1.Zasady obsługi finansowo-prawnej organów osiedli obowiązuje od 01.01.2014 r.   

2.Zasady obsługi finansowo-prawnej organów osiedli obowiązuje do 31.12.2013 r.

3.Zasady obsługi finansowo-prawnej organów osiedli obowiązuje do 31.08.2013 r.

4.Polityka rachunkowości z dnia 4 stycznia 2016 roku

5.  Instrukcja Inwentaryzacyjna z dnia 4 stycznia 2016 roku

6.  Instrukcja kasowa

Uchwały Rady Miejskiej oraz Zarządzenia Prezydenta:

Statut Wrocławia

Satut Osiedla -  statuty poszczególnych Osiedli nadane odpowiednio uchwałami do Nr. XIII/399/03 do Nr.XIII/445/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 r. (z poźn. zm.) oraz Uchwałami Nr LII/3185/06 i Nr LII/3186/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 czerwca 2006 r.(z poźn. zm.)(link do wyszukiwarki ustaw...)

Uchwała Nr XIII/394/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 października 2003 roku w sprawie zasad podziału środków finansowych osiedla wraz z poźniejszymi zmianami(link...)

Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocłąwia z dnia 1 lipca 1996 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej Wrocławia Nr XX/110/91 z dnia 20 marca 1991 roku w sprawie podziału Wrocławia na osiedla, wraz z poźniejszymi zmianami uchwały(link...)

Uchwała Nr XXXIX/2469/05 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad na jakich członkom organów osiedli przysługują diety(link...)

Ustawy i rozporządzenia:

Ustawa o finansach publicznych- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. nr 157 poz. 1240 z poźn. zm.)

Ustawa o rachunkowości- Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. nr 152 poz 1223, z poźn. zm.) 

Ustawa o zamówieniach publicznych- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2010 nr 113 poz. 759, z poźn. zm.)

Zasady techniki prawodawczej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 200 czerwca 2002r. w sprawie &quotZasad techniki prawodawczej&quot (DZ. U. 2002 nr 100 poz 908)