Statutu Osiedla zobowiązane są do uchwalenia planu finansowego Osiedla w terminie 14 dni od otrzymania tej informacji.

W tym celu należy wypełnić formularz &quotWykaz zadań ujętych w planie wydatków Osiedla..... - załącznik do Uchwały Nr..... Rady Osiedla ...... w sprawie przyjęcia planu wydatków&quot i przekazać wraz ze stosowną Uchwałą Rady Osiedla w formie papierowej do Kancelarii ZOJM. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.

Plan na rok 2014 - wykaz paragrafów

Plan na rok 2014 - wzór

Plan na rok 2014 - załącznik


22 października 2013

Prezentacja - spotkanie z przedstawicielami samorządów Osiedli w dniu 22.10.2013 r. w sali sesyjnej (Sukiennice)

Realizując wniosek przedstawicieli samorządów Osiedli zebranych na spotkaniu, przekazujemy do Państwa dyspozycjiprezentacjędotyczącą podsumowania szkoleń organizowanych przez ZOJM dla Zarządów Osiedli w dniach od 1 do 17 października 2013 r. wraz z propozycjami zmian w zapisach &quotZasad obsługi finansowej i prawnej organów Osiedli&quot:


21 października 2013

Szkolenia dla przedstawicieli Zarządów Osiedli w dniach 1.10-17.10.2013 r.

Zgodnie z informacjami przekazanymi w czasie szkoleń przekazujemy do dyspozycji radnych osiedlowych prezentacje w formie PDF:

1)szkolenie ZOJM,

2)szkolenie CIRS.


10 października 2013

Szanowni Państwo,
w związku z prowadzonymi pracami w zakresie konserwacji i modyfikacji infrastruktury informatycznej zapewniającej obsługę finansową jednostek oświaty oraz samorządów Osiedli uprzejmie informujemy, żew dniu 18 października 2013 r. (piątek) nie będzie możliwe dokonywanie operacji finansowych (zarówno gotówkowych jak i przelewowych), natomiast w dniu 27 listopada 2013 r. (środa) nie będą czynne kasy ZOJM. Jednocześnie zapewniamy, że pozostałe działania ZOJM będą świadczone w tym okresie nieprzerwanie. Prosząc o zrozumienie sytuacji uprzejmie dziękujemy za uwzględnienie powyższych terminów przy organizowaniu swojej bieżącej pracy.  W razie pytań pracownicy ZOJM pozostają do Państwa dyspozycji.


24 wrzesień 2013

KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY DOT. PROPOZYCJI ZMIAN W STATUTACH OSIEDLI

Konsultacje - uchwała z załącznikiem

Konsultacje - komunikat

Konsultacje - pismo


19 wrzesień 2013

INFORMACJA O SZKOLENIACH DLA ZARZĄDÓW OSIEDLI


18 sierpnia 2013

Uprzejmie informujemy, że do dnia 30 sierpnia 2013 r. Zarządy Osiedli są zobowiązane przygotować i przekazać do ZOJM projekty planów wydatków Osiedli na 2014 rok. W tym celu należy wypełnić formularz &lt&lt Wykaz zadań ujętych w projekcie planu wydatków Osiedla..... - załącznik do Uchwały Nr..... Zarządu Osiedla ...... w sprawie przyjęcia planu wydatków&gt&gt i przekazać wraz ze stosowną Uchwałą Zarządu Osiedla w formie papierowej do Kancelarii ZOJM lub jako skan podpisanych dokumentów w formie elektronicznej na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jednocześnie informujemy, że została skierowana do wszystkich Osiedli korespondencja drogą pocztową w sprawie projektów planów wydatków wraz z informacją o wysokości środków przeznaczonych na poszczególne Osiedla oraz stosownymi formularzami. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny. 

Załączniki:


12 sierpień 2013

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, żeZarządzeniem Nr 54/2013 Dyrektora Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 07.08.2013 r.wprowadzono znowelizowane „Zasady obsługi finansowej i prawnej organów Osiedli”. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 r.

Wobec powyższego, prosimy o zapoznanie się z treścią przesłanego w załączeniu do niniejszej korespondencji dokumentu i realizację jego zapisów. Wszelkie uwagi  co do określonej w „Zasadach…” treści prosimy przekazywać do ZOJM w formie pisemnej lub drogą poczty elektronicznej na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Posłużą one do przygotowania szkoleń dla Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz Skarbników Osiedli i umożliwią przygotowanie materiałów szkoleniowych w sposób jak najbliższy Państwa oczekiwaniom.

Szkolenia odbędą się na przełomie września i października 2013 r., a o szczegółowych terminach przedstawiciele Zarządów Osiedli zostaną powiadomieni niebawem odrębną korespondencją.


6 sierpień 2013

Wzorem lat ubiegłych w związku z opracowywaniem materiałów planistycznych do budżetu Miasta na 2014 rok, zgodnie z Zarządzeniem Nr 8014/13 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 lipca 2013r. w sprawie opracowania przez jednostki organizacyjne Miasta, komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego oraz jednostki miejskiej administracji zespolonej materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta na 2014 rok prosimy o przygotowanie kart zadań inwestycyjnych/bieżących proponowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta na 2014 rok i przekazanie ich do dnia 30.08.2013r. do Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich.

Załącznik do pobrania:

Karta zadania inwestycyjnego/bieżącego proponowanego do realizacji w ramach budżetu Miasta na 2014 rok

 – link do pobrania pliku w formacie „doc”


7 lipiec 2013

Informacja CIRS dotycząca dodatkowych środków przyznawanych na zadania społeczne realizowane przez Osiedla

W związku z faktem zbliżania się terminu przygotowania projektów planów wydatków Osiedli na rok 2014, Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego przypomina

o konieczności zabezpieczenia środków w budżetach Osiedli w postaci wkładu własnego dla zadań całorocznych realizowanych wspólnie z CIRS-em.

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że procedura uruchomienia środków dla wszystkich Osiedli trwa do końca lutego i dopiero od tego momentu mogą Państwo zawierać zobowiązania finansowe w ramach realizowanych programów społecznych i środków przekazanych przez CIRS. W przypadku Państwa chęci bądź konieczności realizowania zadania od dnia 1 stycznia, konieczne będzie zabezpieczenie środków po stronie Osiedla na opłacenie faktur i zawarcie umów w celu sfinansowania działalności w styczniu i lutym. Szczególnie dotyczy to świetlic, do których uczęszczają dzieci i młodzież. Niedopuszczalne jest sprawowanie opieki nad dziećmi w świetlicy przez osoby nieposiadające zawartych umów.

            Tak więc, we wniosku ofertowym należy ująć odpowiednio skalkulowane, na co najmniej 2 pierwsze miesiące roku środki finansowe Osiedla i umieścić je w kosztorysie po stronie środków własnych. Jednocześnie należy pamiętać, aby odpowiednią informację ująć w harmonogramie oferty, tj. wskazać rzeczywisty termin realizacji zadania. W przypadku zabezpieczenia środków na miesiące styczeń i luty w harmonogramie proszę wskazać termin realizacji zadania: od stycznia 2014 do grudnia 2014. Natomiast w przypadku braku zabezpieczenia wkładu własnego realizacja zadania powinna się rozpocząć najwcześniej od 1 marca 2014 r.

Wszelkich informacji i wyjaśnień w zakresie procedury przygotowywania wniosków ofertowych na realizację zadań społecznych udziela p. Grzegorz Maślanka, pl. Dominikański 6, pok. 213 w godz. 8.00-16.00 bądź telefonicznie. Na stronie internetowej CIRS umieszczona zostałaprocedura obsługi przez CIRS dodatkowych środków finansowych przyznawanych Osiedlom Wrocławia na realizację zadań społecznych.


24 maj 2013

Harmonogram I sesji Rad Osiedli

Poniżej zamieszczamy harmonogram I sesji nowo wybranych Rad Osiedli. Harmonogram został przygotowany przez Biuro Rady Miejskiej, zapytania i uwagi prosimy kierować do p. Iliany Rabiej-Arent, tel. 71-777-81-62

Harmonogram I sesji Rad Osiedli


5 kwiecień 2013

Informacje dla kandydatów na radnych osiedlowch(druki do pobrania)


4 kwiecień 2013

Prezentacja ZOJM - Współpraca z samorządami Osiedli w kadencji 2009-2013


22 marca 2013

WROCŁAWSKI BUDŻET OBYWATELSKI

Informacje o projekcie na  internetowym portalu miejskim


22 marca 2013

INFORMACJA O KARTACH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2013 ROK

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji oraz wniosków samorządów Osiedli, składanych w ramach procedury kart zadań inwestycyjnych proponowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta na 2013 rok, uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich został umieszczony wykaz wszystkich złożonych formularzy  wraz z informacją końcową o możliwości ewentualnej realizacji wnioskowanych zadań.

Zgodnie z obowiązującą procedurą, wszystkie propozycje po dokonaniu ich wstępnej analizy przez Wydział Inżynierii Miejskiej zostały przekazane za pośrednictwem ZOJM do Wydziału Budżetu Urzędu Miejskiego Wrocławia, a następnie poddane ocenie przez merytoryczne jednostki organizacyjne Gminy pod kątem możliwości ich ujęcia w ramach budżetu Miasta na 2013 rok. Kompleksowa informacja została ujęta w opublikowanym wykazie.

Z uwagi na wielkość dokumentu i ograniczenia z tym związane, wykaz został przygotowany i udostępniony w wersji elektronicznej. W razie potrzeby istnieje możliwość udostępnienia wybranej części (np. dotyczącej konkretnego Osiedla) także w formie wydruku.

Karty Zadań Inwestycyjnych - 2013 rok


12 marca 2013

INFORMACJA O INWENTARYZACJI MAJĄTKU GMINNEGO POZOSTAJĄCEGO DO DYSPOZYCJI OSIEDLI

W związku z kończącą się w bieżącym roku kadencją samorządów Osiedli oraz mijającym okresem czterech lat od przeprowadzenia przez ZOJM ostatniej inwentaryzacji okresowej majątku gminnego przekazanego do korzystania Osiedlom informuję, że w miesiącach kwietniu i maju zostaną przeprowadzone prace inwentaryzacyjne majątku Osiedli.

W związku z powyższym proszę Przewodniczących Zarządów Osiedli o dopełnienie obowiązku przeprowadzenia czynności przedinwentaryzacyjnych o jakich mowa w Instrukcji Inwentaryzacyjnej oraz Zasadach Obsługi Finansowej i Prawnej Organów Osiedli (dokumenty dostępne na stronie internetowej ZOJM:www.zojm.wroclaw.pl).

Informacja o przeprowadzeniu przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla prac przedinwentaryzacyjnych winna zostać przekazana do ZOJM do końca marca.

W razie pytań proszę o kontakt z:

Panią Danutą Kotkowską, Kierownikiem Działu Inwentaryzacji,

tel. 71 721-58-31, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

– wyciąg z Zasad Obsługi Finansowej i Prawnej Organów Osiedli

pkt 2.8, część II Inwentaryzacja:

2.8. Przed przystąpieniem do inwentaryzacji Przewodniczący Zarządu Osiedla (działający w imieniu Zarządu Osiedla) winien przeprowadzić czynności przedinwentaryzacyjne określone w Instrukcji Inwentaryzacyjnej, tj:

a)     ocenić stan poszczególnych składników majątkowych,

b)     wystąpić o likwidację składników majątkowych nie nadających się do dalszego użytkowania,

c)     sprawdzić prawidłowe oznakowanie poszczególnych składników majątkowych.


08 marca 2013

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez przedstawicieli Zarządów Osiedli, przekazujemy w załączeniu ankietę adresowaną do osób prowadzących na co dzień gospodarkę finansową Osiedla z prośbą o jej wypełnienie i odesłanie do ZOJM w terminie do dnia 20 marca 2013 r. Wypełnioną ankietę można odesłać w wersji elektronicznej na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub po wydrukowaniu przesłać faxem na numer: 71 721 58 36 albo złożyć w kancelarii Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich z zachowaniem powyższego terminu.

Wszelkie sugestie i uwagi, które znajdą się w wypełnionych przez samorządy Osiedli ankietach, zostaną poddane analizie i posłużą przygotowaniu warsztatów szkoleniowych kierowanych do osób prowadzących bieżącą gospodarkę finansową Osiedla. Szkolenia takie ZOJM planuje zorganizować w pierwszej połowie kwietnia 2013 r. O ich szczegółowych terminach zainteresowane udziałem Zarządy Osiedli zostaną poinformowane odrębną korespondencją. Organizacja warsztatów szkoleniowych podyktowana jest wolą wsparcia Zarządów Osiedli w prawidłowej realizacji wydatków w ramach budżetów Osiedli, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ankieta dla osób prowadzących gospodarkę finansową Osiedla


08 marca 2013

INFORMACJA (KATASTER)

W związku z korespondencją znak: WNK-E.6871.301.2012 Wydziału Nieruchomości Komunalnych Urzędu Miejskiego Wrocławia z dnia 22 lutego 2013 r. uprzejmie informuję  o możliwości wnoszenia przez Zarządy Osiedli pytań związanych z władającymi/zarządzającymi nieruchomościami gminnymi bezpośrednio do Działu Eksploatacji WNK drogą elektroniczną (e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub pisemnie (al. Kromera 44, 51 – 163 Wrocław).

Ponadto, informuję, że w celu dokładniejszej identyfikacji (nazwa obrębu geodezyjnego, arkusz mapy, nr działki) terenów gminnych możliwe jest skorzystanie ze specjalnej aplikacji pod adresem:http://www.zgkikm.wroc.pl/SerwisKataster.aspx

Po przejściu na wskazaną stronę internetową, należy wybrać opcję dostępu publicznego i zalogować się poprzez użycie domyślnej nazwy użytkownika (kataster) i hasła (kataster).

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości dotyczących korzystania z w/w aplikacji, proszę o kontakt bezpośrednio z Wydziałem Nieruchomości Komunalnych, tel. 71 777 92 02.


1 marca 2013

INFORMACJA

Korespondencja do Zarządów Osiedli w sprawie dostępu do informacji o nieruchomościach gminnych


31 stycznia 2013

Przypominamy że zgodnie z §37 ust. 2 Statutu Osiedla w terminie do końca stycznia Zarząd Osiedla jest zobowiązany przedłożyć Radzie Osiedla roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Osiedla. Rada Osiedla w drodze uchwały przyjmuje lub odrzuca roczne sprawozdanie Zarządu Osiedla.
Uchwałę Rady Osiedla w sprawie przyjęcia lub odrzucenia rocznego sprawozdania Zarządu Osiedla należy dostarczyć do ZOJM w terminie 14 dni od jej podjęcia (§39 ust. 2 Statutu Osiedla).
Przypominamy również, że zgodnie z §37 ust. 1 Statutu Osiedla Zarząd Osiedla Przedstawia Radzie Osiedla również kwartalne informacje o wykonaniu planu finansowego Osiedla przygotowane przez Skarbnika Osiedla.

__________________________________________________________________________________________________

18 stycznia 2013

Zgodnie z §3 ust 3 Zarządzenia Nr 4988/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie opracowania przez jednostki organizacyjne Miasta, komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego oraz jednostki miejskiej administracji zespolonej materiałów planistycznych do projektu budżetu miasta na 2013 rokZOJM po dokonaniu analizy zgłoszonych zadań (kart  zadań inwestycyjnych/bieżących proponowanych do realizacji w ramach budżetu miasta na 2013 rok) - we współpracy z Wydziałem Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz właściwymi merytorycznie jednostkami organizacyjnymi Miasta - przekazał ich zestawienie do Wydziału Budżetu Urzędu Miejskiego Wrocławia.  Aktualnie Wydział Budżetu dokonuje finalnych prac dotyczącychkart  zadań inwestycyjnych/bieżących proponowanych do realizacji w ramach budżetu miasta na 2013 rok.


14 stycznia 2013

Uprzejmie informujemy, że dnia 10 stycznia 2013 r. do samorządów Osiedli zostały rozesłane materiały dotyczące planów finansowych Osiedli na rok 2013. Rady Osiedli zgodnie z §34 ust. 3 Statutu Osiedla zobowiązane są do uchwalenia planu finansowego Osiedla w terminie 14 dni od otrzymania tej informacji.

W tym celu należy wypełnić formularz &lt&lt Wykaz zadań ujętych w planie wydatków Osiedla..... - załącznik do Uchwały Nr..... Rady Osiedla ...... w sprawie przyjęcia planu wydatków&gt&gt i przekazać wraz ze stosowną Uchwałą Rady Osiedla w formie papierowej do Kancelarii ZOJM. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny.


20  listopada 2012

W związku z zbliżającym się końcem roku 2012 uprzejmie przypominam o obowiązujących samorządy Osiedli terminach operacji finansowych realizowanych poprzez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich.

Z uwagi na zmianę banku obsługującego Gminę Wrocław oraz rozkład dni wolnych od pracy w bieżącym roku korekcie ulegają niektóre terminy wskazane w „Zasadach obsługi finansowej i prawnej organów Osiedli”. W związku z powyższym zastosowanie mają następujące terminy:

1.   zaliczki należy rozliczać w terminie do 30 dni od pobrania, z tym że ostatnia zaliczka w roku budżetowym może być pobrana do20 grudniai rozliczona nie później niż do dnia27 grudnia,

2.   realizacja ostatniego przelewu w roku budżetowym będzie dokonywana nie później niż do dnia27 grudnia.

Ponadto przypominam, że:

1.   Wnioski (niekwalifikujące się do zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu) dotyczące przeniesienia planowanych wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie finansowym Osiedla (w tym wpłaty od darczyńców) należy składać w ZOJM w nieprzekraczalnym terminie do10 grudnia.

2.  Faktury VAT i rachunki dostarczać należy w terminie trzech dni od ich otrzymania, nie później niż na dwa dni przed terminem płatności.Dokumenty księgowe złożone po terminie płatności podlegają obowiązkowej rejestracji w kancelarii ZOJM. Za terminowe dostarczanie dokumentów księgowych do ZOJM odpowiada Przewodniczący Zarządu Osiedla.

3.  Faktury i rachunki za zaciągnięte zobowiązania finansowe będą rozliczane wyłącznie w ramach roku budżetowego, którego dotyczą.Wyjątek stanowią płatności za usługi dostarczania mediów dla potrzeb Osiedla w przypadkach, gdy zgodnie z zawartą umową termin płatności przypada w przyszłym roku.

4.   Wnioski o zawarcie umów cywilnoprawnych należy składać na co najmniej 7 dni przed przewidywanym terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy.

5.    Uchwały organów Osiedla należy składać w terminie 14 dni od ich podjęcia


2  listopada 2012

Informujemy, że dzień 24 grudnia 2012 r. (wigilia) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich.

Równocześnie wskazujemy, że odpracowanie dnia wolnego nastąpi w dniu 8 grudnia 2012r. (sobota)


19 października 2012

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji ogólnomiejskich w sprawie zmiany statutów wrocławskich Osiedli


04 października 2012

WAŻNE !!!

Zmiana numerów kont bankowych Gminy


01 października 2012

Uprzejmie informujemy, żeod dnia 1 października 2012 r. zmianie ulegają godziny pracy Działu Obsługi Osiedli oraz kasy Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich -w środy Dział Obsługi Osiedli pracować będzie od godz. 7:30 do godz. 16:30, natomiast kasa od godz. 9:00 do godz. 16:30. W pozostałe dni tygodnia godziny pracy pozostają niezmienione – Dział Obsługi Osiedli w godz. 7:30 – 15:30, natomiast kasa w godz. 9:00 – 14:00.


08 sierpnia 2012

Uprzejmie informujemy, że do dnia 27 sierpnia 2012 r. Zarządy Osiedli są zobowiązane przygotować i przekazać do ZOJM projekty planów wydatków Osiedli na 2013 rok. W tym celu należy wypełnić formularz << Wykaz zadań ujętych w projekcie planu wydatków Osiedla..... - załącznik do Uchwały Nr..... Zarządu Osiedla ...... w sprawie przyjęcia planu wydatków>> i przekazać wraz ze stosowną Uchwałą Zarządu Osiedla w formie papierowej do Kancelarii ZOJM lub jako skan podpisanych dokumentów w formie elektronicznej na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jednocześnie informujemy, że została skierowana do wszystkich Osiedli korespondencja drogą pocztową w sprawie projektów planów wydatków wraz z informacją o wysokości środków przeznaczonych na poszczególne Osiedla oraz stosownymi formularzami. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny. 

Załączniki:

01 sierpnia 2012

Informujemy, że w dniach 13-24.08.2012 r. prowadzone będą prace związane ze zmianą siedziby Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich, co będzie skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z obsługi prowadzonej na rzecz samorządów Osiedli przez ZOJM (w tym Działu Obsługi Osiedli, Działu Inwentaryzacji, kancelarii, kas). Prosimy o zapoznanie się z treścią pisma.

Zmiana siedziby ZOJM


24 lipca 2012

Wzorem lat ubiegłych w związku z opracowywaniem materiałów planistycznych do budżetu Miasta na 2013 rok, zgodnie z Zarządzeniem Nr 4988/12 Prezydenta Wrocławia z dnia 10 lipca 2012r. w sprawie opracowania przez jednostki organizacyjne Miasta, komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego oraz jednostki miejskiej administracji zespolonej materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta na 2013 rok prosimy o przygotowanie kart zadań inwestycyjnych/bieżących proponowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta na 2013 rok i przekazanie ich do dnia 8.08.2012r. do Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich.

Załącznik do pobrania:

Karta zadania inwestycyjnego/bieżącego proponowanego do realizacji w ramach budżetu Miasta na 2013 rok
– link do pobrania pliku w formacie „doc”


RAPORT Z WIZYT DYREKTORA ZOJM(PREZENTACJA)

Zapraszamy przedstawicieli samorządów Osiedli do zapoznania się z prezentacją poświęconą raportowi z wizyt Dyrektora Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich w siedzibach samorządów Osiedli w 2011 r. Dokument został zaprezentowany członkom Komisji ds. Osiedli Rady Miejskiej Wrocławia na posiedzeniu w dniu 27.06.2012 r. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym materiałem.


Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich uprzejmie informuje, że w związku z zarządzeniem Nr 17 Dyrektora Zarządu zmianie ulegają  godziny pracy w ZOJM :

- Czas  pracy  w  Zarządzie  Obsługi  Jednostek  Miejskich  we  Wrocławiu  ulega  okresowej  zmianie  w  okresie  od  dnia  2  lipca  2012 r.  do  dnia    31  sierpnia  2012 r.

- W wyżej określonym terminie, praca wykonywana będzie od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godz. 15.00  przy czym, dla pracowników Kasy Zarządu znajdującej się w siedzibie pracodawcy a także pracowników Działu Obsługi Osiedli, ustala się czas pracy w każdą środę do godziny 16:00 z zachowaniem dobowej normy czasu pracy.


Szanowni Państwo Radni Osiedli Wrocławia

W celu dalszego usprawniania działań Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich na rzecz obsługi i wspierania  samorządów Osiedli w realizacji statutowych zadań oraz rozwiązań podnoszących ich jakość i skuteczność, będziemy przygotowywać dla PaństwaInformator dla samorządów Osiedli. Chcielibyśmy, żebyInformator, obok prowadzonych dotychczas przez ZOJM działań informacyjnych oraz strony internetowej (zakładkaOsiedla), był kolejnym przydatnym i przyjaznym narzędziem medialnym wspierającym oraz promującym codzienną działalności Osiedli.   

Z poważaniem
Krzysztof Czaja
Dyrektor Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich


Przypominamy, że zgodnie z § 38 Statutów Osiedli "corocznie Rada przedkłada Przewodniczącemu Rady Miejskiej do końca lutego sprawozdanie za rok uprzedni o działalności Osiedla, w którym zawarte są informacje o realizacji zadań, wykonaniu planu finansowego oraz stanie przekazanego mienia komunalnego." Sprawozdanie należy przyjąć uchwałą Rady Osiedla i przekazać we wskazanym terminie bezpośrednio do Biura Rady Miejskiej Wrocławia lub do Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich.

Sprawozdanie z działalności samorządu osiedli za rok 2011 (.DOC)


Uprzejmie informujemy, że ZOJM pismem znak: DJP/502/576/12 z dnia 17 stycznia 2012r. przekazał samorządom Osiedli informację dotyczącą planu wydatków Osiedli. Rady Osiedli są zobowiązane przygotować i przekazać ZOJM plany wydatków Osiedli na 2012 rok. W tym celu należy wypełnić formularz &quotWykaz zadań ujętych w planie wydatków Osiedla.......- załącznik do Uchwały Nr....... Rady Osiedla....... w sprawie przyjęcia planu wydatków&quot i przekazać wraz ze stosowną Uchwała Rady Osiedla w formie papierowej do Kancelarii ZOJM.

Jednocześnie informujemy, że w w/w piśmie przekazano informację o wysokości środków przeznaczonych poszczególnym Osiedlom oraz stosowne formularze. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Osiedli,

tel: 71 777 77 02 lub 71 777 79 64

    Plan na rok 2012 -wykaz paragrafów

    Plan na rok 2012 -wzór

    Plan na rok 2012 -załącznik


18 stycznia 2011

W związku z dynamicznym rozwojem Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich spowodowanych przejmowaniem nowych zadań oraz zwiększeniem ilości obsługiwanych placówek, zmianie uległa struktura organizacyjna jednostki. Od 1 stycznia 2012r. Dział Obsługi Osiedli podlega Pani Annie Prostak pełniącej funkcję Zastępcy Dyrektora. Życzę Państwu owocnej i satysfakcjonującej współpracy.
 

Z poważaniem
Krzysztof Czaja
Dyrektor ZOJM


2 stycznia 2011

Informacje dotyczące dofinansowania udzielonego przez Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego w celu realizacji przez samorządy Osiedli zadań społecznych w 2012 roku dostępne są na stronachCIRS.


27 grudnia 2011

W nawiązaniu do pisma Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich z dnia 12.09.2011 r., kierowanego do Przewodniczących Zarządów Osiedli, uprzejmie przypominam, że staraniem ZOJM we współpracy z Wydziałem Informatyki Urzędu Miejskiego Wrocławia zostały utworzone ujednolicone elektroniczne konta pocztowe (e-maile) dla samorządów osiedlowych.

Dostęp do konta (pierwsze logowanie) możliwy jest po wpisaniu w pasku adresu przeglądarki: http://poczta.osiedle.wroc.pl oraz zalogowaniu się zgodnie z poniższymi danymi:
LOGIN: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
HASŁO: nazwa_osiedla

Po pierwszym zalogowaniu wskazana jest zmiana hasła (instrukcja „krok po kroku” dostępna jest poniżej - załącznik w formacie PDF). Nowe hasło musi liczyć o najmniej 15 znaków (liter lub cyfr).

Zachęcamy do regularnego korzystania z tego narzędzia, jednocześnie informując, że w odpowiedzi na dotychczasowe zapytania ze strony samorządów osiedlowych, Wydział Informatyki przygotował następujące informacje:

1) przeglądarki wspierane w kontekście korzystania z aplikacji Lotus iNotes to: MS Internet Explorer 7 i nowsze oraz Mozilla Firefox 3.0 i nowsze;
2) do korzystania z poczty zalecane jest używanie aplikacji (klientów poczty) IBM, tj. Lotus Notes, Lotus Traveler oraz iNotes; korzystanie z innych klientów poczty nie jest zalecane, a aplikacje takie nie są wspierane;
3) pojemność skrzynek została ustalona na poziomie 100 MB, a archiwizację można dokonać z poziomu przeglądarki, klikając ikonę „Mail” (lewy górny róg ekranu), po czym wybierając z lewego menu poczty opcję „Archiwa” (konieczne będzie zainstalowanie dodatku, o czym poinformuje stosownym komunikatem przeglądarka, a zarchiwizowana poczta zostanie fizycznie umieszczona na komputerze, na którym archiwizacja będzie dokonywana; tym samym, dostęp do archiwum będzie możliwy również jedynie na komputerze, na którym dokonano archiwizacji);
4) Wydział Informatyki planuje pełną polonizację aplikacji iNotes w 2012 r. (obecnie polska wersja językowa obejmuje tylko część programu) – szczegółowy harmonogram prac oraz docelowe terminy będą uzależnione od realizacji innych projektów.

ELEKTRONICZNE KONTO POCZTOWE OSIEDLA - ZMIANA HASŁA (.PDF)


Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się końcem 2011 r. oraz faktem, że niewykorzystane środki w budżetach Osiedli nie przechodzą na kolejny rok (nie są środkami niewygasającymi), uprzejmie przypominam o obowiązujących terminach:

1) wszystkie zmiany w palanach wydatków Osiedli (w  tym przyjęcie i podział na paragrafy klasyfikacji budżetowej środków na grudniowe zadania realizowane w ramach środków CIRS - Mikołajki, Wigilie) należy w formie Uchwały Rady Osiedla złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 9 grudnia 2011 r. (piątek) w Kancelarii ZOJM,

2) ostatnia zaliczka może być pobrana najpóźniej do dnia 20 grudnia 2011 r. (wtorek) i rozliczona nie poźniej niż dnia 27 grudnia 2011 r. (wtorek),

3) ostatnie płatności przelewem będą realizowane w dniu 29 grudnia 2011 r. (proszę o składanie dokumentów księgowych ze stosownym wyprzedzeniem).  

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań proszę o kontakt z pracownikami Działu Obsługi Osiedli, tel 71 777 77 02 oraz 71 777 79 64.


28 listopada 2011

Uprzejmie informujemy, że do dnia 6 grudnia 2011 r. Zarządy Osiedli są zobowiązane przygotować i przekazać do ZOJM projekty planów wydatków Osiedli na 2012 rok. W tym celu należy wypełnić formularz &quotWykaz zadań ujętych w projekcie planu wydatków Osiedla ...... - załącznik do Uchwały Nr ..... Zarządu Osiedla ..... w sprawie przyjęcia projektu planu wydatków&quot i przekazać wraz ze stosowną Uchwałą Zarządu Osiedla w formie papierowej do Kancelarii ZOJM lub jako skan podpisanych dokumentów w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Jednocześnie informujemy, że została skierowana do wszystkich Osiedli korespondencja drogą pocztową w sprawie projektów planów wydatków wraz z informacją o wysokości środków przeznaczonych na poszczególne Osiedla oraz stosownymi formularzami. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 71 777 77 02 lub 71 777 79 64.

1. Projekt planu na rok_2012-załącznik-pobierz

2. Projekt planu na rok 2012-wzór-pobierz

3. Projekt planu na rok 2012-wykaz paragrafów-pobierz


9 listopada 2011 r.

Szanowni Państwo,
w dniach 7 oraz 9 listopada br. przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu obsługi finansowej i prawnej organów Osiedli przez ZOJM. Poniżej znajdziecie Państwo materiały szkoleniowe, przygotowane przez pracowników Działu Obsługi Osiedli, wykorzystane w czasie spotkań szkoleniowych.

Prezentacja -Zasady

Szanowni Państwo,
informujemy, że na prośbę samorządów Osiedli przedłużony został termin składania ankiety nr 2. Osiedla, które nie wzięły jeszcze udziału w ankiecie nr 2, zachęcamy do jej wypełnienia i dostarczenia do Kancelarii ZOJM (pok. 324) do dnia 18.11.2011 r. Formularz ankiety nr 2 oraz raport z ankiety pierwszej znajdziecie Państwo w dzialeANKIETY


12 paździenika 2011 r.

Panie/Panowie Przewodniczący Zarządów Osiedli

Przypominamy, że ZOJM w celu podniesienia jakości realizowanych zadań na rzecz samorządu Osiedli oraz w ramach prowadzenia bieżącego monitoringu realizuje projekt: &quotBadanie poziomu zadowolenia klienta&quot. Na stronie ZOJM w zakładce Osiedla dzialeAnkietyzostał udostępniony Państwu raport w pierwszej edycji ankiety, jak również kwestionariusz kolejnej ankiety.
Kwestionariusz drugiej ankiety został ponadto przesłany Państwu korespondencją elektroniczną. Dziękując za dotychczasowy udział w badaniu zapraszamy do jego kolejnej edycji.  Ankiety po pobraniu zestronyproszę wydrukować, wypełnić i wrzucić do urny znajdującej się w kancelarii ZOJM pok. 324 do dnia 28.10.2011 r.


11 paździenika 2011 r.

Szanowni Państwo,
w uzupełnieniu do wcześniejszej korespondencji e-mailowej informujemy, że zaplanowane zostały szkolenia z zakresu obsługi finansowo-księgowej organów Osiedli w dniach 7-9 listopada 2011 r. w godz. 14:00 – 15:30 w sali nr 156 (budynek przy ul. Zapolskiej 2/4, I piętro) oraz 10 listopada 2011 r. w godz. 14:00 - 15:30 w sali nr 237 (budynek przy ul. Zapolskiej 2/4, II piętro).
Do udziału zapraszamy osoby odpowiedzialne za gospodarkę finansową Osiedla, tj. Przewodniczących Zarządów Osiedli oraz Skarbników Osiedli. Na każdy z dni szkoleniowych planujemy zaprosić przedstawicieli 12 Osiedli, aby wielkość grupy służyła jak największej efektywności.
Wobec powyższego, prosimy o wskazanie najbardziej odpowiadającego Państwu terminu (spośród wyżej zaproponowanego przedziału czasowego). W sytuacji przekroczenia limitu osób zainteresowanych szkoleniem w konkretnym dniu, liczyć będzie się czas przesłania zgłoszenia. Pozostałym samorządom proponowane będą inne terminy.
Przypominamy ponadto, że do dnia 20 października 2011 r. czekamy na Państwa propozycje pytań i zagadnień dotyczących obsługi finansowo-księgowej Osiedli przez ZOJM. Umożliwią one objęcie szkoleniem jak najszerszego zakresu interesujących Państwa kwestii.
W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Kierownikiem Działu Obsługi Osiedli, tel. 71 777 77 58, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z poważaniem
Kamil Ziętek
Kierownik Działu Obsługi Osiedli


4 paździenika 2011 r.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w dniach 7-10 listopada 2011 r. zaplanowane zostały szkolenia z zakresu obsługi finansowo-księgowej realizowanej na rzecz Osiedli przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich. Szkolenie kierowane jest do osób odpowiedzialnych za gospodarkę finansową Osiedla, tj. Przewodniczących Zarządów Osiedli i Skarbników Osiedli. Prelegentami będą pracownicy Działu Obsługi Osiedli.
W związku z powyższym, proszę w terminie do 20 października 2011 r. o przekazanie drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną propozycji zagadnień i pytań z zakresu obsługi Osiedli przez ZOJM. Umożliwi to objęcie szkoleniem jak najszerszego zakresu interesujących Państwa kwestii.
Szczegółowe informacje o szkoleniu (proponowane konkretne terminy i godziny) otrzymacie Państwo drogą e-mailową do 12 października br.
 

Z poważaniem
Kamil Ziętek
Kierownik Działu Obsługi Osiedli


Panie/Panowie Przewodniczący Zarządów Osiedli

Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich informuje, że w roku 2011 otrzymał 334 kart zadań inwestycyjnych proponowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta na 2012r.
Zgodnie z §3 ust. 3 Zarządzenia Nr 1827/11 Prezydenta Wrocławia z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie opracowania przez jednostki organizacyjne Miasta, komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego oraz jednostki miejskiej administracji zespolonej materiałów planistycznych do projektu budżetu Miasta na 2012 rok Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich przy współpracy z Wydziałem Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia przygotował zestawienie zbiorcze kart zadań inwestycyjnych uwzględniające adnotację WIM dotyczące klasyfikacji zgłoszonych zadań.
Na podstawie §3 ust. 3 niniejszego Zarządzenia ZOJM przekazał dnia 26.09.2011r. do Wydziału Budżetu Urzędu Miejskiego Wrocławia oryginały kart zadań inwestycyjnych proponowanych do realizacji w ramach budżetu Miasta na 2012r. oraz ich zestawienie zawierające uwagi Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia. Obecnie Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego Wrocławia prowadzi dalsze prace związane z realizacją procedury dotyczącej kart zadań inwestycyjnych.


1 października 2011 r.

Panie/Panowie Przewodniczący Zarządów Osiedli

Z uwagi na uruchomienie ujednoliconych kont pocztowych (e-maili) przekazanych do korzystania samorządom Osiedli, Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich począwszy od dnia 1.10.2011r. będzie kierował całość korespondencji elektronicznej na utworzone dla Państwa konta pocztowe. W przypadku problemów z obsługą nowych kont prosimy o kontakt z Działem Obsługi Osiedli ZOJM tel: 71/777-77-02, 71/777-79-64


12 września 2011 r.

Panie/Panowie Przewodniczący Zarządów Osiedli

W dniu 12.09.2011r. ZOJM przekazał wszystkim Przewodniczącym Zarządów Osiedli informacje o utworzeniu ujednoliconych elektronicznych kont pocztowych (e-maili). Nowo powstałe konta będą traktowane jako oficjalne narządzie kontaktu z samorządami Osiedli. W tej formie kierowane będą do Państwa wszelkiego rodzaju informacje, których nadawcą będzie ZOJM, jak również inne jednostki organizacyjne Gminy Wrocław oraz komórki Urzędu Miejskiego Wrocławia. Mamy nadzieję, że narzędzie to usprawni i ułatwi prowadzoną przez Państwa działalność statutową Osiedla.


Szanowni Państwo Radni osiedli wrocławskich

w celu usprawnienia prowadzonej przez ZOJM, obsługi Osiedli oraz w ramach podniesienia jakości świadczonych zadań, udostępniona została do Państwa dyspozycji strona internetowa ZOJM - zakładka Osiedla. Mam nadzieję, że będzie ona przydatnym narządziem w codziennej działalności samorządów Osiedli.  W przypadku Państwa uwag w zakresie funkcjonalności strony oraz zamieszczanych treści proszę o kontakt bezpośrednio z Kierownikiem Działu Obsługi Osiedli ZOJM.

Z poważaniem
Krzysztof Czaja
Dyrektor ZOJM.

Strona 19 z 19

WCRS-KONTAKT

Redakcja:  

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław 
 

Zapraszam do współpracy: 

Artur Iwantel. 71/772-49-60 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Deklaracja dostępności

Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocław Otwarte Dane  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławski Budżet Obywatelski  Graficzny odnośnik do serwisu: Wrocławska Karta Turystyczna

Graficzny odnośnik do serwisu: Nieodpłatna Pomoc Prawna  Graficzny odnośnik do aplikacji mobilnej: Mobilny Asystent Mieszkańca  Graficzny odnośnik do serwisu: Nasz Wrocław

Graficzny odnośnik do serwisu: System Informacji Przestrzennej Wrocławia  Graficzny odnośnik do serwisu: Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu

 

 
Początek strony