logo wrocławia

Głosowanie WBO2016

Artur Iwan

mapa


Karty zadań inwestycyjnych na 2017 rok

Artur Iwan

wcrs logo 1aPanie/Panowie Przewodniczący Zarządów Osiedli,

dziękujemy za przesłane propozycje zadań inwestycyjnych na Osiedlach. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego (zgodnie z zapisami §4 ust. 4 Zarządzenia nr 4407/16 Prezydenta Wrocławia) informuje o zakończeniu pierwszego etapu weryfikacji zgłoszonych propozycji. Wskazane przez Zarządy Osiedli zadania podlegają dalszej analizie będącej elementem opracowywania budżetu Miasta na 2017 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta. W podsumowaniu pierwszego etapu weryfikacji kart zadań inwestycyjnych przekazujemy informacje wyłącznie o zadaniach, co do których posiadamy pełne opinie. Ostateczna informacja w zakresie inwestycji zaplanowanych do realizacji na terenie wrocławskich osiedli zostanie przekazana po uchwaleniu budżetu Miasta, najpóźniej w styczniu 2017 roku (§4 ust. 5 Zarządzenia nr 4407/16 Prezydenta Wrocławia). 

Konsultacje społeczne w sprawie zmian w statutach Osiedli

Artur Iwan

Rada Miejska Wrocławia na sesji w dniu 15 września 2016 r. podjęła uchwałę nr XXX/616/16 w sprawie konsultacji dotyczących zmian w statutach osiedli. Celem konsultacji jest zasięgnięcie opinii mieszkańców i zebranie uwag w sprawie wprowadzenia zmian w statutach osiedli w następującym zakresie:

1) przepisów o nadzorze nad działalnością organów osiedla do obecnie obowiązujących przepisów prawa;
2) przepisów dotyczących zarządu tymczasowego osiedla;
3) przepisów dotyczących zwoływania i prowadzenia obrad rady;
4) przepisów dotyczących wyboru zarządu osiedla przez radę oraz wyborów przedterminowych;
5) ordynacji wyborczej do rad osiedli.
W konsultacjach, które będą trwały od 19 września do 10 października 2016 roku, mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Wrocławia. Konsultacje będą przeprowadzone w formie zbierania uwag na piśmie, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz otwartych spotkań z mieszkańcami w następujących terminach:
- 23 września 2016, godz. 17.00, Sukiennice 9, sala sesyjna
- 27 września 2016, godz. 17.00, Barbara-infopunkt, Świdnicka 8c
Dodatkowe informacje o konsultacjach można zaleźć na stronie Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Informator dla samorządów Osiedli Nr 17

Artur Iwan

IdSOnr17okładka

 

Kontynuując dotychczasowe działania na rzecz Osiedli WCRS przekazuje Państwu kolejny numer Informatora dla samorządów Osiedli. Mamy nadzieję, że Informator w nowej zmienionej formie przypadnie Państwu do gustu. Życzymy miłej lektury i zapraszamy do dalszej współpracy.  

Informator dla samorządów Osiedli, Nr 17

Karty zadań inwestycyjnych na 2017 rok

Artur Iwan

wcrs logo 1a

W bieżącym roku 36 samorządów Osiedli (76%) złożyło 106 kart zadań inwestycyjnych.Zgodnie z Zarządzeniem nr 4407/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 19 maja 2016r. każde z Osiedli mogło przedstawić maksymalnie 3 propozycje zadań. Aktualnie zadania wskazane w kartach poddane są weryfikacji przez jednostki merytoryczne wskazane przez Wydział Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia. We wrześniu WCRS przekaże Zarządom Osiedli wstępną informację o wynikach weryfikacji zadań. Natomiast po uchwaleniu budżetu Miasta Zarządy Osiedli otrzymają ostateczną informację o inwestycjach zaplanowanych do realizacji.

WCRS nowe zadania dla Osiedli

Artur Iwan

wcrs logo 1a

Z dniem 1 czerwca 2016 r. obsługę samorządów Osiedli przejęło Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, powiększając tym samym katalog zadań dotychczas realizowanych na rzecz Osiedli. W ramach jednostki powołany został Dział Współpracy Instytucjonalnej i Wsparcia Osiedli Wrocławia. W konsekwencji wprowadzonych zmian WCRS będzie kompleksowo obsługiwał finanse samorządów Osiedli, a także zapewniał merytoryczną i prawna obsługę jednostek pomocniczych. Aktualnie WCRS podejmuje działania, aby wprowadzone zmiany były dla Państwa optymalne. Zachęcamy do odwiedzania niniejszej strony internetowej, gdzie ukazywać się będą na bieżąco niezbędne informacje.

Strona 17 z 18

Ostatnio dodane

Początek strony