ikona powrotu do strony głównej osiedli

Plan finansowy Osiedli na 2017

Artur Iwan

plan finansowy samorządów Osiedli na 2017

 WCRS pismem znak: WCRS.ZWIiWOW.0717/42/2017 przesłała do Zarządów Osiedli materiały planistyczne dotyczące budżetu Osiedli na 2017r. Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/704/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22.12.2016r. w sprawie budżetu Miasta na 2017rok przyznano samorządom Osiedli środki finansowe na realizację działalności statutowej w 2017r. Kwotę wydatków należy podzielić na zadania i paragrafy klasyfikacji budżetowej - druki do pobrania. Z uwagi na kończącą sie w bieżącym roku obecną kadencję Rad Osiedli przypominamy o zasadzie proporcjonalności realizacji wydatków Osiedla. Przyjęty w drodze uchwały Rady Osiedla plan finansowy należy dostarczyć do WCRS w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o ostatecznych kwotach wydatków Osiedla przyjętych uchwale budżetowej ( §34 ust. 3 Statutu Osiedla).

 


Inwentaryzacja majątku Osiedli

Artur Iwan

książka inwentaryzacyjnaWCRS prowadzi aktualnie prace dotyczące inwentaryzacji majątku gminnego w dyspozycji samorządów Osiedli. Dnia 24.11.2016r. Zarządy Osiedli zostały poinformowane pismem znak: WCRS.DWIiWOW/0717/1508/2016 o możliwości likwidacji zbędnych i/lub zużytych składników majątkowych. Obecnie weryfikowany jest stan majątku Osiedli, powoływane zespoły spisowe i ustalany harmonogram wizyt na Osiedlach. Zarządy Osiedli przed wizytą komisji zobowiązane są przygotować do okazania sprzęt, który będzie podlegał likwidacji, przedstawić ekspertyzę techniczną w wymaganych przypadkach. Zbędne składniki majątkowe mogą być przekazywane pomiędzy Osiedlami. Prosimy o wyraźne wskazanie, które ze składników majątkowych wskazanych do likwidacji nadają się do dalszego użytkowania i mogą zostać przekazane innemu Osiedlu.

Do dnia dzisiejszego potrzebę przeprowadzenia likwidacji majątku zgłosiły następujące Zarządy Osiedli:

 

Czytaj więcej...

WBO2017 nowe zasady

Artur Iwan

WBO2017 harmonogram spotkańSzanowni Państwo,

przekazujemy wypracowane przez Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia wspólnie z mieszkańcami, zasady Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2017. W stosunku do roku ubiegłego nie uległy one zasadniczym zmianom. Po raz kolejny wrocławianie zadecydują w jaki sposób, dzięki 25 mln zł, zmieni się Wrocław i ich osiedle. Czternaście rejonów miasta, ma zagwarantowane po 1,5 mln zł, co pozwoli zapewnić realizację przynajmniej czterech projektów w rejonie. Z puli ogólnomiejskiej będzie można wykonać min. 4 projekty. Nabór wniosków w ramach nowej edycji ruszył 2 stycznia. Zachęcamy Państwa do włączenia się w proces dyskusji o tym, co dla Waszych osiedli jest najważniejsze i w jakich zakresach możecie współpracować z sąsiednimi osiedlami.

Czytaj więcej...

Wykonanie planu finansowego Osiedli za 2016 rok

Artur Iwan

Wykonanie planu finansowego samorządów Osiedli za 2016 rok

 

Przekazujemy Państwu informacje o wykonaniu planu finansowego Osiedli za 2016 rok. Pomimo śródrocznych zmian w organizacji obsługi Osiedli (ZOJM-WCRS) wykonanie budżetu przebiegło pomyślnie. Średni odsetek wydatkowanych środków wyniósł 96,40%. Największym budżetem dysponowało Osiedle Nadodrze. Najwyższe wykonanie - 99,99% zrealizowały Zarządy Osiedla Powstańców Śląskich i Żerniki.

 - wykonanie planu finansowego samorządów Osiedli za 2016 rok

 Dziękujemy wszystkim za współpracę oraz zaangażowanie w realizację budżetu i gratulujemy efektów. 

 

Diety Radnych Osiedlowych

Artur Iwan

uchwała RMWr nr XXXII 690 16

Rada Miejska Wrocławia na sesji w dniu 24 listopada 2016r. podjęła uchwałę nr XXXII/690/16 zmieniającą zasady na jakich członkom organów Osiedli przysługują diety.

Przyjęte zmiany zwiększają limit wysokości diet dla członków organów Osiedla do 30% rocznego planu finansowego Osiedla (środki wynikajace z liczby mieszkańcow), umożliwiają podbieranie diet radnym Osiedlowym, którzy pełnią jednocześnie mandat radnego Miejskiego oraz upoważniają do przyznania diet członkom zarządu tymczasowego, w przypadku jego powołania. 

Pełen tekst uchwały można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Sprawozdania za 2016 rok

Artur Iwan

 

kalendarz postRok 2016 w działalności samorządów Osiedli dobiegł końca. Przed nami nowe zadania, nowe wyzwania, ale i czas podsumowań - sprawozdań. WCRS przypomina o powinności przyjęcia przez organy Osiedla sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego za ubiegły rok budżetowy (w terminie do końca stycznia br.) oraz sprawozdania z działalności samorządu Osiedla (w terminie do końca lutego br.).

  • W terminie do końca stycznia Zarząd Osiedla przedkłada Radzie Osiedla roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego za ubiegły rok budżetowy. Rada Osiedla w drodze uchwały przyjmuje lub odrzuca roczne sprawozdanie Zarządu Osiedla.
  • Corocznie Rada Osiedla przedkłada Przewodniczącemu Rady Miejskiej do końca lutego sprawozdanie za rok uprzedni o działalności Osiedla, w którym zawarte są informacje o realizacji zadań, wykonaniu planu finansowego oraz o stanie przekazanego mienia komunalnego.  
  • W terminie 30 dni, od zakończenia realizacji poszczególnych zadań społecznych (maksymalnie do 31 stycznia br.), Rada Osiedla przedkłada do WCRS sprawozdania z ich wykonania (w rozliczenia udzielonego dofinansowania).

Strona 13 z 16

Ostatnio dodane